29 Ağustos 1941 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

29 Ağustos 1941 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BABER — Aksam roslam i — LİSTESİ da terfi eden erkân ve subaylarımızın miz, ordu terfi listesini neş- terfi listesi yüksek tastikten çık. Hasan Aydoğan, Haşim Arbak Ar e yl as K 1 ini inmiş bu. -— ie ge o o | Askeri terii listesi 8 ke .. yi 30 Ağustosun eşiğirdeyiz. isimlerini yazıyoruz m yederler. Bulundukları rütbe. miğtiri Terfi olan sekeri ekle Ziya Di UMAY, Ata Aybamtürk, © VAZINİ ALBAYLIĞINA İunan subaylarımıza üstün ca ende | “ : . . . , I “Sw (Muhtelif kara sınıflarile deniz ve jandarma AA ME Her sene hüzün, gazeteleri. Ankara, 28 (Hususi) — Ordu noğlu, Nasf Bmon, Cemal Tok, Öner, Zeki Öztera Ziyaettinİ; ir östüne pik bae a; b miştir, Terfi eden askeri erkân Ziya Demirer, Memduh Barlas, TERFİ EDENLER ve subaylarımızın isimleri şun. rr Tuğvun. Talât Ev rütbeleri verilir. Onların her lardır: ıbt Demirpençe, Zeki İlter, EA > a KOR GENERALLİĞE Halil Yücel, Ahmet Tansu, Hanı: i zer ağustosunda ter. TERFİ EDENLER di Uysal, Nuri Kızrikan Tahsin emeterinin sebebi açıktır: Rüştü Akm (Filibe), M, Maz- Atak, Memduh Tekeş, Hilmi Ön. Türkiye istiklâline 30 ağus- lum İşkodra (Kalkandelen), Sel Hulüsi Tozan, Avni Uçak, la İ, Hakkı Kurtcebe (Sivas). Ihsan Gökdeniz, LüLf Gürüz, . | LEVAZ, ONA | belilerinin. göğü. e?EK vüt TÜM GENERALLİĞE TERFİ PİYADE YARBAYLIĞINA YARBAYLIĞINA erinin göğüslerinde (a. li W TERFİ EDENLER Mi EDENLER Si, İstfıkları imanla havuşmuştır. Fahri Beler, Cevat Yalım, A Özgören, Ermun Özkan, Bile seyin Tuncmen, Salâhattin. Bir rülbe daha yikselmiye Necmi Üresin, Nazmi Gönenli, İsmaii Bayda:, Reşit Gücerdem, e Ali Hekimoğlu, Fevzi a Srs ze Muzaffer Tuğsavol, İzzet Aksu. Zühtü Soyer, Hüseyin Yalgın, Di tik, Kâmil Beşpınar, Sait ii aya b EZEN yi lar, Kemal Yaşınkılıç, Fevzi Mecdi Tunç, Nazmi Baykal Xa. Duyar, O almalarına bugünden daha Menguç, Mümtaz Ulusoy. Tev. “m Barkan, Nuri Sümer, İbra. Çorub. uygun bir gün tasavvur edi. fik Topçu, Ekrem Türker, Nu. him Çetinkaya, Osman "Haskım, lebilir mi? rettin Baransel, Mahmut Ber. Nuri Yilmaz. Nazif Vural, Reşit köz, Asım Tmaztepe, Asım Al. Çetinalp Lâtfi Salur, Niyazi tuğ, Arif Tanyeri, pk Zi Öncü, Şükrü Güreş, Kâgit Işın, gan. Neş'et Akmanlar. Fevzi PİYADI BİNBASILIĞINA EDENLER Gürer eri erke Hakip —, TERPİ EDENLER Süleyman ( Ceylân, Nurettin Olen is Refik Erçetin, Haran Doğan. İten, Resit. Erkartal, | Şükrü a, cil, Mustafa Önder, Emin Alpan, o Topsel, Bedri Öner, 'Tahir Kar. A TERFİ ei İnaltekin, Mustafa Balkaş, tal. ev. EDENLER fik Ersin Süreyya Atak, , ş Şükrü Kanatlı, Salih Erkuş, Osman Göl, Masher Mete Hilmi LEV ZN YÜZRAŞILIĞINA şe | Emin Çınar, Cemal Bükey. 'Top. Yaşınkaya, Reşat Bar'as, İbra. ködlülmecit > iş yo | çi Tusbay Rasim Şentir Mur him Aleker. Hayri Aytağ Şadi y,ol Nimet Ünay. Şemsettin lüsi, Alpagok, Tabib Abdülkadir. İlkler. Cevat Boralemin Taşkın, İkrime ye ağ Noyan ( (dahiliyeci), veteriner Natık Poyraz, Refik Edehal, at, Nevzat urkan, Niy Cemal Büke, Hihmi deki. Sabri. Önler. Hay. P* mii. Hibami Evila, i rullab Yıldırım, Münir İkibadak, TA LER VE ECZACILAR: “TUĞUNME LARIN YERPİ © Abit Çetiner. Siiseyin Akdeniz, ALBAYTIĞA TERFİ E i . Bürhanettin Ongan, Emin Ka. EDENLER rtuğrul, Bk, Hasan Tetik, Niyazi Abdu- oo Hulüsi Mayural, Necmi Tik KURMAY ALBAYLIĞA lah Alper, Mustafa Demiralp, garp Necati Kamp, TERFİ EDENLER Şükrü Orgun, Ali Ertekin, Nazmi Şevket Pek, Nazmi Dinçer, Rasim İlküç, hava yarbayı Tunçsanat. Ahsen Şansal, Naci Ferit fke, Şevket Tonkuç, Tora. İhsan Orgun, Uyguner, Rıza Çaltepe, İhsan him Atasığun, Sadettin Sus, : si him emar KÜR ERFİ EDENLER iniş AL ize 2 md Onl YRD em 1 ED vi IĞINA © Tevfik Güner, İnayetullah Ural, Namık Aruç. Tevfik Giret, İ TERFİ EDENLER i aşar Ka ta $ Darbu- Saim Kanra, Hayri İstel, Hüse, © Ömer Alpaslan, Muhittin Sü- e r Karaduman, Sami Da: yin Ataman, Sırrı Gemalmaz, İp, Mahmut Kayaalp, > Sait Aykut, Neşet Turun, Fut os > z Sargım, Nuri Celiköz. SÜVARİ YARBAYLIĞINA BİNBASILIĞA TERFİ EDENLER TERFİ EDEN DENİ e al , Nejat oğlu. KURMAY BİNBASILIĞA Rifat Yüksel, Ği ie, Ne vam N da Süer, © SÜVARİ BİNRAŞILIĞINA © deli, Azmi Bakmaz, Kasım De Ekrem Bahacan, Fehmi Özata TERFİ EDENLER yeli, Suphi Porsuk, Tevfik Sey- RA : Bahaettin Can, Galip Onur, guter, Numan Ezul, Nizamettin la Hulki Saral, Abdülmecit yy ”, resmi ö İni, Tokcan, Cemalettir. Tural, Celi Mehmet Kazak. Necati Esen, oÖrzüşüren, Havati Memisoğl Çağlar, Kimya binbaşılığını terji eden: Müammer Akman, nekon, Ziya Tarban, Ethem "TERFİ EDENLER lditrım, im Önlü, Şinasi a Me e İd rdok, Necip, San, Kema! Do. ber, Ziya Aydınalp, Şevket Gür. Di z i > ie. ecip, Fare Zobo, Irfan türk, Kâmil Otağ, Yüsbaşılığa lee RT Özal, Cemal Sancak, Pertev TOPÇU YARBAYLIĞINA Süleyman Fenyen, Hiiseyin Gö-| Edenler: Gökee, /Ali Keskiner, Tahsin TERFİ EDENLER ker, Saban Emil, Abdülkadir Ol. | | Cemil Üçer, Sabri Yener, Ali Dani lan kia CRIR Muharrem Sorguç, Şükrü Gö- cay; Reşat Toygarlı, İhsan Ma | Yüksel, Mazhar Sümer, Ziyaet- Önal, İrfan Alptekin. Celâlettin pen, Feyzullah Anlıtan, Hâmit tur, Cemalettin Sânsan, Cemal) tin Atılgan, Süleyrüan İlter, Kâ. Ülgen, Şeref Sürel, Münir Aral, Tekinsoy, Kadri Tümer, Eedri Göksan zon Acarer, Asaf Aydogdu. Ha- Hulüsi Savaşkan, Mete Yurda eyolynay. Süleymen Onday, Badi Dişçi Yarbaylığına terfi eden: | lil Nayman, Tacettin Arman, a kil Domar, ihem mo. Durmu, Mustafa Lalnan, Hü. Sadığtin Aripek Şehabettin Argun. Şevket Akyü. ravsii, Lütfi Erenel, Riza Topcu” nü Etkin, Ahmet Orcasoy. Ke- “ Binbaşıkğa ferfi eden: Refik| rek, Akif Üşteğ, Hakkı Gökçüz, oğlu, Ziya Apak, Sabahi Ayküre, yazl Demirkan, Cevat Erkut, Erdiş Bekir Tiğrak. Necati Cankat, Recai Öztem, TOPÇU BİNBAŞILIĞINA Yüzbaşılığa. terfi edenler: Adil | Lütfi Ozkay, Enver Gürsel, PİYADE ALBAYLIĞINA TERFİ EDENLER Aral, Necmettin Akal, Ferit To-| o Yarbaylğa terfi edenler: TERFİ EDENLER Tevfik Önal, Abdülmecit Gü. ran, Sabahattin Olgan, Önder) ONazım Erkan, İrfan Teoman, Cemal Akmcı, Salim Güney, ler, Muzaffer Ordu, İbrahim Dilâver, i . | Mevlüt Dinesi, Nedim Çaği; Hamdi Türköz, Sükrü Gökme. Btem Oleay, Ziya Kömürcü, Ali Veteriner albaylığına tefri | Nazmi Baykal, Mustafa Say. Ar a Nezihi Sezginer, Lütfi Gökbula Rıfkı Ünal, Ferit Arsoy, Nec gg ağ vi : Viyetli mikdarda inşa edilerek açık | Dengili, Kadri Şenyurt, Sadık KİLİ Ek y denizlerde kullanılmak suretiyle | Gören, Riza Ünaydım, Veysi Bo. 7 ji 5 KİTABI bizmat açık deniz mefhumu orta 3 | yağan, Cemal Aksilün, Abdur. z İyi Z Ki 9 ra dan kaldırmış olacak, uzak ya -İ rahman Akgün, o ik gir /İ en, denizlerin her tarafında &ö -| Binbağıkğa terfi edenler: Tünmez layyare ve denizaltr üsle- İlhami Özman, Zeki Doğ MENGHAM ri edinmek imkân elde edilmiş ©- | kurt, Şevket Vural, Ela < :H.D. lacaktı, tay, Nurettin Erdoğan, Sadettin cak olan bü gemi, denize açıldık. nin yaklaştığını görünce derhal Hiç şüphesiz bu muvaffakiyet | Yarar, Zeki Öktem, tan sonra denizin dibinde dalarak denize dalacağı için, katiyon ya- İngiliz vo Amerikan nakliyatma, | | fetikköm * Casus mektebi profesörlerinden İsveçli A, e 106 Ceviren albaylığı terfi cenubi Afrika ve Ameriks arasın. kalanıp talırip edilebilmesine İm - hattâ donunmalarına dahi bir ö - eden: Zühtü Tetik, İzi da açık denizlerde demirliyecek, kân olmıyacaktı, Tim darbesi teşkil edecekti. Garbaylığa terfi edenler: nakliye kefilelerine höcüm edecek — Fiühakika Lokor'in hazırlarlığı Loker, Kap yolunun hakiki mü- Şükrü Över.Nuri Akdikme ayyarelor v, denimatılarına bir bü plânı açık denizlerde tayyare nasiyle bir seytan olabilmek İCİN | Girer Conklu Mahsiz ee Yüzen üs teşkil edecekti. ve EE özrü meselesini mü - cidden bütün dehasınr muvaffaki- | Hadi Kipor Bu geni Veya yüzen stn'i deniz kemmel bir surette halletmiş olu yetle kullanmış oluyordu. Binbaşılığa terfi edenler; üssü kâmilen çelikten ingü edil - YOĞ. N Bukluğu fikre son derece sevii- | | Cemal Bora, Forit Örer, Ta, mekteydi, Gerek denizaltıları ve (O Zira tıpkı görünmiyer bir tay. mekte Ve Tick yakın bir zamanda gettin Nayman, İlisan Poyraz. gerek tayyaroler elinden asansör; Yare gemisi gibi istediği yere g- Kup yolunu da İngilizlere a Yarbaykğa terfi ler: lerle üste çıkıyor ve oradan haya. debiliyor, denizaltında seyredebil - ocağından şüphe etmemekte ZA edeni Janıyorlardı, diği için ne diişman tayyarelerine, oo Afrika sahillerinden bir Kaş 'Tayyareler kâmilen deniz tayya e denimltlarma görünmesi im . fa tayyare ile tehlikeli yolu KÖ * releri olduğu için kolaylıkla tek - Kân: kalmıyor, uzun zaman tayya. süne slarak Almanyaya gidip gel- Tar yanaşıp yüzen bu Üs'ün satlıı- relerinin ve iki denizaltısının açık di ve gayet gizli yapılan insanla nâ çıkıyorlar ve asansörle tekrar denizlerde istedikleri yeri dövmele bizzat nezaret etti yerlerine iniyorlardı, rini mümkün kılıyor, ayni zaman. Banzin, bomba veya komanya da telsizle de mücehhez olduğu 1. gin hem merkezle, hom bitün bü- tün dünya İle temes ve münasebe. tin! muhafaza edebiliyordu, Almanlar bu büylk denizaltı üs. ban, Hulki Göledeniz. Binbaşılığa terfi edenler: Sabri Göknark, Rahmi Uçan, Fahrettin Uçantürk, Şerafettin Güvengiz. Necmettin o Alagün, Hüseyin Turgut, Enver Akoğlu, Hava Makinist olbaylığna: Celâl Kutay, makinist yüzbeşi- lığma Adil Giray, makinist üs. Fakat bu nevi ingaat çivisine yük görünmez deniz üssünün her dökmek ve makineler yapmak lâ- | kan, (Devama war) veli « Shi ii ği > 37 EN Z va z iz A e Me Kemal B Lütfi Günbay, Zi- Muhittin Ülker, A e Say, gi Bal ka Ya Bar, Balast Demiri Om oley A Kan AA Yılmaz. Arif Güvenç, Kemal Er O TOPÇU ALBAYLIĞINA Hint. bindenliiml.: Me Bir tasarruf bonosu alınız Esat Yarkın: le hi kadar mülcemmel Ol müz, Osman Göl beresi : 0 teğmenliğine Halit Mengü, İ vey Ml Yiralik alacağını meyda. Bünli bilhassa büyük bir ilda ve kadar kâmilen yeni bir seyolduğu| Fon ve san'at yarbaylığına: | 16 milyon ği Enyrotle inşa ettiler, İçin Alman tesgâhlarmda bu bü - | Cavit Aktunç, Remi Susluoğlu. | we lm al emeyi Evrim, n şeyini imal için yeniden kalıplar a labaşlJaz Kg sel Pena See ümre ağ Türk ordusu subaylarını böyle her yılın 30 ağustosan da rütbeleri artiskça, ben be Hiyakat kesbadişi yalnız rüt, beleri artanlara hös görmü, yorum. 30 ağustosla beraber Türk ordusunu, bütünlüğile yük, selmiş buluyorum. Hakikal de bundan başka bir şey de. Şildir. Gözümüzü, geri çevi. rip de bizi, 30 ağustosta is. tiklâle kavuşturan aziz Türk ordusuna bakarsak, bugünkü varlığile iftihar ettiğimiz or. da arasındaki azim farkı gö- rürüz. Rütbeleri yükselenleri teb. rik ederken, Türk ordusunu bu dereceye yükseltenlere kartı minnet hislerimizi açt- ğa vurmamak elden gelmi « yor, R. Tasarruf edilir Yüksek mühendis albaylığaz Remzi Büsel, yarbaylığa: bean | Kuday, binbaşılığaz Kâmil Ape gu : Askeri fabrikalar elbeyliğa: İbrahim Sunbay, Abdullah AL tansu, yarbaylığa: Fahrettin Ö- Zacar, binbaşılığa; Rıdvan Tunç men, yüzbagılığa: Fuat Tiğrek, MN ilen sımfa terfie. in Halit &, begilebi hepa terfi edenler: Hurşit Uras, Hes san Özkul, Muhsin Erdoğmuş, Süreyya Onay, Nebi! Bayraktar, Namik Akoğlu, Murat Tanrö ver, Sabri Ültekin, : (Devamı var) <i > Vali izmirden döndü. İzmir funrma davet edilen Val w8 Relrdiye Relatmiz Lat Kırdar dön sabah dönmülşür. Vali kendisini gö Vi ron gazetecilere şu beyağatta bölüm r mrağtakii adi “— Uç senedir İzmire gilieemiş ii tim, Yapılmış geyler ve möydafia gel miş eserler bende derin bir tesir ve fuarı gören kar Türk vatandaşında Gl, tün dünyuya isbat etmiştir. Bugünkü İzmir, yansli tanmmış avukatın beledi . e im ederek kaybolrmuz

Bu sayıdan diğer sayfalar: