26 Aralık 1942 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

itili ölüme Bu sabah nesredılen Sovyet hususî tehlıgı 2 edildi. Ruslar, Rostof demiryolunda 4 :,lcğrnğ':îfgrÜ mühim bir noktayı işgal etti Ai ea iRAz K
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yo milislerin- ... KUTUSU: 214 — IStANBUL itili ölüme n edildi :sker olduğu ajları zin Çahıd YALÇIN| Tabut muvakkaten! yazlık saraya kondu! —— dev ebatabetile | muhtelif «tri «t Adamları birer mesaj ikieetedeğer, anların içinde en n peki süphesiz ki Pa alanları ar ttk derler erden ema bir a ani. Maamafih büyük Dar güre Ve Kuruca kapu'ma- Ali çer Yor. Katedilecek yo Maral #elin ve belki de uzan “herinde gölemiyorlar, Mihver se Maamafış hikbinlik tabil var. ih bu nikbinlikte ilk sartlar altında mu- teflerinin mesajlar Darp veya sulh hak İtdikilerde bulunma ası mesajları mü- mi büyük i 5 n beyanatımıda halan alâkasını davet t0s2 üni fikirlere ve pren vü #yoruz, Papa fi Mürriyetinin, İnsan Ve müstakil üns müdafii sıfatils OE VE söz söylüyor, Bu e ve hi, akisnenk bir mol Vaİyettir, Zaten Mirdanberi Papa “DİN Ve taarruzların Min hayırir irşad ne derereye olacaktır? «e Kalmaz. iyi sözler ahlâki nasihati, |. vi : Yaslarmın Desi aş insanları ihti va MÜ Sir cennet olu çveti olmüyan b nz mahdud ve lal. Bun; mali yapmak ç kanlar rasında xe, tün beşe gerek in İ bir kuvve- asan öitiynç nların bu ses; ye sevkitabilleri v. bö turup Orun Brkev r giyeşekleri mühakkakyı, ie -*plmma?5 AYI Yolş gışı, Fakat hiç anin irşadlarında, nz den. der “ie teselli bulacaki,,. Kin eryetlerinin arttığını hin hat edilirse görüli kadar haris Ve bağ, inr e © sunlar, De &ağ, lurlarsa “iv, kosarlarsa a bien. faat PER ilerini Teratatli yep dajma sermeie Çalı, etli Sİ evletler ğizlanna» mützarr e sözlerin, bıra Ma hak ve #Üİ ön ayaklar altın, lar, Bu, h&” gilâk Prensipte, nan yüksel. setemiye gönteryine karsı istemi”. ast nisana bir hürmet görülmesi; Riyakdırlığa Verin Küvveç © nerisn — prehil kat eder, Ba ehemmiyetini © yirind, İmani baktlarak zünÜt, çalnız kendi rn İster < isin “le bir miz icin hemenislefi “ha bakta hür tanrracaklarmı ©. görece, e instinlarş müs" va inanılabiğir. X in Ve ahli en Sok ayaklar 3” iyi İsitmez © ihtirasları ar a öle, ve prensipleri alınıliğı yi i gilendire: bildiriliyor Darlanın ruhani ayini bu sabah yaşpılıı 2 Londra, 2 (a4) — Bı se bah Cezayir radyosunun verdiği bak I Darlabın Xa ti idema mahküm edilmiştir, Pu- gün Fransız İmparatorluk meclisi Cezayirde toplanarak Darlacın ha lefini tayin edecektir, Vaşington, 26 (A.A,) — Resmi mahfiller, Amir) Darlatin katli. vin Şimali Afrikadaki müttetir durumunda yapacağı tesire dair mütalâa beyân etmeden evvel, ci- | nayet hakkında daba f! tafj - lât almağı beklemektedirler. Ami- ral Darlânın müttefiklerle iş birli ği yapması ve Tulondaki Franaz **cevesinden dışa» | dır, Bühassa askçri makamları il- imali Afrika i kında, Hariciye nazırlığ: tefsir yapmamaktadır Halledilecek ilk iş, Darlânın balefinin. töyimi meselesidir, Mu- harip - Fransızlar tarafından da kabul edileceği sanan gen Ji rTodun bu'makama seçileceği tah min edilmektedir. MUMARİP FRANSIZ SÖZCÜSÜ NE DİYOR? Vaşigton, 26 (A,A.) i üsü, - Muha Darlanm erken olduğunu söylemiş, fakat, bu ölümün, Fransız & için en (Arkası sayfa 3 Sütü 4 te) Tunusta Müttefikler 6 kiometre kadar ilerlediler Tunusun cenup kesimine de tayyare ve plânörlerle takviye kuvvetleri indiriliyor Londra, 26 (A.A) — Tuhusta arı yözünden hava faali mahdut olmuştur. Bunun. la beraber mültefik oOav uçakları, ileri bölgelerdeki mihver hedefler ne İsarruzlarına devam dir, Tunusta kari faaliyetine gelin. ce, mültefik ileri müfrezeleri Me, cexelbabın 10 kilometre şimali şar» kisinde bir mihver mevzii zaptet. hirçök mukabil hücumları etmişler. w mişler, püskürtmüşlerdir. (Arkası sayfa 3, stem £ de) ABER AKŞAM POSTASI ADRE Bu sabah neşredi ANKARA CADDESİ VAKIT YURDU TELEFON: YAZI İŞLERİ ibsren di Maaş salıya verildiğine memur ma salı gününden ğa başlanacak 24872 İDARE: 24370 © SENE: 13 len Sovyet hususi tebliği Ruslar, Rostof demiryolunda mühim bir noktayı işgal etti Dün yeniden 7.500 esir alındı 10 gün zarfında Alman zayiatı yüz bine yaklaştı e Selnfds vi! Trabiusta İngilirlerin waytıkları mıntalkayı ve Tumustaki AM Mihver Mide z fa hatları | > Mö9fefik hisr rwzy —.—.—. HUullar ariyet, göstere nbarita Sekizinci ordu Bucrart'a ulaştı Misurata'nın müdafaası | Italyan garnizonuna verildi. Londra (A.A) — Berlin radyosu, ral Mont hareketinde bulund un, Elageyls safede gar Varlık vergisi Bankalar nakit yerine çek de verecek Dün şehrimizde üç milyona yakın vergi yatırıldı (Yazısı sayfa 3. siltun 4 de) Yeni ekmek kartları imza mukabilinde verilecek İkinet ait ekme birliklerine nun Te Şubul tlari balk ştir, aylarını dağılma Birlikler eril devirde Papalık gibi muhterem bir rahani makamm din ve ırk farla olmaksızın bütün insanlara bu yüke *ek ideali hatırlatması iyi Semeres lerini vermekte geri kalamaz. yarından itibaren (kartla; noğa başlıyacaklardır. Bu (sefi tevziat'ta ka de verileceğinden her evde k rı teslim edip yetli bir sari tutu Bu bus liğ meşredecektir. tlar, zimmet suku #hza verec şahsın bazır bulunması uştur, el yor bir jeb” inu Misratada feda i iyor Londra, 26 CA.A.) kün, İngiliz bomba vç »in cenuburda Homsdaki hava a datli bir hâva akını yap Yerde bülünan uçaklar — Evvelki akları Sirte Londra, 26 (AA) — Romel kuvvetleri ricate devam ediyorlar. | Salı günü sona eriyor | Acele edin: 50 kuruşla yüz- erce bilete iştirak edebi.irsiniz Heberin yılbaşı piyangosuna iştiza, ki kolaylaştırmak teşebbtls, © önü - salı günü sona gün ayin 28 idir ve o gün akşama ka, dar toplnacak pralarla piyango bi . ietleri satın almacak ve 30 uncu gü mü de okuyucularımızın müşterek bi, lejlerinin numaraları, gazetemizde Bâp edilecektir, Her okuyucu, iştirak ettiği (his İ miktarınca çıkacak ikramiyelere or, takır, Bir hisse bedel; 50 kuruştur. Hater okuyucuları Ankara esddesinde Va » kiş kütüphanesine uğrıyarık biseele , alabilirler, Bir okuyucu Uç hiase almak satâhiyetini haizdir. Vakit kay. betmeyiniz (80) kurüşla (o yüzlerce Wlete iştirak etmiş olacakğınız. Mareşal Romel Mist ( ni kuvvetli bir zonüna tevdi etin | bilkasma arte vpla fini sarmak için bir saldırışta bu iş ve harekâ - ame gelecek | günlerde anlaşılacığın ilâve et « miştir Konser verecek sasatküriar | Stalingrad kesiminde 4.000 Alman askeri üstün Rus kuvvetlerine tesiim oldu Moskova, 26 (A.A) — Hususi debi, ı Rus kuvvetleri ryolu den nan öldürülmüştür. Böy! a 10 gündenberj ölü ve yara) Almanlar bu kes mişlerdir. Ayni mlddat içinde 306 k ve 2000 top tahı imde 100,000 ? uğratıımışuır, 100 uçak ele ge, # önlerinde kuşatılmış bu, 2 #ümeri kurtarmak !9 #Manıür büyük gayret sarfetmekle, bir kesimde #ütk) Alsam ler karşısında o heme res) Ruslar teğebbtüsü ellerinde tutma, tadırlar , 6 (A.A) — Sovyet gece vel, 8 düşman kuvvetleri, kuvvetlerimiz e çarpışmaları derum eli Alır & 36 kilometre ger nlar Kotelnikoy 9400 Alman öldürülmüş ele geçiril, r. Rus kuy etle da 25 il 50 kilomere iler, wmege olmuşlardır. 3 bü, yük meskün mahs fazla tank Rus kuvvetlerinin edilmiş «ine geçmiştir — ———— İngiltereden şimali Afrika * ya mühim miktarda gıda maddesi gönderildi radon 000 tor rilmiş, Cezayir 26 (AA) — yeke 4£, Bunlar, muhka: pal prova esnasindi Sarıyer Halkevinin hayırlı bir teşebbüsü Hasılâtı fakirlere tahsis edilecek dör" büyük konser ti t.p olundu Yazısı sayla 3, sütün 3 dr

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler