13 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

13 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i £ vi t TAYYARE PIYA PIYANGOSU 13 ŞU HARIMIYETİ MİLLİYE on Haberler. * Çekilen Numaraların Devamı. 29253 15157 numaralar arasını mda | taksim edilmiştir, İstanbul Haberleri. “stanbul Hapishanesinde Bir Vaka, Mütefrrik Haberler. 5 Avam Kamarasında Gümrük Tarifeleri İpe stanbul 12 (Telefon) — Bayramın Londra, 12 (A. A.) — Avam Ka 50 lira kazananlar: Üçüncü akşamı umumi hapishanede kü- arasında e nazırı M. Gilmö- 7202 41454 12441 38246 27628 e mağ koğuşta | vr ek drdkınur irilek 1191 32870 12890 13245 28171 Ke aş ünden sikim m müteallik ahkâmını * iyzali ederek 2513 5712 34253 ” 26329 41241 L i 2g) dak çıkmış izmirli Osman; ara) istişare komisyonunun lüzum göre 6396 32282 16252 il LENSE at idir. mmm yaralan ndı-İ ceği her maddeye gümrük res yeosı 301 DE ei a giren gardi: an efen konula, acağ ğını söylemiş ve Me 32097 41086 31810 3000 TZOB yanan ev e da: İ Li; Ee 27898 vi SE ai halesiyle lr ve işe müddelumu kümet patates ayini 2198 25258 39699 31660 27516 22135 9818 mi vaziyet etmiş! — Hü eğ İngiliz mahsulatının sürü- n hususunda bir lâyiha temi Seyahatten Dönen Doktorlar. ilim etmek fikridedir. olralmanl İstanbul, 12 (Telefon) Tevfik 5819 45406 24425 15054 23812) Salim Paşanın riyasetinde doktorlardan RM Tökzibi, 26785 (4300 42332İ mürekkep bir heyet bayramı geçirme YA) 3818 43031 18427) üzere Bulgaristana gi rn a; ir Akd ransız fil 25949 Se imi günk ütrenle şehrimize vee etmiştir. İ sunun seferber edildi ği hakkındaki 32715 şriyatı bahriye nezareti tarafın- Ansaldo Mümessilleri geliyor. jnesriya 4 . Sg e 0 İstanbül ve (Tele > 2 — Ansaldoldan resmen tekzip imektedir. 21300 40287 8578 abe sının mümessilleri İtalyadan gel | Akdeniz Pransız iu evra 34837 45784 üz Sel le a hareket | halinde bulunmakta: e ği 5 5 40615 20188 al edeceklerdir. lar çoktanberi tespit edilmiş olan Gi idnüz 23246 kim mucibince ceyam etmek- 337 15532 45035 29085 Fransa'da ni 20885 18111 ; İ İzpani 37 5792 e şleri. 26303 40236 13426 Paris,12(A. A. busan mec ağ 12 (Ar? A) Ri a 861 4761 16807)lisidün bütün > ve bugün öğ- w 2 Z li 205 983 39497İleye kadardevam ede! i Jpoevoy€ ; olmslığma dai. şiddeti 26442 14502 5521 12231 2051 Ya yazması üzerine emniyeti e müdürü istifa etmiştir, . mi ran, isim- 489 44385 35220 19516) leri listede Yy: lunan münte- 818 18973 Sibti hiplerin dörtte. li İfirimamek TESLIHAT MASRAFI. 15094 9497 39141 39294 re, ie tiyle en fazla re' (Baş Tarafı 1 inci sayıfada) 14480 21028 33978 '33932İalann: e grg mü- iie 7319 47056 16202 12654 |racaat edilm bus intihap ei lirasına nazaran şu 31495 6838 16506 22725 24218)olunur. M. çilli Adedi 613 dir, | yekün 1599 24465 25622 Kadınların da — yn ap etmek ve! ( 987 milyon e “4 miden esi 1797 20915 28305 14636 ve edilmek haki ir. mala, öm sine X kg m 40476 484 15 Pari iz ye ri — MebusanjYon milyon. İri 583 mec Jisi 1 reyiâm encümeni umum? in Bane ge hep beraber; bütün imparatorlukta; 30 lira kazananlar: 11177 25715 15783 25426 12gpg hasıl olsun olmasın, ikinci defa 1490 m sez e çi Bim sg v 2 sapi m isi arti an za-| sa il yaz Japonya; 363 mi za m Mek mektedir. Sosyalistler biri- ya, 199 Çin; 194 Polonya; 153 47181 411 8820 8420 43568 Birini takibe, troksi yonlar yap-| İspanya; s6 Brezilya; 113 md 30414 6408 31632 28698 27403 |maktadırlar. Hadiseler a eman kğ ve 41431 7 27087 1323 18976 be a Fran: dimemişir e 70 Belçika; li i iştir, nk; 45 Yunani i > 2 EN ii 2s711 Hü ikümetin yn teşebbiis kar-| 41 İsviçre; 37 Türkiye, 35 Finlandiya 24612 28873 3603 5894 a s sosy e stler teal ai takrir veri ortekiz; 31 Avusturya; 25 Danimar 33404 26210 35168 25568 kte ve her e takririn reye konul Estonya, 42953 35513 17638 47916 dir. .Müzak ii — ei ö 8Türk lirasr Bulgaristan. 414 30702. 14838 20004 . 3743) e e a e lira gösteri- 12306 12473 11136 12333 9666 makta ve sağ ve sol cenahlar ara-İlen » türk harp doğrudur. 34834 22176 28313 12201 44558 smda mütecavizane sözler doğruya alba tahsis ktedi olun: man Deralaği ancak bu yekünu S79 JLlAl 23609 16649 32205İ © Paris, 12 — Mebusan! doldurabilir.| 1781 35555 9901 İmeclisi reyim meni umumi in- NU 39377 11391 > 336$1 | ihabatta kind le ke kaldı- Devletler ii arpler için ie 46159 7586 ini hakkındaki il pro-jbunları sarfederken, henüz fecaati 17784 4306 21677 10128 630 jeye, icabında kabul i Sak komisyon ve elemi özmal üzel nde baki 31929 4443 736 22901 29662 |reisine 14 muh e karşı 20 reyjolan vi umuminin borçlarını da yil 37963 ile görse e ile dişi vermiştir, ödü we di Paris, 12 — yz seye ngiltere ve Beri vi se isi Deil meclisi reyiâm eni kama alya geçen har; senede iki 13305 46855 30130 2638 4sç4g | hap mek ve eedi KE e im ele ide lirası ödemekte 30857 17126 30833 41444 23210)LEHİ nde karar MAZ iğsi ii Ser 14814 34316 49822 17194 '2191İ25049 o 900 5133 8418 iç mi de Kin en © 45156 7335 16660 40705 28550|48624 13333 17150 42399 ii ize iş yüz 48584 5713 20149 42134 22051 10116 23865 - 28755 > Ni 45340 16149 11874 39391 3727242352 17428 43078 37056 14607), Dünyanın e rpare v iye — iaşe 30048 15497 < 522)72047 12885 22037 34889 14106... ng. ala lar evi 13610 18579 39139) 4873 16674 23807 21297 43478; rasmı yalnız harp ve ölüm i için ver a 1 36459 17233120053 23461 1006 27713 — İlleri li 80 1809 6210 32951 13929) 8983 23 49668 195 550 36991 48498 Mİ e ak eslihat emye 19300 38589 9484 25319 3913214652 46065 21806 27503 33946) ei ileilerde ii 37ası s0yı 37007 26733 365081 4558 22586 22339 29343 Llo00,“ e. ile olduğ 33: 1331 17717 36080 39979;16094 4 290 21619 29775“ #7od0 22033 ese 4627 14525120738 42170 2190 13 12 söy yle pi hesapla görmek kabir. 1 11 26517İ247903 Oo 583 10816 35198 21702, ; 4189 11531 Zan) 23302 152İ19774 4145 12924 34321 39783) Müt id e 7031 11332 35315 13636 (341831373 13826 20519 48605 31314 7 çi li el 17615 46343 44026 8153 43155142963 19 SEO SAYA EKİ anlata ini ll Ji 23354 40038 10854 20584 25162) 9637 33761 35217 4368 34602, Yük Beritanyaca ort: “elemen 108: 48638 6196 33797 3701 4668233098 38742 6237 1820 1g748 | Almanyada $A7; Belcikada 205; Fransa 23748 14796 7468 13265 3 it 2 36245 41159 34023 | da 814; Polonya: eri Rusya- 9014 4951 373 2453 10246)16601 7034 45347 1431 42383 dait lal oviyet Rusya- S3 19975 1 30562 40477) 1643 27414 15047 4601 23033,da 095.5; Mac: 533; Avusturya 36220 46936 S 1 3985İ26311 48874 16389 2504 3589,da 18 Yapalı die omanyada 170 4151 12354 23531 408947101 20060 45560 45136 25528, “18; Bulgaristan: e 549; 7195 4776 43380 23306 2184640408 49037 18017 46764 23143, Yunanistanda 956 giri 1747; İspan 48996 19788 27550 21562 38065|24459 25671 34816 40720 40123, yada 830 kuru: 16835 28752 34955 21868 28205 45630 2496 15760 1231. Na, H. AĞI. Falih RIFKI. ZEYTİND -10- Bir Süvare.' gün Şam'ın sıcak güneşi, boğulmuş beyaz cesetler Ra söktü. e geldiğimiz zaman, kumandanı, ölüler gibi sarı ve soluk, sanda takılmış, hançeri belinde, merasim bel salan adımlarken bulduk. Ölüm sabahları, herkes birbiri ile ürkerek ve örperes rek meşin 4 kat ertesi güne kadar herşey utulup gitti, kin min, on beş gün... diye başlıyan sirin hatır larmısınız? ve ali bu, on beş saat bile değildir. Şarkta vi bakmal m ilakis, Cemal Paşa ve karargâh şerefine büyük da Güllük m mençe hepsi, Arebistanı kötü n kurt yük adama eek min çocuklarında! nettarlığını İMREN di Geceye doğru, Cemal Paşa beni çağırttı: — Gidip bir defa salonu ve halkı görühüz. Benim gitmekliğime layrk olan bir yermidir, anlayınız, dedi; © Gittim. Ne görecektim?. Bir sürü sarık, bir sürü maş“ hee ağ e aa için sırma ve çerçevenin büyük ehemmiyeti vardır. ve rande- Gİ e» sonra peygamber, sonra siz. diyor; bir başkası evvela sonra peygami ve —— ir diyo; nihayet biri evvela e. sonra 2m ük di . Bir P i sö: leri beste ile ari Çıktığımız zaman zarif bir arap dedi, ki: “ — İhtimal mübalega zan edersiniz. Fakat biz- ed : Bir zaman Eşraf, memurlar, halk tiren durmadan, şairlerimizden biri ileri atıldı ve başladı: “ — Ya veziri âzâm. “Yanında bulunan bir başkası kolunu dürttü: “— Yahu, dedi; biraz bekle, fermanını okusunlar Ci irmidir, paşamıdır, böymidir, evvela sıfatının ne ol- öldzünü öğren!, 'akat Ce mil Paşa için artık herkesin bildiği büyük ve nüfuzdan başka, masallaşmış hükümler bile vardı. Suriyede YE eğer ee eğe birisi ile iştüğ rütbe ektir. — dn bu mülâkatın ö Daha e Cemal Paşanm kusur rin biri ez e a Bu yüzden merhum bi takım tlara bile uğramı: Sani ları Şam'da Sa sie; mahallesinde İsrartniğ S cuma günleri öğleden evvel, karargâha, eyi giyinmiş, ihtiyar hocalar gi Hi Kame imei elinde; bu — yetli hadisi bulunu! sonra öde si arabası, vi hocalar, cuma nama: zına park epi İstanbul'da bun nun ismini. selamlık koymuş” lardı ve haki yok değildi. Fakat onu sevmiyenler, yavaş yavaş, böyle hareket: Feri ağza ei Cemal Paşanm ai ve Arebis. sürdü tarafları da " ei hükümdarlığı kurmuş olduğunu liler, İma Canbolatın sert skill bir bir müfettişi gibi, hatırlarım » Cemal Paşa 'düncü ordu hududunda yi Sella ve me reimisii . rafa bırakınız; ie teşebbüs için büyük çapta cüret ialanli, Dördüncü ordu kumandanı tek basına tehlikeli ra SijaEeiz olanlardan değildi. ##* Di üm gününden bir hafta sonra, © daTiflis'te ölmüş yaver Nusrat” m odasında iki genç kadın görmüş“ e kos taylık vardı. Kapıyı kapıyarak odama gittim, * kim bilir

Bu sayıdan diğer sayfalar: