4 Mayıs 1941 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

4 Mayıs 1941 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 MAYIS — 194 1 mayıs ölümün kanlı ve siyah e uratarak, Mosrutiyet inlelâ.. Sorira, Türk edebiyatının İetistimiiğg en değerli şahsiyet. biri olan Cemi Süleymanı alıp ebedi âleme gö” günün dönüm, yalı hik, onun batması ar İni Vazifesi otrafında arkadaş konuşurken, odaya güz pı, g'larından yaşlar bosanan bir ka” Keldi, ve kendisini tanıttı: > Ben Cemil Süleymanın eşi, Yarım, onun ölüm yılın dö günüdür, Hatırlıtmak İste, ii Yrtüğü, Hi z Süleymanı unutmuş ? Belki, belki değil mu baz meslektaşlar unut. , Fakat biler (Velat), ve (En Son Dakika) bu uğursuz günü u. 1 ; j i#ler), o maharririnin sözlerinde, kocasından bahsettirmek gibi bir değil, gölgesi bi Yalnız, eşinin hatırası Içi yanan bir hayat ar. s#iyamdan mütevellit bir asaleti, bir ruh yüksekliği Süleyman, Fecriâti icin, bir kıymetti O gür her mecmuava yazı plar o neşrediyordu. ), Cükte), Cİnbüzam) Gözler) gibi büyük ve kü, hikâye kitapları geniş bir © kütlesi bulmuştu. Her kısın «indo (Siyah Gözler) A HİEEPLEZ ili ; halinde çıkmamış sayı ve yüzleri geçen hikâye, olduğu gibi, (Aşiyan) mecmu tefrika edilen ve kendi genç. yatını talkiye eden yarım (Kadın Ruhu) adlı bir de İİ # F fi Ğ ian, Almanların kartel Fi nereden ettiniz mi? i in dirayetin, » Lâtinlerde aynı luruz... Bu sembolün İmlarr o vasıtasıyla imiş olduğu kuvvet” sembolünün getirilmiş olduğu. ederlerse de bu hatalr” horoz milli sembolü a on birinci asırda gelmiştir. Merak He Z FM 2 2 i z 7 fi LI li Hü ! ; a olduğu iki memleke- Ni etmişti. Onaltıncı eld kaaşının kN vesto rahibesinden ey, Xİ çocuktan Romülüs ef- Mar bir dişi kurt tara. bu çocuk in ia nüŞ ve bu ço: Kurmuş. Şimdi bu Kaş Pütün İtalvanm hömi. ) bc edilmektedir. Mili yanlarm da dişi kurt | i ifade etmek gayretile bir kartalı milli sembolü Cemil Süleyman buata İntisabım üzerinde de mü, him bir yolü vardır, Çocukken, simdi bir avuç toprakla hir yığın | batıradan ibaret olan baham, ba | na: “Büyürsen ne olacaksın?" de, diği yaman, babamin çocukluk ve | gençlik arkadaşı olan Ahmet Ra simi göstererek: “Rasim amcam gibi olacağım!” diye cevap verir, dim, Büyüyüp, mektehe gitmeğe, kitap falan okumaya — başladığım zaman da “Cemil ağabeyim gibi olacağım !” nakaratı dudaklarımdan düşmedi, Çünkü, ©, yakın ak rabalarımdandı , ve Sehzadebaşın. da bizim evimizde oturuyordu, O ailece büyük salonda oturur, o ! yazdıklarını bize olurdu, Ve ben onu büyük bir o hayranlıkin din ler, anlamadığım lüzetlerin ma, anlamış, beni teşvik etmiş, fakat çok okumaklığımı söylemişti, A. rada, çocukluk hevesiyle yazdığım Ne tatlı çocukluk ve saadet güm leriydil.. Şimdi, hafızamın sisleri aras Binden senin rubuna fâtihalar, rahmetler, Unutulmaz hatırana kalp dolum hürmetler! İngiliz arslanı hâkimiyet ve iktidar ifadesidir. bazı tariheiler bu arslanın Güjam zamanından gelme olduğunu ve bu muharip xrelin mağlüp devletlere kabul ettirdiği oLeoparların değişik malı olduğunu söylerler.. Fakat arslan milli sembolü o. lam 1602 de birinci Jak hödise- sinden sonra kabul edilmiştir. Bugün de üç İngiliz arslan: dünya üzerindek: münakaşa ka. bul etmez hâkimiyet ve sonsuz iktidarlarını temsi! etmektedir. Ev Ansiklopedisi Yağlekelerini çıakrmak için Yağ lekeleri çıkarılması en ko. lay lekeler sayılabilir. Çünkü sı- cak su vağı eritir, Masa örtülerini, sofra takımların sicak su de a) kayarak, yağ lekelerini çıkarmak kolaydır. Fakat, her kumaş yıkanmaz. Meselâ farzedin ki, ipekli bir elbi- Ssenizin veyâ yeni bir kostümünü. zün üzerine yağ damladı. Yağı çr- karmak için elbiseyi sıcak su ile yıkamak, bir pire için yorganı yakmaya benzer. Bu gibi kumaşların üzerinden yağ lekelerini çikarmak için yapı | lacak bir şev vardır: Bir tabaka temiz ve ka'ın kır rutma kâğıdı alırsınız. Bunu le. kenin bulunduğu yerin üzerine kapatırsınız ve üzerinden kızğın bir ütü geçirirsiniz. Ütünün sıcık- tığı ile eriyen yağ, derhal kumaş. tap kurutma kâğıdına geçer, Eğer leke bir kerede çıkmadı ise bu işi birkaç kere tekrar erebilire siniz. Yalmız her seferinde kâğıdm temiz tarafını kullanmak lâzım. dır. Aynı usul mum lekelerini çıkar- makta da kullanılabilir, Fransız - Alman harbinden şayan dikkat vakalar Birtek ada- mın gayretile Marsilva limanı nası) kur- tulmustu Şello infilâk eiseyd', beki şehir de uçacaktı Üzerinden bir seneye yakın bir zaman geçmiş olan Fransa har. bire ait maceralar, mühim vaka. lar henüz öğrenilmiye başlan. muştır. Bugünkü yazımızda Akdenizin en milhim ticaret merkezlerinden biri olan Marsilya Bmanınım harp sırasında nasil mahvolmak teh. İlkesine maruz kaldığını ve bir adamın fedakârlığı ile ne şekil, de kurtarıldığını ökuyacek ve insafsızca hava harbinin say. fasını Önha çevirmiş olacaksı. LUN İki haziran. Vakit, saat yedisi. Hattâ yediyi çeyrek geçiyor.. Henüz'tamamen uyun. mamış olan Marsilya şehrinde alârm işareti veren düdükler sc acı ötüyor, Aradan bir çeyrek saat geçti, ği halde bir tek bomba bile pat. Yamıyor.. Fakat halk saat doku. za kadar gığmaklarda kalmak mecburiyetinde bulunuyorlar. Saat tam dokuzda tehlikenin geçmiş olduğunu bildirir düdük. ler çalıyor. Halk neşe ile sığt. naklardan Hepsi, tahrik eden bir toces. süse kurban oldukları muhak. kak, çünkü herkes doğruca lima. na koşuyor, hava taar'uzumun limanda ne gidi bir hasar yaptı. ğını görmek istiyorlar. Birkaç polis kordonu dalga halinde â. kan halkın limana inmesine güç- lükle mani oluyor. Günlerden pazardır, O kadar güzel bir yaz günü ki.. Daha sa. bahın ili saatinde sokuğu dökü. lenler, iki saatlerini sığınakta geçirdikten sonra şebrin ber ta. rafına yaydtyor, bu güzel yaz günlinden istifade etmek İsti. yorlar. Fakat birdenbire canavar dü. dükleri yeniden alârm İ veriyorlar Saat tam dokuz bu. çuktur. Vakit kalmıvor, tayya. reler derhal görünüyorlar. Halk büyük bir istical ile sığınaklara dağılıyor ve iki dakika gecme. den müthiş infilâkler duyulmı. ya baslıyor. Bang! Bang!.. En küçüğü iki KARA ALTIN canlı b'r mevvau., Malma es büyük ieamatik Mavra filmlerini gösteren TAXSIM Sineması va Hatta; JACKİE COOPER ve PREDDLE BARTMOLOMEN #arafından calibi dikkat bir tarzda yaratıkan Fümi gösterilmektedir. Metbiş bir temaşa... Ateş Gölü için mücadele. Ateşler arnamdaki Adam... Yanan Toprağın memleketi... Büyük ve heye TKINUL FİLME: İSTİKLAL KANRAMANI türkçe sörlü Byz sent Vi de temzilâlik sestine © Marsliya Hmatını kurlaran yüz elli kilo olan bombalar geli, şi güzel şehre ve bilhamsa limana ve antrepolara atılıyor. Almab tayyarecileri evy e nisbetle buzün daha isa! tislar yapi, yorlar. Marsilyan:n müdafaasına tahsis olunan hafif tayyare dari batarynlarrtayyareleri pek faz'â rahnisız etmiyor, Bombardıman âdeta serbest gibi yapılıyor. 'Tayyareler sanki bir miti nümayiş yapıyormuş gibi yüle liyor, alçalıyor ve serbestçe be balarını bırakıyorlar, ŞELLO Fakat bu havn tanrruzisrr can sikici olmaktan ziyade tehlikeli olmıya başlıyor. Çünkü Alman. lar muttasil imanı bormbalayor. lar. Halbuki limandı Lotey. Bamako gibi gü: ler var, Şello da Bamakonun Ya. nina yanaşmış. Malüm olduğu üzere Sello i . simli Fransız gemisi sevyar tir milhimmat deposudur. Bu cor, hanelik ateş aldığı takdirde Al. iman tayywelerinin bombalama, ana hacet İ-lmadan bütün li. man, her türlü eşya ile do'u kan. garlar, antrepolar, hattâ Marsil, Ya şehrinin birçok malhm''eleri havaya uçabilir. Marsilya lima, MÜCADELESİ Hmaa rel Mösyö Kofisiyer nr ve sehri icin en büyük fulâket 1 olması ve bu âkıdır. al aksi, Alman bombardı. mani devam wdiyor ve iş'e tam Şelloya ve mlirettebat yaralanırak deni. xe döküldü. YANGIN ÇIKIYOR r cephameliğinin u ristofani bu felâ, da şehirde bulunuyor. ayı haber alır almaz pa. fan tertibatına rağmen k limana geldi. Gördüğü ma » uydu : Kumanda etmek te olduğu gemi kre taraftan tu. tusmuz olâ: halde slevleri çinde vanıvordu. Havatta kalan gemiciler atesi durdurmak İcin uğrasıvorlardı, Gev isminde bir gemlei dumanlar arasına giriyor win söndürme makineleri. sikt. mesine MA, OYĞU. nen hemen O yanıbaamdı demirli bulnnen Mavesal Lotey isimli gemiden Üc gemicinin ye. re atladığı gö öldü, Kaçmek mı r. Şellonun yar dı. alevler arasında atladılar ve büyük mühimmatı filâk etmemis o'an r'-“mya bazladılar, Fakat bütün bu gayret, bu fe. dukârlık limanm ve hattâ şeh. rin tulması için kâfi değildi. İ Yangın biran için geriliyor. Fa. ROSALİND RUSSEL Bizi Zunat eğlendircedk, güldüreerk morak ve beyecunla maraenk medk bir filmde aranlık Kuyu k ra daha büyük bir hızir ilertiyordu. Seyyar o cepbenelik artık alevler içindeydi, Gemidektlerden biri — Hayatını kurtarabilen kur. taram, Her şey bitti artık... Diye bağırdı... Hayır, her şey bitmemişti; da. Kocam nolis Hafiyesi ha şehri ve limanı kurtarmak ü. midi vardı Liman relside her veyin heniz bitmemiş olduguna imaniyor, şehri kurtaracağını ü. mit ediyordu. Alman hava taaruzu basladığı zaman liman reisi Mösyö Kofin. yer yedi buçukluk bir topla mi. cehhez süratli bir molörle li - manda altmış olan tertibatı tef. iş ediyordu. uzun. boylu, sağlam bir adımdır. Bütün hayatını ticaret gemileri üzerinde geçirmis, u . mumi harbe bir mayn gemisiyle iştirak niş ve kumunda ettiği i ile Brest'de tüyük hiz. uştu. Yaşı alt. mışt bulduktan sonra tekaüde sevkolünan Koğinver Marsilya liman reisi tayin olunmuştu. Vaka mahalline gelir gelmez, limanın i hâkimi olen Müs. yö Kofinyor derhal geminin ter- kedilmemesini . ve mücadeleye devam olunmasını emretti. Li. mana ait İlç romorkörü Selloyu, limanın içinden açığı çekip, manda infilâk etmemesini temi. ne memur etti, Şello açığı keder ne kadar zaman zarfında çekile. bilecekti”? Acaba 0 #amana kadar gemi infilâk etmiyerek miydi? Ewn. ları yalnızca Allah biğyordu. SANKİ BIR VOLKAN Aradan Yarım saat geçme” geminin mürettebatı Şellovu i“. mamen terketmiş ve limewi kurtarılmasını tamamen 'iman reisi Mösyö Kefiniyer ile adam. larına bırakmışlardı. Kofiniyer kendisini #even adamlarından tamamen emindi. Ne isetrse on, lara yaptırabilirdi. İlk iş olarak Selloyu açığa çe. keceklerdi aza Şelilo kalın çelik kablolarla rıhtıma boğlı idi. Ge, miye çikmak veya rıhtıma git. mek imkünleri yoktu. Çünkü her taraf ateş içinde idi. Ancak çelz kabloları kesilmelerine te, şebbüs edilebilirdi. Burun üze. rine Mösyö Kofiniyer çelik kab. loların eğelenmesini emrett Eğeleme ameliyesi uzun, çok uzun sürüyordu. İNFİLAK Şellonun birçok kısımları infi. lâk etmiye başlamıştı. Çahısan a. damlar endise “e nazarlarını Mösyö Kofiniyere kaldırdıkları zaman tecrübeli bahriyeli: — Merak etmeyin.. dedi.. İn. filâk edenler göğertedeki mer. miler, anbarlar henüz ateş alma. dıkları için tehlike azdır. Eğeleme faaliyeti devam edi. yor ve nihayet son kablo da ke, siliyor ve Tomürkörler bir ateş vw alev yığını halini aimışolarn Salloyu açığa doğru çekmiye baş liyorlar. Ateş deposu gidiyor, çok uzak larâ çet: » Kofiniyer küçük süratli motörü ile her an infilâk etmek iklimali bulunan Şellonun yanma gidiyor, yani muhakkak bir ölümü göze alıyor. Bu vazi, yete tam bir saat devam ediyor, Artık Şello tamamen alevler ârusındadır. Denizin üzerinde yavaş yavaş anbarları doğru İs lerliyen bir ateş ve alev yığının. dan başka bir gay p tedir. Fakat işte tam bu sırada gök yüzü yeniden cehennem! motör gürültüleri ila doluyor. Birkaç Alihan tayyaresi yeniden Mar - sily . limanma taarruz ediyorlar. Pskat askerileştirilmiş olan Mek sik ., 7 Tombiya ve “önörso ge- milerinin hava dafi toplarile, mitralyözleri bu kere adet itiha- rile az olan Alman tayyarelerini püskürtüyorlar.. Atılan bomba - lar hiçbir gemiye isabet etmi - vor. Bu tekline de geçiştirildik - ten sonra Şello seyyar cephane liği Korbiver burnu civarına kâ- dar sürükleniyor ve orada liman reisi Mösyö Kofinyer Kap Karso muavin kruvazörüne radyo ile gı talimatı vesiyor: “Çorbiyer burnu açıklarında seyrilsefer için çok tehlikeli bir gemi var. Yanıyor, top ateşi ile imha ediniz.” Ve beş daki'ra sonra vaka ma- halline gelen kruvazör Şelloyu bombardıman ederek batırıyor. Fİ” Kika denizler sallanıyor a- ma Marsilya limanı hem de şeh. rin büyük bir kısmı mahvolmak tehlikesini Mösyö Kofinyerin ! soğukkanlılığı ve cesareti saye- ağn saat 34 4 yarn wt BANANA) crm yor

Bu sayıdan diğer sayfalar: