25 Aralık 1942 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 TELEPUN wau! Auu:vınn ADRES: ANRA A CADDESİ VAKRIT Wln ll'l’ NBUL ıvphııı İSCANBUL — al Darlan Ce-Varlık Vergısı' rde oldu,r_ıuldl_f,u GÖSTERİLECEK KOLAYLIKLAR — UA OLAN KATİL TESBİT EDiLDİ .. ; '. Ş h & Go $ B ——H— Yoeendla ea amlâlrz memÜür a ll e Aa hamiralam
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"de Öl A KUTUSU! #14 — ISCANBUL al Darlan C dürüld JA OLAN KATIL JÖRT KURŞUN ATTI boğuşan Darlan has- eye götürülürken öldü satil tevkif edildi General Jiro idareyi e 7 yel Mağa yarslanan #miraj p, ediştir, Katilin İtalyan ME Her akşam: Amiral Darlanın Katli Hüseyin Cahid YALÇIN Ges mn haberler Amiral düriyer, Aşmiral Darieadiğini bik Fransanin — Amiral stahaneye . selimetin; rletlerile “ işbişii mihver de“ birliği yap- makta Görüş VE Müttefkierdan ayrılmış. 4 Dar e KalAr sanıj verilecek hük, m Hisceeii tabildlir. minen Her halde AMİFAİ Barkan sima. frikay» vetlerile “ie kendi leh idu, Görülüyorda elma re âmil fır. > mahdü görüş ile hi çiş ne allerdi, Fakat mihverden Fran, ea için felâket, ve Musibeşt, 2 ır şey gelmiyeceğin, Man? dçğru yolu ki onu ih. : kuvvetlerind, deki en mit, tehii bir kütle YÜrude çetirmazi bu geretle ansvatanın kurtul, sami çalışmağı tercih etmişti i Amirsi Darlanın vıy; navatan Baricindeki Pennsız hir. ve kalkınma İsi üzerinde n, ise yapebilir? Bu tesir Beanaa di tehinde mi olar, aleyhinde mi iral Darlanm Şimali Afeşı, a esi Fransaya birleğtirme r Kurtarma hareketinde sef olma, n kalkması epeyce Mazik bir mo. söle ihdas etmisti. İk günleri, Mür Fransay! tersi etmek mesa, nli Sösteren Gen, ir müddet evvel key. haini ilânı ile ilanı, bir hükümet adamı. hareket etmek, izler Ge. * disini vatan mahküm eden old gözetir gibi dava, hlar dn Daral, m erikli İnt oli. kz sar pözel - Darlan müns, ios "müttefikler Münasebet, z d bir aksi tesir büsüle ge. ” gecebilii Am; m 3, sütun 6 day | tirmesi akıldan (arkası sayi line aldi Darlan dün eğleden sonra sast 3 8 bulunduğu koridorda katledilmiştir. Ölüm ba götürülürken son nefesini ver * Almanlar tarafından tahrik edilmiş bulunma sının mümkün olduğu resmen söy“ lenmekledir., Fransiz makamlar katilin 6.35 çapında bir tabanca ile #ki kurşun attığını bildirmektedir. Ikinci kurşun amiralin ciğerlerine girmiş ve öldürücü cimuşter. Bus nunla beraber amiri, bürosunun kapısında katille boğuşmuştur. Kas MI amiralin (ellerinden kurtulmuş ve iki kurşun daha atmıştır. Kur. #unlardan biri bir Fransir sabayıs na isabet etmisiğir. Katli tevkif edile miştir, Simdi soruyu wendadır, as) HE tutanlar diğer bürolardan yeti. şen o Fransız subaylemıdır. Katilin 20 yaşında bir genç olduğu söyle Erbaa felâketzede- lerine yardım alam Partide bir komisyon karuldu Dün Parti vilâyet kongresinde verilen bir takrirle, Erbanda (felâ kete uğrayan v: aşlara yardım için bir komisyon kurulması ve derhal fanliyete pecmesi istenmiz, teklif tasvip olunmuştur. Komisyon bugtinden ilibâren fa. aliyete geçmiş ve bir yardım listesi sçarsk vata yıları gerek para ve gerek eşya bakımından © yardım» çağırmağa karar vermiştir. ADRES: ANKARA CADDESİ AKŞAM POSTASI VAKIT YURDU — İSTANBUL general Jiro ile birlikte Amerikan karargühmdan çıkarken SOVYET HUSUSİ TEBLİĞİ Bu sabah Şiddetli bir zelzele oldu Merkezi İstanbuldan 130 Rasathaneden aldığımız malö. müta göre dün gece yarsından sonra sabaha karşı yaz sentile İki- YA 48 dakika 9 saniye geçs geb rimizde şiddetlice bir zelzele kay” dedilmiştir. Merkez üstü İstanbul- dan 130 kilometre mesafede oldu: ğu tahmin edilmektedir . Dün 8 gü Ü GÖSTE TESBİT Giyotinde Can Veren Kıraliçe “Darihin Büyük Dâvaları” serimi, zin 14 indisini teşkili eden bu çek be, yocanlı davayı 4 üncü sayfamızda takip ediniz! TMLEPON: YAZI İŞLERİ; 20872 İDARE: 24370 * BENE:12 e-Varlık Vergisi RiLECEK KOLAYLIKLAR EDiLDi Emtia ve emlâk mukabilinde bankalar kredi ve avans verecekler Ankara, 34 (A,A,) — Maliye Vekâ, detünden öğrenildiğine göre varlık ver, gisi mükelleflerinin boreların: ödiye» bumeleri için bankalardan kolaylık görmeleri temin edilmiştir. Bu kolay. uklar şunlardır: 1 — Bankalar varlık vergisi mü Velleflerine tahdit olunan ticari kro, Gilerinin fevkinde de her türlü kredi açmak kumusunda serbest bırakılmış. lardır, “ 2 — T. C, Zirmet Bankası, Türkiye İş Bankası ve Osmani: aBrikası gube? leri varlık vergilerinin yüzde 20 sini ödemiş olan mükelleflere menkul mal zelni mukabilinde ikrazda bulunmak Üzere tertibat #lmişlardır. Bu ban. kalar yapacakları ikrazlar mukadiin. de ayda yüzde yarım fsiz alacaklar . dır, $ — Bnlâk ve Hiytam Bankası şu, beler. varlık vergisinin yüzde 20 sin! ödemiş olan mükelleflere gayrimen kul mukabilinde ikraz yapmağa ama, dedirler, Bu banka da yapacağı fk. raz mukabilinde #yda yüzde yarım faiz sincaktir , 4 — Sümerbank, fabrikalarının i. majitma muktazı pamuk, deri gibi iptidai maddeler ve mensucatla diğer Mizumlu mamulatı satın almağa talip. tr. T, G, Ziraat Bankası da Toprak Mahmıllerş Ofis; hümına zahire mli, baysasına devam etmektedir . 5—'T. O, Merkez Bankas, Ziraat Bankası, İş Bankası dahili istikraz tahvilerini öökiden olduğu gib; ihraç fiyalıarıma işlemiş fa'zi zammed'imek #uretiyle satın almağa devam ettik, leri gidi gerek bu bankalar, gerekse Osmanlı Bankas şubeleri bu tahviller ve hazine bonoları mukabilinde yüzde 40 nisbetinde avans vermeğe âmade,. d'rter, Koznlik tanarrı? bonoları bile mum bankalar tarafından eskiden oduğu gib! j#konto edilmekte berde, vamdır, YURDDA VERGİ TAHSİLATI Ankaradan bilairşidiğine göre, ah. Bun haberler, yurdun ber tarafında varlık vergisi tahsilAtınm normal ve memnuniyet verici bir tarzdn devam eifiğini bildirmektedir. (Arkası sayfa 3 Sütun # te) ————— nde 200 kilo- metre ilerledik — Ruslar Şimali Kafkas- yada da taarruza geçti Moskova, 25 (A.A) — Hususi tebe| ağı Orta Don cupbasinde barekelle, rna devâm eden kuvvetlerimiz 15 (NA 20 kilometre dahs erlemişierdir. 8 gün içinde bazı noktalarda - Ruzlar| 200 kilometre deriye gitmişlerdir. Sekiz sene kaçabilen bir katil dün yakalandı Elâzıkta bir karı kocayı öldürdükten sonra sekiz sene Eyüpte bir iabrikada başka isimle çalışmış / Elizikta Sivrice kazasına bağlı 'Taryanko köyünde 954 senesinde bir e Han adında bir genç bir kadın me Seles; yüzünden Mustsfa adında birisi karsı Haticeyi mavserle yet işlenmiş ve Nazmi Ay- | caddesinde bir Gol Nazmi cinayeti müteakip gehri. mize kaçmış ve E; uma fabrika sında Ahmet isei altında çalışma ğu baslamıstır. Nazmi, nam diğer Ahmet ete cinayetin Sonra (Arkası sayfa 3, sütun 4 de) Rualar; 6 şehir ve Woronaj . Rostof &miryolu üzerinde iki büyük gar da daki) olmak üzere 30 , 40 meskün mahalli ger; almışlardır. . Din, 5800 «sir alınmış ve 6000 Al, min öldürülmüştür. Son Rus taarruzu esasda 50,000 düşman lınha edilmiş ve 43,000 ini &e esir slmmıştar. Mülerovo şehrine kargı barekâ: ge. 4ymektedir. Doğudan ve batıdan ie lerliyan kuvvetler şehre 30 kilomet. re yaklaşmışlardır. Rusların yaptıkları büyük 3 tar. Faz esnasında Almanlar 280 bin kişi kaybetmiş bulunuyorlar, Şimali Kafkasyada asker? kuvvet. lerimiz, Nalçığın cenup doğusunda taarruza geçerek 18 » 20 ie'lometre Nerlediler ve Zobkot, Tarkaran, AL don, Alagir, Nokkao, Norman adlı bU. yük meskün yerleri 'şga: ettiler . Moskova, 25 (Radyo) — Dün gece yarısı peğredilen wwlad resm Rus tebliği doğudaki Rus taarruzu hak, »mdr tafsilât verilerek Orta Donda Rus fadıruzurun müvaflakıytıe in, (Arkası sayfa 3, sütun 6 dn) Tunusta şiddetli muhare- beler başlamak üzere Alinanların İngilizlerden evvel taarruza geçecekleri tahmin ediliyor (Yazısı sayfa 3, sütun 2 de) 5600 esir daha aldık

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler