13 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

13 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B MECLİS RELSIMIZIN KARŞILANMA k SINA AİT IKI ŞUBAT. INTIBA. Meclis Reisi Kâzım Paşa Haz retleri e karşılıyan Baş- veki, iğ görüşür. iandiğ |.” boyunca x kilometre e erin gelen ihtilaf; inat bu devletin içide a dâhilinde vukua de malik olan devletle müşt i vai malik olan bir mütearrızla vaki bombardıman eslerle topçu Batığlalı İ ; Fransa atideki tarzda ta- bundan müstesnadır. kilometrelik e i e haber verilmek ve rilmemek suretiyle yapacağı malb enli n bu muahedenin maddeleri tetabuku halinde meşrudur. istimali 9 ahkâ: cephaneye ma D. — Deniz topgusunun Lahey e — ttiİaK Ayrupal olr ve mütearrız Sk mukayyet Fransa ile hem hudut olursa: Bundan evvelki fıkrada zikredilen kuvvetlerden am ile anlaşarak her Bu fasılda beyan edilen kaide- riayet eden devlet rine ade mada Cemiyeti Ak mücrim telakki edilecektir. e ai için miktarı ei edilecek "Fransa sulhun tesisi şartları, uvveti di üy Kara vesaitine gelince: Mein ütüneri “beri ki e e Lir ZArhİEİ rterin e takım ei beee tazam- vesait sahr. emesi- mun ettiğini, ancak bu siyasi tedbirler ne malik olan âkit devletler yukarıda | “©” ©*WE i : ICA İ sayesinde li Bi icrasının ü zirkedilen şerait dahilinde Cemiyeti A RM bl RR ceki boş ve mütekâmil * olacağını müdriktir. i olan kuvvetin ş bu malzeme ile techizini tekeffül eder. | Fransa pükümeti ii aslı bir ler. Bu muhtelif farziyeler dahilinde | surette indirilmesi keyfiyetinin gayri her ti bi dur. Plânf değişme ve sd işli ez bareh her millet riy) le, temin etmek ii rek bir hareketle dei li izzii aran- taku budur. di misal vi uv arasında âdil bir e siipel bulunması şart- ır. Sivil Halkın Himaye Ve Muhafazası, Ahkâ mütekaddemeye © ilâveten ansa sikimi eti atideki ei bila inmek istemiyen ve m4 kame e m re ler © tarafında: A:— Ta ve ka uğratılan Cemiyeti Akva- tepsi su vasıtasiyle mür ME yangın | san imtihabı bnusunda i ir za- nilei ğ ga: dı olam ya erek tayyareler ve geri tatbiyk edil- sıy le im önlenir n bütün “teke | elli kadar gerisine kadar endaht iz ve ii & diğ kabili idrâk etmek memnudur. Bu kaidenin yegâne istisnası muharip hava kuvvetlerinin kuvvete tâ “havai x Jerivle uzun menzile ma lik top emi âit teminat, e murahhasın harekâtının | HAKİMİYETİ MİLLİYE RADİYO. £ 13 şubat 1932: cumartesı Dİ Ankara: saat 18,30 orkstra R. W grin Saat 30 — zl ksetrası: Triyo ve kunortetto kon r. 23.40 da çigan orkestrası kon kreş: (394/761) 19 da radi- ye sirkesi. 22,45 askeri mızıka konserleri. Tanbovse: (385/779) saat 20.15 de Symphonigue orkestro konseri. arı, 25 45 de ki “les Pec oma: A7 /680) 22 de Stüdy odan naklen tiyatro veya konser. (1411/212) 21.15 de vuliadan vals. onser: de dans mızık Burapeste 1550/ 545) 18,30 da *”M os Hildo Back,, tarafın e Vi sarar e sch önen grus ons Viej nvirt hat Zvilhize, 3 ik gott, du olte Zeih, 4 kongre eğle- Ker Sağma üç al 21,05 de an orkestrosu kon: 2. Chapin- Poim 23.50 Beynelmilel kanunların kekini kaide lere tevafuku ve teslihatın tanzimi için elmilel bir kontrö Zak an a u te devletlerin etmi ei Ma iit de: kına kadar Tali iii Fransa, 15 temmuz 1931 sl “a -Cemiyeti Akvam misakının 8 inci mad , de i mi i ii evki yete “vaz okarno MESA Gitsin i ia - sarih malümat vermiştir., | Projenin Cenevredeki Tesirleri. Fransız projesi Cenevredeki hı amirin ekserisi tarafından bir kabul Almanlar; 2 görmemiştir. 1 2 “Fransız proje: sivil tayyareci- leri zan a İngil ei Si eyeti mürahhasası kârdır. Fransız tekliflerinin İngilter, yeni vecibeler tahmil etmesinden çeki bi “İta u projeyi sempati İle iy kekin söylemişlerdir., | Gi li Si ojenin 1930 bekl proje- nin ilerisine vardığını; fakat silahları ieezleikiini Yekdi ve Polonya en vvetiyle müdafâa edi ni söylemektedir 3 erine bağla nin ez bütün ği Projenin Cemiy. mıyan de azası ol- o edil ne vleti ea mesi imkânr yek gibi müsavat, larla iğ eli e refi eilii esas rülmemektedir ALMANYA'DA YEL KENLİ TAYYARE TECRÜB ELERİ. ECR A inde, Prusyalı giyim iliden gizliye im iğ Al tirmiştir. 914 ikilik toplâri ve Lai bet nilen (uzaktan mahsus topları ayni tarzda ak Bu misal — Mi anaat husule getirdi: Almanların harp - hazırlı- anlarda Fransa matbu atı, imanları işe tayyarele- inden bahsediyorlar. Motörlerin hmm bozulması ba- man ta yyöredileri > otör yerine yelken kullanmağa Yieven etmiş- lerdir, Su cağ ve e soğuk hava cereyanla rından ve rüzgârdan istifade ede- fık ol be Gi rma ike de işe ii malü makla beraber, Knünliril bu işe a uzat maları Fransada ok ile karşılanmıştır — Acaba Almanlar yeni bir ha va vasıtası mı buldular? Bu endişe, tayyare filosuhun zenğinliği ve kuvveti Motörlü ike in başka bir 'de yelkenli tayyarelerden istifade için va — sarf > .— yretler ,dikkati etmekte: yalıkları üzerinde, garpte; diğeri, Bu ikinci merkez Baltık Denizi ile Courland gölü arasında ve e kya li tayyareler için muhte Uf —— ve tipler iycadedilmiş tir, Bunlar nis: asında Zöğling ve ingo ti indi er nümuneyi na| Zine: ti a| resimlerimizde görüyorsunuz. Alman yelkenli tayyareleri bil ı hassa son 19) 1 senelerin e va seyahatleri icra i içi #ransızlâr ettikleri için bunlara benzer yelkenli tayyareler vücude s3 lâzım addetmektedir- Bu yelkenli tayyareleri öğren se gökler Zinga tipinde bir ye e tayyare uçmağa başlarken. mek üzere ali merkezlerinde Motörlü tayyarelerde mütehar rik kanatlar vasıtasiyle elde edi- bii n Em da derhal tani ların iki yelken- arın biri ve şimi kadar en çok ken: N. H. A ani MN tayyare merkezler Gİ Bun-| yahat yı ve iie ae? sonra Ya sene e eli da e in ne semere vereceği henüz ka- edir, inden bahsedileni Rhön ka-| ti olarak bilinemeinekti Rossitten'de yelkenli tayyare mektebi ve hangarları

Bu sayıdan diğer sayfalar: