19 Ocak 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

19 Ocak 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Din kli ederken: .n derler, Musa'nın Firavunu ol- mumyasının Firavun Meneftah'ın kısmı. : Kariptir ki bu kalp Tevrat ve İncilin hi- kâyesini tevsik ediyor. Binlerce sene &vel durmuş olan bu kalbi muayene eden #mütehassıslar bu kalbin Piravunun hali hayatta kireçlenerek | sertleşmiş oldu- İKünda ittifak ediyorlar, « Meşhur İngiliz döktorlarından İngil- Bere cerrahlık mektebi müdürü Loj & Brekeley Moynihan! geçenlerde Firavu- Mun kalbinden bahis bir konferans ver- miştir. Profesör bu konferansında Fir- avunun kalbinde hasıl olan bu Dine bi- | dan Firavun'un esaretinden kurtarmasın- ! E S5 e MP dl : > bini ie ve Firavun onlara mâni | lamamıştır, i "hastalığın Firavunun hayatı ve si |deten şi “Jrak Pr lümden-3132 sonraya kalmış olan bir fethimieyyit tet- -İkikine başladı. DER G5 | WA <7) A pi yi A bi Musa'nın F iravunünun Kalbi Tetkik Ve Hasta- lığı Teşhis Olunuyor. Bundan iki bin sene evel İskenderi- yede mevcut bulunmuş olan meşhur İs- kenderiye mektebinde de bu Firavun Meneftah'ın 1225 tarihine kâdar hüküm sürmüş oldu- ğu kanlati vardı. Yapılan tetkikatta bü kânaati teyit edince bunun M: râvunu olduğuna karar verildi. Firavu- nun bu suretle tanınması hakkındaki alâ- kayi çok arttırdı. 1907 senesinin 8 temmüuzunda mum- — Smith ölümde of sene Mumya açılır açılmaz cesedin üze- Musa'nın Fi-| İyanın keten ve papiros sargılari açıla |olme" f i Din lm tesadüt “Edilen BiR celi etkin ve Musanın Mısır'da bulunmuş olduğu (hakkında müttehit olmakla beraber bazıları KE yahayilerin, Mısırı ter- İaaii çok daha evel vuku ye iğ İdin etmektedirler. 4 İ Birçok Mısır kayitlerinde tesadilf L dilen vak'alar hâdise itibarile İncilde Zikredilenlerin ayni olmakla beraber isimler başkadır. Fakat bu da ancak İm- cilde tesadüf E © ie uydurma gok Mısıra ait hikâyelere hakiki Mısar sim! * “- edilebilecek ve bu mall mat m yel keşiflerle apre oluru i Mısırın çok | di ir ME veç- A. a ei fakat esiri e e ; el i | denilen hayat mayiinin vücuda ve bil. Maamafih, | "tuzun mumyacılar tarafından konulmuş bulunmuş olması pek muhtemeldir. Muktedir mil keke mütehassısları Mumyanın ve iç lahdin nasıl yapıldığını gösteren bir Mısır resmi. nun yüksek kan tasyikından müteessi! hassa dimağa mütesaviyen yayılmasına olması ihtimali daha makuldür. mâni oluyordu. Bu müşahede üzerine ii tıb her denilen büyük kırmızı kan da- mumyi bu kalbin gayet ince neselerini mikros- zamandanberi bozulmadan durmuş olan ve anlayışı az bir dimağa malikti, hir bir şey karşısında şevke gelmezdi, her yeni- b ONE i otomoil dış lastiği, perde baml, 9— yn azar günü beee alip olanların vef, terdarlığa AN 2 —7095 i Posta telgraf baş müdürlüzünden. 92 aha evelki —ğ. zar FABİKA İCARI, Antalya ye p altında şimdi bu hastalıktan olan adamların ayni ens ensicele- kamaşma. Tıb'bın Firavuna verdiği bu, £ İncilin sözlerini teyit etmektedir. denir edecek vahim bir hastalık tevlit et- miş — söylemiştir. iü dimağı hastalık dolayısiledir ki Firavun yahudilere meşhut olan zu- Mim ve ağ :eli hayatı reva görmüştür. | Lord 'nihan'in söylediğin EN Fir- ğünde. Bir mumyağ kalbi. Hakiki büyüklü- , Tui Musanın Firavunun bulunmuş olduğuna gelince: ; 1898 tari- hinde Fransâ misriyatçısı M. Loret Tef şehrinde bulunan meşhur hükümdarlar idi di: bülunduğ d kalbinin nasıl |, iki sg ilk gören Prof Seith| — uhur etmiyen An-| oldu. 0 my viye Untak m e Eb senelik icarı tarihinden pasa 9 Za va <emiyeti | 31/1/0930 pazartesi günü saat on reisi müteveffa Dr. Shattoch'a Re eril beşe kadar Yeniden ve kapalı sarf, y çıkarılmıştır. nihan tarafından tetkik edilir.g bulunu-| Senevi bedeli muhammen "yor. 5 (22000) liradır. Taliplerin 661 nu y parçalanmış bir mumya| nazarı dikkati- ni celbetmişti. Bu herhalde bir kırala aitti ve asır- hırsız kafilesi tarafından mezârr soyul- duğu sırada içinden belki altın çıkar ü- midile göğsü de yarılmıştı. M. Loret bidayette bu mumyayı meş- iİhür Tutankhame: Kahii B B Kill bulunan ei takım yanarım Vu ahsus bir nevi damar me ii müptela bulunu- yordu. Bu meşhur cerrahın mum, zedğini görmüşler Bit ittabi Bizavanln krs hiç Firavun Meneftah'ın bir heykeli, Mısırlıların gerek papirosı üzerinde yazılı, gerek taşlar üzerine hâk edilmiş etti. Firavun Amenofisden sonra on serinde yapmış olduğu tetkikat mi giden demiri hastalığın ne olduğunu bilmiyor, Fira- birinci ve Tutankhamenden sonra altın- idi. mn daima, çatlamı arasında ya- hudilerin Mısır'da maralı ihalat zarf minat e la: 1 suretleri Antalya en cümeni ii kaleminden ie edilebilir. 2—6999 MALİYE VEKÂLETİ Ev Ü ilen levazımı a Siyenin ayni fında mi | eri bulunduğu takdirde badema lanların amili bulunduklarını ir belediyı eden izusekldak vadişi ir hiç baheni- t gariptir. Fa- kat Musanm A e si isimolduğu muhakkaktır. Bütün mısriyatçılar ya- nelerini bir ay zarfında li İmüdürlüğüne imei in olunur, 2—6904

Bu sayıdan diğer sayfalar: