15 Temmuz 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ss Telefon: 23872 Sene: 8 —. Sayı: 2665 13 TEMMUZ — 1030 ON HAVADİISLER 20335 CUMARTESİ İlân iinriz Tel İngilterede bugün 36 bin asker kıtalarına sevkedildi Hava ve deniz kuwetleri ağustos- ta seferber hale getirilecek Ingiliz ordusu , o mevcudubir milyonu buldu 5 —i ——— ei... ni a E.A Satye bin ası tahk katı Zonguldak mebusu Yusuf Ziya Özenci'nin malümatına müracaat edildi Evvelce Denizbank idare mec. lisi azalığında bulunmuş olan Zon guldak mebusu Yusul Ziya Özen- in de Satyc binası işinde ifadesine mürac .. İmleme — e Domsigteki nasi Almanlar bir merasim esnasında.. iDanzigde . tevkifler Almanya Silezyada tahkimat yapiyor ŞPinrip, M(A. A.) — Poils, dün|70 kadar Danrigliyi » tevkif etmiş- | *Köüm, Danziy halkı arisında u- ta Tevkif edilenlerin evlerinde si- Mümi #raştirm (Devamı $ üncü, Ek Sebze ve meyve bahalılığı önlenecek Şehrin onbeş - yerinde ucuz Satış yerleri açılıyor vekâletine beğir 153 tutulan BN Ve ve sebze Satış *eheiy, N i tı ©n beş muhtelif semtinde sar $ ar vermiştir k 7 x yolsuzluğu körar (Devamı 4 ünçüde) Garip bir tecavüz hâdisesi İki bacağı kesik biri tevkıf edildi İki bacağı oyluklarınd kesik, ellerile yürüyebil Ali adında birisi | a bulunmuş ve n itibaren | &ız çocuğlunu on almış bi yütmüştür, N yakında Mey ğızı kirletmi iş biri a başla iâkeme edilen Meh» mahkeme Müstahsilden almacak mallar 4-|da mutavassıtlar olmadan sa leceğinden fiyatlar çok ucuz İter. Isik Kasımpaşa, S. Pangaltı ve Kalyon Deme e M.E ma 2 e TE w mili bayramı dü d $ dör şekilde tesit edilmiştir #iden “Yabancılar olayı, tajsilâ! beşinci say/amızdadır. Resi: w görülü; ana dl Purise girdiği gün caddelerden geçer" Mehmet| | 16 | Sayfadır ERİ A SALİ e devam ediyor SN BOT» “ mi harbi Sovyetler 52, Japonlar 199 tayyare kaybettiler Göğüs göğüse cereyan eden muharebelerden sonra Japon kuvvetleri gerilemeğe mecbur oldular Moskova, 14 (A.A) — 'TassJarasında Kalkımgöl mehrininjbir mukabil taarrozla ajansı bildiriyor & .onhan - Burdoba| Mançu kıtalarını Mogol » Sovyet kuvvetleri ge- klekelinün Japon »- ianye velhalk cumhuriyeti hudutların Gila 17 temmuz) Mogol » Sovyet kıtaları arasında|dan dışarı atmışlardır. Japon — mütekatti bir şekilde vukua ge-| Mançu kuvvetleri, Tâpo! nel kurmayı, & “Temmuz len çarpışmalar hakkında İğraaki zihatı vermektedir: & Temmuzda Mo; kitaları, hava küvvet iştirâkiyle aşa-İakşamı tamamiy arazi Mareşal Fevzi Çakmak Teftiş seyahatinden Ankaraya “edi sine > riflm muharebe yaptıkları de) ÇERÇEVE Küllük Akademyası Salih Zeki Arkasmı verdiği camiin — Das Beyazıd camiine bitişik ağaçlıklı kahve, vakarlı duvarı ve yüzü, Akley'a — çevirdiği lokantanm döner kebalı arasında, süppe tabiriyle janr sahibi bir yer. Mer ciaslen, sınıftan, mezheb- den, zevkten, kılıktan, odadan bir mahşer, Arada bir, musalla taşma varabilmek için bu kalabalıktan yol rica eden cenazeler, İslâm cenazesi geçerken, frenk muaşeret kilablarmdaki bir kaide titiztiğile ayağa kalkan zarif adamlar kütlesi, Şu yanda, kızlı erkekli, öbek öbek üniversite gençleri. Beride, kısa pantalonlarının açık bıraktığı nahiyelerden sarsın kılları fışkı- ran, ham ayvalar kadar sevimsiz Alman seyyahları. Bu tarafta, in- tişar meydanma çıktığı gün dünya nizamını ali üst edecek olan mecmu- alarınm tashihleriyle meşgul heveskârlar. İşte işte, marka mendil gibi ilhaflı siir dokumacısı yaşlı sair lo- kantaya giriyor, Yaşın sayısı Kadar manzumesi olmasa da, man- inden çok davetlisi var. İşte etrafmı süzen, beyaz keten elbiseli doçent; ağır ağır yürü- yen, soluk melon şapkalı deli; yarım saattir tavlada düşeş bekliyen asabi münekkid; burnunu çekerek gayıpdan haber vereceğini bildiresi çingene karısı; eli şakağında, muhatabım düşünmeğe davet elen mü tefekkir; tokrarlıya tekrarlıya, ezberlediğini unutan Ihtiyar dilenci; sıkaldığını belli eden, piâstik fedalsi ressam; topaş gibi dönen, kay» tan bıyıklı garson; gevrek gevrek gülen genç kız; Lâzistan kıyılarmı yaşatan, çivit gözlü kemençe; kimseyi beğenmiyen, kumral perçem- li bedbin delikanlı; potinlerini sildirmiyenlere öldürecek gibi bakan, çatık kaşlı boyner külhanbeyi; ve bütün bu unsurlar mecmuasında, Şark malıremiyetini enselemiş olmaktan mes'ut, kırıtan Avrupalı ko- kona ve saire ve saire... Ah, unuttum, © Aydindan EE M (A.A) — Genelkur| na zalım İresmini ifa Yeşilköyde öyde dövüş eden 700 kişi Bir ustabaşı bıçak ve kazma ile yaralandı (Yaztsı 4 üncüde) Bakın, parmağımın ktada, üçüncü masada, sıklığmdan xiyade şıklığa o yayreti görünen, kavruk saçlı, buruşuk alınlı, zoraki gülüşlü, kanburea bir yat Var, Bu zaf, masasındaki iki kişini r bir zümrece tanmmış ve tanye- ri ağarırken pmar başında doğmuş bir salreiktir. Eğer sa anda ih laç çünkü süöhretile kendisine cin gibi musallat bir gairin, ağız dolusu aleyhinde bulunmaktadır. Lütfen ona, Mısır çarsisma uğrayıp kıskançlık derdine İyi gelecek bir ot aramasını tavsiye odi- niz! Yoksa, günde 9 saat aleyhinde bulunduğu şair tarafından, hasret çektiği söhrete nihayet kavusturulacaktır, (Nizamı âlem) Cemiyeli âzâsnın bağdaş kurduğu Küllük Ahs- demyası, burası iştel gösterdiği soldan on misli Bugün indeyse, Neci»n Pazıt KISAK,

Bu sayıdan diğer sayfalar: