2 Mayıs 1941 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1941 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

» MAYIS — 101 EZ - Pe T NAKLEDEN; — thi Kardeş Misk, Istırap ve hisromanı 2. © Mekiz yaşında olan, fakat Pek güstermiyen Leyli bu , öntisina iştirak edenlerin fasle memnun görünü. Aim Sakin bir tavrı, İş, Semt bir hall vardı, OZ. tabirince paranm de- leh takımımdandı. Ancak A, orun hayata dalmanm İ,,, , Yarmasına mani teskil ot. Tİ ağı romanlarm sanat kıy » 4, ç Unladığı için değil, ken. bır, Uyandırdığı melânkolik dat, Aolaymiyie o seviyordu. fena ve gene çok defs mısra ruhunun derin. ihtizazlar yapıyor, ken - ii, tahakkuk etmiş esreren » aşil hayecanı veriyordu. vE muhasebe defteri gibi Tuhunu karıştıran bu en hoslarıyordu. iş, EN marin olan vücudu, Sa- #eldiklerindenberi, biraz kO almış, bir hayli sişman. eliz gezintisinden pek hoç- & Kocası fena bir adam ol beraber sert muameleyi #tmek sanan buysuz âi. Leylâ gürültü, kav karşılıklı faydasız i #Sbep olmak korkusuyla, ya “İma, daima aşağıdan a « ş arzularına boyun e» çi “ksoriya hiçbir arzu izbar La Bu sebepledir ki çok 28- Mi ettiği halde, kocesme sandalla gezintiye çıkate bile istiyememişti, Çıkan ie, “Evinele karşılamıştı. gimei Rüdir ve kendisi için yeni İyi doya tatmukta idi misafirine döndü: Ba Sandal gezimtisiyle baş- yim berber bitirsek, de - e eğe 28 bizde (kalırsınız, geç iy suklar sizi ovinize gölü “uş Miizce davetimizi kabul De pek sevindirirsiniz. iemmnuniye! Davetini » a teklifsizse kabul ediyo» İsdar güzel başlıyan bir Şihunu evde tek başıma ka yaz geçirmek hüzünlü 0- - Şükran © arasmdaki a Yİ. işitmiş ve genç kadı. samimiyete cani Bi. RE maşallah! dedi, sırnaşıyor!,, Bir beri genç kadından mm N fena halde sinirlendirin mn görünce > Neg hi” aj, bu kadar geciktin, İk» ri, on beşgün geçti. N İN halerim yolda, senin dön- Ma Teis çok içki içiyordu, İ Bana da zorla içiriyor- * alışık olmadığım için il dönüyor, sarhoş Kile vine Yapa, yapar a e aflediniz! Pa Sadık cariyesinin © b gd » Ve kendisine der» N Meral; i bir mücevher he- Sinan bakalım, ması) ol. İN *eni hiç tanımadı des bee Seltânım! Gittiğim içi beni Lukreçyak sanıyor ğine ki sen de ona gönül la Böstermesin sultanım! p aksi, mende ki Sandalı barha Yorgiye böllim gt tikton sonra evs döndükleri za man onlara kapıyı, az para İle iş- tenildiği gibi çalışması için bir ah bap vasıtasiyle ti Cideden getiri. den salona kadar çıktı ve orada: — Birisi burün üç defa geldi, dedi, Zohra ile hiçbir yaman asgbiye. 18 kapılmadan konuşamıyan Raif, bağırdı: — Birisi kim? — Birisi iste! Avukat Mehmet | bey isminde biri göndermiş, İ — Ne istiyor? — Mehmet bey çok mühim bir iş iin görüşecekmiş. Evde olup olmadığınızı #ordurdu. Olmadığı - nizi öğrenince Sarıyerdeki bir sh- babma gitmiş. Akşam yemekten sonra İstasbula dönerken uğrıya. cak. “Bir yere çikmasınlar, mu » hakkak beni höklesinler. Cok mü- him bir iş,, demiş, Avakat Mehmet bey isminde kimse tantmıyorlardı, Tanımadık - ları bu adamm böyle Ogecaya rlarma kadar Sarıyerde kalarak ziyarette bulunmakta mrar etme » si için mühim bir mesele mevzu » bahs olmak lâzımdı. Esassn oda mühim bir iş için geldiğini söyle » mişti, Acaba bu mühim iş neydi” Yemekten henüz kalkmışlardı ki ziyaretinin sebebi o kadar me Tak edilen ve sabırsızlıkla bekle nilen misafir geldi. Mümkün mertebe kısa kesilen ns. zaket cümlelerinden sonra: — Çök mühim bir iş için gele. ceğimi bildirdiğim cihetle herhal. | de maraktâmmredir, dedi Sirt fax) We merakta brıkmamak Üzere mevzaa gelelim. .Adanadayken tanışıtğınız Etem isminde bir tüccar hetmiyormusu nuz? Raifle karısı ayni zamanda cs - vap verdiler: — Tabii, hatmlamaz olur mu « yuz? — İyi ahbabmız mıydı? — Ahbap da söz mü? dedi, En iyi aile dostumuzdu ve kendisi dost denilmeğe hakikaten lâyıktı. Fakat Adanadan ayrıldığımızdanbe Tİ bir daha kendisini görmedim. İlk zamsnlarda wektuplaşlık sma sonra yavaş yavaş mektuplarımız Aa kesildi, malâm ya İnsan ayrı ayrı yerlerde bulununca ne de ol .... Climlesini tamamiamadı, Muhn. tabı konuştu: — Ethem bey Adanada vefat citi! | e (Devamı var) bur bir adama gönül verir miyim? Her gece fırsat kolluyordum. Ni. hayel dün gece, verdiği | içkileri bep yere döktüm ve içer gibi gö ründüm... Onu iyice sarhoş ettik- ten sonra, koşmumda sakladığım zehiri son kadehine koydum ve e- limle onu de içirdim. Biraz sonra sızdı.. yere yuvarlandı... “ — Hiç kıvranmadı mı? — Hayır. — Ab. böyle ölüm dostlar baş na Ben isterdim ki o firavun biraz krvrantın.. İslirab çeksin. Neyse, bana isyan etmenin oCezasii on baş gün sonra gördü. Ona ovalde sultanm bu işte de muzaffer ola- cağını anlatmak isterdim, Ne ça reki, şimdi geberdi, gitti, On beş gündenberi Oİukrecva solünü oynayan genç ve becerikli çerkes kızı o gündenberi valde sul- tanın gözüne girmiş ve en sadık adamları srrasma geçmişti. Recep reisin ölümünü duyanlar ve karısmın sarava döndüğünü gö renler br muammayı bir türlü hal- demekle) (Dünkü mushadan deram) Gatlinge de Londrada kulması Lbilâirilmişi. Fakat iki gün sonr şefi Gatlirgi gağmdı: — Haydi, dedi derhal Glasko- va hareket. Oradi Lopke gibi bir dostunuz olduktan sonra 81. kılmıyacağmızı ümit ederim. Gatling hayretle sefine bakı - yordu: — Yoksa bir gey mi oldu. si- 2e delil verecek bir gaf mı yaptı? Diye sordu. Şefi gülerek cevap verdi: — Hayır, dostunuz golf oynuyor, o kadar. Gatling, Amerikalınm bir de golf çantası götürmüş olduğunu hatırladı, ve daha ziyade hayre- te düşerek şefine sordu: — Peki ama bunda ne gibi hir süphe görüyorsunuz? Şefin gözleri parıldıyordu: — Hiç. dedi, ancak Gullan | Muselburg, Prestvik, 'Turnbery gibi İskoğyanm en güzel golf yalnızca sahalarmı tercih ediyor da, Siz ! Gatling golf oynamâsinı . bilir misiniz? — Mahcp olmiyacak kadar üstat — Güzel, öyle ise, Truna gi - din. Golf çantanızı da beraber götürün, Lopke her gün öğleden sonraları oraya gelerek antren. man yapıyor. Sizden daha iyi bir partöner bulacağını zannetmi - yorum. Gatling hayret içinde kalmış- tr. Şefi hafiyenin bu hayretini gidermek için söze devam etli: — Her halde bu adamm bu golf sahalarmda ne şekilde bir casusluk yapmakta olduğumu merak ediyorsunuz değil mi? de. di. İşte biz şimdilik bu hususta bir şey bilmiyoruz. Ancak dün bir yabancı tayyar» dostunuz Amerikalınm golf oynamakla olduğu saha Üzerinde ve çok alçaktan uşmuş, — Fokat üstat, tayyarenin o kadar kişi önünde bir zarf falan Mesel tayyare küçük bir golf topu at- mışsa bunu . kim farkedebilir? Siz de gayelle iyi bilirsiniz ki dostum Gatline iyi casuslar dai- ma metod değistirmek ve yepye. hi metodlar kullanmak sayesin. de muvaffak olurlar. Haydi $iz şimdi derhel Truna hareket e - din ve Lopke hakkında yeni ke- siflerde bulumun.. Bu işe siz bas. ladmız, $iz bitireceksiniz.. Ca susluğunu isbat edecek delili senden bekliyoruz. Lopke mu - hekkak Alman casus teşkilâtma mensuptur, ve kendisinden güp- he edildiğini bilmektedir. Fakat, buna rağmen hepimizin gözü ö- nünde serbestçe ( çalışmaktadır. Fakat ne gekilde bir metod kul. lanmaktadır? Bunu #iz keşfede- ceksiniz Gatling. * Lopke otomobilinden inerken Topkapı Sarayına Bir casusluk metodu Nakleden: MUZAFFER ACAR Gatling golf kulübünün kapısı. da bulunuyordu. o Amerikalı ile karşilaşinca : — Bonjur.. Dedi, Lopke bafiyeyi karşısın da görmekter pk memnun ol . muıyacak ki kaşlarını çattı; — Siz, dedi. Ne gibi bir he . vesle buraya sürüklendiniz? — Hiç şüphesiz golf oynamak hevesi, Lopkenin sinirli olduğu görü- nüyordu. —, Haydi, dedi. Neden saklı- yorsunuz, beni takip için buraya geldiğinizi itiraf etsenizr., demek ki Glaskovda adamlarmız kâfi gelmedi? Amerikalının birdenbire böyle değişmesi asabiyet göstermesi Gatlingin gözünden kaçmış de . ğildi. Fakat buna rağmen belli mer ve büyük bir soğukkanlı — Birlikte golf oynamamızı kabul etmez misiniz? Diye sordu. Lopke bu teklif üzerine âdeta kudurdu ve: — Aslâ, Diyerek arkasını döndü, klü- be girdi. Bir iki dakika sonra da yanında antrenörü olduğu halde dışarı çıktı. Golf sahasma gitti ve parti başladı. Gatling gözlerile iki adamı ta- kip ediyordu. Lopkenin golf oynayış tarzı hafiyeye pek garip göründü. Lopke golf sopasını pek acemice Kullanıyor, birçok kereler hava- da salladıktan sonra topa çok hafif bir darbe indiriyordu. Oyuncular uzaklağmışlardı. Have #erkâlide güğekdi, Deni” bile yoktu. Mavi suların ufukta le.ö) saha © dahilinde hiçbir yemi görülmüyordü. Bir dâkikâ sonrü Gatling. A . merikalı ile antrenörünün yanı - na gitti. y Lopke fevkalâde sinirli görü - nüyordü, yüzünün hatları azami derecede çekilmişti. Acaba Lopkö ne bekliyor? O- yunu neden bu kadar uzâliyor - du. Hafiye başımı kaldırdı se . maları gözden geçirdi, görünür - lerde hiçbir tayyare yoktu. Acaba aldarmışlar mıydı? A- merikalı masum bir seyyahtan başka bir şey değil miydi? Fakat o sıradâ hefiyenin göz- leri parıldadı. Müthiş bir şey keşletmişti. Lopkenin çok hare. ketli fakat netlersiz golf oyunu ona bu İlham: vermişti. İşte Gatling o zaman şefinin bir cüm lesini tekrar hatırladı: giren Vanadik şövalyesinin kızı eN ag LUKREÇYANIN SONU... Ertesi gün, Recebin cenazsi layla Fatih camiine getiriliyordu. Cenaze namazı öğle vakti Fatihte kılındıktan sonra, cenaze Edime». kanı mezarlığına defnedilocekti, Istanbulda Recebin ölümünden hiç kimse şüpheye düşmemişti. O- nu seven arkadaş'arı: — Recep içkiden öldü, diyorlar» . dı. O gün bir tesadüf eseri oolarak, dördüncü Muradm da muzafter or dusuvla İstanbula döndüğü haberi gelmişti, Sultan Müradın o vece geç vakte «Üsküdara ineceği - bildiriliyor. Puşakapısında büyük ve parlak is tikbal şenlikleri hazırlanıyordu. Karamüstala paşa gündüzden Üsküdara geçmiş ve şenlik hazırlık larile meşgul olmağa başlamıştı. Bötüin vükelâ ve.İstanbulun tar, runmış simaları o gün (padişahı kârşilamak üzere Üsküdara (geçi yordu. Yaris sultan, oğlu seterden sara ya dönmeden, pürüzlü “işi hallet mek istiyordu. Herkes * Üsküdara geçmişkeri, ortalığın tenhalığından istilade ederek, bir işi daha bitir mek zerekti. HakiktLukreçya, hili. daş odas larda inliyordu. Kösem sultan: “ Büt fi casuslukların esası metod tirmeğe bağlıdır.” Lopke de muhakkak yeni bir muhabere şekli bulmuştu. Gat - ling bumboş görünen denize, küçük körfeze bir kere daha göz attı ve sonra Amerikalı ile ant renörlüntn yanına gitti. Yirmi dört saat sonra Karl Lopke İngiliz hususi zabıta teş. kilâtı şefnin yazıhenesindeki geniş, ruhat koltuklardan birin. de oturuyordu. Usta hafiye, A - merikalıyı bir güzel süzdükten sonra — Güzel golf partilerinizi in- krtaa uğratmış olduğuma cidden miteessirim. Dedi, — Ben de müteessirim.. hem de hiç sebep yokken, Diye Lepke kuru bir sesle ce. vap verdi. Hafiye devam etti: — Öyle düşünebilirsiniz, fa kat bir an evvel halletmemiz i- cap eden bazı meseleler var da, © sebeple sizinle muhakkak gö- rilşmemiz İcap etti Mösyö Lop. ke.. Sizinle tamamen açık olarak komuşacağım.. Kati deliller elde sttik mösyö, bunlar memleketi . mizin harp halinde olduğu ya - bancı bir memleket hesabma ca- susluk yapmakta olduğunuzu is. bat ediyor. Lepke'itiraz edecek olunca, hafiye söz vermedi ve devamla: — Biraz sabırlı olun, dedi, İs. koçyada yaptığınız seyahat #1 - , asmda muhtelif vasıtalarla do- manmamızm hareketi hakkmda “ln “İzerindeven fak BİEL İF taleem malimat elde edebil - diniz değil m!? Meselâ Glaskor. da bulunduğunuz günlerde öyle yerlere girip çıktınız ki, nihayet Prenses Royal isimli! ven! zırhlı- mızm birkaç güne kadar tezgâh dan ineceğini ve mürettebatın almak üzere Obana gideceğini öğrendiniz. Ajanlarımız sizi wözetlerken, Gullanda golf oynadığınız sün - lerden birinde bir ecneb! tevya renin çok »laktan urtudunu görmüsler.. Bu tavvare belki de size bir mesai wilanmetir. Bu mesaida ertesi rün n bir denizaltı gemisinin tavii olunan mahalde hulimdurninensr hildiri. İvordu. İste bu sebenle siz de ertesi sün kicik körfeze kadar gİren denizaltı semisile muha » berede buhmmak üzere Trun - daki sahava #idin wolf ownadı MZ. Fakat ne vazık ki alâkadarlar — Onun memlekete (o casusluk yaptığı sabit oldu. Böyle (casus bir kadını tekrar oğlumun koynu- na sokamam. diyordu. Memleketin selâmetini düşünenler, valde sultanı bu kar? rında haklı buluyorlardı. Akşam üstü ortalık kararınez, daha evvelden talimat alarak işe başlayan 2 baltacı,hareme geldiler xe vade sultana her işin tamam ol duğu haberini verdiler, Köşem sultan çok heyecanlıydı Baltacılara; — Çok bağırdı mı? diye sordu. Cellâtlar: — Hayır, dediler, canını madan işini bilirdik. Baltacılar, Lukreçyayı yatağın da bağlı urzanla çarçabuk boğmuş lardı. » Valde sultan: — Cesedini bir kilime sarin ve kimseye sezdirmeden, Saraybur- nuna götürüp denize atım. dedi. Kösem sultan bu emri ve- Tirken titriyordu. Lukreçyayı bir kilime Şöke sararak aizir bareketiniz” haber aldilar sularımıza kadar soku. Ian denizaltı gemisini bir anda itlâr ettirdilef; Lopke gülüyordu. Hem de ar- tik büyük bir soğukkenlilikiz gülüyordu. Nihayet : — Güzel, dedi. Güzel, İşte fevkalâde enteresan uydurmanız bahsettiğiniz tayyareden bana bir talimat verildiğine dair eli - nizde hlebir deliiniz var mı? — Hayır, yok — Çok giiktir itiraf ettiniz. Peki herhangi bir kimseye do nanma hakkında sual sorduğu - — Hayır. Fakat öyle yerler- de bulundunuz k', gemilerin ba- reketlezini bu muhitlerden öğren mek size çok kolay oldu. — Bunlar hepsi güzel, fakat her halde bana bu gekilde hir suç isnat edemezsiniz. Elinizde kati delil var mı? Var tabii.. Golf sopası va - sıtasile, Denizaltı gemisine ver. diğiniz talimat var.. İnkâr ede- mezsiniz, golf vopasını ustalıkla kullanarak körfeze kadar gider denizaltı gemisine mors işaretle. rile Prerses Roya! zarhlımızm nereye gideceğini bildirdiniz. Golf sopası ile iki defa Odan ke. limesini yazdınız. Lopke artık kahkahalarla gü. Tüyordu: — Çok komik, dedi. Çok ko - mik. Hiç bir İngiliz mahkeme- sini bu saçma delillerle ikna e demezsiniz. Memurunuz golf 80. pemin hareketlerinden mâna çi- karmak saflığına düsmüs. o ka- dar. Bunun üzerine tecrübeli hafi. ye yerinden kalktı ve Lopkeyi de divet ederek: — Buyurun, dedi. beni takip erin. Ve beraberinde eski Alman za. biti de olduğu halde hemen biti- #ikteki küçük bir odaya girdi Bu kere hafiye gülüyordu: — Şimdi, dedi, küçük bir film seyredeceği. Mösyö Lopke. Bu sekilde belki hafızanızı dahz iy; toplıyabilirsiniz. Ve hafiye operatöre dönerek: — Haydi Smit başlayın. Dedi. Elektrikler söndü ve Lopke 'Trunda oynamış olduğu gvlf partisinin filmini seyre baş- tadı Baş hafiye yine gülerek: — Gatling kıymetli bir me . murumuzdur, deği. Yanına bir de küçük sinema makinesi alms- vi ihmal etmemiş. Artık Lopke Ancak: — Bu filmden ne çıkar, diye - bildi.. Her oyuncu golf sopası baska baska, hattâ garip şekil - lerde tutabilir, Bu benim mors işaretlerile talimat o verdiğime bir delil teşkil etmez ki. Nihayet hafiye dayanamadı: — Sizin anlamanız mı kart - laşmız, yoksa anlamak işinize mi (Lütfen sayfayı ceviriniz) gülmüyordu. karanlıkta Sarayburnuna götürdü. ler.. Ağır taşlarla ve iple bağladı lar.. Yavaşça denize bıraktılar, Lukreçyanın cesedi derhal deni- zin dibine gitti ve gözden kaybol du. Aradan yıllar geçtikten sonr sonra Lakreşyanm âkibetini öğre nen. Venedikliler bir daha İstan bula casus göndermemeğe kara verdiler. Dördüncü Murat öldükten sosr bile » uzun zaman - Venedik hükü- meti, İstanbula casus göndermek cesaretini gösterememişti. SON. YARIN BU SÜTUNLARDA Tuna Yıldızı KOMA NINI OKUYACAKSINIZ KL EM YAŞA ŞAŞI ini

Bu sayıdan diğer sayfalar: