23 Eylül 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 17

23 Eylül 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” İİ — Li 5 # m Taze yumurta — lokantada gördüğüm yemeklerin hiçbirisini gözüm tutmayınca yağda iki Yumurta istedim. On beş dakika kadar #onra garson yağda pişirlimiş bir tek Yumurta getirerek özür diledi: — Affedersiniz. Bir tane yumurta kalmıştı. Yumurtayı yemek Üzereydim ki yu - murtanm beyazı üzerinde gördüğüm sarı leköler dikkatimi çekti: — Garson, bunlar ne? Garson izahat verdi: — Zvvelâ (ki yumurta kırmıştık. Fa, kat baktık ki biri bozuk, onu çıkardık. Bağırdım, umurtayı yemiyeceğimi #öyledim. Gerson slip götürdü ve biraz| sonra abgıyia geri döndü. Ahçı müthiş | hiddetliydi; yüzüme bağırdı: — Size bir tane yumurta pişirebil. mek için altı tane günlük yumurta kır- u sağlam çıkt N eş mıştım, içinden t ve sİZ na rağmen memnun görünmüye — Va iskarpinleri alıyorum. Ayağıma tpatıp geldi. — Pardon bayan; ayağınızdaki iskar- pinlerin kutusudur. Terakki Ormanda iki tavşan arasında? — Yahu, bizim komşunun kızı ne ol. du? — O aldı yürüdü maşallah! Hayatla müvaffak oldu, şimdi Beyoğlu mağaza. larmdan birinde sansar! Polle (komfeere) — Bu adam bir elek- İrik direğinin arkasma çizlenmişti? — İngiliz karikatürü — Tehlike — Dün başımdan bir kaza geçti, Ölüm tehlikesi atlattım, — Ne oldu? — Sıva yaparken otuz metrelik bir merdivenden düştüm. — Maşallah bir şey olmamışsm? Nasıl oldu bu mucize? — Otuz metrelik merdivenin birinci basamağından düştüm de ondan., Mfmiye nefen — Bayan! bayan! steşle #ynuyaruz? — İngiliz karikatürü — uğu yerin etrafmı boyadık. yapalım, çok mühim adam, nasil ona “geldi” diyebilirdik? B'r sene hapis Avukatma vaadetmişti: — Ecni bir sene hapisle kurtarırsan sana 500 lira var, Dava başladı, devam etti ve maznunun filhakika bir sene hapsine karar veril di. Avukat, müekkilini hapishane bücre- aret etti Mahküm: — Heşekküir ederim. Dedi. Beş yüz irayı hak ettiniz. Oğluma şu köğrtie müracast ederek parayı alirsinz. Avukat cevab verdi: — Hakikaten parayı hak ettim. Çok uğraştım doğrusu. Delil olmadığı için be- raet edecektiniz, arzunuzu yerine geli . rip sizi bir sene hapse mahküm ettir - mek için akla karayı seçtim! mlyor musunuz? Çıilak Çileği tarlasında ilk defa görüyordu. Çıtkırıldım, dünyaden haberi yok biridir. Tarlada çalışan adamlardan birinin yap- tığı işi hayretle seyrettikten sonra me , rakını yenemiyerek sordu: — Çileklere ne koyuyorsunuz? — Gübre, — Gübre mi? — Evet, beygir gübresi... — Siz çileğe gübre mi korsunuz? — Evet. Yüzünü istikrahla buruştardı. — Tuhaf şey! halbuki biz toz şeker ve bazan krema koruz. Bay kedi — Sevgilim, gireceğimiz bizi ne ziyafetler bekliyor! — Felemenk karikatürü — Amerikan fıkrası Bob, Töm ve Conni İsimli üç İngiliz üç viski bardağı karşısında, düşlnc dalmışlardı. Uzaktan bir otomobil motörü gürültüsü işitildi, sonra uzaklaştı ve kay- boldu. Aradan bir saat geçti, Bob mırıldan - balayımızı ge- arya adalarında kimbilir âı — Ford metörü olduğu beli. Bir sant geçti. Pam itiraz citi: — Hay Şevrole! Bir saat geçti. Conni ayağa kalkarak söylendi: Ikinci küme lik maçları İkinci kümenin musabakalarına da « birinci xüümede olduğu gibi - 2 teşrini evvelde başlanacaktır. On iki klüblün iştirak ettiği ve iki devre olarak yapıla cak olan bu lik fikstürünü tanzim etmek üzere dün akşam klüp murahhasları mın takada toplanmış ve programı şöylece tesbit etmişlerdir? BİRİNCİ HAFTA Anadoluhisar — Fener Yılmaz — Anadolu — Galata Gençler İKİNCİ HAFTA Boğaziçispor — Eyüp Ortaköy — Altınordu Karagümrük — Davutpaşa ÜÇÜNCÜ HAFTA Karagümrük — Anadolu Anadoluhisar — Davutpaşa Kasımpaşa o — Eyüp v DÖRDÜNCÜ HAFTA Ortaköy — Galta Gençler Beylerbeyi o — Fener Yılmas Boğaziçispor — Altınordu BEŞİNCİ HAFTA

Kasımpaşa o — Altınordu Beylerbeyi Kasımpaşa Davutpaşa (o — Fener Yılmaş Boğaziçispor — Ortaköy Eyüp — Galata Gençler YEDİNCİ HAFTA Kaşımpaşa O— Ortaköy Anadoluhisar — Beylerbeyi Anadolu — Davutpaşa SEKİZİNCİ HAFTA Karagümrük — Fener Yılamaz Altınordu o — Eyüp Boğaziçispor — Galata Gençler DOKUZUNCU HAFTA Kasımpaşa oO— Boğaziçispor Anadolu — Fener Yılmaş Anadoluhisar — Karagümrük ONUNCU HAFTA Beylerbeyi o— Davutpaşa Altınordu — Galata Gençler Ortaköy — Eyüp Tenis maçları T. S. K. İstanbul Bölgesi tenis Ajan. lığından: Geçen hafta yağmur dolayısile tehir edilen kkiplerarası tenis müsabakaları. na bu cumartesi ve pazar günleride. vam edilecektir, : Program: 24—9 cumartesi saat 14 de Fener- bahçe . Güneş karşılaşması, Güneş kort larında, 25—9 pazar saat 9,30 da Fenerbah- çe . Güneş karşılaşması Fenerbahçe kortlarında, 1-10 Cumartesi saat 14 de Güneş- T. Dağcılık karşılaşması Güneş kortla. zmda, , 2—10 pazar saat 9,30 da Güneş T. Dağcılık karşılaşması T. Dağcılık kort- larında, ler takımlarını hazırlayıp cuma günü akşamma kadar Ajanlığa verme. leri rica olunur. serbesttir. | . kei Yamanlar mağlüp eden Yavuzun futbol takımı İzmir (hususi) — Pazar günü Alsan l cak sahası zevkli ve heyecanlı oyunlara | sahne oldu. Limanımızda bulunan şanlı Yavuzumuzun futbol takımı da Yamam lar spor takımı ile karşılaştı. Ve zevkle seyredilen güzel bir oyundan sonra Ya” vüz takımı 3-2 galip olarak sahadan ay“ rıldı. Bu oyunun umumi manzarasını göz önüne getirecek olursak şu neticeye vara” Yavuz.takımı antrenmansız olma” sma rağmen şuurlu oynadı. Ve (birinci devrede rüzgâr aleyhine oynıyan Yaman lar takımını vole paslarla tamamile yor” 4 i ei 1 Eskişehir, (Hurusi) — Bölgemize mensup üç bisikletli genç 1550 kilo » metre tutacak büyük bir yurt gezisine çıkmışlardı. Hasan Demircioğlu,, Em - rullah Gürel ve Faruk Bilinli adında- ki bu üç genç Kütahya ve Afyona uğ- ramışlar, oradan Uşak'a geçmişlerdir. Gençler İzmir, Alaşehir, İzmir, Ber- gama, Balıkesir, Bursaya da uğrıya * caklar ve gezilerini tamamlamış ola - çaklardır. » Eskişehirli gençler uğradıkları yer- lerde gençlik ve spor teşekkülleriyle temas etmekte ve büyük dostluk gör- mektedirler. Bu seyahat sporcular için çok istifadeli olmaktadır. izde bu üç mite ülmektedir. du. Ve bu suretle Yamanlar ikinci devre de rüzgârla beraber (oynadıkları halde Yavuz gençleri rakiplerine lazla akın yap tırmadılar, Bilâkis muntazam ve seri &* kınlarla rakip takımın müdaiaasını kar 1ş* tirdılar ve 1-0 mağlüp vaziyetinderi kur” tularak yirmi dakika zarfında 81 galip vaziyete geçtiler. Yamanlılar ancak oyu" nun son dakikalarında biraz gayret gös” terdiler ve gol daha atmakla mağlüs biyetlerini 'amanlar mına gelince: birinci devrede rüzgâr aley hine oynamasına rağmen güzel oynadi ve devreyi 1-0 galip olarak bitirdi. İki devrede de anlcenmansılzlık inden, bütün hatları bocaladı ve smsattan isula” de etmesini bilen Yavuz (akımı pürüz" süz ve güzel bir galibiyet kazandı. Bu © yunu idare eden bölge kuubi OMustala halkevleri maçlarında g*““nüş olduğu teç rübe sayesir.., bazi hakemlermize ny“ ütune teşkil edecek bir idare gösterdi. Takımlar şu kadro ile oynadılar; Yavuz: Ali, Cemal, Feyzi, Bilâl, Fethi, Nuri, Enver, Hakka, Adnan, Kâmil, Ke nan, Yamanlar: Mozher, Hakkı, Hasan, AN Süleyman, Ahmet, İlyas, Asım, Hiğayet, Rıdvan, Hikmet. Süşeymaniyebin 28 inci yıldönümü Bu bafta merasimle tes'it edilecek Süleymaniye Spor Klübü Başkanlı ğından: Klübümüzün 28 nci yıldönümünü kutlama merasimi 25—9.—93$ pazar günü saat 12,30 da Veznecilerde Üni, versite eczanesi karşısındaki klüp mer- kezinde yapılacaktır. Aynı gün saat 15 de klübümüzlün yeni yaptırmış olduğu Şehteminindeki stad açılacaktır. Bu münasebetle matbuat futbol takı, mile klübümüz mütekait futbol takımı arasında saat 15,30 da bir musabaka ve Galatasaray birinci futbol takimile kki- bümüz birinci futbol takımı arasında saat 16,30 da bir musabaka icra edile, cektir, Dikkat: (Stat Şehremini tramvay te, vakkuf mahallinin sağında hastane ci. hetine giden parke cadde tlzerinde ve tramvay tevakkuf mahalline iki daki kalık mesafededir.) — Münakaşaya dövam edecekseniz ben | Pazar günü Bahwköyde, köyün halkevi tarafından tertip edilen yüzme müsabakaları büyük bir inlizam içinde yapılmışlır. Resmimizde bu karşılaşmalarda muvajfaki yelli neticeler almağa muvajfak olan Barut gücü yüzücüleri kaptanları Soltle berebet gidiyorum.

Bu sayıdan diğer sayfalar: