14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meğe - zuk. a bulamadım. » kaç metelik v. e ila eri esme tren / parası va : Da ata “kavu i re serer “uşak yi “we bir arap Komşus ğın ; taşıyor. basının mezarı sakaların kulübesi olmuştur ve sandı- kasının iyi e ee i “Evvela za dur: Yanımda Enver Paşanın yaveri biri e Bir aralık önümüzden destisini bil Ve önünden Mediyne'de böyle ol v öldüğünü unutarak bu ârabin bize zemzem ii iel -B t verdi. medi mini çözdüm ve içtim. yn ellerimi bağladımsa da © — Para! diyordu. a arap koluma yapıştı: beril su satıyormuş. enlemi iin ırdım; bo- . Yanımdaki yaverden rica ettim. Yaver sofu biri olacak ki ie selam, sonra isen bir. yay « Namazdan sönra; i — Ziyaret var, diler si bezler geçirip kuşakla bağladı eş a alka: lara asılı gümüş a; apı açıldı. - Mum:tutân delillerin ari kan dan içeri irdik; Kubbe- densyere kdar üç kabri örten atlas bir örtünün altında Muhammet,: Ebubekir ve eyi yatıyor. “Amber kökü usu içinde; Enve: -Pağaiyi bir pençerenin, Cemal Paşayı ötekinin m e soktular v ve ellerine birer maden çahak verdiler. En büyük Sevap bü pençerelerde durup tavandan indirilen kandilleri yakmaknar: Burası Muhammedin evi ve mezârıdir. ve; hayaller zihni basiyor. saree dalgın Bir: çok hatı ve düşünceldr. © Habeşlerin hepsi, Başkum: lan. olduğu i, Enve şaya kandil ndiriyorlükdı: Kendisinin inal edilişi. e “ mal! anın hoşurâ gitmedi — Eeee..., dedi; (kendi e io olm kandilleri gös- tererek) bunları kim indire kşi ses, rüzgâr Sisi ini gibi, türbenin mane- vi karanlığını yırttı ve önümüzde yeşil örtülü bir sandu- ka kaldı. Ser benin kapısından, pençere aralığından, perde acından, en küçük delikten kuru bir dilenci eli uza- se cidi. in ellerin bütün sinirleri, para sıkar gibi, büzü- Tüp açılıy. e şiş yarasının kabukla rını ayıklıy: bir arabın rek basıp, hâlis kur” ei Haini ile şiddetli bir küfür yedikten sonra Si dön Hintli, buharalı, sanlı miş Mediyne eşrafları- nn ipek entarisi bu a ü ini oyunuz; kurum ve kül yı ın karşısına kalın hasır ve deynekten is- e pe) RE srlayınz Ak sakalı aa — sini yi tata parçasi a dayamış, boynu sarkık pi- e sonra iri, ii ve zifire bulanmış ibre r dak n çekik gözlü çocük, v. nin önünde “ia e kahve irileğini güneşe seren yarı - iskeletler, hep. e yolün- da kalmı zi olanlardır. Küveynat neresidir? İşte şu ihtiyar üç sene evel cen- neti e radan yola çıktı. Kendisini yalnız Bom ardı. Fakat Bombay e dünya: ucu, ne de Hicaz'ın eşiğidir. Altı ay, orada, a wa dilendi. “ Birisi bir bilet sadaka etti. Şi- z ritmeiiaz laydarad a geçti ve altı ay Nizam d- an dibi kemirdi. Hâydarabat emirinin 1'â ştu ve sürüne sürüne Medine'ye eza da gek e ln dönmiyecektir. Saçlârı” akpak, DE öekitiş ve dişleri. dökülrü Şimdi onun Gi neem Küv ei at” 'dir daalıık; di: & bulunmaz .cennet bat oğul £ kim bilir belki bir pe k k yas da vardı. eni öolaşiyorila” Herkes ş yüzük - satıyor yu ile kavgâ ederken, âyağını sandı- içine - basmış, “parmaklarının. arasından zencefil “ Kafes ve kerpiçten mer otelin odasında bus n on adım-bile girme Mmıyorum.: Toprak ve kafes evle- 5 kepi sütunlar gibi uzanmış, hava bulmağa ma ei ei Mukaddes cihat, osmanlı imparatorluğu, Allah v r: cen büyük sıfat ve ii isimler aklımda bi ribiz rine karışıyor. Gülmek gres eee Otelde bir büharali cuk yanıma geldi, dilendi; benim uzakta uzağa anlıyabildiğim bir türkçe ile konuşuyor : Kaniden geldin? — Buharadan. Fıkra. — HAKİMİYETİ MİLLİYE İki A FİHRİSTLER. Yaazn: Francis Delaisi itaphane fihristlerini tetkik e - izden denizaşırı sini Kit. ie Date kiti apları hari riç ei yüz: erle MN ebetler nadir en kaldı, Okyanus € vetlidir ki câhah harbi 14 ŞUBAT. vrupa. Türkçeye çeviren: F. C. 62 - - elele Avrupa ile maddi manevi rabıtaları o kadar kuv- “etti: Artı DdiA kürey e, büyük enini en çok yer tutan eşya. ia ci yam 255 in yüne Eee yı bile geniş ambarlarına alıp en) nun izote nie eri ar: 10 ila > z X o ç fark isede n, ve sene ii ee a Şü var galan iz geminin tani neti ei vi 1.000 milimetre arasında âlim r görün nüşe g susuyorlar ve Simi ise yalm. ie günü şaki- yori kai edebi eserlerin > mu- harrirlerini ere 2 >. iz. lerin e e beenii eri ei şi mıyan evi ona rize lere islerin e — tveli he nl biz işimle Yo © A nlişilas, EE 3 yorulmadan. yazıyor, ve deniz yel ari ticari muamele rttırıyor. Arakan da Ur, e ar. ole. Hi Kipaş ne lâzım olan her şeyi böy lışır, çocukları! dek memleketleri kın u sebeple kitapçıların 8 va ii e vayy betini ce e ancak bu imza s: > şe y çi » Yer el ki der. hipleridir. Bunun içindir ki Bika kaşa rma X e D, iz u şeraitin tahakkuk ı emin bir yar deniz ve en ei de üşenmeden düşünü İİ s3 5 inevver“ve güzi, zidlelerim-ki en elan Büyük e ge Gobi gibi imi iy caizse Eski iz li telaşa düş- | çöller insanları ayırıyor — deniz imtidadı lk BN ardır. tükleri kadar var: Neşriyatının ise artık ayıracak vaziyette değil- Avrupa, be; eygir Yü veti sâyesin * yüzde ondan aşağısını ilim kitapla | dir. Ümit Bumu Londra'ya, Tom-| de, mütusumu iç misline iblağ ve r, ve geri kalan mikdarını beş on | buktü'nun Cezayir'e ola: “| miş — sathi, i de ke- ii hibinin edebi i teşkil den yata yakındır. a üç an esi rMIŞtır — b hi fikir ve sanat buh ranından daha başka ve daha öte, daha Ki vi hastalık hüküm sürü F.N. ladır. yor dem Ok a biribirind rdıkları i Marla Patlıyan “Dinamit. a er eee wi ekli , İZX(A. A.) — Bir kireç madeninde bir di inamit patlımış wi iki amele ölmüştür. Bir de ağir yaralı vardır. rsi ber üçü de | süz. köhne bi Lehlidir. 5 taki ae "Müttehit Ane LER , Arjantin, Ürügua Avusturalya, Yeni Zelanda, sına! Başlıyan Umumi Grev. Avrupa ile, ek ve & Montevideo, 12 A)— iza (A. nizin altını gece yarısı ba: şlanı mumi greve a ve PER telgrafla bağlı sı takarrür etmiştir. Bütün GERE olan bu memleketler, onunla e dakika, Biribi lerim iktısadi vi askeriye harekete hazır bulunmak- tadır. fikri hayatlarını dilen a York'la yaptığı iş Sin YS| kalimi yanus'ların dünyanın beş kı bir hela değil, coğrafya müte enubi Avru- yapmaktadır. daki yaşıyorlar. Bu şi Kia olursa ols , bugün vrupalı tarafından tetih Ye işgal Kıtanın “İve ai yayılması İçin bile yer ei et edip emi kadar, ka- anları da n eden bu tarzda xerbest ve riy. Sil üstenit müsta merecilik yanında Foçalı alıların, es- i Yunanlılaı iz etrafına hassıslarr! itiyat netiycesi la yayılmaları, Ermenileri: 5 Üz zerinde ye Ri rın, Tatarların, Midyalıların a -| cuk eğe ibarettir Y; Beygir kuvveti avrupalıyı asır- ” iy meskenin ie harice çıkmağa tmiş, ve ona denizlerin ha! » evketmi m eti ile birlikte * “üzerinde gül > şin hiç bir zaman batmadığı, lir imparatorluk vermiştir. Fakat avrupalı bi e etmedi; ekzotik r ununla da ikti — Anan baban var mı? — Burada öldüler. — Şi e kimin var? — Hi Zeki, rai ve ürkek.. Sadaka vermek istemezse- niz, takke satıyor ve parasını yi başka buharalıya veriyor: — Ondan entari ve ekmek a! diri; diyor. — Memleketine gitmek ark e Uzak-uzak, derin derin bakı; — Hiç sıcak değil, diyor. Sokağında su geçerdi! rın, öbürgün, arap ese ke sarılacaksınız. Peygamberin torunları ravzanın şil kubbesine kur- şun atacaklar. İstanbul elden silimi uş. gibi . telaşla- narak, Size Anadolu” nun bağrından Ki yavruları gön: der Deygamber torunlarının ateş ve açlık çemberi usu bülamayıp, deriniz iskeleti- Anadolu çocukları iskorpit- 1 la kav: iğ faa a ekle er. “Tâ Şam'a kadar üç gün üç Ve süren demiryolunun tarafını türk yavrulariyle o Sas Arap kesesi: e Anadolu altını ve arap kursağına Anado hu? nun 11z- T gız. > ümmi emperyalizmi yapıyoruz. Ara cenbiyeleri ile bağırsaklârı deşilerek, Yam çöl güneşin- de kavrulmuş olanla; sizler Sarıkamı ozdağ'ı üs tünde donmuş olanların - Karı ilin iz e) madalı bir yüz derisinin kapladığı içindeki kara fikirler uğruna, Rus kılıçları. altında lal ölecekti. pair yerlerde, mahalli ırkların toprakla rından huzur ve rahat içinde inti- fa etmelerine bile meydan bırak- adi. m - “Hattı üstüvanın uzun zaman el mektedirler. A tlas dağlariyle imiz m önünde utan. (Devamı var) Mütercimin notu: İngilizce e len avu pa Yeni Zelan- akl ifade eder. Yeni” Bir Mülliyetipervör Fırka, drid, 12 (A.A.) — Madridde p e; i gibi ; e Ya kollariyle ça büyüt vE'6 de: Bu ettiği bü- ?İ tün memleketler, DERİ herhan-- © mahsullerin ih- iklim laümeydi mahsulleri Yeli”

Bu sayıdan diğer sayfalar: