11 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon, m: 23872 Senes 8 * Sayı; 2519 sas edimiş veya edilmemiş Italyan Emelleri elin diyarında hayale endaze öd, almadığını göze vurmaktadır ; , “Meler; te ei vg lere ha « — Yansı 2 inci sayfanın ilk sütunlarında — ve Vekilinin tamimi ya larmzda daima İleri üç &sla geri dönmiyeceğiz 1 Mğiğr Kimsenin vicdanına isi Vi tasavvur bile etmeyiz t ve kik pe ni) — Dahi-| gramını tatbik ve onun meydana dikk, Rt Müfeş Sttak vilâyetlere | getirdiği inkılâpları idame etmek Mine, van hiç te mühim ve | ve daima ileri gidip aslâ çeri dön Mama mim gönder- | memek niyetiyle vazifeyi üzerine İYNen bildiriyo. | almıştır. Bu sebeple bizden inkı- ” lâp hamlelerinde gevşeklik bekli. kaç tebeddüller | yenler bilmelidirler ki hiç bir ri“) iye ir hâdiseler | harekete taraftar ve müstait deği- Ün a İN aldığı tedbir) iz. Daima ileri gitmek emelimiz- da ii diç haşı, “VE bunlar-| dir. Sayi, iye VE VE hayalimiz. iz, eler bu Mânaj Yi #r çıkaran Künu Haber aliyo Milletimizi lâyık olduğu terak- (Devamı 5 incide) melhuz ra- daşları koru-| Bugünkü sayımız 1S daş Meyan ABER'n Aİ gözler müsabakası “ “büyük eğlenceli ve mükâfatlı müsabakasıdır 4 .. Bu Matan 31 MER İsâ, m tden bu göz sahibinin bize vaz(k adresini Mdermesini rica ederiz.,, ny, Sağıtacağımız meükâfatların kıymeti 800 Hrayı My Metina, Mi, Miley, | DİE Tadyo, kristal bite takımları, kıymeti ceb hş mal tibalar, eibiselikler, istenilen eşyayı alabli. teğiy Sa 20, 15, vo pire gibi para kıymetinde kart- PASI e saire, Ankara N. N, aşkmdır. sai N AMP Müsabakamıza iş- 5 tirak ediniz ve ku- «o . GE - oPonlarımızı topla - * o maya başlayınız asla ihmal etmiyeceğimiz!| ii ŞUBAT 1930 © CUMARTESİ son Havadisler © İLAN İŞLERİ; Tel, 20335 BirIngiliz nazırının nutku Bugün | |

A a # Taanya ri . a Fransaya iltica eden edilirlerken... Romatizma ilâcı aklını kaybettiğ Mevlânekapısmda çok “garip bir , hâdise olmuş ve iddiaya göre Foma* tizma ilâcı içeri bir adam birdenbire ©” delirmiştir. o (Devamı 5 incide) Necip Fazıl Kısakürek HABER'de HABER yazı wilesi arası- na katıldığını okuyucuları. mıza müjdelediğimiz büyük san'atkâr ve edip Necip Fa- zl Kısakürekin yazılarını yarından itibaren neşretme- başlıyoruz. ğe Yarın okuyunuz İngiliz, Amerikan donanmaları sulhu korumağa memurdur Bir ilâçla insan derhal delirir mi? Tayyare piyankosunda 5 KAZANAN NUMARALAR | & üncü İsayfada me” Yazısı 4 üncüde Bu sabok Eminönü kaymakamlığına asılan seçim dellerini terkik edenler “ Seçim 'defterleri bu sabah asıldı e ilsimleri vatandaşlar onbeş ———— | gün zarfında itiraz edebilecekler Yozgat, 10 (A.A) — Bugün Yozgat valisinin başkanlığında ida re heyeti ile teftiş heyeti. birleşe rek memleketin umümi nüfusunu /ve buna göre seçilecek mebus mik ir. Bu sabhtan itibaren defterler! tarın: tesbit etmiştir. Yozgat vi, her tarafta yerlerine asılmıştır. lâyetinin 267.867 nüfusa malik ol» 15 gün müddetle defterler üzerin! duğu anlaşılarak yedi mebus e“ de yapılacak şikâyetler ime bele ararlaştırılmış ve bu ka İ cektir. TEYETE avr — Mebus intihabı içinyap ılmakta © lan hâzırlıklar o bitmiştir. Teftiş heyetleri hazırlanan defterler ü. zerinde tetkiklerini bitrimşler ve bunları kazalarma iade etmişler- içnn bir adamın i iddia olunuyor del i rar vilâyetçe ilân edilmiştir. Ekrem Königle (beraber gösterilen bayan Hakikatte onunla beraber değildir ve Amerikada olduğu tahakkuk etmektedir Me Yonu 4 üncüde urac: Hasan hastaneye 'Filistin kongresinde Arap- lar talep l Londrada Sen Cesims saramnda Toplanan Filistin Konferansı içlima halinle Tb: aşki Çembrtayn Yağ, işsretile gösteriliiştir.), Göksü $ inetde),

Aynı gün çıkan diğer gazeteler