14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 Oi İki Konferans. TURK HUKUKUNDA TEKAMUL. Çeviren Adliye V v1 a ma- r benim mülküm, v ren işgali sebebiyle bu: ki sâhip olmaları neticesi teha add- üs etti; ve 1837 kk one seridika sem ilgasındi baren kira bir nevi Za rika iğ mükellefiye- ti haline inkilâp e ncak; 1912 senesinde devlet bir kanun hükmüne tevi ii hük mi He mülkiyet hakkını hş etti. O zamana kadar, ERNBA ve cemiyerler sultandân kendileri* e bir mülkün tasarruf hakkını ta- nıyan hattıhümayun almıya muvaf m fak olamadıkları eli temsil kimse namı muzeci bir b eki iktifa edece; ia ev! ye inden azade O up icare reteynli bir vakıf teşki 1 ce hi se tevarüs Sie ve geri kalan dört te üç hissede kardeşe verilirdi. şa- yet bu tevsii incik İl hakkı müte- veffanın sağlığında İrina derdi, le nevi verasete ait vergile- müteha! lif es. saslara il is- ikkate ve her ne bahasına olursa olsun bu vaziyetlerini islah etmekte hakl e eslim edersiniz. ağır şartlar ask ii z kale un.ti lek içak ketin iktisadi ve içtim: ni hayatına ehemmiyetli: surette sek as €- diyordu. Fakirli e en ni bit sahalara varıncıya kadar merh metsizse icrayr-hükü mekte idi. teyai halij bi vie in i infilak etmi, lar. İşte bu ira maruzatımıza heveslik vey ya leg kmetmek “ta onun asrın iktisadi ihriyacama ve De a hiçt n mıvan. ıvusta hukukunun setlerini er milk E odnmr fi abul edip etme- vecibe ünde; davlet onlara yade: yetistirmi ve arıvan lar bahşediyordu. Sipahi namı ve- Ci e ti Mütercimi Şakir Zıya. rilen suvari kuvvetleri bu şekil ilde v kai >. ve rd N daima alicenap ve merhametli rdr. Ba- zan nedimlerinin vücutlar nın orta e kaldırılmasını &mreder, heri unların emlâkinin kısmı t musaderesiy fa ederlerdi. 5 Sultanların atıfetlerin den mütenaim a gelince lere liz kurtulm: Varakani bir, çare, bulunması NE ni halini almıştı, Memlekete mutlak olarak ma- nunu ilahi ve tesisi olan vakıftan ibaretti. Binaenaleyh, emlâki'müsa dereden koruyacak son çare, bunla rı vakıf ya ktı. Bu fikir, şüphe- siz ezildi olmakla beraber, noksan di. Mâahaza, ve bir Gi ile ba ii ameli bir tekâmüle mi har uh htemel e müsadere den ei tenen emlâk, ma: likleri tarafıdan Mekan doğra va iz ayır işleri için en. al çi siliyocdi yim ın” ci r kısmı muhtassunlebe birakalı a but ii mütevelli sıfatiyl. vi inden istifade ediyorlardı. Bun- İardan herbiri, vakr mesan şartlara -tevfikan e ile iy: tedbirini , kullanıyorlardı. İşte, sebeplere. mebnidirki, ri. menkullerin büyük bir ei rlerin arazisi de va- YE alla ai edilmişti. akıf mütevellileri, haklarını parçalara ayıra satı- yor, ve bü arazinin öşür ve intikal sor ra e rak HAKIMIYETİI MILLIYE Hilâliahmer Geceleri. Ankara Merkezi Şimdiden Hazırlıklara Başladı. Hilaliahmer umumi merkezi bilu- müm şubelerine bir tamim göndermiş- tk. Bu tamimde: bir tatbiyk asavvurün dir. Merkezi k güzel edilmesi tavsiye edilmekte aci Zamanlar geçirtecek ”Hila- İiahmer, geceleri” tertibini tavsiye et- mektedir. aldiğimiz malümata göre; Hilaliah- mer Ankara merk faaliyete geçmiş ve hazırlıklara mıştır. Ankara martın ilk hafta sı içinde Ankaranın i yerlerinde ezi bunun temini in merkezi ”Hilaliahmr gecesi, yapacaktır. Bun için bir çok eğlenceler ve bilhassa şimdiye kader Ankara'da ya- a eğlence! ar piyan! r da tertip edilecektir. Bu eğme piyaiiğödan ve halkı: dımlardı ik bütün ha: ara muhtaç ve fakirlerine tahsis edile- cektir. an toplânacâ sılat.An- eniş otlak Dün serimize el e Rİ a e; Fi Bey tirenden Mi ğebörik Guküyle;yapataldanı yal) Tiftik e İdare eyeti. Şubatın 21 inde Toplanacak. Tiftik Cemiyeti, tiftiklerimizin sürü ve memleket dahilinde iymal istihlâkini temin maksadiyle bir müsabaj mahsustu, fık olanlara Cemiyet tarafından muave- ent edilecek v. pka iymali elan ve, istihlâki * hususuna gahşılacaktı, Aldığımız malümata ini vini kezine göndermişlerdi Umumi ra ç SE ede temsil isede her iki irikin İ il adin kiyk ve birinci derecedi zam Sualıların tahd idi AR Cenevre konferansına An mepişey imi etiren dünya kadın teşkilatı murahhas le olanı ek anda Cemiyete e iş üzere şubatir mü içtimaa karar vermiş malathane veya müesseseyi iş| yin iii olacaktır. Merasimi. gelirkmanesi sabık mı iz. a $sese Berceste Hanımla Amerikan se'a- rethanesi tercümiani Malik Bey'a a işan ele mal ahkemösinde Era ine başl! ti piyango ya iza afete: e İstanbulda -içra edilmiştir. Arkadaşımıza saadetler i merkez, sela şapkaları tet- temenni ederi anmiştir. Tayyare Cemiye- a dahil edilen Tayyare Cemiyeti Ankâ ir. Tayyâre Cemiyetinin vâziyeti' iy- ve sah m eülmiş ve davanın devamına Kari ebiirek mahkeme talik edilmiştir. Res

Bu sayıdan diğer sayfalar: