24 Aralık 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

24 Aralık 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ke A e A, * yisile kursa kimsenin müracaat etmiyece- Ankara radyosu 58 CUMARTESİ Müzik (Operetler). 17 haberler. 10, i devni 99 Türk müziği 2) Temsil (Toska Viktorlen Sar- dön). Türkçe; sem Reşin) Badyo küçük orkettensi temsil esnesında o Puccini'nin Toskn operosndan er çaldeşklır, 21 Sant #yari ve Pa 1,49 Türk müziği (incesaz faslı) il 2 Konuşmu (haftalık posla kuluşu). 22, ii rik (Kâzük orkestra): 1 — Peter Şrnojl - uvertör - (Veber). 2 — İollöndveibehen - (Emmerih Kalman). 3 — Burleska « (Gu- totta). 4 — Valzer aus Der Cliristbâum (Re. bikof(). 5 — Divertimente - (Çaykovski). 6 — Leben Heist Licben (Lçon Jessel). 7 — Rornns san parol No. 20 (Mendel. Müzik (eazband), 23,45 - 24 Soh haberler ve yarınki program, Yabancı radyolardan seçilmiş parçalar 5 - 15 müzik foperetler). 17, ler Türkiye saatli ü- souraki saat olarak gös 5. Terlin (uzun dalga): Noel oraforyo- su (Bah.) 7. Paris (P'7.T.): Beethoven, Vâşmer. $. Bükreş: Noel oratoryosu (Saint Sa- ens). 520 Viya , Lelpaiy: Balı, Korelli. or! : “Ayda, (Verdi). : “Hansel ile Gretel, 10,90 Beromünst, Oda rmatikisi: 540 Tilversum 1: Hinfif orkestra, 8,55 Varşova: Madyo orkestrası, Wil: Triyolar (Bah 11.15 Prag: Bestiöven, Piyâös ve Konferansini 940 Monle Ceneri: “Le Campane,, 10,25 Bordo: “La velllee des enfants,, , 10,39 Lİ “Les trois avcugles de Compig ne, TTorard); raki musiki? Brüksel 1: Humursk TDrarjak,Y z Berlin: Çocuk korosu, Brüksel 1: Gevâert programı, Mp Angels Üret), ; Hayda, Mozart, Giük, Paris; 7 Men; 9 Radio medi- (gece Y. sonra): Bordo Tin- Orta mektep mezunu aşçı namzetleri * Deniz Bankın kursuna . | Ekserisi Bolulu 76 genç talip Denizbank mühim bir işle meşgul olmaktadır. Bankanın vapurlarında, otel- lerinde bilgili ahçı, metrdötel ve garsona olan ihtiyact gören Denizbank bir ahçı, metrgötel ve garson kursu açmağa karar vermiştir. Bu kurs, ileride bir mektep ha” İini almak üzere, Gelatada yeni yolcu sa" Yonu inşaatı ikmal binada açılacaktır. Çünkü bu modern te- sisatlı binada bir de çök modern bir mut- fak bulunacaktır. Butun yanında ayrıla" cak salonda dersler görülecek, mulfak- tâ ve yolcu salonunun o Kazinosile yemek salonunda da slajlarını göreceklerdir, Denizbank, memleketimizde — şimdiye) © x/p-pag « kadar eşi bulunmuyan bu kursun talebele- a YERLi rini tercikan ortamektep mezunları ara” sından alacaktır. Avrupada bu nevi mek- teklere lise mezunları kabul edilmektedir. İlk zamanlar'aranan bu tahsil şartt'dola- ği zannedilmişti, Halbuki, şimdiye kadar yetmiş genç müracaat etmiştir. Denizbankın bu kursu, bizdeki anane") vi bir hususiyeti gene mey'dana çıkarmış! bulunmaktadır. Kursa müracaat eden gençlerin sicilleri tetkik edilirken ekseri" sinin Bolulu olduğu nazarı dikkati celbet- Mm le mpi le e Nİ gniştir, Boluluların ütedenberi yemek pi| AŞ KAREEM KN KEEENEEENEEMEENEN şirme ve servis işlerinde gösterdikleri fev- kalâde maharetlerile edindikleri o şöhret bu kursun muvaffakiyeti için bir hayırlı delil telâkki edilmektedir. Dolmabahçe ( hâdisesi tahkikatı Dolmabahçe < hâdisesinin tahkikatını yapmakta olan mülkiye müfettişleri bu i- ge nit fezlekeyi hazmlamağa başlamışlar. VK HABEN — Akşam postası Bir kaç gündenberi devam eden, bi- xi de haylice hırpalayan bu bozuk hava. lar için gün dönümünü karşılıyor, bu ayın yirmi beşinden sonra havalar gene düzelecek diyorlar.. Belki de, doğru, fa“ kat ne de olsa kış, er veya geç, kendisi, ni gösterecek. Zaten kış da, yaz'da insanlar için Jü- zumludur, Vakia, herkese ayrı ayrı Tüzüm yok, Her vakit bahar havast ol. sun, diyecekler çok bulunur... Halbeki, hekimlerin en bilyük piri. İpokrat hes kim, her vakit biteviye hava olursa insanlar akılsız olurlar, demiş, insanla. ra zekâ veren sıcağın ve soğuğun biribiri arkasından gelmesidir. Büyük hekimin bu sözü ilkin biraz garip görünürse de, daima soğukta yaşayan Eskimolular la, dalma sıcakta yaşayan zencilerin pek te zeki insanlar olma- ünce ona hak vermek tabii olur, Afrikadan bizim aramıza gelen zensilerin burada kış ve yaz geçirdikçe, zamanla, daha zeki olduk- larmı da biliriz. Bir taraftan da Amerikalılar tecrübe etmişler: Fabrikalarda, hangi mevsimde, olursa olsun, sıcaklık dalma ayni derecede tutulunca iş mah- sulü azalıyor. İşçilerin çok mahsul verebilmeleri için hararetin, bir gün içinde bile, ayni derecede kalmıyarak değişmesi lâzım. Fikir işlerinde bile, üniversitelilerin ders çalıştıkları yerlerde, sıcaklık ayni derecede tutulunca mahsul azalıyor: Meselâ yüksek matematik meselelerini hallederler, sı. caklığı sıksık değişen yerlerde daha çok oluyor. Bu tecrübeden bizim için çıkarılacak birinci netice, kışm oturduğu- mur, çalıştığımız yerlerde sıcaklık derecesini daima ayni halde tutmak sevdasından vazgeçmektir. En yisi sıcaklık derecesinin on dörtle, on se- kiz arasında değişmesidir. Sonra da memleketimizde bavaların sıksık değişmesine imetmiun ol. malıyız.. Öyle olmayıp ta çoğumuzun farkında olmayarak istediğimiz gibi daima bahar havası olsaydı, ya kutup adamları, yahut Afrikann #zerindeki ,âdamlar gibi kalırdık., En eski Avrupa medeniyetinin Anadoludan başla. mâsı burada havaların sık sık değişmesindeki iyiliği isbat eder, —. Teşekkür | İstanbul İkinci Sorgu hâkimi mer-| hum Mahirin cenazesine bizzat gelen- lere veya mektupta taziye lütfunda bulunanlara merhumün silesi tarafın- dan teşekkür edilmektedir. Kayıp araniyor İstanbul Sultanahmet 44 cü mek-| tepte talebo 14 yaşında, Nâzım dokuz gündenberi kayıptır. Gören ve tanıyan olursa Beşiktaş polis merkezine ma-| Jümat vermesi rica olunur. Sinemasında SON ZAYİ Haydarpaşa gümrüğünden almış! olduğum 385 lira 55 kuruşluk 60375). numarali 30.9.9338 tarihli makbuzu zayi ettim. Yenisini alacağımdan e#- kisinin hükmü voktur. Hüsnü Kunt DRAM KISMI 24-12-5938 o Cumartesi günü aşamı S. 20/30 da (ASMODE), 5 perde İsliktM caddesinde Komedi kısmı 24-12-9388 Gurmartesi gündüz saat 14 de Kış içinde sağlık Filme #âve ölarık FOKS dünya haberleri ve Walt Disney'in renkli Miki XMavs ölmi Bugün saat 12,45 ve 2.30 da ucuz matineler vardır. Yazan: Dr. G. e | Kış mevsimi gezmek bakıtımdan hoşa gitmese de, eğlenmeğe hiç msi” ni değildir. Hattâ kışm eğleneeleri yaz eğlencelerinden daha çoktur d4Sili lebilir, Eğlenmek, neş'elenmek sağlık için iyi bir şey olduğundan key simi bundan dolayı da bizi memnun etmelidir. Kl e ln ll ie bd vardır. Bir kere, soğukta hazım gıcaltakinden daha kolay olur. Kışın (1 | | mun mınmak için kalori ihtiyacı fazla olmakla beraber, hazım yolunda gi”, Zinden, onları kolayca temin eder, Bizim Avrupaklarn bir çoğundan daha ziyade yağı yememizdei | hikmet te kışın meydana çıkar, Yağlı yemek, ısınmak için lâzımdır. G rafya bakımından bizimle ayni seviyede bulunan Avrupalılar bizden : az yağlı yedikleri halde bizim daha çok yememiz, bizim memleketimi | © o memleketlerden daha soğuk olmasındandır. Şu halde kış mevsimi5fUj 1 alaturka yemeklerimizi daha eminiyetle yeyebiliriz. Kuyrukyağı bile © | © mevşizhde insana daa az ağır gelir, Etlerin de, kışın, daha yağlıp , ilemi Sab GN İİ ei lc b prn «en Sin Gi da - en faydalı sebzesi lâhnadır: Meze alçalan lirken çok yağ kaldırmasından dolayı, Soğuklarda onun hazmedilmeşi “ güç olmaz, | Yağdan sonra, kışın inşanı en iyi istan şey harekettir. Çokça yiyerek hareketsiz kalmak, insanı soğuka karşı dayandırır, fakat kutup” ra yakın adamları kışın hep uyiruda geçirdikleri gibi battal eder, Onun içi | bizim iklimimizde çokça hareket te Jüzumludur. Hareketi de, bilirsiniz şeker ve şeker olacak sulu karbonlu gıdalar temin ederler, Ondan dolsye | Ze tatlılarla unlu yemeklere de daha ziyade rağbet söner. 4 Kış, fiziyoloji bakımından iyi bir mevsimdir, Fakat bu mevsimin ken ne mahsus hastalıkları da çoktur. Soğuk almak, o hastalıkların #arkl başka bir yere birdenbire gitmektir. Böyle yapınca insan yazın bi” soğuk alabilir., Fakat kışın soğuk almak daha zararlı olduğundan, haral#” “| sık sik değişse bile, siz soğuk almaktan çekinmelisiniz.. a a kolüylaştırır. Soğuk almak ta bir yerde otururken, sıcaklık derecesi iv | dikkat ettikçe, kış mevsiminden korkmayabilirsiniz. >, Müthiş - Muazzam ve son derecede heye IPEK canlı bir film görmek isteyenler Amerikan halk düşmanlarınm korkunç maceralarile ibretle seyredilecek hayatlarını gösteren GANGSTER p DİKKAT EDİNİZ WALT DİSNEY'rin 10 kısımlık tamamca renkli ve FRANSIZCA SÖZLÜ ve şarkılı yegâne — ois4 | Pamuk Prensesve YediCüc > Sinema harikasını gösteren yegâne SKİ TAKSiM ve SÜMER Sinemalardır. 3 gündenberi binlerce seyirci tarafından takdirle alkışlanmaktadır, N 3 Çocuklar için tehzilâtlı fiatlar, Bugün saat 1 ve 2,30da tenzrilâtir matineler, ALKAN eri N 10) i &lildikten sonra bu! ——. ÇOCUK TİYATROSU 24.12.$38 Cumartesi günü akşamı sant 20,30 da: MUM SÖNDÜ TURAN TİYATROSU BU GECE Sanatkâr Naşit, HALK OPERETİ Bu akşaro sast (9) da zül miner Bugün MELEK sinemasınd” Meli Reşit Türe ZEVK - EĞLENCE ve UCUZLUK HAFTASI Büyük Macar balesi HER PERŞEMBE 2 Büyük Film Birden d Türk köylüsünün 7 Cumartesi ve Pazar raatine saat 15 de, BUNA DERLER a ştirdiği pancarı Türk fabrikaları şeker yapıyor. Türk fab- (Halk gecesi), Cemal Sahir İPEKÇİ MERHUM 3 perde MALI ikalarının şeker HACI BEKİR Halis Türk YAPIYOR, Asıl yerli malı buna derler. YALI MUHiDDiN HACI BEKİR il Merkezi; Bahçekapı, Şubeleri: Oo Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy fr işçilerinin elile LOKUM Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Nevralii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. dır. Müfettişler dllh gece geç vukte kadar , MEME İcabında günde 3 kaşe alınabilir. yilâyette moşgul olmuşlardır. — ŞHiRLEY TEMPLE tarafından Fransızca sözlü olarak” yaratılan harikulâde güzel ve müesf KIR ÇiÇEĞİ l 2 — Miki Mausların Mucidi ve Babası WALT DISNEY Vi tarafından tamamiyle tenkli olarak yazılar i 4 MikiNiN (838 ŞEN HAFTASI DİKKAT: Bu hafta çocuklar için her seansta tenzilât vardır, B saat | ve 230 da tenzilâtir fiatlaria HALK ve TALEBE matii ani Yılbaşı münasebetiyle SAKARYA sineması BUGÜN bütün küçük ve büyüklere MİCKEY'in en güzel hedi takdim edecektir. Il Valt Disney'in emsalsiz şaheseri GÖRÜLMEMİŞ MİCKEYİS | 1939 ŞEN HAFTASİ ve mevsimin en müthiş kahkaha tufant i 3 Ahbap Çavuşlar Eğleniyor Çocuklar için fiat 10 kuruş. A :

Bu sayıdan diğer sayfalar: