23 Ağustos 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

23 Ağustos 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ti, j İp. #Yahate giderken vapurun güvertesinde Fikretle beraar Cularımız yaz tatilini nasıl geçiriyorlar? <nerli Esat anlatıyor ti j koca senenin yorgunluğunu Yeniş ve sıcak kumların boy üzerinde ÜL sene en kuvvetli Fener takımının 'nasıl | teşkil edileceğin: de söylıyor ! Esad çi ka hiç b Ni i spor saha ir yerde ki, © Takip takımlarının ay in üstüne getiren, tir, #cimlere aman dedir. , dun karşımdaki Mi, Mânamadım. Çi * Göcuk ei k “cuk gibi ufak tefi “in rakibi bütün WI İri, yarı olmadı İller Yoksa halleri e ta- a bilir ki top'nerede ise n bitiverir. e <1 Çk kıymetli futbol | , Miyorum. 1 ve deniz diyor, bu iki . Sey ifade eder. Yaz de Mia deniz, deniz denitin Yaz tatilinde herke- ver Hiz şüphesiz Me N iy Küçük kızımla b ini denizde , lin, kumlara ve Senenin yorgunluğunu ta yat ir. kin © gerilen sinirleri t ab yatıştırır. Bu ba- bulunmaz bir doktor Onun için bütün daşlar her yaz bu Ş “neyi oluruz. Olmıyan- Sin, ir. Çünkü bütün fut ây , Nevsim e 7 X Arka, hâdiseler Sonunda olur.. a ni Ma dan geçen en ente Ni ne olduğunu sor- N hı NE di kaleme attığım gol, vk t yatımda enteresan e *çiniştir. Fakat bence Mi ve hiç unutamı; , biga kendi kaleme at İ, 2, 1933 senesinde Zekili 1 Fener takımından £ oynuyordum. Anka» Meşhur İzmirspor *tbat bir sahada final Yoruz, Maç çok iddjalı lerine pek güveni i r Ye, di, EA get hi” ör « Pilmem, Hüsametti- ia pe vereyim derken iy, erişim. Topun kale- llsâmettinle seyirci İyi Değ, * ayaklarım yere'ya da Böy amıyordum. Topu hp Ang, ceyo kadar takip Yet takımı o kadar fe- , Yigma m ki, dünye “ilan © zünnet ia) niz teselli veriyorlardı Shy Seslerini işitiyordum. ley Puyordu, İkinci de- “erine verilen bir pe- #tmiyen İzmirliler, atına sebep oldu- #enebi bir hakem k üzere ya Ancak durumu (a yalı bir hakemin idaresinde tek- eİbir hezimete uğradığı i İtağımız ma geçirdim. | çak kumların üzerin- in, İ ” iniz benim için değil Türk 4p0- “ İkolay şey yoktur. Biraz hakikate; “İyakın bir takım bilmem ki nasıl) 0-0, ben bir ara-| ttim. Bana) | İstanbul yelken şampıyonası Müsabakaar bu hafta | yapılıyor | Beden Terbiyesi | İstanbul Bölgesi Su Sporları Ajanlığın. dan: I — İstanbul yelken şampi- yonluğu müsabakaları, 25, 26, | 27 Ağustos tarihlerinde Moda| Koyunda yapılacaktır. 2 — Müsabakalar 25, 26 Cuma ve Cumartesi günleri sa. at 14 te 27 Pazar günü saat || de başlıyacaktır. 3 — Beden Terbiyesi hüvi. yet cüzdanmı hâmil olmıyan hiç bir sporcu müsabakalara alınmıyacaktır. 4 — Yarışı ikmal! eden her tekneye bir puvan verilecek. tir. Ayrıca geçtiği tekne adedi kadar da puvan alacaktır. 3 gün devam edecek yarışlarda elde e ek puvanlarm mecmuu teknenin kazandığı sayıyı gösterir. Sİ bıraktım Ne ise bu maç İzmirde Avustu” rar edildi.. İzmir takımının nasıl herkesçe malümdur. — Geçen mevsimde en heye-! canlandığınız maç hangisidir? — Geçen mevsimde en heyej canlandığım maç İngilizlerle yap! O maçta duydugum zevki hiç bir maçta duymama im kân yoktu. Ve çok muvaffak ol o Yarışlar Beynelmilel yarış nizamnamesine göre ya" pılacaktır. 6 — Yelken rotası geçen se- nenin aynıdır. 7 — Hakemler: Ahmet Fet. geri Aşeni, Abdurrahman Ben. “İlioğlu, Rıza Sueri, Harun Ul » İman, Behzat Haydar, Mühendis Kaptan, Nuri Bosut, ve Bekir Macur'dur. Aleamdarspor çene galip geldi Ürizer günü Kdrayümrük sta- dında Karagümrük klübü ile ye- ni federe olan klüplerden Alem- darspor klübü ile A veB takım- ları arasında iki maç yapılmış ve B takımlari maçı müsüvi bir oyu- nâ rağmen Karagümrük 4 - 2 ka- zanmış A takımları maçında A- lemdarspor üstün bir oyunla ma- çı 2 -İ kazanmış ve kalabalık 86. yvirci kütlesine bu sene Jiklerinde ? inci küme maçlarının favorisi olduğunu takdir ettirmişlerdir. Alemdar A takımı: Haydar — Sıtkı -— Şahap — Nuri — Sedat — Abdürrahman Aziz — Necmi — Rafet — Ragıp Zeki. duğunu söyledikleri bü maç yal- runda dönüm noktası olacaktır.| — Sizin de bulunduğunuz en) kuvvetli Fenerbahçe takımı na sıl teşkil edilmelidir? | — Geçen seneki muvaffakıyet-| siz oyunlarımızı hatırlatan bu SU kü, aliniz beni hakikaten üzdü. Hayeli takım yapmak kadir İ dığını görüyorum, Fikrime göre mütemadiyen p değiştiren sporcunun klip. çülüğü olamaz. Klüpcülük olmayınca rekabet olmaz ve tabii rekabetin olmama- isı da sporun terakki etmesine ma » 8 ie ni olur. Sporumuz ancak rekabet |? Bedii mi? “Hüsamettin Wil. #erakki edebilir. Klüp deği- lirian mu?, İşikliğinin #porumuza pek feci | Cihadın hangi kulübe RİTGCG- pin akibet hazırladığı muhakkak- iğini maçlar başladığı zaman han-',, v

İgi takımın ağlarında görürs*k| a 0 takıma girdiğini anlıyacağız. | — Ençok sevdiğiniz, t Bedii müfettişiiğini ileri süre-|baska klüpten olan sporcu kim- İrek oynamak istemiyor. Hüsamet dir? tin antrenmanlarda muhacim oy-) — Sporcu gibi görünen ve fa. nadığı için kaleciliği unuttu. İr-)kat ne ahlâken ne de ruhan sper- İfan, boyunun biriz kısa olması-İcu olmadıklarını sahada anlami l yapabilirim. Kaleci kim? faka genç heveskârı kaleye koymak)|verim. en doğru yoldur. Diğerleri del Esada da son sual olarak yeni İaşağı yukarı belli, işte Size enlaene için seyircilerden en büyük kuvvetli Fener takımı: ricasının ne olduğunu sordum. İ İrfan — Bülent, Gazi — Ali Ri o—Bence dedi seyircilerimi- İza, Esat, M Reşat — Fikret, Neci zin spor terbiyesi çok yüksektir. (Yaşar) Melih, Rebii, Fikret, lOnlara iftira etmiyelim. Bakıyo- İ Esad da birçok arkadaşları gi- rum ki bütün arkadaşlarım se İbi klüp değistirmenin sleyhinde.İyircilerden müşteki. Ben ise bilA — Bu mevzu diyor, çok uzun: kis memnuhum, Fakat bazı anti- dur, Hakkında sütunlar dolduru- patik oyuncularımız onların asap labilir, Fakât ben kısaca anlata-'larını bozar ve terbiyenin hari- iyim: Kendimi bildiğim günden-'cine çıkarırlar, Bu onların ka3s- iberi kalbim sarı lâcivert için çar. hatleri değildir. Bu sebeple ben jpar Kalp çarpıntısı iradenin sev. seyircilerimizin hepsinden mel iki tabilsidir. Şimdi bu ka'p çer- nu Duntısının kimsede mevcut olma- | um., | Fener stadında aniran- Hüsamettin, Sırrı Baydar, Ziya Est hakikaten bunu gâmimi| çi Atletlerimiz cakar tanbul 251 -) madan: man yapa Beden Terbivesi ) gesi Atletizm Ajank —. ö Ea Milli Takım elemanı ve Tür- | kiye birinciliklerine Bölgemiz- den girecek olan bütün atletleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17,30 dan itibaren Taksim Stadmdan Salı ve Per. şembe günleri aynı saatte Fe. nerbahçe Stadından ve antre- nörlerden istifade edebilecek- lerdir. Pentatlon müsabakaları Beden Terbiyesi İstanbul Böl- İ gesi Atletizm Ajanlığından: Istanbul Pentatlon birincilik müsabakası 26 Ağustos Cu. imartesi günü saat 14 te Fener. i bahçe stadında yapılacaktır. na rağmen istikbal vadeden bu Zim bazıları müstesna hepsini sc- Baş, Diş, Nezle, £ yağlı İ demli yarıslardA bir rekçil haklı b Boğaziçinin sakin bir köşesinde az elemanla çok varlık gösteren ve kürekler zamanında Beykoz ve Galatasarayla başbaşa giden bir klüb vardı! Beylerbeyi, Klâsik tekneler çıkinen her klü- be müteaddid tekneler verildiği hal de, nedense bu klübe bir tanecik tek çifte verildi. Son olarak 935 s6, nesinde yapılan yarışlırdn henüz üç çifteler olduğu için Beylerbeyi bir üç çifte, ve bir tek çifte ile kı birincilik ve bir ikineilik aldı. O seneden sonra artık yarışlara giremedi. Çünkü ellerinde tekne yoktu, Eldeki elemaniarm da kimi istifa etdi, kimi çekildi, Büyükadadaki maçtan bir estantene Büyükadada yapılan maç Bu hafta Büyükadağa spor ha- reketleri yapılmıştır. Futbol maçlarnın ilk karşılaş- masını Büyükada B takimiyle Feriköy, Şişli B takımları ârasit- da yapılmış. Neticede Büyükada B takımı i - 0 galip gelmiştir. Bundan sonra - Karagümrük gayrıfedereler şampiyonu olan Feriköy Şişli A takımıyle Büyük- ada A takımları arasında yapıl rms, bunda da çok hâkim oynt- yan Adalılar bu maçida 2 - 1 ke- zanmışlardır.. Beylerbeyi kü- erinin ir isteği Üç sene ataletten sonra Galata saraydan tekno almarak yarışlara İ giren Beylerbeyi iyi neticeler al - İ dı, Kendilerine tekne vererek gös. terdikleri © sportmenlikten dolayı Beylerbeyliler (o Galatasaray baş « kaptanı Adnan ve kürek kaptanı Sühaya müteşekkir bulunuyorlar. Görülüyor ki klöbümlüz imkânsız. lk içinde varlık gösterebilmiş ve © linde vesait bulunsa çok daha faz. lasını yapacağını İspat etmiştir. Bir amatör #porcu ve bir idarsel sıfatiyle bağırıyoruz! “Bize de diğr klüplere yapılan yardımı yapınız, bizim de dirilip canlanmamıza vo Türk (sporuna faydalı olmamıza imkân ve fırsat İ veriniz, bize de skif veriniz!,, Beylerbeyi klübü kürek kap- tanı Ömer Akmcılar İzmirli Bisikletçiler Garbi Anadoluda büyük bir turne yaptılar Ankara, 22 (A. A.) — İzmir bi- #ikletçilerinden mürekkep dört ki- şilik bisiklet kafilesi ağustosun 11 inde başlamak ve 6 eylülde sona « mek ü 2400 kilometre tutarın, da olacak olan bir garbi Anadolu turnesiye çıkmışlardı, Bisikletçiler, © İzmirden hareket ederek, Aydın, Denizli, Dinar, Af- !yon, Kütahya, Eskişehir, Polatlı yolu ile 966 kilometre katederek bu gün öğle üzeri Ankaraya gelmişler- dir. Bölgece esbabı istirahatleri te- min edilen bü gençler, program mu cibince Iki gün şehrimizde İstirahat ettikten sonra yollarma devâm ede | yek Beypazar, Geyve, İzmit, 1s - tanbul, Tekirdağ, Gelibolu, Çe- nakkale, Bahkesir, tarikiyle 6 eylçi de İzmire avdet etmiş bulunacak « lardır, Gençlerimiz bu seyahatten çok memnun oldukisrmı, geziden bir - çok istifadeler temin ettiklerini söyelmişlerdir, ———— Kızıltoprak Halkevinin Yalovadâki maçı Kadıköy muhitinin faal bir spor kaynağı olan Kızıltoprak 2 numaralı spor kolu istikbalin bir çok spor yıldızlarıyle her haf- ta temiz bir spor muhiti içinde çalışmakta ve ufak ufak seya- hatler yaparak hümmalı bir ge- kilde çalışmaktadır. Geçen mev- simde de Kadıköy halkevinin 1, |2, 3 numaralı spor kolları ars- © İsında kupa maçları yaparak mu- Diğ vk Grip, Romatizma, nevralji,kırıklık ve bütüc ağrılarınızı derhal keser | devreyi 1 - 4 ikinci devrede de Ka BANM icabında günde 3 kaşe alınabilir. EEE mamalar RR EŞLE YAŞ MAMİ Gİ, Sar etimez- Kadri KAYABAL, hitte kuvvetli ve samimi bir genç 7? fik kurmuştur. “ & « iş # Sa KL) YE Geçen hafta Herekeye gide İrek bir spor günü yaşatan Kizıl- toprak Halkevi bu hafta Yalova- ya giderek çok neş'eli bir gün ve bir de futbol maçı yaparak 1 - 9 galip gelmişlerdir. Birinci devrede Yalovalılara birçok gol fırsatları geldiği hal- İde muhacimlerinin becereksiz- den istifade edemiyerek ilk J4iki » beş gol dha atarak İmagı 9 - 1 kazanmış y ek İns hartiyle jfot simdi Iğdan bu neticeyi alımstır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: