14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE Son Haberler. Müteferrik Haberler. / Dahili Haberler. dl İstanbul Halkevinde. bulak veda Mila ve Hindistan. ARŞ beke Hindistan'da İngiliz Mallarına a eşim rr oykot. ii 19 şubatta açılacak Pi Bombay, 12 (A. A.) — Mensu- Ria oml o dem meral aye 2 il 1 büyük bir alâka vardır. Bu cat makineleri satan m li ii iyesi e t mübim İng ne kadar kaydalanlrın sayı ST İliz müesseseleri, yi sid. ii bini geçmişti: ti mi Bir Fransız yap Kafilesi, Paris, 12 (A.A.) — Münhasiran Fran sız yağlariyle LR bir otomobil ve kamyon kafilesi Dakara hareket seri İstanbul Gümrük Ambar Ve t Antrepoları. İni e 13 (Telefon) — İstan i tasavvur ür m ei antrepoları tadil tundukfarı 7 imalâthaneyi techiz Varşova'da Yapılacak ihr Bu tadilatm istihd. #| E meöğdiyle bir fa ai in ithal ve ihraç kapuları rin sipari. miş oldukları takri- Misya İnr mümkün olduğu kadar tahdit-/ pen ia ppi ENİİELE Paris, 12 (A.A:) — Güze sanater gr. i akademisi azasından M. Brünot, iez- makinelerin tesliminin yn edi! kür akademiyi © Va: ” 5) Maraş'ta Kurtuluş Bayramı. Eğelni talep etmektedir i alowski ezim ellinci yıl dönüs) Oo Maraş, 1Z (A. A.) — Kar, tipi, i Bu s im tehiri, bunların mü merasiminde temsile mem: ilmiş firtraya rağmen on binlerce hak” road EE Meeiiriien —— tir. Bü metaslm 28 şubatta yapılacaktır. kın iştirakiyle Maraşta kurtuluş |edilmesi netiycesini tevlit edeli ünü tesit ol r, Bu vesiyle |lecektir, ETER . İle büyük kurtarıcı ve inkilâpçı Ga! | Alâkadar müesseseler. kongre te milletin mirinet nin mukabelei bilmisilde bulunma- al e yahu! Paris, 12 (ALA, tin gazetesi- Zİ yi gin Rennesden istihbarma a ran, | ve muhabbeti ve çizdiği yolda da- Bi ai ENİ vE sız akâddesisi arasindan ve'şa im ây yari heyecan ile yü-| YY. ğe O a ir CiintleniLağmff vafat etmiytir irümek âzimi arı tevit edi | gayretler ei YERE etekmeği miştir, Maraşlrlar mücadele gün-|'2 grecilerin taleplerini. Arzicödine İşsizler. lerinde hemnerileri Kl Alinin Sip eiiikte vlimecsibi: Mlp 1Ç Kili hizmet ve fedakârlıklarını kA re in ae İY lamrelar ve bur kurtuluş be: sizler sarp çıkarmışlar: İd Birer buki ii sraşllara sini istemeğe mütemayil değildir- “m Yerin kum selam ve tebriklerini göndermişler 1€r- dir, . 1 ME elielsrimdün — mermi indistan'din Tahifkâk Finlandiya yasal İskonto. >> iti Bomb y, İZ (A. A) — Keşmir Helsttiğfors, İL itandnye Ay —.. Mürbeteliti Büyük bir İnal hüküm sürmek bankası fskonto ül ei yediye 13 (A ei —- Tstanbap te ve bomun akisleri Haydaraba indirmiştir. ene tmuhtelit: takımı dila üçüncü sükmetiin her tarafında görül Amerika ve Silâh ama şi maçını Altay takimiyle yaptı. Oyu ” rabat'ta tebaima elemeği Washington, 13 (A.A.) — isik —— vr da mese öper eii giri mb “müslim ie “eşi iy i Gİ tarafından kongreye Ai in ai adr. Bitinei bükey rfid e ez KE çinisi eği Satışmın katiyen meni hakkında bütün iidsileiie rağ- pe AŞ £ ola > şiki takım da teklif . e un mümessiller meri filst h Di ateli ü m çıkaramamıştır. Pellümlinim oğlunun man. geçenlerde eski Halilenin ami ile kinati üzerine mika mwaY- hal az edetek sahaya çık- 5 Dğ keme itir al ir Barbi de yıkan e e ii vi büyük ri basli İspanya'da. e iyetsizlik tevlit etmiştir. Bunlar, Madrit, 12 (A.A.) — Dahiliye nazı. Kalecik'te Kızamık. Hindistan'd: ngiliz müessesa- rı Buenos Aires vapurunun Barcelone'- Vilâyet ikin: ve içtimai mu. ima mümasil vi demokrasi esası- Mepa etmiş linda Ne etmek | avertet müdürlü; zan e malg- ne müstenit bir hükümet » teşkil tedir. Bu geminin olduğu | mata ftazaran Kalecikte son günler lilmesini istemektedirler Gezi is) e payitah-'de ri bie vakaları hareketin va hic bir ” olan Bata'ya dalarak gö: zamanı sükünet bulmama! oldur Nazır, Bata'nın sıhhi ar- Sihhiye vekâletinin mahati hav gu Kesmir ese gokan dan Gine'nin en salim a ei bi- İktimet doktorluğuna ” ver diği m tarafından paper £i olduğunu beyan etmiştir. 5 Gt olm Barcelone'da bütün viliyet dahilin- | jve itina ile takip e de tam bir sükün hüküm sürmekte ol du hü he meydan verilmemesi ve bilhas ili ükümet ;sâ bu hastal hakkında ailelerin ipe si i her tarafta rüzgâr ce- bapishanelerindeki mahpuslar, tâhrikât- ve çocuk al e babalarının tenvir nup v rbiden e a Gineye nakledilmelerini protes- ve oi iliçkin tavsiye eğil- ve yer di gi şeklini K. etmek üzere bulundukları hâpishane- tedir. bilhassa Karadeniz kuvvetli e iz karğaşalıklar çıkarmaktadırlar, ak dilers” Gövel” üzere ah edilmiş old. olduğu zann- olunuyor. | galkalanmaktadır. yi İntihap Encümeni. i ie ği takasında da rüzgâr k ti Amerika”daik Kredileri Tahlis Adliye inti encümeni şimdi a Ni yen Eğ özeni e tmek İçin. de inzıbati mesail ve diğer tayin ni alla pi ölmem Mlz dili Washington, 12 (A.A.) — M. Hoo- işleriyle meşgul olmaktadır. wv © Li : le kongre“ binlerce vr cİimenin mesaisinin on güne me Rek siya dir epi emsikağın. ötıl iz > imi & ş,dar eri bulacağı tahmin edil m Bugün Türkiyen soğuk m İstanbul ve Teni emini A) ki hiekted Sü Zira; birim ve Etzu mâa hil milyon pi bi iariyat şaka teda- sağı Vekâleti Ceza İşleri us vül mevkiine pen susun; Müdür Muavinliği. iç erde gece dila, öl bük kaim e Şi yaman, ihti mahkemesi hâ- aşağı düşmem emiş iken dün gede ve hali hazırda iskonto edilmesi kabil in kimliğine tayin olunan Adliye ve- in İstanbulda nakıs 3 Görtepe'de na na ticari senetleri iskonto etmesi il leri sera şleri müdüriyet baş kıs 3 Lüleburgaz'da aze detece kay- ze bankaya mezuniyet verileci Hamdi B yerine mu- ki Bu'da Balkanlar: s0 siinlerdii Beki ir Boy, HA ORAMIğE ğuk hava kütlesinin İl duğuna delâ- deni beri olan altın. karşılığı | de gü a Hakimi Seyfi Bey tayin Tet eder. Şarki Anadoludan gayri top- nuni mikdarı Yo 40 nisbe-| oluneriştur. rinde kar İrtifar mühim olan yer nis semer ye! vini kongreye önümüzdeki C.H. Fırkası Başkâti Yalnız Göztepe'de kar toprak üzerin li e mi olunacağı zannolu-| | Cümhuriyet Halk Fırkası mir de beş santimetredert fazladır, mi Kâtibi p Be; ik ei, Genubu şarki penne Gaziantep” Hi? madolu eş iştirak et-! te de bügün yirmi re irtifamda Yiinüt Pirtâmetlo olan Başkâtibi Zi Sa Paris, 13 (A. A) — yam Asar İBey dün İstanbuldan Ankara Pekiyi ei e Karlı n sından M. Eeyrotnee gelece e em avdet etmiştir — Karakösedir. Burada ki Te ta utnumü siyaset Ha m Metre alamış dört Er mettefi yeitdabi yapacaktır. Memleket Hava Vaziyet Beşi li en sical — ami eri- ——— zın fevkinde ort 1 derece ile Antalya ist 'M. Memlek, ti haki b Maloy ve bütce encümeni mağbap da Zirazt EY meterlaj ine En soğuk yer ise sıfırın altında dört muharriri im sünden aldığımı ; Türkiye. rağ ile Lüleburgaz'dır. mendeki vazifelerinden istifa Gt-|nin her tarafında ie tazyikinin bir) Ankarada sühunet gündüz sıfı- mişler: ni ser ei derece düşmesi /fm fevkinde on eiş a ii derce Paris, 13 (A, A.) — Ayan hari|ve rüzgâr ümetini değiştirmiş |i ciye encümeni Ba aşvekili M. Lava-| olması k mili ça rdenbire rsınmasını Büna na mazatan altr gn zatfmda gpce| lin harici görene, hakk ılaki iza | ve yağmur yağmasını intaç etmiştir. Sl tam otuz derecelik bir fark katını dinlemiştir. İstanbul muntakasiyle İzmit ve Ba- yapmıştı ZEYTİNDAĞI. m Falih RIFKI, Haç Yolu. Enver Paşa, Cemal Paşa, birkaç erkâmı harp, ve iki karargâhın zabitleri, uzun külahlı bei ve bir de ermeni garson Mediyne'ye gidiyoruz. Tre e Aman 'dan ei >. > sabah çöl ortasmda uyandık. Artık ne şehir, ıyoruz. , ynı çöl, mel Mi ae bile gölge ver mi- yen tek tük h e, yırtı i esvapı, daha yen; ve e kiri e e arınır: bi açarak para ve ekmek çocuklar, ç kısa .ve yassı, izim mai ve ertesi pp tekrar öplik kalkı- > 2. — günlerimiz yana er ir, ğe sd Bir hurma korusunun içinden şeyhler V karşlamağa koştular. Şeylerden e. dokuz yaşmda idi Beni çocuk, İde büyük diğe bileni; donuk donuk bakıyor. Geliniz başka herkes çırçıplaktı. im vini gibi... Ah bu .— kumsuz göl, taş ve diken çölü, yeğ” so sız a n kümesinin üstünden bakır rengi kerame bir pre doğru, yaness sadasız giden ocuk, kalabalıktan, süsten ve ME sonra çöl üstüne eme yavaş yayılan dağınık boş akşam, iri ve ze yıldızlı gece, çöl gecesi, ve her istasiyonda çil çeyrel 'n Enver Paşa! y Biri ağ le slarnı ne yapacaklar, erine mi sokacaklar? diyordu. Enver Paşa yalnız dekor bozuyordu Medayin Salih istasiyonunda ermeni Pei vagonunu ut bıraktık, Çünkü Mediyne” in girme- si yasaktır. Burada bizi ipek EE ei selam ladrlar. Miediytle mania birkaç boz rengi olmuş hurma göv- desinden belli o Çocuklu! iri er EKİ aleyhisselamsız; temek. sizin ve korkmaksı. ini Me İsi nümüze düştü. Enver Paşa ile Paşa ort — ve ir iz arkadaki halkın içine sıkışmış, | yoruz. Enver Paşa nın pormadalı alman bıyıkları üstün- deki mübarek gözlerinden yaş damlamaktadır. Cemal Paşa'nın sert sakalı ise, yüzünün manasını büsbütün sak olmuş lıyan bir tur. Hav; Hi ben bir arabaya en ei re ettim. Mediyne şehir arabası, İstanbul çi rabalari aynıdır. Yalnız bir yamalı Yollar, dar ve bozuk, hepsi koğalıyan güneşten kaç- mak için bo; sapıyor ve dönüyor. sa arabın eli apt gii anızla oynar. man alir haberiniz ia haraç hs 7 gid Toz ve ter re bunalarak Ravza'nın yeşil kub ne rae tuk. Peygamber bu kanli besi şadığı sne kendi &vi i yi a bir camidir, Son asır içinde mke gibi, orasını da badana, sarı boya ve kalın çiçeğe Türbenin içine girmek bir imtiyazdır. Kapr — uzun boylu habeşler saklar; Zaten Medinenin ay peygamberin sanduka örtüsü ile, bü habeş sıl malislülmani şehri, din şeylerine hürmet olunan, e sanatlaştırılan ve asilleştirilen şehir İstanbul olduğu nu Mediyne'de büsbütün anladım, Orada peygamberin ai dü m e 1 gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: