26 Ekim 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

26 Ekim 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Seyahat notları Samsunda sosyal yaşayış çok yükselmiştir Burada, ifrat ve tefrite düşülmeden, inkı- lâbımızın içtimai esaslarından birine tam intibak görülmektedir Samsunlu, sahneye ve müzike en yüksek alâkayi gösterir r yanında balo hayatının alis tamumendenceckdtrecede kuv web büalmadığı. sırala Bugün Sams münevver muhitinde baloyu fevka getridiği tabiilik.. gecelerin susiyeti halinde telâkki etmiyen kalabalık bir zümre vardır. Fakat bu zümre tel Iâübali de tadiile beraber asla olmuş de Bundan da anlaşılıyor ki inkılâbımızın içtimai esaslarından birine, ifrat ve tef rit yollarma sapmaksızın muhitinde intibak mevki vermiş ve bu suretle medeni bakımdan ön safa geçmiş mem leketlerimiz arasında 19 mayıs nm bu cn güzel şehri de yer almıştır. Samsunun gündüzün arzettiği hare ket E lerine, ©€ darı Ve mul medeni harcket £lence ihtiyaçlarına pek ileri bir hız ve iştik bundan evvelki anlatmıştım. , met veren gezi yerlerini yaztlarımdan birinde Gece hareketleri düzleri seyyali balo ve başka umumi eğlenti yerleri tesis olu muştur. Bundan başka sinemaya ve büyük ehemmiyet verilmi Samsunda biri “Kâzım paşa,, diğeri “Zater,, adin: taşıyan iki büyük sinema vardır, Bunların beheri yedi yü arasında müşteri İstiap ede Ve her gece dolar başılır. Anadoluya çıkan tiyatro heyetleri Samsuna mutlaka on, on beş gün ayır dıkları için bu m“esseselerde, seyredi len filimlerden baş Yük temsil pr:gramlarına da yer ayrılır Son sene içinde Samsunda on beş gün kalan Halk operetinden başka İstanbul temsil şehirde belki de gün üstünde bir rde rülen hareketin et almıştır Ö gece toplantılarından ahreye sabr *r a hermevsim, bü vermiş, İstan ©pereti 8 kâr on gün kalmışlar Samsun halkı, ih tiyatro heyetle- bet göstermektedi: Yaz gelince s'nemalar bahçe kısımların da faaliyete devam etmekteğirler, Belediye parkının metkezi bir yerin de bulunan aile bahçesi de halkın mü zik ihtiyacını tatmin etmek Üzere azami gayreti dökmektedir. maruf sâzendelerinin ve varyete numa Istanbulun en ilmektedir. | ir davelli grupu, arının bu sene yine Samsuna Samsu Ze karşı güsterdiği alâ 4) eder, ancak kü zife görmesi eldiği nokta Samsuna cadı sında, tevakkul ettiği için uğrıyan Heyetler £ YAY ö sa ehemmiyet verme dir. Samsunda radyo da çok taammüm ete ilir. Hemen her yandı radyoya Ja yetin bu gi güzellikle indeki tatlı te rrdanberi y şlir ki Samsunda ez ân da anla- mastputan eser. kalmamış, tesettür denen ık tarihe kar e bir bakış, umacı huya fetler a Caddı Samsundaki Sosyal kalkınma hakkında pek iyi bir fikir verir. Samsunlunun temiz giyinişi dahi bilhassa dikkat nazarlarını celp ediyor. Samsun caddelerini dolduran zarif tuvaletleri, büyük medeni merkez lerde rastlanılanlardan hiç te geri kal | mıyacak kadar güzel buldum. Hulösi GÜNAY addesinde Şehir Tiyat rosu komedi kısmı Sehir'Tiyalrosu 26-10-08 çarşamba MM Çoc ear ik İ ÇOCUK TİYAT* ROSU | HAN Beyi 2610929 ça | HAFEK — Akşam postası 25 BİRİNOİTEŞRİN Prağa son b nota daha Budapeşte, 25 (A.A.) — Pru Mâcaristanm elçisi, dün öğleye doğru Çekoslo. vak hülümetine Macar hükümetinin bir notasını tevdi etmiştir. Bu nota, Çekos- lovakyanın geçenlerde yapmış olduğu teklifin mufassal bir cevabıdır. Macar hükümeti bu notasmda, cumar. tesi günü tevdi edilmiş olan teklifin ye. in ürmümi bir esas teş kiline hâdim olduğunu ve ileride tadi Jât yapılmak hakkının mahfuz bulundu” ğunu natık olan Çekoslovak hükümeti beyannamesini tekrar etmekte ve şöyle demektedir: 1 — Macar hükümeti, mütalebatının mühim bir kısmı hakkında iki hükümet bir itilâf olduğunu Je kaydeder, Binnetice, Ma. meti, Macar kt ünfih olmayan ar mevcut zarlında her türlü hürü esbabı mucibeden olduğunu ğ edilmek. ten istisna edilmiş olan arazinin ehemmi yetine müt der. Bu nol allik bulunduğunu beyan e - talnazar ihtilâfları, evvelâ Po. esma olmak üzere 1819 *ari ekseriyeti ile meskün bu . şehirirre müteallik bulun maktadır, şehirlerde: vazgeçmiyöceği bedihidir. Maamafih uzlaşmak için çok büyük b acarstanm bu ürzu bes rafından * hududu bir plebisit yapılması icap eder. Bu plebisitler r İha rin de razide İ tarihten evvel gitmelerine mâni nan kimselerle olacakladır, Macar notasına bir harita rabtedilmiş tir, hükümet arasında mina. olan araziyi sekiz kısım olarak Bu harita iki ziünfi! göstermektedir. Çekoslovak kıtaatımın 1 sonteşrine ka dar bu araziyi terketmesi lâz tedir. Bu arazinin idaresi, 15 sonteşri. ne kadar beynelmilel teşkilâtlara tevdi edilmek icap eder, 1918 tarik Tiyet mutlak e acar hükümeti, bu husus hakkın. e Presburgda hiçbir mil sonra hususi görüşmeler yapılmasını teklif eder, diki müzakcrattan Ehemmiyetleri tama; plet teklifinde istihd lan ve hudutların kat'i en mahalli olup edilmemiş o. surette t ile alâkadar bulunan ? ihtilâfları iki hi t arasında doğru- dan doğruya yapılacak olan müzakere * lerle hal ve Fasledile 3 — Macar hükümeti, müstekar ve merkezi Avrupanın bu kısmında yerleş. miş milletlerin be n başka yerlere k bir vaziyetin atmak arzusunu beslemekte ce bu ga Rütenlere beyrelmi hükümetinin plebi- İmiş 6. sız bul - Macar hükümeti, Presburg halde münaziünih ara. ürecaat edilznesini kabul €tmeğe âmadedir. Bu hakemlik, garpte. ki mn için, İtalya ve Alme ikalar dan, bazı arazi aksamı için de Almanya ve Polonya tarafından yapı. lacaktır. Her iki taraf, hakem kararına eriyete sahip olmaslığın. | | | nım asla gözünden uzak tutmadığı prensip | Jef olmuştur. i h tabaiyet etmeği evvelden taahhlt eder- ler. | Macar hükümeti, notasının sonunda, | şimdiki vaziyetten mütevellit tehlikeli! gerginliği ve Çekoslovak kümetinin teklifine 48 saat zarfında cevap vermek! hususunda göstermiş olduğu isticali barüz irmektedir. Aynı zamanda Ma. car hükümeti, Çekoslovak hükümetinin aynı isticali göstereceği etmektedir. Macaristanın Prağ sefiri, Macar nota tevdi ederken Çekoslovak hükümeti. acil bir karar Üzerine nazarıdikka. tini celbetmiştir. Çekoslovak kariciye nazırı, hükümetinin en kısa bir zamen zarfında cevap vermekte kusur et ceğini söylemi Macar başvekilinin sözleri Budapeşte, 23 (A.A.) — Dün Prağda i edilmiş olan Macar notası mü betile, Başvekil İmredi, matbuat mümes- sillerini kabul ederek şu beyanattı lunmuştur: “— Meselenin ewuslik Münihte ümidini izhar siye. ne yoldan ve sbit edilmiş olup Macarista lere istinaden halledilmesi mümkün o. İacağı ümidini terketmiyoruz. Buna en herhangi sebepten dolayı ha kikâten musl'hane olan Macar tek kabul ettiremiyecek olursak, Macar hükümeti, haklı olan dava: milletin malik olduğu bütün ve racaat ederek tahakkuk s sarsılmaz ni sna sir azimle karar verecek tütenyada hâdiseler Budapeşte, 25 (A.A.) — Hudut mın- takasından alman son haberlere göre Pazartesi gets z ce-işgali alında ve İpolisag yakınında bulunan İpolil * 7 muntakasından takriben bir buçuk $a at devam eden top ve mitralyöz seş- leri işitilmiştir. Çeklerin Macar mili we DİŞUk ÇE etmelerine mani olmak istedikleri sö lenmektedir, tine mensup vak asacnnn ürat | Kassa'dan gelmiş olan mülteciler, Çeklerin şehri, askeri noktai nazardan tahliye etmiş olduklarmı, yalnız Macar in terhis edilmiyerek o Rüten. askerle yaya gönderildiklerini söylemektedir. Bunun üzerine bir tüfek ate- şi başlamıştır. 30 dan fazla insan te Pazartesi günü isyanı bastırmak ü- Nagimihali ve Angvar'dan kuv. | vetli müfrezeler gelmiştir, | Vilg nahiyesinde ahali ile asker a. | rasında kanlı bir muharebe olmuş ve her iki taraf m etmiştir. Ungvac'daki 19 smeu ç ala. ymnda da bir isyan çıkmıştır. Takriben 60 Macar askeri, silâhlarını asilere kar $ kullanmaktan imtina etmişlerdir. Macar askerlerin silâhlarından tecri tüfek kullanmasına ve bir çok kişi ağır surette y Ur, Prag, 25 (A.A.) — Slovakyada Ma car — Çek hudu safede Velki er bölgesinde Bola » rine iki Macar tay yaresi bir Çek askeri tayyaresini dü. sürmüşlerdir. Çek kob'nesi verilerek cevabı hazırladı Prag, 25 (A.A.) — Nazırlar mec. , Macar notasma zere m zayiat de sebe aralanmış- ma 12 kilometre me- nan verilecek cevabı at 13 te top- Toplantıya Slovak ve Kar- | rlamak üzere bugün lanmıştır. nin içtima, saat 21,30 a kadar devam| ştir, İ s, Macar notasına verilecek ce. n metni hakkında mutabık kalmış. . Bu cevap, bugün Mâcaristanın Prağ selirine tevdi olunat. Ha'ifaksın notku Londra 25 (A.A) — Edimbürgda bir nutuk 5 yen Lord Halifaks, Av. rupa buhranından bahsetmiş ve ez. cümle demiştir ki: * i İ baron tatbik oluna “Irk esasına müstef” da yapılan hudut tashih” ve sulh temin edeceği” rum. Şimdi Versay it j pılmakta olan tadilât Mi de g ti paktınm bir madde8ii iş mektedir, Fakat ales, Maci a ru taleplerde bulunduğu” isafmı arzu ettiğini K3 ra demiştir ki: . i “Pakat bu gibi memeli şekilde halline imkân ? ker yerde ekalliyetler t ihtilâf halim yet gönteri ilâfın sebeplerini Ki ızda da uyuşmi. Bu sayede haksızlıklar tikbal için dostane bir min edilmiş olu Fakat hu temin etmek irlikte ha gemisin€ ta i bir infilar mar Bı; © gf yu naklet ç olan v6 rettebatı bulunan bu ge koşmak Üzere halihazındö ys çikmış bulunmaktadır. — ington, 26 (A, A.) mest. birçok sahi? muhafii 3YG'and gemisine doğru BÜ Bunu ve birkaç saat içinde “ği nin yanına varacakları d ork, 26 (A. A.) “ batm yangını sö muş olduklarını teyid © mafih, icabında yardımda halle doğru dirler, ryork, 26 (A.A) —İ mümessili, süvarisinden 3 “Yangın söndürülmüş!— yolumuza devam edeceğin” TUZ... vi a Ispan yad Frankocu'arın tan pöskürtüld : Madrid, 2 5(A, A.) — rid yolu civarmda ve CU mintakasında Frankistlef ruza harebeden #onra geri pis! Kudüste ie tedhişçi id2 edildi. De Başl ye £mm devamma karar Xİ gl “a aricindeki gehirdeys0 vi ye I yasak, eski gehirde s8At Amerikah'arın ba€ protesto Dr Kudüs, 25 (A, A.) ” yi Kudünteki Amerika b99” pü telgraf çekerek Ameri$ pst r Br tarafta sökün pi gesi ta hi Kudüs, 26. (A. A.) << Taya toessls etmiştir. NİZAMİ ve elirmektedir. Mamafih va vüzler devam etmektedi". gili mırtakasmda birçok ” ygs etmiş olduğu haber veri” 5

Bu sayıdan diğer sayfalar: