23 Ekim 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

23 Ekim 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazan: üye paşa bıy Bı du. Dikranın ifadesinde İmi olmadığı pek belliydi tut ölüz ulduğu gtinün gecesini ende nün. bodrumunda, top lame geçirriken erte- anla, LİSA hâzırlanmı a içinden çık ğü ef, endi Ururtanı, Meseleyi müsa- < anlatayım! #reti'n altında yap nderin, O a nlar, bur; acon uraya getir. ve köşe! asından R pi kordonun) ni götmedim, Bu) <ek mi oğlum? dön geri | mak İstediler, Ben k karıştı. Mesele- DA Sira vermeden ilde anlattılar, | an çıktığımı söy Sorgu daha yaptı. Sahibi ile yüzleştir. telsiz bal uman kasrı) U söylemişti) ik kan lik | la buna ce ! Parsak, üz un iyi İşl, Rahmi YAGIZ ıkaltından gü- ç işlemiş bulunuyor, idir ki etrafında ( rastlryac bi ısnatta bulunur. Dışarda tutulduğumu, binadan çıkarken yukalandığım şeklinde uktan sonra tabii öyle dama — Konttrat falan yok mu şimdi? — Hayır paşam! ne münasebe' T paşa bi dur sahibine dö — Sen bu öst katı buna mık şı iğik di kendisini kurtarmak içir çu bana vükl çalışıyor; Hai azırı Cevat beye bir el yaptı; ilâ zi Çıkarın b Dikranla Karaman! fından merkez kumanda çıkarıldılar. Enver pa teakip emirlerini verdi: — Bunları karargâhı umumi rat şubesi memu: biye n ngülüler | tara ının odasında Cevat beye mi » | ba'| isticvap ettirin iniz altında bul hergün sorgu zabıtlarını bana günde- Yeniden emir vereceğim. hareket edersiniz! — Başüstüne pa rına MEZ suk Harbiye nazırı çıkmağa haze kapı vuruldu. Cevat bey (o fırladı, açtı. Kapının dışında duran birisiyle birkaç Havanın muhalefetine rağmen Baş pehlivanlık müsaba- kalarına dün başlandı Güreşlere bugünde devam edilecek 1 arafından tertip edi- kiye başpehlivan'ık müsabakala den sonra Taksim stadında E siddetle e iŞ k olarak ringe rım $gat itişmekle vakit geçirdiler. Neti- cede Mehmet puvan hesabile galip ilân çi rım saat sonunda İbrahim savı hesabile! galip geldi. Başa güreşmek üzere Mar Rah kili İbrahim tutu ıç ay evvel Taks İbrahimle Mekmtdin güreşinden bir enstanlane kelime konuştu, sonra içeri çekildi, baş kumandan vekiline izahat verdi; ntanım celbi hal iğiniz emri ifaya giden zabit- kaptanın 4 gün evvel Ça Bini öğrenmişler. Emrinizi — Peki, tertibat alınsın! — İskele ve li- manlar umum kumandanlığından bu ge minin ne zaman döneceğini öğrenir, lima- na gelir gelmez de o atenta memurunu & lir, buraya getirirsiniz! Onu da ben biz zat göreceğim! üstüne paşam! Levazımatı umumiye reisi topal İsmail Hakkı paşayı dehşetli bir telâş almıştı. t şubesi o memurları paşaya, çıkarılan gizli telsiz İstasyonun da, ciheti askeriyeye ait benzin tenekeleri | mevcut olduğunu söylemişler, bu Mabet; Hakkı yagi eri görmek üzere bizzat merkez kumandanlığına kadar geldi. Cevat beyi gördü, tenekelerin bulunduğu yere gitti, Muayene etti, Üzerlerindenki o mark bunların miri benzinlere ait olduğunu gösteriyor, paşa da bunun hangi vasıla v mmeleket aleyhinde ça- lişan bir teşekküle verildiğini keşle uğ raşıyor, hâdiseyi aklı almıyordu. Bir ara- 'evat beye sordu; — Bu tenekeler telsiz odasında mı bu- lundular? — Evet! — Nereden tedarik etmişler acaba? — Henüz tahkikatı bitirmedik! — Ben de tahkikata başlamak rum da! İstediğiniz malümatı gerek gerek istihbarattan alabilirsiniz! — Ama tahkikat yapılmamış istiyo bizden diyorsu” k tahkikat evrakiyle raporlar varli Jananlar var mı Cevat bey ? — Var! İki kişi.. Birisi muhabere ihr zabiti bir Ermeni, öteki de mağaza" nın sahibi, Karamanlı bir Rum. İsmail Hakkı paşa dikkat o vaziyetine geçti, Cevat beye tekrar sordu: (Devamı var) Ankarada lik maçları | Dün Güneş Gençlerbirliğini mağ'üp etti 22 (A.A) — Birkaç hafta 'makta olan lik maçlarına tızgücü sahasında bu hafta da de vam olundu. Bugünkü karşıl, ile Gençlerbirliği takımları ar Bir gün evveline kadar çok müsait olan hava bugün bozmuş ve müthiş bir rüz- gâr ortalığı toza bürümüştü. Fakat bütün bunlara rağmen bugünkü maçın ehemmi- yeti karşısı! meraklılar vaktinden ev- i stada toplanmış bulunuyorlardı, açı ayni klüplerin B takımları ya Ve bu karşılaşmada Güneş Gençleri 2-0 mağlüp etti, Sira ikinci maça gelmişti. Halk oyuncu” sahada görmek için âdeta Nihayet hakemden ev- vel davranan Günteşliler ve biraz sonra da hakemle birlikte Gençlerbirliği alkışlar a- rasında sa Kısa bir seremo- niden sonra İİ arşılıklı dizildik” vakit şu kadrolarile gördük: det — Nihat, Mehmet — avit, Muzaf- Sadık, Edib, Parayı kazanan Güneşliler rüzgürr da arkalarına alarak oyuna başladılar, İlk dakikalar iki takımın da biribirini dene mesile geçti, Kırmızı siyahlı oyuncular aleyhlerine bütün şiddetiyle esmekte olan rüzgâra karşı oynamağı mecbur kalma" W tağmen, Güneşli muhacimlere bir fırsat vermiyorlardı. Bundan başka, kalesine kadar da sık sık sokulmak oyunun sahasına im” m la topla Güneş kalesine iken kaleci yaptığı bir plonjonla tehlike” yi bertaraf etti. Artık oyun Gençlerbirli- ini Ak altına girmiş iddeti e esmek” nadlığ ından Gençlerin kale- ye kadar uzayan akınları da netice ver" mekten daima uzak kalıyordu. ılajların kendi lehlerine bu- vi âkimiyeti Gençlerbir- liğine kaptıran Güneşliler biraz canlanır gibi oldular ve bu hızla da hasım kale sine kadar uzandılar. müdafileri atlatarak kaleye şüt atacağı bir sırada, sol müdafi (tarafından el ile tutulması üzerine hakem Gençlerbi zleyhine bir firikik verdi. İskend: çek- tiği bu ceza Yuruşundan çikan top golpos ta çarparak avta gitti. Artık e K açılmış vaziyette, Genç lerbirliği kalesini sık sık ziyarete başl dılar. Oyunun Gençlerbi N bir si rada sol muavin üzerine yaptığı şande den evvel çıkış yapan kaleci topu iy trol edemediği için yakalıyamadı ve top inden aşarak 30 uncu da" kikada Gençlerbirliği kalesine girdi. H8- kim oynamasma rağmen Gençlerbirliği- nin Yı bü gol onları bir hayli sarstı. Diğer taraftan ise Güneş hücumlarma a ni suretle devam ediyor. Hattâ devren sonlarına doğru verilen ikinci bir frikik” ki de İskender çekti bu da evvelki gibi di- reğe çarparak avta gitti, Ve devrenin bundan sonraki kısmı da neticesiz çalış” malaria golsüz olarak geçtiğinden Güneş- liler ilk devreyi 10 gali; bitirdiler. İki ârı İehine alan tek golü telâfi e kat vaziyet böyle olmadı. Çünkü Güneşliler vezâne galibiyet sayılarını el mamak için ve hattâ onu mek için canla başla oyuna (başladılar, Oyun çok seri oynarıyordu. Top durm kale arasında gidip geliyor fakat bir türlü beklenilen kati neticeyi iki taraf ta temin edemiyordu. 10 uncu dakika olmuştu: Güneş sağaçı” fı ayağında topla birlikte kırmızı Si kaleye kadar sokulduktan sonra yavaş bir plase pala topu ( İskendere geçirdi Fakat daha İskenderin şüt çekmeye ha zırlanmasına meydan bırakmadan fırli- yan kaleci Gençlerbirliğini yeni bir gölden kurtardı. Fakat tevali eden cumlar Gençlerbirliği kale gol tehlikesi altında bırakıyordu. Nite- kim soldan inkişaf eden Güneş hücumun” dan ortalanan top İskendere geldi. İsker- der kale önlerinden yak; adığ bu çok mü- sait frsat da 21 inci dakikada gole tahvil ederek takmna bir say daha Bunu takiben Güneş neri ise kaleci etti, Gençlerbirliği oyunu tekrar Güneş yarı İskenderin bütün Karaciğer ve midenin i sin karnına bir Alınması gayet Jâtif, kkak kece Y ğı MAZON M ır. tesiri tabi ve ke kusurlu işlemesi demektir. Bu üç atarken EYVA ydır. ve TUZU MAZON Meyva Tuzu kumuş, bir saat sür en müs abak kol kapma: nı geti rek tuştan kurtuldu. Yarım alı Halil puvan hes skilinin başpehli de bu suretle ki Son olarak Tes peh livanköy” suya düştü ka Mus tafayı yoki sonunda da Bu seneki başpelıl va Kara Ali kolunun yenidi yonel icine bu no memektedir. ra iş ise her Zal «dağlı, yeni raki plerle £ Yağmur altında devam eden dünkü git reşlerin gerip vaziyeti Konkuripikler tehir edildi yağmurlar yüzünden sa ulması ile gelecek haftaya teh lıların bu yek hi soldan yapmı âfi imkânmı ve ebilirdi. saatinden çok geç baş çok daha yakı imkân bı yaptıkları üç golle çekildiler, nun ismi taklid edilebilir, fakat ne terkib, ne de tesiri taklid edilemez. Mazon isim ve horoz markasına dikkat,

Bu sayıdan diğer sayfalar: