12 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

12 Şubat 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Alaçam ormanları işletmeğe - açıldı Devlet işletme teşkilâtı böylece odun ve kereste temin etmekte, hem de ormanın tah- ribine mani olmaktadir. Balıkesirin yeni doğum evi biansı da bitiyor. beyin Alaçam ormanlarında devlet İşletme teşkilâtı çalışmalara başla. | caktır. mıştır. Orman umum müdürlüğüne | bağlı bulunan bu teşkilât, ormanla. #mızın korunması hakkındaki hü- kümleri gözönünde tutarak ağaç) Kestirmektedir. Bu suretle hem o) dun ve kereste ihtiyacı karşılanmak. | $a hem de ormanın tahribinin önü, nuna kadar kolayca naklini temini için, Ayxdere ve Karadere bölgele - rini istasyona bağlıyan yolu İnşa gttirmiş ve icap eden köprüleri kur. "durmuştur,. Buzün her iki bölgeden İstasyona naliyat yapılması kabil o- Yacaktır. Nakiliyatın her hangi bir Arıza ile durmamasını temin için yol we köprülerin mütemadi surette ta- mirine bakılmaktadır. Balıkesir maliye binası Yeni hükümet binasma bitisik 0. larak yapılmakta olan maliye bina. sırın inşası bitmek üzeredir.. Bina- nın kalorifer tesisatının yapılması- na da başlarmış, içinde bazı ufak tefek noksanleri kalmıştır. Bu işler ikmal edildikten sonra 83. ki hükümet binasında bulunmakta ölün maliye kısmı buraya taşımacı. Caktı. * “Bina, yeni hükümet binasının bir dasmını tamamlıyan bir parçasıdır. Onun için hükümet binası da bü i- İlâve edilen kısımla daha zarif bir şekil almıştar.. Maliye kısmı bodrum katı hariç iki katlıdır. ve on dört odalıdır., Doğumevi binasının inşaatı da Herlemekledir. İçindeki tesisat ve diğer noksanların ikmali için çalı- şılmaktadır. Bina ikmal edildiği zaman Balıke. sir, ihtiyacı karşılıyacak bir doğum. Rolan GEŞUK ifritin ordugâhı- na ancak göce yarısı varabildi.. ! Jan dö Mediçi hücum mevki- inde yer aldıktan sonra asker- lerine iyi bir gece geçirmeleri için emir vermişti.. Orduda deh” şetli bir sevinç vardı. Her taraf- tan binlerce #es bir arada yük“ seliyor: Yaşasın kumandan, ya- şasn büyük ifrit! diye bağrıyor. Jardış ? Müthiş bir soğuk vardı. Ça. dır aralarında sert bir rüzgür vın- lıyondu. ,Ortaya büyük bir ateş Aç gözlü askerlerden bazıla- Ti, etrafa dağılarak vurup çırp” muya çalışıyorlar ve bir kısmı da bakikaten elleri boş dönmüyor- du. Hayvanlarından atlayan bir kaç kişi kucaklarında taşıdıkları büyük bir domuz pastırmasını yerlerde sürüklüyorlar ve bir ka çmın önlerine katıp getirdikleri iki koyunu görenler olanca sür- atleriyle ilerliyerek, hayvanları boğazlıyorlar ve kebap yapmıya koşuyorlar, bazıları da büyük şarap fıçılarını yuyarlıyotlardı Her şeylerinin harap olduğu. nu, mallarının yağma edildiğini görerek saçlarını, başlarını yolan köylü kadınlarının bir yanında, tesiriyle (ellerine geçirdikleri © köylü kadınlarını HABER — Akşsm postam 12 ŞUBAT — Vİ, e Çinlilerin Jan- darkı casusmuş! Balikesir (Hususi) — Dursun-Jevi binasına sahip olacaktır. Köy | ke okulu da aynı binaya taşma | İzmirde yeni |? plâjlar Belediye 200 bin lira istikrazla neler yapacak ? |: İzmir, (Hususi) — Vilâyetin, Eml& lâk ve Eytam bankasından İstik - raz akdi teşebbüsü muvaflakiyetle neticelenmişti. İstikraz, vilâyetin inşaat işlerinde kullamimak üzere iki yüz bin liralık olacaktır. Bu para ile yapılacak ilk iş İnciraltı plâjmda 70.000 Vira sar- fiyle vücurla getirilecök gazino ve banyo daireleridir. Yapılacak inşa. ata sit proje evelce Nafia Vekile tünce tasdik ve iade edilmiş olduğu- için yanlız formalitesi bitirilecek. tir. Plâj ve gazino inşaatı için lârım olan 70 bin lira rmuhtelif partilerde almacak, İnciraltı plâjı önümüzde. ki yaz mevsimine kadar tamamla « nacaktır.. © Yapilan tetkiklerde Ağamemnun dıcası sularının bolluğu anlaşılmış- tır. Derenin biraz ilerisinde yeni sıcak su kaynakları bulunmuştur. Bu kaynaklardaki sular da Ağfamem gun ılıcası sularma ilâve edilecek, bü suretle elde olunacak bol su, fen. ni bir projeye göre, İnciraltı mevki, ere semeri A rcast suları e li akatidikten sonra orada modem bir hamam yap tırmaktır. Üzeri kapalı, müteaddit soyunma odaları olacaktır. Müteşebbisler, ileride burada ©. tel yaptırmak isterse her türlü ko- Isylık gösterilecektir. Tulip çıkmaz. sa, vilâyet büdçesinden para ayır - mak ve inşaat istikrazından artacak paranın ilâvesi suretiyle bir de otel inşası düşünülmektedir. İnciraltı mevkiinin, modem ve KAHRAMAN HAYDUD mülevves kucaklarında (gezdiri- yorlardı, Bu muharebeden evvel yapıl“ ması mutad.eğlencelerden biriy- di. Kan kokularından evvel orta- lığı şarabın keskin kokuları is tilâ etmeliydi. Rolan bu acıkmış kurdların a. "rüâsına girdiği zaman ister İste” mez bir tiksinti duydu. Rastladı- Ğı'bir askerden Jan dö Mediçiyi görüp göremiyeceğini sotdü. Büyük ifritin oturduğu çadı- rt öğrendikten Sonra üraya doğ- ru ilerledi. Çadırın methalinde büylük bir ateş yanıyor, önünde de silâhlı askerler nöbet bekliyor du. Jan dö Mediçi kumandan- larla birlikte bir masa başına oturmuştu, yeyip içiyordu. Kita. reler ve sazlar çalarken kısık sesiyle gülüyor, gülüyordu. Birdenbire çadıra üstü başr tozlu bir kavalyenin girerek ö nünde durduğunu görünce ten- gi değişti. Bu perişan halli, kirli üstlü adamın böyle birdenbire ö- nüne çıkmış olmasını hiç te ha yırir telâkki etmiyordu . Jan dö Mediçinin bir işaretile çalan saz durdu ve ilfritin sesi — Siz kimsiniz?. Rolan cevap verdi? — Ben Venedikten geliyorum. Size bir sır ifşa edeceğim. Ben “Çinlilerin Jandarkr,, ismi veri- len Mis Yang Hut Ming'in Londrada toplanan dünya gençliği konferansi- na Çin murahhası olarak iştirak ot- tiğini yazmıştık, Mis Yang Hul Ming kongrede Çin gençliği namma söz söylemiş ve Çinlilerin, vatanlarını mildafaa için | mücadele edeceklerini tekrar ilân etmiştir. “Çinlilerin Jandarkı” Japonlar ta rafmdan ensus sayılmaktadır, Çinli genç kız, Şanghayın muhasarası, esnasında, Japon askerlerinin ara- sından geçmeye muvaffak olmuş ve Çini askerlere yardım etmişti, Japonlar bugün onun başını getire- ne 200 bin Hira adamışlardır. Mis Yang Hui Ming kongreden sonra Çine dönmek üzere Londra N ap hayri SR m ES her türlü ihtiyaca cevap verecek de. recede mükemmel bir plâj getirilmesi için burada lâzım gelen inşaat yaptırılacaktır,. Şehirle İn - ciraltı arasında otobüsler işletilecek herkes ucuzca plâja gidip gelebile- cektir. Vilâyetin, Eytam < bankasından istikraz edeceği 200.000 liranın for. malitesinin ikmaline başlanmıştır. İstikraz parası, uzun taksitle ödene cektir, Kr tepelenmek dört başlı canavar FRENGİ (Baş tara'ı 7 mcide) lâmeti namına avuç avuç parayı bu yolda harcamaktadır. Frenginin ilk'çibariları kapandük tan sonra büruya benzeyen İrengi "mikroblarf kan vasıtasile bütün vü- i | cuda yayılır demiştik. miz gibi kendimiz de, oğlumuz d veya köyün ve yurdun ve hemşeri- mizin şelâmeti nşmma onu hekime Bir veya birkaç frengi yarası tiktan birkaç hafta sonra kendili- ğinden Kapanırlar. Yalnız yerinde bir iz bırakır, Bu hastalık geçti de Yaranın çıkması tabiatin bize bir ne itaat etmeyip te: — Adam sen del dersek yara hiç bir ilâç kullanmadan geçer ve kapa” nır. Fakat artık frengi kahbece, al- lakça insanın kanı vastasile bütün vücuduna yayılacak demektir. Artık vücudun zayıf bulduğu ve ya beğendiği yerinde yerleşir. Orası mı kendine yuva yapar ve zaman 27- man buradan kana ve vücuda İren gi mikroplarmı kusar, İnsanda çeşitli sıkıntılar, çeşitli sakatlıklar yapar. Böylece frengi- nin birinci devri kapanmış, ikinci de açılmış olur. Köylerde ve kasabalarda o (koca karı ilâçlarile) hastalığı geçireceği” ni iddia eden bir takım sahle türe dilet vardır. Bunlar bir takım bula” şik merhemler, üfürükler ve tuska- lar vererek bir sürü para çekerler. Neticede frengi çıbanı kendiliği Kapanır, iie böbürlenirler ve Hastalığımızın ar- biline | tık iyi olduğunu söylerler ve bahşiş isterler. Bunlar yalancı düzenbaz memle- ket vatan düşmanı bir takım cahil serserilerdir. Kulak asmağa gelmez. Bu yazının başında da örneğini bil- lediğimlz gibi bunların içinde tük* tükle frengi aşılayanlar bile görül müştür. Yani böylece dimyata gide- yim derken evdeki bulgurdan da 0 labilirsiniz. KAHRAMAN HAYDUD Böylece bir müddet geçtikten son” ra vücut frengi mikroplarını dışarı atmak için zorlar, Frengi mipropları -İ vücadun her tarafma, dışarı çıka" bilmek için saldırır. Böylete derimizin her tarafında küçük küçük veya dalga dalga kır #ızılıklar peyda olur. İşte bu kırmınlıklarda ( tabiatin frengiliye ikinci şamarıdır. — Haydi geç kalıyorsun acele te- davi ol sonra karışmam fena olur. Manasında telâkki edilmelidir, Birkaç ay içinde, bazan daha kısa bir zamanda bu O kurmızılıklar da kendiliğinden kaybolurlar. Eğer al- ki bu en tehlikeli ve insanı sakat ya” pan öldüren ve delirten devredir. Vütudunda, boynunda, sırtında, nokta nokta geniş kırmızılıklar dö” ken her köylü yine bir defacık ol sun hekime görünmeyi adet edin melidir. Çünkü bazan birinci dev“ re nişanı yani ilk frengi çıbanı çr mayabilir. Birinci devre gizli geçer Iamaya gelmez. Zira Sonu pek can yakıcıdır. Tırnaklarda bozukluklar, kille yer lerden sebepsiz kıllarm dökülmesi de dikkatimizi çekmelidir. Firenginin üçüncü devri Frenginin üçüncü devti tedavi & dilmiyen hastalarda görülür. Teda” vi edilenler bu kötü devreye girmez ler, Zira bu devre akla gelmiyecek her türlü kötülüklerin, parçalanışların devresidir. Bu devrede, gözler kör olabilir. Kulaklar sağırlaşabilir. Burun dü- gebilir. Damak delinebilir. Kalb, ciğerler, mide, bağırsaklar, böbrekler sakatlanabilir. Ruhf var* lığımız sarsılabilir ve nihayet insa” na Tanrının en büyük nimeti olan ve bütün varlığımızı idare eden ak- lımızı da kaybedebiliriz. 287 üzere a Nİ e eler bir gk yi önünü alır, Fakat Dag bar ve aksaklıkar sayılmız. > | Frengiye yakalar yi) kaldıkları takdirde V gsf) madan ölür. EST dayi ia gebe kala bei cuklarr ölü olarak “İÜ diri bir çocuk dünya Sağır, eler / leri çarpık olanlar e olmasına hastalıklardan giyi kati surette yemeği çok gö frengililer tedaviy€ nen de mecburdur”. H olanlar kanunun kalmadan kendi K: toruna MON inip Çıbarlar, kırmız! ak eyer: sızlama miyen — si / birakanı Yi 19” önü almamıyacak rârlara sokar ve bird Hükümet kk yüzlerce hekimi etmek üzere Bu büyük mize İ engililerimiz çel p İ lerek si.haslerini * de Diğer yurttaşlar$ gözlerini dört lanmamağa ve ği sADIK Venedik cumhürreisi Kan diyanonun oğluyum. Şu nişan merasimi günü tevkif edilen Rolan Kandiyano! Sakin bir tavırla söylediği bu sözler orada bulunanlar üzerine büyük bir heyecan uyandırdı. Çünkü Kandiyanoların başr- na gelen felâket bütün JItalyada bir korku darbtmeseli haline gel. miş ve bu vak'ayı işitmiyen, işit- tikleri gırada tüyleri ürpermeyen kalmamıştı. Jan dö Mediçi cevap verdi : — Siz zındanda değil miydi- niz? . —Zından ne şekilde olursa olsun, hattâ bu Venedik kuyula” Tı balunsun, insan oradan da kurtulabilir. — Şu halde bana ne söyleye ceksiniz? — Eğer kabul ederseniz. Jan 45 Mediçi okşayıcı bir sesle ilâve etti; — Elbette size de yanımızda bir yer bulunur.. Ben babanızı tanırdım.. Venediği sulh içinde yaşatmasın: çok İyi bilirdi. Fa- kat ben atzu ederdim kidaha başka şuretle yaşamanın yolunu da bilmiş olsun. Hiç olmazsa oğ. Junu, on sene önce aramıza gön dermeli soframızda yer bulma- K:ydı.. Jan dö Mediçi bunları söyler* ken Rolana oturacak yer göste riyordu. Bizzat büyük ifritin doldur- duğu kadehi, onun kadebine vur. du, fakat içmedi.. Bununla neza” ket icabını yerine getirmiş olu- yordu. Kahkahalar, şarkı ve çalgılar yeniden başladı ve ewvelkinden daha coşkun bir hale girdi. Jan dö Mediçi misafirini his- settirmemeye çalışarak tetkik e- diyor, hareketlerindeki ciddiyet ve kuvvete, çehresindeki güzel- liğe bayran oluyordu , Kendi kendine düşündü: Ro. lan Kandiyano kendisine niçin gelebilirdi. Eğer babasından gasbedilen mevkiin ona verilme. sini istemiye gelmişse yânıİmiştr. Çünkü Jan dö Mediçi, zeki For- kariyle düşman olmak istemez” di. Yok eğer, <uvvetlerinden bir kısmma kumanda etmiye gel mişse mesele yoktu. Bu geceki müuzafferiyeti büyük bir mır zafferiyetti. O, bu şekilde düşünürken, bü taraftan da Rolanr sorguya çe. kiyordur. Nasıl Mapsedildiğini, nasıl kurtulduğunu öğrenmek isti- yordu. Rolan soranlara kısa kisa cevaplar veriyordu. Bu nunla beraber her cevabın: tay- ret ve takdirle karşılamaktan

Bu sayıdan diğer sayfalar: