2 Mart 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

2 Mart 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Benim görüşüme göre Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için Türk sporunun kalkınması için derin etüt ve büyük emeklerle vü, rilen BedenTerbiyesi Kanununun tatbik sahasma konulması ordusunun kıymetli generallerinden Cemil Tahirin omuzlarına diği zaman, Generali yakm olarak tanıyanlar bu omuzlar bu a- Tükü sahuletle taşıyabilceeğini söylediler, bat devrinde menedilen, Meşrutiyet devrinde ihmal #poru, Oumhuriyet devrinde devletin himaye ve © ve «por kalkınmasını yapmak vazifesini General Cemil edilen murakabesine Tahire X kle Cumhuriyet hükümetinin sporumuza vermiş olduğu ehemmi Wir koro daha tebarüz etmiş oluyor demekti. Türk sporunun sağlam temellerini atacak olan General Cemil 'Ta- biliyo - Tukat arkasmda bulunan Türk gençliği, klüp mensupları, klüp ida* iy *7İ başarılacağına emin oldukları gayenin tahakkuku için her türlü Mârlığı yapmağa hazırdırlar. Genel Direklörlüğün kuruluşunu mü, P radyolarda verilen konferanslar, Beden Terbiyesi ve sporun ilk Mlamda çıkan ve küp karecileri, klüp mensupları aleyhine mütif İle küplere bir üvey evlât muamelesi yapılıyor hissini verdi, Kül anlığının birkaç sene evvel vermis olduğu bir karar Beden Ter. İ Genci Direktörlüğüne izafe edilmek suretile klüpirin ortadan mlacağı havasmı yarattı. Hayır baylar, ne bir üvey evlât, ne de yokedilecek bir klüp vardır. | Ve mektep harletnde spor mükellefiyetini yaptıracak olan Beden Yesi Genel Direktörlüğünün spor kltplerimiz birer koludur. Nok . M8 İlmal edilecek, ihtiyaçları karşılanacak, dertleri dinilecek olan iler «por kalkmmasnda Genel Direktörlüğün tek vasrtasıdır. *rimizin üç büyük derdi vardır, — Maarif Vekâletinin birkaç sene evvel vermiş olduğu yanlış bir ik İN tatbikr neticesinde faal azalarının kısmı axamını kaybettikleri bu boşluğu doldurabilecek eleman veyahut Maarif Vekâleti nez - İğ cak teşebbüslerle bu karar yalnız orta mektep gençliğine ? Üzerine almış olduğu yükün çok ağır ve yorucu olduğ — Varidat, — Saha. Mi ve varldat'biribirinin mütemmimidir. Genel Direktörlüğün v besi altnda saha İdaresini üzerine almış olan klüplerimiz kendi- Yaşatacak varidatı bulmuş demektir, iz Genol Direktörlükten klüplerimizin bu dertlerini karşılamasını *N bütün Türk gençliğinin yekvücut olarak Generalin arkasında mu istiyoruz. Bir İdealimizin tahakkukunu disiplini bir mesaide gören sayın Ge, » dlsiplinsizliğe karsı kalkan elinin bütün sporculara karşı müşfik Ma bir el olduğuna eminiz... N ora. A, futboleüsüne “cambaz,, Türk atletine “rekor avesı,, Türk 4 İle “milli hiçbir slideye sahip olmamak,, vasıflarını veren ağız. © gayemiz namma, Türk gençliği namma artık susmalarını İs- radyolarda parasitler istemiyoruz, biz düne kadar klüp başmda sahsi iğbirarları dolayısile klüp düşmanı kesilen şahsiyetlerin Mamma, Türk gençliği nara şahsi husumetlerinden fariğ ol. Kasterimiz tek bir kalp: ME “poru yükselecek. «Kimiz aynı dilek: & Biribirimizi seveceğiz. İz aynı gaye: Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için... ADİL YURDAKUL pa — mem ve ik le Mntıbalar: kari, maçlarmdan an | Sr Ankara foto muhabirimiz Celâl tarafından çekiimiştir), İse — Ankaraspor İ Bu hafta, Ankaradaki spor hare- İketleri çök zengin olmuştur. Pazar günü başlıyan şilt maçları, müsabakaları, vo bölge bisiklet yarışları bu özlü faaliyetin başlıca şubelerini teşkil etmiştir, Şilt maçlarında Harbiyeliler netice, İ lerini bildirdiğimiz gibi Demirspora 5-4 mağlüp olmuşlar, Gençlerbirliği de Galatasarayı ?-1 yenmiştir, Elmadağında kayak müsabakaları İçok hararetli geçmiş ve geçen hat- talarda yapılan tefrik müsabakals,, larında olduğu gibi Gençlerbirliği - nin galibiyeti ile neticelenmiştir. Bisiklet müsabakaları da çok alâ, kalı olmuş ve Ankarazüçlü bisik - İletçilerin muvaffakıyeti ile netler - lenmiştir. Bu müsabakalarda Beden Terbiyesi Genel Direktörü General Cemli Tahir de hazır bulunmuş ve gençlerin çalışmasmı yakından ta - Wp etmiştir. Bu sayfadaki resimlerimizde: An. karadaki bu genis spor çalışmasında HABER fotoğrufçısmın tesbit ettiği muhtelif anları görüyorsunuz. ? öğle yemeği, 2 tanlane. 4 grup. - Bir kayakçı bayan Haber opjektifi kat » Ankara birinciliklerine iştirak eden kayakçılardan bir grup. 5 — da bu hafta yapılan ka on muhtelif intsbalar. iamans vE şısında, 3 — Kayak müsabakalarından bir ens Kayakçılardan başka bir. (Resimler Haber Ankara foto muhabiri Celâl tarafından çekilmiştir) Beden Terbiyesi Geneldirektörlüğünde İki Gönelsekreter Muavinliği ihdas ediliyor İ Beden Terbiyesi Umum Mü- İ dürlüğü genel sekreteri bütün va. İzifeleri yalnız başaramadığından iki genel sekreter muavinliği ku- İ rulacaktır. Bunlardan biri idari iş- İleri, diğeri ise teknik işleri çevire- ceklerdir, Memuriyetlerin tayin. leri mevcut kanuna göre ancak ha“ zirandan sonra olacaktır. İ —— "Ankara muhtelitini tertip. ledecek oyuncular çağırıldı Ankara Beden Terbiyesi Direktör. lüğü İstahbul muhteliti ile yapacağı İmilsabaka için şu oyuncuları çağır. miştir; Kalecller; Necdet (Güneş), Mu - akkar (Ankaragücü). Müdafller: Nuri (Demirspor), Nu ri (Gençlerbirli Muayinler; Ke Hasan (o (Gençlerbirliği), (Gençlerbirliği), Muhacimler: Orhan (Demirspor), Fikret (Ankaragücü), İskender (GU heş), Gündüz (Galatasaray), Habip if (Demirspor) gfi (Gençlerbirliği) Abdül : Harbiyeyi yenen Demirspor takımı ve Galatasaraya galip gelen Gençlerbirliği. Gençlerbirliği - Galatasaray ve Harbiye , Demirspor maçından iki güzel enstantane, Bu haftaki maçlar Ve muhtelit takımları teşkil gesi futbol ajanlığından: Ankara muhtelit futbol taki- miyle bölgemiz muhtelit futbol takımı arasmda # ve 5 mart ta. rihlerinde iki ve ayni günlerde gehrimizde bulunacak olan Ta, muşvar Romen takımiyle de 5 mart tarihinde bir müsabaka ic. ra edilecektir. Bu müsabakaların programı a. gağıda gösterilmiştir: 4 Mart 1939 Cumartesi 1 — Galatasaray — Boğaziçi liseleri saat 13,30 da, hakem Nec det Gezen. 2 — Ankara — İstanbul muh -| telitleri saat 15,30, hakem bilâ .| hard bildirilecektir, Yan hâkemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret Kayral. Muhteliti teşkil edecek aşağı. | İda isimleri yazilir futbolcuların saat 14,30 da futbol levazımlari. le birlikte Taksim stadında ha. zır bulunmaları tebliğ olunur. Hüsamettin, Armanak, Lütfi, Hüsnü, Musa, Mehmet Reşat, E- sat, Angelidis, Diran; Melih, & hap, Naci, Budur!, Basri, Ali RL za. Takrm kaptanı Hüsnüdür, Stat fiyatları: Tribün 50, du. huliye 25 kuruştur. 5 mart 1939 pazar, 1 — Matbuat takımı — Beyoğ. luspor mütekaitleri saat 12 ha- kem Ahmet İhsan. Tezcan. Yan hakemleri Samim Talu ve Halit Özbeykal, Muhteliti teşkil edecek aşağı. da isimleri yazılı futbolcuların i saat 12 de futbol İbirlikte Taksim stadmda hazır bulunmaları tebliğ olunur. Armanak, Çafatinos, Lebip, Vlastardi, Etyen, Yusuf, Mehmet Reşat, Sarafim, Basri, Nubar, Bambino, Hıraç, Culefi, Melih, Suldur. Takım kaptanı Mehmet Reşat. tır. 3 — Ankara — İstanbul muh. telitleri saat 15 hakem bilâhare bildirilecektir. Yan hakemleri Ba hattin Ulugöz, ve Fahrettin So. mer, Muhteliti teşkil edecek aşağı - da isimleri yaziir futbolcuların saat 14 de futbol Jevazımlarile birlikte Taksim stadında hazır bulunmaları tebliğ olunur. *)., 2 —'Tamuşvar — Birinci lik| muhteliti saat 13 hakem Şazi| levazımlarile | (Vefa), Buduri, Şahap, Takım kaptanı Hüsnlidür, Stat fiyatları: Tribün 60, du. huliye 40 kuruştur. Ankara muhtelit takım? 3 mart cuma akşamı sast 20 de Haydar. paşaya muvasalat edeciktir. Böl. gemize mensup klüp murahhas - larınm karşılama merasiminde hazır bulunmaları rica olunur, Ankara İstanbul teması müna. sebetiyle 5 mart pazar günü Be, şiktaş stadında yalnız iki resmi müsabaka yapılacaktır. 1 — Anadoluhisar — Kasımpa. şa A takımları saat 9,30 hakem Adnan Akın, İstişare Heyeti Beden Terbiyesi Umum Müdür- lüğünün son toplantısı evvelki gün ler, müdürlüğün bütçesi hazırlan. mış, tasdik edilmek üzere Vekiller heyetine gönderilmiştir. edecek Oyuncular Beden Terbiyesi İstanbul böl. ran, Şeref, Necdet, Naci, Lütfi! 2 — Galata Gençler — Beyler. beyi A tak ı sagat 11,15 has kem Feridun Kılıç “Dansı Istanbulun başına Ankarada kapalı spor salonu yapılıyor Ankarada kapalı bir iman salonu yapılacaktır. Vilâyetin elinde 21 bin lirn mevcuttur. Geçen seneden de stadyom faslmdan 35 bin lira kalmış tır. Şayet bu 35 bin lira da kapalı salon hesahma geçirilirse 56 bin Mi. güzel ve ihtiyaca kâfi cek bir kapalı salon İnşası- ns girişilecektir. Darısı İstanbulun başma! Rugbide Fransa İngiltereyi 12-9 yendi Fransa Rugbi takımı İngilterede yapmış olduğu milli müsabakayı129 gibi açık bir farkla Kazanmışlır. Ne. tce Fransızlar tarafından büyük biz yele karşılanmıştır Müser Puran İsimli Alman İtalyan Astolfiye mağ'üb o telfidir. Mehmet Ali, Osman, Hüsnü, si, Angel, me tum Dj ek belini ış koşuları” nm sonunda daki Unser Puran, soldaki As. — İngiliz dilberi Megan Tayforun bu sene nftinyet dünya artietik pa, tinaj şampiyonluğunu kazandığı) duymuyan kahamığtır. un yerini tutacak yeni buz perisinin

Bu sayıdan diğer sayfalar: