3 Ağustos 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

3 Ağustos 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAİ İha MK ei Maarif tetkik seyahatinde Trakya, İzmir, k © Ankara, 3 (Hususi) — Maarif © vekili'Hasan Ali Yücel yanında ilk — tedrisat umum müdürü İsmail Hak- kı ve müfettiş Osman olduğu halde dün Eskişehire bateket etmiştir. Ve “kil orada köy öğretmen okulunu tef! o tiş edecek, sonra Istanbula gelecek tir. günü şehrimize gelecek Ankara, 3 (Hususi) Dahiliye vekili Faik Öztrak yarın akşam İs- © tanbula hareket edecektir. ——— Ankara Parti Idare heyeti reisliği , Ankara, 3 (Husi) —C. | Partişi Ankara vilâyet idare he- yeti reisliği oseçimidün yapı “mıştır. İdare heyeti toplantısın “ân Parti müfettişi Esad Oras da bulunmuştur, i Reisliğe ittifakla Azadan ve belediye meclis reisi vekilleriü- “den İbrahim Rant Ayaşlı seçil. miştir. İdare heyetinde âza iken istifa eden üç mebusun yerine N dekler davet edilmiştir. M.,Zekeriya Sertel sinir harbi yu mtlböyoz harp adını verdiği ve ter devleilerin insanlığın korku büzürsuzluk duymasından istifade €- d kann dökmeden yapılan fetih- lerden bahsetmekte, bu sinir harbi- nin mucidinin Almanlar o olduğunu söylemekle ve demektedir “Avusturya böyle alınmsşlır, Çe koslorukyu böyle parçalanmıştır, Me- mel böyle elde edilmiştir. © Bündaci sonru Zekeriya Sertel bu- güne kadar totalilerler (aârruzda de- mokrasiler müdafsada idi. Fakat Sov yetlerin sulh cephesine iltihakı ba: berlerile artık demokrasilerin de ta- .ufruzda folduklarını, ve totaliter dev letlerin bütün ümitlerini o kırdığım, telâşa düştüklerini söylemektedir, İMRURİYET Nadir Nadi imzalı başyazı “bir sü Köln izaha, adını taşıyor. Bunda İhver devletlerinin birkaç ay ev- velihe gelinceye kadar ki bağırıp ça- ğırdülarından. birdenbire hiçbir e- kalmamış olmasının dikkate de- r halanduğunu, bazılarının bu sü” ül “huzırlanmalarına,, bazılarının da “korktuklarına,, yorduklarını söy Jedikten sonra bu kabukları içine çe itmiş ölmenin sebebini Alman mat buntandan öğrenmeye çalışıyor ve gö- ver ki matbuat lisanı değişlirmiş & Almanyaşı, Alman milleline karşı mazlâm bir memleket halinde gösler miye çalışmaya başlamıştır.Nadir Na di bu süküt devresinin kendileri için i ierek Hitler, gerek Musolini vak- halka çok şeyler vandettiler. Sim bunları yerine getirmemek #ev- kiinde bulunuyorlar. Karşılarına di- sull cephesi, plânlarını altüst Gwlari Yeni körbinezonlar 4 iyetinde bırakmışlar. takım müsait fırsatlar . Oçramana kadar de alamak, hem de.şayel vel beklenmedik bir hi- ei da kalırlarsa mesuliyeti izerlerinden atmak ürsidile ba şekli Hareketi rrinasip © görralişlerdir. İstedikleri neticeye kavuşmadıkları &&dirde de şimdiki taktik işlerine 1 gelecektirem ENİ SABAH Jüseyin Cahit Yalçın İngiliz; do teplerini teftiş edecek - Dahiliye Vekili cumartesi) Köylerde demircilik! Şehirde zabita ABERLERİ | Vekili astamomi mek- Istanbulda üç gün kaldıktan son ra da Trakya, İzmir köy öğretmen! okullarını görecektir. | Hasan Âli Yücelin bu seyahati on beş gün kadar sürecektir, Vekil An / . karaya döndükten bir müddet son 7 b JEM ra Kastamonuya gidecektir. Çe 4 1 4 La ilini , Tüccarlarımızın talyada msm yakaları azaldı | kalan paraları zuu Üzerinde pok mühim bir İ- E 3 yin başında bulunmaktadır. Ve| Bekçiler arasında yapılan tasfiyenin bu neticenin alınmasında âmil olduğu anlaşılıyor > | düzel sicilini fettişlerinden bir İkisini Btime.| Polis Müdürlüğü mahallelerdeki | günü deruhte ettikten sonra kara İİ uze eceğini emin etti sud köylerine göndererek teğ-İbekçi teşkilâtmda yenilikler yap -| kolların kadroları ve gündelik faa-| Ticar vekâleti tarafından O gelenşnilei olarak haciz altma & kikler yaptırmaktadır. Bu tet.| maktadır. Muhitinde uzun seneler |liyetlerile meşgul olmağı kendime| dir emirle dün mıntaka ticare' | man Türk paralarının, umumi kikler müsbet bir netice yerdik. |kalmış olan bekçiler başka taraf -|iş edindim. ftiraf ederim ki, bir kı-| müdürlüğünde, İtalyaya mal| mahiyette değil, bazı İtalyan | ten sonra demir işlemesini bil|lare nakledilmeztedir. Ayrıca yaş- |sım karakolların kadroları çök sok-| gönderen tüccarlarımız ve şeh. | tüccarları tarafından bu vazis miyon köylere münevver bir de.|ir bekçiler kadrodan çıkarılmakta sandı, Takip faaliyeti, pek de yo-| rimizdeki İtalyan ticaret ataşe. | yete sokulduğunu zannettiğini mirel öğretmen gönderilecek, |”9 bunlsrm yerlerine gençler slin- | lunda gitmiyordu. İlk işim, bu rok. | sinin iştirakiyle bir toplantı ya. | 3ildirmiştir. bu öğretmen tarafından köylu.) wakladır. « — Jsanlerın ilemeli için çalışmak oldu. | pılmıştır. ye demircilik dersleri verilecek Belediye: zabıtas: kadrosu da. ge- | Muhitlerilo lübeli olan ve bir mev Şehrimizdeki Italyan ataşesi | tir Bişletilmiş ve hemen bütün polis) kide 10 - 16 sene gibi uzun müddet| Toplantıda İtalyan (ticaret vaziyet hakkında derhal hükü- Tedrisat birkaç ay içinde ihtiya memurlarının belediye işlerile slâ, | kalan memurlardan hemen hepsini ataşesi bilhassa İtalyaya gön. | metiyle temasa geçecektir. İhti- cr karşıladıktan sonra demire) der OYMA! temin odilmiğtir. değiştirdim. Karakol memurları & -| derdikleri mallarm (bedellerini | 'âfın kısa bir zamanda halledi- öirbemen Viük it ve cdöve, Bunlardan başka zabıta son za -İrasmda yaptığım değişikliği, aynen | alamıyan tüccarlarımıza bu işin | lip tüccarlarımızm İtalyan ban- tını o köyde bırakacak, diğer RED Lapa ler iye üni e a b e Ani Mİ la öylerda de uyut şeyi yaylak“ orta Bilhassa gizli randevu)le, m e uzun seneler kalmış, 'iralık paralarmı alacakları kuv- evleri siki takibata tâbi tutulmak - | bekçilori, birer ikişer başka yerlere | | Ataşe, İtalyan bankal it edilmektedi YT nı » nkalarn vet üzere oradan ayrılacaktır, iadir, Zührevi hastalıklarm siraye- | naklettirdim. Banlardan bazıları işe Bem Yan Deni Nenni e PLA İeNŞE tine mani olunması için tedbir a -| yaramaz bir vaziyette idiler. Bün- pr larda ra, der yel verdim. yar) ROT SBİE öğretmen Polis reüdürlüğü hizmetçi işiyle|ve mal0! bekçileri, tasfiyeye tâbi do moggul olmaktadır. Evlere hiz- |tutarak, bekçi kadrosunu gene ele. m Benmi ene — yetişiirişeek—— 'aptığı görüldüğünden ,hiz. | yede, polisle.fgsl big.gekilde elele ni . İtalyan ticaret ataşesi vaziyetin 3 anmasının E DAA doksan. buji ) iF sene evvel de gene Türk | su-İmetçiler hakkında sıkt takibat'a bu | veren bekçiler, kendilerinden bek - lorına bir mültefik sıfatile gelmiş Ol unutmaktadır. lediğimiz yardımcı rolü, bu sefer da Muallim mektepleri bu gayeyi te- duğunu işâret ettikten «ve yakınlığı)” yoncilerin toplanmasma da de-İha ciddi surette görmeğe basladı - icap ire siyasi beer ale | iye gelirde dinenlrin İlt, Netee pa ou: Zabra Vala min edecek şekilde genişletilecek 4 tan sonra şöyle demektedir; 5 “Son zamanlarda Britanya impara, |ek$erisini çocuklar teşkil etmekte. |rr, gereği gihi azaldı ve böylece mâ| Maarif Vekilliği öğretmen o .)dersleri ilâve edileceği gibi öğ - torluğunun geniş © şaesuliyetleri ileldir. Bunların âileleri de mesul tu -İni tedbirleri en geniş ölçüde tatbik | kullarının bugünkü miifredat, ça. İretmen okullarmın ziraat teerii » mütenasip bir kara ordusu teşkiline|tulmaktadır. etmek imkânı büsri oldu. lışma, idsre ve her yı. memlekete ! beleri yapabilme bakımmdan ih. Kere imiş olmakla bereber | İİ. Alman yerinde tedbirler üzerine) Bununla beraber cürmü meshut| vermiş olduğu öğretmen mikdar. | tiyaçlarını temin edebilmeleri İ. misin ae ele Led son zamanlarda şehirde zabıta vu- | kanununun icaplarını tatbik eden | yarı etrafında tetkikler yaptır. 'gin de yeni okullar geniş saha . | cihanda bir sulh ümili olan hu dee) <vatI da azalmıştır. giye msinniamamsişın: ŞAL MĞĞA: | mkü |larda açılacaktır. Banma müstevliler karşısında endişe-| Bu hususta polis müdürü Sadret. | haleleri de, bu netice üzerinde #İi.| Önümüzdeki ders yılı başmdan | Yeni yapılacak teşkilâtla her || ye düşen küçük milterlerin sempafi)tin Aka diyor ki: detle milessir olduğunu da ayrıra| ibaren öğretmen okullarının ça | yıl beş bin öğretmen yetiştirmek ei baktığı bir garantidir. Pp İngil-|- “.— İstanbul Emniyet Müdürlü . söylemeliyim.,, luşma teşkilâtı takviye edilecek İ kabil olabilecektir. iereyi temsil eden bu © doğanmayı ve daha ziyade öğretmen yetiş - tirme tedbirleri almacaktır. duğumur mesai iade ederken ve Beşi ktaşta O rtao kul Muhtelif vilâyetlerimizde bu - ye duğumuz meserreti İfade ederken ve kahraman İngiliz denizcilerine hoş geldiniz derken o kendilerini hiç del lanan öğretmen okulları her yıl Bi ye e k | ancak 700 . 800 öğretmen yetiş. h t d Mi Mü izni e açılması arar aştı a all a e a Mi N v . , Köy öğretmeni yetişti! k üze gi i Bundan başka şehrin muhtelif. müncir viüyeterde köy öç | Voxsanlığı 9 İkdam gazetesi bugünkü başmaka-! i retmen okulları tesis edilecektir. FE Müzi ei yenen sepete | yerlerinde 11 ilkokul açılacak | Burun icârisatmin bassa « |“ Ankara ,, muayene için | mma kurslarında olduğu gibi zi. rnzife ile Yünanistandan ayrılmasını ba dostluğun yeni bir tezahürü olasj , Şehrimizin orta tedrisat ve yerlere nakledileceklerdir. raat kısmı esaslı surette yer sefere çıkamıyor rak göstererek demiştir kiz ziyeti etrafında Maarif Vekilli.| o Beşiktaşta yeni bir orta okul | atacaktır. Denizyolları idaresinin Anka “Türk - Yanan dostluğu geçiriş ser| ği tetkikler yapmaktadır. o |daha açılacaktır. Bu okul, Dok) pizer taraftan öğretmen okul. |'4 vapurunun muayene müddeti gel w Pişir — bede ZN iyi vi) Bugünkü orta okul sayısı ih-| mahahçe sarayının müştemili. |ları müfredat programına ziraat şasi için liman reisliği tarafın. mıyan mücadelelerden, ibillâf, hust-) tiyaca kâfi gelmediğinden şeh-| ondan olan Baltacılar dairesi dan selerine milsaade — edilmemiş imet kinlerinden sonra kurulmuş, kay) > 2x. : N “in Sap mel ve ehemmiyeti senelerin verdiği) İZİN Kn it tamir ve ıslah edildikten sonra B lacak tr. bary tecrübelerle takdir edilmiş, anlaşıl- ye RE ye tır. burada kurulacaktır. | u sene açılaca Bu yüzden Karadeniz hattmâa İn baliğ hin yerleri tebik edilmiş, bazı| «Beşiktaşta tütün depesa ol Hayyan sergileri limak verir bumamımı. İn VAKİT ilerde de uyğun bina aran- rak kullanılan Feriye sarayları E , nihayet im. i ir bike yı Maliye Vekâleti tarafından ki) (lk sergi yarın Şilede |vada yapılan ve limanımıza ge- | w Asim Us, buslinkü Rıakalesinde başlanmıştır. Gümeli id” Bu Gy len Tırhan vapurunun bir defa dr e mene mizi Pendik ve diğer bazı rin) Me e ar apılıyor için lk zleri Karadenine yep. | na bah zaevau yapmaktadır, a m ze m rd Kerme aki ni kararlaştırılmıştar. İs Lu esi ba: ! 04 ei van vd ü - yaly RE | Orak gübeine eklenecek Bele aa | b Za ge den bir yazısıİmez; onun için Fransız ticari müns-| Bundan başka şehrin muhtelif z ğ bedaş le'ala KESİĞİ bel» #oavukda | syerlizLst E:BM1oaK MİMLERJİ Beşi İleride Tİ okul nci vinlerinden Rifat Yenal ile dal) çük olduğu için bu hattaki ihti. (e le demektedi 1 bir mesele olarak ele al iki) peretlerinde 11 ilkokul açılması! mi encümen ayalarmdan bazıs: | yacı karşılayamıyacağından kor» ” İn YY e ie Mlamnası İLİ ususunda da tetkiklere başlan-| inle — ngillere bükümeti Türk * İngiliz) 2a eder. sale sergiye gi evci #ğ e kulmaktadır. İ iktisadi münasebellerine inkişaf ve-| Yukerda işaret ettiğimiz gibi Türk- , Bundan muzda > rebilmek için on altı milyon sterlin) Ingiliz ve Türk « Fransız ticari mü- İBeykozun Ömerli nahiyesinde, 18 5000 tonluk olan diğer vapur. 2 lik bir kredi açraıştı. Biz taraften da) masebetleri unsamt barpten evvel bur) ç ı bül temmuzda Kartal, Üsküdar, Pen | 18: bile yukarı iskelelerden do: | | İngilterede Türk töfününün reyacını| günkü gibi düşkün râziyetle değildi. 18tanbul mebuslarının İ dikte, 25 teramuzda Kemerbur , |J4Tuk cok Zaman bir çok Kara “ temin için alınacak bari | tedbirlere) Arada geçen zaman zarfında birle tetkikleri ' Veli tendide, deniz limanlarından eşya ve yol ( İt müzaheret göstermek kararı vermiş") kım değişiklikler olmuşsa © bunların gazla, 1 eylülde e! hı alameyisKtküerisie. e ür. İhtimalki İngiltere gibi yeni Tür) neden ileri geldiğini tetkik etmek ve) (İstanbul mebvısları dün Bakır. |8 eylülde Yalovada, 12 eylülde ş kiye ile Yakın şarkta mültefik © olan) eskiden olduğu gibi normal vasiyetir| köye giderek (halkla görüşmüş. | Çitaleanm Karacaköy nahiyesin | Bu sebepten gelecek hafta için Fransa dahi ba gibi barı mati ve ik-) avdeti için tedbirler olmak ber vakit| lerdir. Bakırköylüler senelerden. |de, 21 eylülde Çatalcanın Boya -|de Karadenizde bir ilâve postas Gini ARR gülereoikir. mümkündür. Unutmamalıdır, ki bul yani müracaatta bulunmalarma | lık nahiyesinde, 1 teşrinlevvelde | yapılması ve Tırhanın bazi iske- Fakat Türk - İngiliz o ve Türk *| tedbirleri almak uğrunda her meh : : 5 Fransız dontlükları ve ittifakları ikti-leketim milyonlar ve milyarlar. feda rağmen Bakırköye hâlâ su veril, | Silivride, 7 teşrinievvelde Çatal. /lelerden alamıyacağı yükleri bu imesnin ziyaretinden — bahseden iyrinda, Türk » İni yakınlığı d ii i k.|mediğinden şikâyette bulunmuş. |ca kaza merkezinde hayvan ser. | suretle derhal diğer vapurla nak. sadt temellere istinat ettirilmedikçe | etliği sulha da hizmet simek deme K ölmek letmek düşünülmekteğir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: