13 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

13 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 13 ŞUBAT, Memlekette Hava t amma eti. Birka enberi valar, ei Dea Dünkü nüsl HARP VE SULH. (Baş 1 inci sa; da iğ mütekiben alyacığı İkanaatı , Zoyang, 12 A/A. i dir. : (Çin hükümet: eti, Çin gen ihti- > Yanda bugün ittihaz bini | eee duğu azimkâr hareli ya daş mi Çin limanlarını ya yan Has hafaza etmekte- ş bi yaza meteoroloji m alıp neşretti | iniz iz malüma vilayetlerimizde ker! tecridi hakkında! ki apo benü: Şukların; ; eski şiddette Ve inni redde karar vermiştir. v2 devam ötmekte olduğunu bildiri hay, 12 A.A. | yordu. Bugün gelen n Haberler orda s Ya acansinot ile sabık güm | Ja sühunetin yükseldiğini gösterm ralay Ha; tüller m dir. Dün meteoroloji enstiti ii bell gönüllü senli helin ünifor- | dığ l mas ek ri va vaziyeti şudı vE Fransız hasta bakıcı kadın ve eli Orta Anal a. Se Edirne, YENİ CHEVROLET'NİN FEVKALÂDELİK LERİ; rinde de salibiahmi Lüleburgaz; K: Aksaray si e dört kamyonla Şapei | e. iryehiri. Aptalyi şa e gayri En pahalı ve lüks otomobillerin bilcümle terakkiyat ve tekâ mülatını tamamen kasım memleketin her iii yağmur, Diya Kendinde ioplıyan rrbeki; cana da ka di Bendmik Şey YENİ CHEVROLET OTOMOBİL VE KAMYONLARINI ten | bi i Em lr bazi vw Eee r tamam: zi sakindir. Çin g3 Bir defa görmek ve tecrübe a lerini her otomobil sahi gi müdafaa mevrilerine istirahat et-| dır. mim taraflarda en eri- el Pi GEEK tar va elerini her otomobil sahibine ve otomobil dlacak ze ese) şiddetle mi İiilekde) “ak üye 5 gin dene Şmy- ine imi fevkalâde wi ve metaneti, karoserisin deki o cazibe ve dir. şel Yetik doluda sıfırdan nk hasebiyle memleketimizin ve herkesin zevkine ve kesesine uygun; © Şangkaya yeni av Ja pon ami ez in METİN, CAZİP VE İKTISADİ BİR OTOMOBİLDİR. ral Nomura, Vossung açıklarında Me demirli. an İngiliz Berwick| d2 sühunet zait on beş Mei dalma Geçen sen le ait ya memleketimizin her yerinde ve her işinde büyük ve kruvazörüne saat 15'ten evvel v: asi tır. Bu er ve i gündüz su- Şerefli muvaffakiyetler til deği la huneti on iki derece! m ai CHEVROLET'NİN YENİ MODELLERİ BİR ŞAHESERDİR. apon filosunun Vössungdeki Çin mevzilerine ne karşı lida şiddetle | vasati ki e etini ze e Görmek * ik 5 ek ve teci mek için lüt acentamıza ateş açacağı zannedilmektedir. edir. Anadoluda“ 15 dereceyi k rübe etmek için lütfen tai uğrayınız. Şan, nghay, 12 A. A. enul en Cebeciye giden illa Gin üzerindeki leri a mey | mune danlık üç gün bayr; Pazar e kalemine ve teminat lıkla kiraya verileceğinden talip |le teklif bumu ar mezkürda saat 14 de “ni vi li olan 4. 2, 932; mi te Sözlü, 27.X Casus şarkılı fevkalâde filim M. Marlin Dietrich ilâveten: çocuk 'dans ve oyunları, GİZLİAD Sözlü, şarkılı fevkalâde heyecanlı Jül Verin şaheser roma! M. Li bulmuştur. Gece suhunetleri şarki A- i Çinli iin maada her yerde sıfırm üs- Bankalar C da e sivil halkr tahliyeye teşebbüs eden çöng arkalar Caddesi No, 9 — Telefon: 3150 Yacguinot heyeti itmeğ AR al, eg yy İ ame mıştır. Bir çokları baba yuva-! ima yy , Do , stanbul E üdür- larını terketmekten imtina etmiş | Bu da şimal ve simli şrki. rüzgâra Kapalı Zarf Usulile Buğday Satışı iüdünd e Mir lerdir. Ancak 700 kişini harp mın, Yerine cemup ve Genübi Barbi VE SAP), aaa Vekâleri Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: GE takasmı tahliye ettiği zannolun- rü kya kaii sıdır. t Kıymeti Muhammenesi tadır, da üç gün en gündüz suhu Nümunesi Ankara, İstanbul, Adana, Mersin za- Di hay, A, i i i mm ln > — şiir derece in hire ve ticaret borsasında bulunan Sultafsuyui ha : min — sefi : .. : ei nk 7 itrda Harbi; d! kinden buraya gelen Tngiliz sz Günde sekiz deme bir yüke) ASIMIN Malatya — Akçad ağ istasiyonuna altı kilO- | desinde cedit 61-63 numaralı. takriben irlerine yea aat ede- .. .. .. . rek Japonya ile Çin arasında mu-'ç, gün e SE e linde metre mesafede kâin Azi ziye mevkiindeki ambar- so sin mü ya nd ie 4 sıfırın altı ece - .. . . - Ze > e ei delalet etmelerini iken hâlen sıfırın üstünde bir derece. larında mevcut tahminen beş yüz bin kilo buğday | beş kattan ibaret ve beher katında bir. <p 9 di fi i m Poona, 12 A. 4. ME mi imi derece bir kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Şartna- | pir m ek öper” atla Cas- Bini iter Şanghaya gitmek ei ğla'da Me Yağmurlar. | me ve nümunesini görmek istiyenlerin hara mü- |? 2 b sez rinden sim haf! She A iyle müs vapura binmiştir. Re da ram imei eden se yış | düriyeti ile mezkür borsa komiserliklerine ve Sa- | sayedeye konmuştur. Talip olmak iti ' ii a z ile > : yenler e ruhi kı i in iy Zi ge Se tışa iştirâk edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba | menenin Şadi büşüği” mile” cı olan mur e ta TAHDIDI TESLIHAT. İ devam bok olar v0 iie günü saat on beşte Azizi ye merkezindeki hara mü |”. desi ve m vee e (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) a ii KM gür ; ilini ve Mailmimbesliğ helzem eylemiş. SEE müteşekkil komisyona müracaatları Mi ez İsanbel Te : tir. Dani urahhâsr M. Munch SEYRİSEFAİN. iylân olunur. 3-76 Eyi - « taner: silaılarnın ve künyeri mu (İZMİR - PİRE - İSKENDERİ ıyı uni eki encümenine iş evdi rimme ilan harebe vasıtalarının 2, simi > > Ankara Evkaf Müdürlüğünden: , NAFIA VEKÂLETİ BEŞİNCİ DAİ- taflarmın tenzilini ve ei mam 16 şubat salr 11 de. SS d ee evkaf RE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN iYL < usulünün a İN teklif TRAB POSTASI, | müdüriyetinin bulundugu lem i-İ © Bedeli keşfi 3853 ie olan Etimesut i ertiba! ait inşhat Türkiye Cümhuriyı Merkez; : Gürmen) 17 şubat çar-i Banka ni Üa e aris, 12 *Ğ sami hinden pilsen a) müddet 281932 e. yirmi e er ası hisse e senetlerinin ikinci > K — konulmı müddetle irk suretiyle münaka | taksi yüzde otuz & z Li uş mp MERSİN POSTASI. o sp 18/2/932 Yerşee. gü saya vazolunmuştu! be dellerinir 1715 numaralı kanu-, Haelikeme va vi vörü veeccilder kare (Konya) 12 şubat cuma voği saat 15 te An. oral ünakasaya > edebilimek için| Nun ve nizamnamei esasinin 23 ün, < m ğine müracaatlar! taliplerin evvel emirde 1,289 liradan iba| cü maddelerine Se ı si vi uştır. Buna mul 'M. Litvinofun 3—7563 1932 ir il sinde ie tezini istihza ile mevzuu bahis etmekte ——ğ—ğ—ğ—ğ— —— ret teminatı m Me iz N dir. Yalnız sosyalist ve komünist gazete KGülmükm) cenaresi Ki Hâli Tasfiyede Anado| ayni miktarda ve Ankara vilâyeti 1932 e ren in adar eye iü ve ii ik , Salı, ğ GO a muharrer banka teminat mektupları) z0m (geldiğinden — alâkadarların dağ e e berşembe 17 di lu Otomobil ve Otobüsle gr ya ni a evelce. taahhütlerini Mermi o ii ri T.A. Şirketi Tasfiye Me | : Cenap EAA KARABİGA POSTASI. S 4 gibi Sn yapin larını iyfa ve mukabilinde mak-i M. Tardicu bugü dün (Bandırma) artesi, r- : ni cumartesi, Çar-; murl n: diz Ra iktidar vesik: buz senedi istihsal etmeleri Tüzer iy vi .nadolu otomobil ve otobüsleri T.A RE m ver koyma mu iylan olunur. UDANYA POSTASI; şirketinin 4 şubat 1932 tarihinde inikat Ma ibraz mecburi TÜRKİYE CÜMHURİYET; anla) pazar, çarşambağ| eden heyeti umumiyesince tasfiyesine | dir. N ASI 0 da mm E Ga lata rıhtı-G| Karar ate lmakla mezkür şirketteni o Mün şubat 1932 tarihine mü din kalkar! alacağı olan eshabı matlubun azami bir| sadif ei ni Saat 15 te vilâyet EN > 7615 b mezkür şirketin pır: erimek odasında icra edilecekti Kiralık Oda. a le i M. Kemal caddesin je ve evri vrakı keştiye ve fenni şart Elektrik, su tesisatr. del vi mahsuşüna gey 2la- nemayi terzihanesi oem sia Sagi i DEN: ne müracaat edebilirler. 3—7559 i racaat. 3—1600 âbıta memurları — in iymal gresine edi — K Bugün Bugece. a EVKA MOBURUSUR ulüp Sinemasında, Yeni & Siliemindi. e A âvkel Barrimor

Bu sayıdan diğer sayfalar: