8 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

8 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gelecek nesiller babalarının Dünü 9 €C * * azim ve baya < yeri nların sadık ve samimi Cümhuri; sidiği t liler e) İSMET Pş. ş m m MM © PERŞEMBE 8 MAYIS 1500 Er Her yerde $ kuruş. No. On birinci sene, 3 İL i e T letilecekti i eği aharriyatı Bu Sene Genişletilecektir. 2.4 5 MAYISTA. il Maden Taharriyatı GANDHİ HAYDAR RİFAT BEY a | Genişliyecektir. TEŞEBBÜSLERİ. ALEYHİNDEKİ DAVA. STANBULDA ŞAHİTLER i Bilhassa Cenup ve Şark İSTANBUL: zn DÜN İST DELİ leririe Taharriyat Teşmil e TASI Londra, 7. (ALA r p dilecek. ULACAK. SE met ir nm ur. er ri ep A ie im t taatsızlık mücadelesini: zl | İktrsat SAĞRİKİ TEKEMMÜL. z ita detilite öpletsişlzi .istinabe tarikile ifade ; ETTİRİLİYO : Kadı Hanı- | e 7 (H.M.) — Se; yelecfain iriye a Müdürü Sadullah Bey geldi. açtırma j ee Deihi'de . zuhur üzerine ateş etmeğe mecbur Darülfünun Müderrislerinden Cevat madene ulaşmasına birçok hazırlıklara Yüzden fazla İrtisa “davası dolayısile İş- gerilen neşriyatından mü- um, Hasankale, ve civarında yı kg Vekilinin © sırf ni madeni taharriyatı için bazi böyelezi ie e enleri malin gazetel İŞLE ETİLMEKTE OLAN a e Hi mi müz DENLER. ve diğer var, ne ei fransız | € Kozlu -| Berehmenilere ve ait bütün dükkânlar davasında bendeniz hiç değildim. “ Binaenaleyh in yoktur. idi mes'elesi bakla herkesten bir bildi İrtişa mes' snr gazetelere intika- atbuat noktai nazarından. başlıyacaktır. Bunun için lâzım MADEN MÜHENDİS MEKTEBİ. bin Gandist icra olunmuştur. Bunlar geçmekte olan bir katarı yolcuları inmeğe e lokomotifi artık hale koymuşlardır. Bunu mi madeı Bunun verilen taarruz üç i açılacaktır. Ga i olması dolayısile melhuz nakli davanın makul teknik bü- ba- düşü“ âniler vi müte- > tebe celbolunacaktır. Bu edilecek olan ve mekşuf

ra Beye es- tarafından sordu. Beyi davanın Mi tevssül a v eakikiyederdir dedi. in. müteessir olan istifasından bah- Seyrisefain Umum Müdürü Sadulla Bunların ikisi de memleketin dağılmıştır. aden annen ve m şeraiti Bombay'da, ami veya efra Londra, 7 gn — Daily bul İstan (Devami 2 inci sayıfada) olmak üzere en . Fıkra, MEVZU VE İFADE. ——-. e. DAYİNLER VEKİLLERİ NBUL Haziran bü İl LDiyinleğ unlar Yalova'da soğuk su ihtiyacını YE 6 kilömetre mesafede bulunan 3800 metroluk bir kanalla dökülen Kalabalık m atarak birkaç Ea revden dolayı Düyunu tutulur, ve sö- hakkı izahat vererek muvaffakiyetle Bes on gün bilmiyoruz. iki misli Gandhi ne kadar kalacak? .. Londra, 6 kanun gei isimler e kat gi hayreti, tenkidi, bir ir az sö on cu, Moskova, 7 (A.A) — Taş ehemmiyetle Gandhiyi arasında müteakip, Mr Mısır önümüzdeki yaz zarfında hayli ilerlediğini bir takım harp gemileri Müzakeratın Sudan Son vaziyet. Londra, 7 avam Londra, 7 şu beyanatta €Sassız olduğunu haber de devam sonra tekrar m bazı bay edilmediği salâhiyettar şimali ben ayaletini gazetelerin a olmak üzere zürra kaldırılması bir insan telakki etmelidirler. Ara alenen işa; il yolunu şaşıran bu insan, er yuvasına Ona e ie v gi oraya çine ılmasın: ——x— > HAKEM KOMİTESİNİN PROJESİ, (a Cenevre, Ayi m kleni s ape telakki

Aynı gün çıkan diğer gazeteler