18 Eylül 1939 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| sase | Telefon: 23872 Mos Sene: 8 — Sayı: ko va, SON HAVADİISLER 8 EYLUL 1939 PAZARTESİ KURUŞ İLAN İŞLERİ: Tel 2335 Ingiltereye karşı bitaraf kalacağını bildirdi İngiltere siyasetini tadil etmiycek Rusya, Romanya ve Letonyaya bita- raflıklarına riayet edec teminat verdi inanlar Lehistan-Romanya ARAL Tufan Hindistanda dünyanın en 8ski insanları arasında Yağan:Z.Buseh 35 ptlnr e arasında geçirmiş bir Alnan sey. Vahe K. Buseh'un şimdiye kadar keşfe» “İlmemiş: insanlar arasındaki son Şerece meraklı seyabet ve telkikle- İNE ait ifşaatı okuyucularımız hay- et ve merakla takip etm rkaç güne kadar o Hind Meçhül bölgelerine Ye Tufan insan. Pina all ilşaatını neşre l Alman seyyahımın bu ifşaatı bil man CAsi-telninin habikoli bakı ç— Mundan çok enteresandır. Seyyahın dünyaya bu yeni ifşaatı Yük bir merak ve heyecan uyandı. tacak mahiyettedir. Pek yakında başlıyoruz daha bü- Litvanya endişede... Birkaç ihtiyat sınıfı seferber edildi (Yazısı 4 üncüde) So girdikleri bildiriliyor L “henüz tavazzuh Londra etmemiş görüyor eöğine dair nRududu kapatıldı vyet kıtalarının üç şehre ondra vaziyeti mahfillerinin tahmin ve tefsirlerine göre ortada iki ihtimal varmış. Lehistanda Alman ve Sovyet menfaatler i karşılaşınca iki taraf arasırJa büyük ihtilâflar çılıczaktır. Veya iki tarafın evvc! za tama- mile anlaşmış oldukları kabul edilirse Romanya nın petrolleri ve Basa-| rabya vahim bir tehdit altındadır. lemeğe çalışırken... Sigfried hattı Fransız bombardımanlarile hasara uğratıldı Bu istihkâmların alelâcele inşa edilmiş kısımlarının zait olduğu Parla, 18 (A, A.) — Sigiried ŞA bombardımanmın neticeleri “yyareler tarafından alman f0- “oğruftarin tesbit edilmişti; ““toğraflarla bombardım: “eğ fotoğraflır 1 bariz bir şöklide vel çekilen anlaşıldı mektedir, Bu suretle istihkâmla - 4 inşa edilmiş olan kı, #mlârmin mukavemeti az malze, me ile yapılmış rın alelâe p etmektedir Havas ajansı ger (Dovamı olduğu b tocyyüd cephesinde 4 üncüde) Çemberlayn, Moskova sefirinden tafsilâtlı rapor bekliyor Loğdra, 18 — İsveç kaynakla | rodan bildirildiğine gi ya kıtantı her tarafta Sov; | taat İle muh Gelen malimats rebe etmektedir. göre Sovyet ordusu dün akşuma kadar L#his- tan arazisinde 60 kilometre İler- lemiştir. Sovyet tayyareleri 3 Leh tay- yaresini düşürmüğlerdir. Roman. | ya hududuhda cereyan eden bir esnasında Romen top rağına 4 bomba düşmüş, 4 Romen hudud muhafizı ölmüştür. hava harbi Möskovadan alman malâmata nazaran, Sovyet tahşidatı bilhas- sa Baltık devle hudutlarında devam Sovyet radyosu dün saat 21,40 da Tolonya ordusunun #ayıf bir mukavemetile karşılaşan Kıztdor.

n Baranovlez'da şimendifer m Ütisak noktasmı ve Ro- ri ve Remanj tmektedir. duni hattımı vono, Dubno, Zbaraz şehirlerini işgal ettiğini bildirmiştir. Sovyet tayyareleri 7 Lek tayyaresi dü - sürmüşlerdir, Hudut kapatıldı Tamdrn, 18 — Bükreşte siyasi inden de- mahağll, Sovyet ilerleyiş rin endişeler duymaktaysa da 8 d Jarıni teyid etmiş ol- Mana, mafih Romanyadaki Ukrayna &. harekete geçmele - kaydedilmektedir, erin rinden korkulmaktadır, kıtalarmın Lehistan üzerine anya - Lehistan hududu ka patılmaştır, Moskovanın teminatı Londra, 18 (A, A.) — Bükreş. ten Rüyter ajansına bildiriliyor Resmi bir menbadün öğreni Moskovadaki Rome ihtiyat olduğu ve icab eder birleri daha şimdiden almış bu - lunduğu beyan edilmektedir. Polonya, Leh . Romen münhe. dosi mucibince Ramanvanm mu avenetini istemek üzere Bükreş kat'iyyen müracaat- hükümetine ta bulunmamıştır (Devam 4 üncüde) raf kalacaklarına | | sarının Birkaç gün içinde HABER okuyucularına 3 renk- | li mükemmel bir orta RARARIRAR Avrupa haritası hedi- ye edecektir Hakiki okuyucularımız, geçen seferki müşkül vaziyete düş- memek ve tedarik edebilmek için simdiden hazırlık bulun- malıdırlar. Fazla fiatla satış yapanları polise ihbar etmele, rini ayrıca rlea ederiz, birinde bom çukur... Lehistandan - Romanyaya iltica edenler... Leh Reisicumhurunun elyevm Lehistanda, fakat hudut üzerinde olduğu bildiriliyor i terketmelerini tavsiye Varşova o sokaklarındazı Dümeğ, aw — mus oditaalının , sına Şel eylemiştir Leh hariöye uudu geçmesi ve Komanya bu Mi boyunca Len (op.dxarının ve €iCunne £a0zZekimi DOMDAL : vâ ne, henüz Hür | kordiplomatiğe ve ecnebi matbuas #onyaaa bulunan yabancı ta mühim beyanatta bulunacaktır. (iğ Romanya hududunu emniyet ai” İngiltere büyük elçisi o gemmiştir. | luna almak için askeri tedbirler Fransız büyük elçisi de beklen- | takviye edilecektir. , mektedir, | onya reisicumhuru Moscicki' Henüz teyidi mümkün olmıyan | refakatinde hükümet (erkânı bu bazı haberlere göre, bütün Polon- | lunduğu halde Romanya hududun 58 ya hariciye nezareli Romanya top | da Kutyye gelmiştir. sağına iltica etmiştir. ml Le» Cumhurreisi Dün öğ.eve doğru 55 askeri Leh res İKomanyada k T Sivil halkın bömbardımanınığ” Amerika Cumhurreisisj i ne telgrafla bildirdi Paris, 18 (A.A) — Düşmanımğı adet ve malzeme itibarile olan fas yetine rağmen Polonya cephesi inin her noktasında şiddetli ame harsbeler devam etmekte olduğuğ Lublinde Havas ajansma gönderiğiği len bir telgrafta bildi ilmektediği N Bu telgrafname ilâve ediyor: “Polonya hükümetinin ve Posği lonya m'lletinin, kuvvet maneviğeğ si gibi Polonya ordusunun kuvvet İ imaneviyesi de fevkalâde mükemeiğ (Devamı £ üncüdeğ siman calmesi üze) sölarel ser Komanyaya Iltıca etmişterdir. ta nıştir. İçlerinde hiçbir diyet yoktu. Bu tayy tecrit edilmişlir. Bunlardan baz Rom kilometre içerisinde bulur arazisinin 10 ya dığı haber verilmektedir. Diğer taraftan verilen m ta göre, Zalezi sü Alman tayyareleri tarafında tahrip edilmiştir. Bu köprü Polon* yü topraklarını Alman bombaları düşen Mijnitz köyüne bağlıyordu. Ron a hükümeti, helen bu rada bulunan kordiplometik aza

Aynı gün çıkan diğer gazeteler