24 Aralık 1942 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

«& G6 Eğ 5 G0 G W gö G G4 Gö & HEK YERVE g KURUŞTUK *« POSTA KUTÜSÜ: 214 — ai Amıu ADK!L ANRARA (Anulsl VAKIT YÜRDÜ — ıs-m 'BUL TKFON: 1 İşi ı.mu 23819 IDARE: 24 ua SENE: 12 « TLR aa v ınonu dıvor kı Devletin selâmeti icap ettirdiği vakit büyük fedakâr- lıklar zaruridir. Vaiaııdaş devletin taleplerini a7 nriiroblo ve İit mirroflo barcılamalırlır
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AAA İHYA AAA amm zı. 5 $ en : iyisi İLEKANUN örmek ; PERŞEMBE | derdin li 1942 j iyisi İsAvI: 3390 ş ölmek vE ANNAN HEK YERDE & KURUŞTUK & PosT, Reisicüt > Bu sabah nkaraya vardılar Bursa, Balıkesir ve | havalisinde telkik gezileri yaptıktan sonra“tek rar şehrimize gelen Refsieümhurus muz Mili Şef İnönü dün sabab Kanmpaşadâki deniz hastahanesi « ne gitmiş, nöbetci »ktor dahiliye mütehassısı Muzeff öğe hat almış, hastalarla #örüşmüş, has- tahanede gördüğü ilizrm ve te mizlikten memnun olurak ayrilmişe | dardır. yi Müh Set öğleden sonra Parti vis lâyet koneresinde hitabelerini irıt Haydarpoşaya buyurduklan sonrü Beçmişler ve 17 xi trenlerile Ankaraya hareket mişlerdir. Müh Şef Huldarpuşa #ayonunda vali ve belediye r mix idare komulan rektörü, generaller, büsük bir halk kütlesi uğurlanmışlardır. r.. Ankara, M4 (AA) — Peisteiime pürumuz İn sekizde Ankaraya © svdet ümhir östasyorda Çakmak, vekille bir halk kütlesi tara. | Handan, isik istikbal 2I edilmişlerdir... Altın Bu Sabah (4 liradan zor alıcı buldu sonrü alin rekelsiz o geçmekiş, günü 26 tire giç şasi alicier geçmi de tektir edilen 25) amel? olmamıştır. AJ 20 de kalkan husus e gin emniyet dl « neh'nsi, e tarafından ar ba sabah buyurmuşlardır, Başvekil, m gevşek ve D3' apian altın PİT” raüteakip gn 24 Hradan mus” m kad . in piyasası gün 319” Da Sekiyatin yel, a onslamımış, Bu sabah, ya iradan alser “iğ diy.'altım 4, e tele al Mel ri pa sabah 100 Tiya, " at Kü.çe altıma dan zor ahıcı bU gabah 390 kuruştan bir gram fiyatı b3 alıcı bulamazığf A KUTUSU: 114 — 1STANBUL AKŞAM POSTASI ADRES; ANKARA CADDESİ VAKIT YURDU - İSTANBUL inönü diyor ki Devletin selâmeli icap ettirdiği vakil büyük fedakâr- lıklar zaruridir. Vatandaş devletin taleplerini iyi yürekle ve iyi niyetle rg İ Giyotinde Can Veren Kıraliçe (Tarihin Büyük Davaları) serimi zin 18 incisi dün $ neti sayfa. mızda başladı, | KANA İND 1379 IDARE: 24920 4 SENE: 19 TELEFON; YAZI İŞLERİ: Bankalar Emin ve diğer maddeler mukabilinde Mükelleflere avans verebilecekler Emlâk mukabilinde avans veriimesi de düşünülüyor Ankaradan bildirldiğine göre dün BU SABAH ŞUBELERDEKİ Ankaraya giden maliye vek'i Fuat VAZİYET ilkeler İsmet İnönü parti kongresinde hitabelerini irat illi Şefin Parti kongresi ü M de mühim bhitabeleri “Vatanımız, hür vatandaşların diyarı # Görüyorsunuz ki, devletin selâmeti jenp ot, tiği vakit büyük fedakârlıklar zaruridir, Bu vazifeler #rrasma, göre, şu veys bu bölgeye, gu veya bu meslek veya sanat #mhibine teveccüh edecektir, Bugün çift. çiye, yarın tüccara veya esnafi fazla (yüklenebilir. Vatandaş, devletin tulepierini -yı yürekle ve iyi ni, yetle karşılamalıdır, Bu vatanda herkes şimdiye ka, dar emniyet ve kurur çinde kazanmış, yaşamıştır. Bundan sonra da daime da, herkes cümkuriyet Ka. yeninde ve eriniyet İçinde © çalışıp Her vatandaşın devlete karşı vazife. ifaya çalışmalarını iş, nunlarmın kuzannc lerini iyi niyetle, e'ddt olarak temek devletin hakkıdır, Milli Sefin Nutukları üçüncü sayfam'zZdadır Ruslar orta Don mıntaka. sında süratle ilerliyorlar Dün yeniden 16400 esir alındı Almanlar salı günü F unusta Müttefik kuvvetler taarruza geçmek üzere Sekizinci ordu da Tunusa gittikçe yaklaşıyor © Nevyork, 24 (A.A.) — Gazete. ler, müttefik kuvvetlerin Mecezel babda taarruza geçmek Üzere ol. 8000 ölü Londra, 4 (AA,) — Ruslar Or- a Don mıntakasında Doneç neh- vine doğru, tenap ve denap balı 45 ve 50 derecelik! rakılar buyuruyorlar. # Bu devletin büyük #edakârlıldar kurulduğunu dalma gözümüzün önünde tutmalıyız Dünyanın ağır hâdiseler içinde bu zihniyete daha zi, yade Uzum vardır, MEM Mücadelede baba oğulun yan yana saf içinde mlâhlı bulunduğunu gördük, Men ketin böyük bir kısm. mücadele eden bölgeler hem cephe muhnrebesini yapı, yorlar, ber devlelin bittin yüklerin; taştyorlardı. Bu gayretler de küf gelme ne taşımağa ve tarla sür len fakir eve giriyor ve mü yüzde kırkını elıyorduk, Hop beraber selimete Ye Cümhuriyete vardık Moskova Sovyet kıtalarının Ukraynaya girdiklerini Lildiriyor Ağralı, Beşvekii Şükrü Saraçoğlu ta. rafından din öğleden evvel ve sonra olmak üzüre ik! defa kabul eğjimiştir. Öğrendiğimize göre kanun çerçeve: Anhilinde ve kanın tarafındar tayin | cüller zaman ve mühletler o zarfında varlı rack buzr tedbirler alıımak Üzere ix ki en mübimeni şudur: a Merkez bankası umum ktarı 150 milyon Uraya kadar çı, kakilecek bir krediyi bankaların emri he Amade tutacak ve bankalsr da bu a İle emtia veya diğer maddelere katil avans yapabil İ ger taraftan Emlâk Bankasının am, lik mukabilinde avanslar (o yapması, nın ihfimal dahilinde olduğu da kuv, vetle söylenmek, Ayrıca, kendilerine İâzim olan ip» tösi yaaddelerie diğer malları kolay, <a satin alabilmeleri için (o inh'seri, ânresi ile Sümerbank ve ticaret of. #ne yeniden 40 , 50 milyon (o liralık bir kredj açılması da kuvvetle muhte. meldir, Şehrimizde varlık vergisi tsteleri, dün de sabahtan, akşama kadar ma, Ive şubelerinde aslı kalmıştır. MU Keliefler, din de, vergi borçlarını ö demek üzere geç vakte kadar şub lere müracaat elmişlerdir. Tediye için gelenler çoğuldıkça mükeliaflere kolay | bk göztrmek ve izdibanın meydan bi rakmamak meksadi'e şubelerde ter, tibat alınmış ve tahsilât memurları , up sayısı da o ninbette aritırılmıştır. Dün de en ziyade Hcvapaşa, Galata, Kulehapı, Alemdan maliye tahsil gu, belerinde mutmele olmuştur. Bu Ara Gn mıalmildürlükterinde, maliye şube, lerinde va detterdartıkta mubasebeci, | vb. Alemdar, Kulekspı, Gelata | gibi İ varlık vergisi mükellefi çök ol belerde ilâveten vazifedar olarak kalacaktır, |» Üzerine işgal altında olduğu için serbes; Cepheye erkeğini, cepha, ğe kadmlarını göndermiş o (evazi nasi varsa onun Ön Diğer taraftan yeniden teşklı edi, mekte olan bir kömjeyon, varlık ver verdiler" gisine tabi tutulmaları Hâzmmgeldiği halde unutulmuş bulumanları tesbit ederek barlar hakkında yeniden var , lik vergisi tahakkuk ettirecektir. Bu erbil kimseler hakkında da araştırma istiki i ; ametinde süratle ilerliyorlar, nk baü Bir noktada Doneç nehrinden şimdi ancak 40 kilometre mesefede bulu- muyorlar, Dün gece Moskova'da neşredilen hususi bir tebliğ başka muvsffalıyeler haber vermektedir. Tebliğde deniliyor ki: “Orin Don sahasında taarruz ha» ik vergisinin. tediyezir. kolaylaş .| çeklerdir, Dİ. İ Varlık vergisi mükellefleri bu sa ç Dah da mensup oldukları şubelere gi derex borçlarını seve seve © ödemeğe devam. etmişlerdir. Bu sabah da bir mukarririmiz bellibaşiı maliye şabele rini gezmiştir. Umumi müşahede gü, dur ki şehrimizdeki o miikelleflerin, gün geçtikçe dnha fazla artan bir gevle borçlarını ödemiktedizlen; Bu sabah, bemen hemen bütün maliye şu, beler' para vermek için gelen mükel, | iaflerie &stuydu. Haruki, dünkü mü, ıscantçılarm ekşerisini, kendilerine tarhedilen vergi miktarını öğrenmeğe gelenler teşkli ediyordu. Bundan do, tayı, dün öğleye kadar 10 mwüyon ira, yi bölün yekünun bugün akşama ka, gür kat kaş fazlası bir meblâğa vara, cağına muhakkak nazerile bakılmak, tadır, Diğer taraftarı Hstelerde unutulan, tara orestgelinmektedir. Bunlürda biran evvel borçların: öğrenip ödemek a iehaliik göstermekted.rler. Bu sabah, öğrendiğimiz göre unu. İ tulanlar için vergileri o bazırlıyacak çalışmalarına Bu komisyon mesalsiei inde bifirecektir. en geç kt sy Hatırlatıyoruz! Bina tahakkuk memuriuğuna da uğrayın ! i kanunu bir şahsa ser, vetinin, kazan: ayrt ayrı kaynsk larma göre, ayrı ayr: para (azmak iyelini vezmiştir, Onun için ma iye tabukkuk şefliklerinli ristelerin, de adını görüp, verisini öğrenip de kalmamalıdır. Bir de emlâk'nin ver gisin; verdiği (daireye başvurm&ir | orada ds bir şey olup olmadığını Öğ Varlık verg vermelidir. Gafletle vaktin; geçirir bunu de sazım; İle ödemek veya sönra öde mekte srkıntıya düşmek jhtimali var, dır, iki genç bir kulübede duklarım yazıyorlar, Nevyork Tay mis gazetesi “birinci sayfasında Yilttefiklerin Tunusa taarruza has aırlandıklarını yazmaktadır. Rad yin #pikerleri de bunu bildiriyor « Jar. Bazı spikerler İngiliz konan. dowlarını, Bizerteye altı buçuk ki- lometreye kadar. yaklaştıklarını #öylemislerdir. Nevyork, 24 (A.A) — Simali Afrikaden gelen telgraflara göre, Tunustaki kara fanliyeti artmıştır. Pronsrz sline bir srra Alman sayfa 3, stan 6 da) Yalnız inhisarın yapacağı! haberi doğru değil 45—50 derecelik rakılsrın, badema yalnız Inhisarlar idaresi (tarafından yapılıp satışa çıkarılacağını, (hususi Amilierin ise yalnız 43 deretelik yakı | e şarâp yapacaklarını — bu #abahk bir gazete yazmıştır. İnhlasrlar umum ( müdürlüğünden keyfiyeti sorduk. Haberin o hakikate uygun olmadığını, caasen bunün bir kanun mevgau teşkil ettiği cevabını ak, reketimiz muvaffakıyelle gelişiyor. Kıtalarımız yeniden 20530 kilomel- re ilerlemişlerdir. kez dahil olmak üzere birçok şe birler ve köyler geri | alınmıştır. Dün 16400 esir alınmıştır, retle faarrurun başlangıcından beri alinan esirlerin mikdarı . 38 bint sahnesinde 8000 ölü mrakmıştır. alınmıstır. Bunların arasında 1143 (Arkasi suyfa 3 Sütün 3 te) İki mühim mere Bu sw) diyle iki kilo kadar kömür teda bulmuştur. Mihver salı günü harp “Bile çok kıymelli ganimetler kömürden zehirlenerek öldü Şök | tutuşturmuştur. Bundan başka &ö, mür iyi yanmadığından intişar € len gazlarla da her iki serseri Ze hirlenmiş, ölmüşlerdir, Dumanı £ ren bekçi ve polisler kulübenin kapısını kırarak ateşi söndürmüş. lerdir. Vak'anın tabkikatma nöbetçi müddeiumumı muavinlermden Ce. vad Özpay el koymuş, Tıbbı ai cesetleri muayene €lerek morga kaldırılcasına lüzum göstermiştir Yemiz yurdsuz takımından rü ve Necati adında 18 , 20 yağ. Jarında iki serseri genç, dün £e ceki soğuktan korunmax maksa. rik elmişler ve balıkhanş binası. nın yanıniaki ceki gümrük kulü. besine pencereden girmişlerdir. Çoceklar etki bir Jeğen içerisin. de kömürü yakmışlar ve yatip uyu muşlardır. Ancik gece yarısına doğru leğen kızmış ve tahtalar:

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler