1 Ocak 1941 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 L t Ka —a aa —e e eeei » Ğ L T İ — ğre Te 24310 Sene 9 — SAYI ; 8182 1 1İKİNCİKÂNUN — 1981 ÇARŞAMBAX // Cü Yazı işleri Tel. 28872 — Fiyatı 6 KURUŞ ee DAĞ SH n İ$ Kİ Z, n —C0 D dülüş l Kahraman Şîî%etcık için Bugün Toplanan kış hediyeleri | HABER oruyucularısa bugünlerde gönderiliyor —| 1041 sexesinin Kızılay bütün teşkilâtını seferber | &.0 Söyfalık Hetlesir HERE A k lardan Tonlalı | vavadı YaaL A
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

so — amma e NN gre Tel, 24370 Sene 9 — SAYI : 3182 Ubya hududunda İngilizler tarafmdan düşürülen bir İtalyan r akşam: Ibaşı :diyesi ya havası Ruzvelin Butku lektriklenmiş ve meşBiha- rmiştir, Ruzveltün sözleri n ve tehdit altındaki dün. bifaz ümit, tebessüm Ve saçlı, Bundan dabs iyi bir şı bediypsi olamaz, ingiliz harp emileri DRiYATİKTE Ağır top ve kamyon yüklü Dört italyan Vapuru batırdılar Yazan: iyin Cahit Yalçın; Belgrad, 1 (A. 8) — Belgrad i Bazetelerinden çıkan baberlers gö yılbaşında almip verilen İva Şagiliz harp gemileri bu söbak birli türlü hediyeler r3. | düriyatikte dört iaşe vapuru ba- İçler sığ gi : ae Ti ön n dünyayı alâkadar edeni toplar ve kamyonlar nakletmekte Amerika devletleri Cum. | olduğu söylenmektedir. İngiliz ge. Mir, Roozeveltin irmi ei | “asapyle re milerinin hücumu Arnavutluk ve Yugoslav hududu hizasmda vükü . ıktur. Dünyanm her tara, *k derin bir memseniyet in ve dünyayi istilâ etmiş 1 kurtulmak müjdesini ih, n bu, nutuk muhakkak ki levletleri için çek soğuk teşkil etmiytir. oozexdit, bu mutkunu A. milletine Bitaben söyledi cak başı sohbeti mili üzleree dyo i her tarafmmdaki ıniifbei- dara Roorevelt'in sözleri. 4 içinde yetiştirdi, On bes İ devam eden ve herke. ri önüne karanlık hir İS. Ku açan bu harp derdi Amerika Cümhurreisinin k kuvvetli ye kat'i ümit t tebsiridir, wakyadan ve Lehistan yarak, Norveçi, Danimar. aayayı Her en şiddetli bir senedi tada o meşokkat, ıstırap miyetle deli sefil bir ha. ikleyip > duruyorlar. Ayni manevi hayattan, ruhi anl hürriyetten de'mah. yuyorlar;. Vatanlarinı p©- al ve belki de ölüme hir vaziyette görüyerlar. icaklar, .mahvolmüş aile. his ümitler Ber köşede İ yavası yaratmaktadır. Bulmuştur. Balan vapurlar müret tebatı salimen karaya çıkmışlar , be Eden'in Yunan milletine mesajı iie i ARE Hariciye nazırı B, Eden Yunsa milletine şu mesajı göndermiştir; “Vazifeme başlarken beni en çok Söyindiren. şey, İki milletimizin Müttefik bulunduğu vo. hayattan dha ziyade kiymet verdikleri ay. rİ prensipler uğruna harbettikleri düşünçesi olmuştur... Eden Yunan mületine en hara. İ retti muvaffakıyet temennilerinde 8ihtikâr hâdisesi daha | mahkemeye verildi bulunarak mesajını bitirmiştir. ln 1 İKİNCİKANUN — 1941 bombardıman tayyaresinin enkazı. Afrika cephesinde Bardiya'da italyanlar Hâdiselerin inkişafını Mütevekkilâne bekliyorlar Tobrukda tayyare edildi Kahire, IX4 4 —-BB.C: Orta Şark İngulias* va kuvvet- lerinin resmi tebliğil -: 29 * 30 Birincikârân gecesi, İngiliz bombardıman tayyarele ri, Gazale ve Tobrukts düşman gavenreinee maym'aet deer bardımâan evlemişlertiir. Göale- de yangınlar çıkmış, bütün bom- dalar hedeflerine isabet etmiş- tir, (Devamı 4 öncüde) Ruzveltin ingiltereye yardım projesi Cumhurreisi pazartesi l günü kongreye izahat verecek Vaşisglen 1 (A, A,) — Ruzvel, tin buss! kâtibi Beriy bugünkü güzeteciler toplantısmda beyanat. ts bülünarak önümüzdeki pazarte. si günl aktedilgeek kongre içti - mamda Rorveltin, İngiltereye ki, ra ile harp rialzemesi verilmesi hakkin . “hazırladığı - projeden Yahsetmmesinin muhtemel bulundu. Zunu söylemiştir. Dün üç manifaturacı. ihtikâr suçundan mahküm oldü Yalnız, Mill Korunma kunununa Mahkümların ayrica fazla fiat, hastalar, açlar, yetimi. “sa aci bir yek ve önde ölümü bekliyorlar. Roozevâlt'in sesi bU fersiz gözleri önünde ümit nüru yarattı. On. m İnharımül etmek vücutlarında simdi yeni bulabilirleri “ Artik is ık o ölmiyeğilirler, İ Mesih sesi gibi, öilileri /) Amerikan hitebr onla. İdevletlerinin behemehal İlmesi Tâzımzeldi Fin ve İseyin Cahit YALÇIN (Devamı £ iincüde), göre adliyeye verilen işlerle meş. gul olan — ccüddelumumi muavini Fethi Sezai, dün kedisine tevdi vdilen hir yiğm ibtikâr bâdisesin. den 'sekir tanesini asliye ikinci Gza mahkemesine sevketmiştir. Diğer taraflan asliye ikinci co xa mahkemesi de dün üç ihtikâr mazmununün muhakemesini bitir. mig, kendilerini 100 er lira ağır Para cezasna mahküm etmiştir. Bunlur, Fincancılarda, Yuzufyan banında munifaluracı Rafael EN ilgi ortakları Moiz ve Hayim Fis, dir, Bunlar kendilerinden alti yüz küsur Uralık mal alan bir yer. gancıdan fâhiş fiat istemiş ve fa- tara şyermeklen. Şutina etmişler gir, la sattıkları malları müsaderösine de karar verilmiştir. Bundan başka kok kömürü üze, rinde ihtikir yapmak suçu ile bir kömürcü de yakalanmış, ikinci as- liye ösza mshkemesino verilerek dün muhakeme olunmuytur, Bu da, Edirnekapıda kömürcü Barik, tir. Muhakeme, kömür narhmm sorulması için talik olunmuştur. İZMİRDE ADLİYEYE VERİLENLER da satmaktan imtina eden beş kişi ihtikâr suğcundah adliyeye voril, miştir, TN N 4 & bugünlerde Kızılay Cemiyeti evvelki gün- den itibaren İstanbulun her ta- rafındaki şwbeleri vasilasiyle seyyar ekipler teşkil ederek kahraman askerlerimize gönde- rilecek kışlık hediyeleri oevler- den toplatmıya başlumıştır. Bu toplama işinde Kızılayın bütün âzası seferber olmuş, bütün ha- yırlı sahalarda meşkür biz- metleri görülen Kızılayclar bu defa da kahraman askerlerimi- 2x» kışlık hediyeleri biran evvel ulaştırmak için çalışmıya başla” mışlardır.

Kızılay âzası askerlerimiz İ- çin hazırlanan yelek, başlık, el- diven ve çorap gibi eşyayı €v- lerden makbuz mukabilinde tes- lim etmektedirler. Henüz bm arlığını ikmal edememiş ölan lara, bu amanaız kış içinde bü- yük ferağatla smırları bekliyen kahraman Mehmetçiğe. hediye- lerin biran evvel'ülaşması için, hediyelerini üç gün zarfında Kımlay şubelerine teslim eline meydanı bombardıman | leri bildirilmiştir. Krulay İstanbul teşkilâtı di- Zer taraftan şehrimizdeki miles- sesatın yaptığı teberrüst ile alı- nan kışlık hediyeleri de teslim etmektedir. Bunlarm teslimi Yuyoslavy vesika USUlü başlıyor Ekmek, şeker, tuz ve i yağ vesika ile verilecek Belgrat, 1 (A.4.) — Bu sene mahsulünün git: milyon kental açığı vardır. Fazla miktarda ih- racat ve bazı maddeler .-<rinde ibtikâr yapılması memleketin dahili sükün yu ihlâl edebilecek müşkül bir vaziyet doğurmuş- tur. Bazı muzir unsurlar bu va- ziveti istismar ederek bi -ün Yu- goslavvada nümayisler teğtip etmişlerdir. Hükümet gasp ve ihtikâra karşı şiddetli tedbirler almıya karar vermistir. (Devamı 4 ünetde) İngiltere üzerine tayyare hücumu yapılmadı Lendia, 1 (A, A.) — Faki se. neyi yeni sene © “bağlıyan dün gece, İngütere “erine akm sa . pılmhamıştır, Evvelki gece de akın yapılmamıştır. Gürünüşe göre ha- Yaların fena gilmesi, Alman tay, yarelerinin uçmasına mâni olmek tadır, SHAVAD (Cene iu ÇARŞAMBAN 4, i Kahraman Mehmetcik için Toplanan kış hediyeleri Yazı işleri Tel, 24872 gönderiliyor Kızılay bütün teşkılâtını seferber ederek hediyeleri evlerden toniattı | işi dün skşam ikmal edilmiştir. Bü meyanda İstanbul ilk, orta mektep ve lise talebeleriyle yük- sek mektepler talebeleri kahra- man askerlerimize kışlık hedi- yeler vermek bususunda, her (Devamı 4 ünelide) İSLER Fiyatı 5 KURUŞ © Bugün HABER okuyucularısa 1941 senesinin 24 sayfalık Mükemmel bir cep takvimi hediye ediyor iç sayfalarınızda DİKKAT! Takvimizi kesip katlarken gu izahata göre bareket etmeniz lâzımdır: Yılbaşı gecesi Büyük bir neşe içinde geçti Tatil yarın bitiyor Haber, ohuyucu- larına yeni yılını tebrik ve mesut günler eder temenni Yubaşı dolayısle memleketimizde, ki bütün resmi ve hususi devsir dün | öğleden sonra tatil etmişlirdir. Tat İ bugün akşama, kadar devam &iscsie ve yarın biterek normal çalışma bağ» » Yaris dün gep YüyUN dir eğe ve sevinç çinde kutlamıştar. Beyoğlu sabaha kadar böyük bir kalabalikla çalkanmış, eğlence yerim ri dolup taşmıştır. Dün gece herhangi bir sokaktan gençler, mesit Türkiye. nin her evinden atılan kahkahaların- sokukları kadar taştığını çahit olmuş lardır. Bühama, milli piyangonun — çekilişi eğlencelere ayrı bir homuniyet vermiş. eğlmen halk, nerede o olursa olsun radyo başıma Üşüşerek numaraların çekilişin ikeyecanla takip etmigtir. Yeni yıl kutlu olsun , 1 — Gazetenin önce 5 inci say» fasının ilk, 6 ner Sayfası.m 405 iki sütununda arka arkaya ba sılı bulunan sayfaların baş te- rafındaki boy çizgisi üzerinden kesiniz. 2 — Tnci ve 8 inci sayfada- kileri de aynı şekilde kesiniz. 3 — Mil Şefimiz İnönü'nün | resimlerini ihtiva eden sayfay- | In, İcra Vekillerinin Histesi bu- | lunan sayfalar yüzyüze gelmek üzere kestiğiniz bu iki pârçayr biribiri Üzerine ve sayfalar kar- Şilıklı gelecek bir şekilde koyü- nUZ, 4 — Geçen 1940 senesinin & mum takvimini ihtiva eden say- fayla “Havanm değişeceğini 'na* sil keşfedersiniz” sayfasını yüz- yüze gelecek şekilde ikiye bükü- nüz. Y 5 — 'Temmuz ve A“yst0s 'ay- larihı yüzyüze getirerek tekrâr vietrtiz. © — “1941 senesi ununu! tak- vimini” ihtiva eden sayfayı “Bu yilm tatil günleri” sayfazr'üze rine kapayımız. 7 — Bu şekilde bütün sayfa- ları sıraya girmiş bulunacak o- lan takvimizin sayfalarını kes- mezdep önce bütün sayfaların trol etmelisiniz ki sayfaları kes- karşılıklı gelip gelmediğini kon- tiğiniz zaman bazı sayfalar yan- larından kesilmiş. olmasam. Harpten sonra Büyük tersanemizin Yılbaşı geces inşasına başlanacak Burada en büyük malzemesi ve gemiler bile Türk mütehassıslari teralından yapılabilecek Yünakele Vekâ'eti, Şarki Ak- | etmiştir.“ Pendikten sünger mizin en büyük tersanesinin Pondikte kurulması için uzun zamanlardanberi yapilan tetkik- ler ve sondajlar neticesinde ha- zırlzban projeyi tetkik ve kabul len ilk kovda, Pavli “ddasinm karşısmda kurulâğık “olan “ba tersaneye ait nm'e Aypr' har bi biter bitmez tathik'otumacak (Devimr 4 üneüe) e Londraya yapılan Yz/Gaşı talilileri insafsızca hücum İngiliz gazetelerine göre Galip gelme'!ter ümidini kesen bir düşmanın intikamıdır Londra, 31 (A.A) — İngiliz hava nezareti tarafından bu ak- gam neşredilen tebliğ: ç Busün'ü düşman hava Caali- yeti münferit tayyareler tara fından Kent ve Essex kontluk- larında yapılan birkac hücuma “inhisar'et wistir. Birkeç ev ha- (Devami 4 üncüğe) | Büyük ikramiyeyi No, 159739 50 bin Lira 260 936, 40 hn lira 260 849 numaralı bilgilere çıktı 1941 senesi yılbaşı piyangosu Busırada Miliğ Piyango müdü: dün gece Taksimde Belediye gazi- ey Ali Üçüncü radyoya ge nosunun yeni aşıdan camir köşk kumında, seçkin bir iealabaliyıbi3; yuronda çekilmiş e *tabullan Bizler Akar sadyosu tarafıdan bütün yurda yayılm star, Keşideye miş ve sal ,am saat 23 te başla 6 kürrenir Katina atılrantır. . > e ve tesâdül talihlileri tayin edeceslir. m Üni ma üzülmesin'er. n ordumuz bir kaç çel'k kanat daliğ kazanacaktır, Devam 4 üncüde)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler