14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 TAHDIDI TESLİMAT. tarafı Petit Parisien gazetesi m. Grandi'- cidel ve münazara noktai nazarın- olduğunu yaz- kimse kimseye İunmıyan bir cit& de hiç bir düçar olmamanın enceyi çaresi rovel yerini atmak Kaya a Esasen İtalya'nın teslihatı evel kine nazaran e de a iğ eliz de Fransanın ki ise nispe tinde ET diye — M. Grandinin müfekkiresinde bey nelmilel adalet eri “bu dünya niymet lerinin âdilâne bir sürette tevzi, ma- nasını tazammun etmek ii, tadır. Fazla irk M. Grandi hâli ba! zırdaki arazi” statükosuna riayet edil mesine katiyen telmihte bulunmamış- sar. © Echo De Paris diyor İM, eN M. bring ie meğe cesaret edemiyeceği nutkı etti, M. Grandi, hemen hemen pekaz alı bir takım tabirlerle milli mirasla- ım yeniden tevzi &dilmesini agi melez o in ey tezini kabul! ettiğini ve ten dölayı kendimizde bir gurur hissetmiyoruz, ii e lü yi et sne için de hi M7 "nin yi yarın M. TİRE nutkuni selamlı: yacak isek, o suretle bni ———e amın. Harici Mühim Haberler, meme (Baş taraf 1 inci sayıfada,) kalarına ikrazfarda bul tınacaktır. İngiliz İhracatı ve Tedbirler. olay nala hücüm ip . bilcümle maddi diz se karşı koyacağını bildirmek- beya ili iyeti he, 'z. miyesini içtimaa davet e arasında oktur. Uzak Şarkta. (Baş tarafı 1 inci sayıfada. * kalâde içtimaını talep etmiştir. Bu talep bütün mesuliyeti Çin'e ait kz üzere kabul olunmuş- Çin heyeti marn hi gk etlere hitaben Nankin'den bir beya me almı mede ha ve Çinin bundan sonra elinde mev. vesaite mür: tedir. Çinin umu. is bir alâka yı Satılık Be partımanı 2 numara; HAKİMİYETİ MİLLİYE 14 ŞUBAT. YENİ CHEVROLET'NİN FEVKALÂDELİK LERİ: En pahalı ve lüks otomobillerin bilcümle terakkiyat ve tekâmülatıni tamamen kendinde toplıyan YENİ CHEVROLET OTOMOBİL VE KAMYONLARINI Bir defa görmek ve tecrübe elmali her otomobil sahibine ve otomobil dlacak ze- vata e olarak tavsiye ederi mezi mm Tenkalide kuvvet ve metanelti, karoserisin deki i ha İYLAN. Harbiye Mektebine * Talebe Kayit ve Kabul Edilecektir. 1— re eee al mikdarı M. ensip oluna, yaş nie pa devri veya muadil Bim Mari seklekmez musaddi mek. verecek ri kâketi lisaniyesi Melita A ,mazlar, — Kü 'usursuz vazı tavır ve ab-| lak ve secive e olmak. E — Ailesi ei sui hal ve fena şöhret sahili mak. 2 — Birinci iy sartları taş Bnnleriimri”! Tikali buda bulu in her sene mart başında an doğ ard Ha ii mektebi ik liği e İstanbul hari- cinde bulun le baml ma- İhaldeki ki en büvük "dan veya askerlik dini aşağ nihayetinde dö. ida ile müracaat isu mila a şu kâğıt ve benli bağlı ka NN fus teskeresi, çe 3 Ad, e veya resmen dda! Maliye Nazırı M. rlain, Bir- süreti, minghamda si öylediği Rim ire bir saddak sıhhat ve aşı hamda — söylediği kini vesikalarını (aşı vesikası olmıyan. a birkaç aya” çok lara askeri tabipler: ve memleketlerle a ii e meccnen aşı yapılır. Şilerek o İngiliz / piyasa C — Mezun bulundukları mek- terilecek £ teshila ni ingiliz tebin şehadetnamesi hüsusi süret- kabil malları için de hariçte muvafık piyasa- We teminine çalışacağını ehemmiyetle kaydetmiştir. i —— Romanya —— eş. 13. A.A. Başvekil M. e Ya im vermiş ği de kralın geri almış” ie. Alman Veliahtinin Tele- Tonla Yaptığı Bir Mülâkat, enhaz, e ur. intihabma enli olan her şeyin şimdiki halde, wulâk bulunduğunu e tir, te lise tahsilini görüpte lise v mr imtihanını mavafaki. erdiğine dair her hangi cazibe v memleketimizin ve herkesin zevkine ve kesesine uygun; METİN, CAZİP VE İKTISADİ BİR OTOMOBİLDİR. Geçen senelere âit gi ii memleketimizin her yerinde ve her işinde büyük ve şerefli muvaffakiyetler kazani ÜHEYİROLETNİN. “YENİ MODELLERİ BİR ŞAHESERDİR. Görmek ve tecrübe etmek için İâtfen acentamıza uğrayınız. Hanif Zade Biraderler Bankâlar Caddesi No. 9 — Telefon: 3150 Kapalı Zarl Üsutile Buğday Satışı Ziraat Vekâleti rini Harası Müdürlüğünden: ümunesi stanbul, Adana, Mersin za- iylân olunur. 1! > P hire ve ticaret ir eri bulunan Sultansuyu ha i rasının Malatya — Akçadağ istasiyonuna altı kilo- metre mesafede kâin Aziziye mevkiindeki ambar- larında mevcut tahminen beş yüz bin kilo buğday kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Şartna- e ve nümunesini görmek istiyenlerin hara mü- düriyeti ile mezkür borsa komiserliklerine ve sa- 1 taşa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba “İgünü saat oh beşte Azizi ye merkezindeki hara mü düriyetinde müteşekkil komisyona müfacaatları | 3—7644 e-j N 8 ler ve m ME üzere 28/1 faa ei İsim -| Ankara Evkaf Müdürlüğünd. Sani “mia, pazarında elyevm evkaf yetinin bulundugu bina ki- NAFLA VEKÂLETİ RE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN si deli keşfi 3853 lira olan Eti inalları mehaz tertibatına ait inşaat 28 1 933 tarihinden itibaren BEŞİNCİ DAİ- mesut yi Tİ i gün > > — aren 20 gün konulmuştur, talip hüvivet' onlan berşenbe güni musaddâk | Arvara gvkat reüdürü ssl Bekar 3—7563 Ankara - Valiliğinden: Necatibey caddesinde yenibah- saya vazolunmı çelik m edebilimek için İstanbul Evkaf Müdür lüğünden: Kıymeti Muhammenesi si 5900 ğlunda Pangaltıda ale cad ği cedit 61-63 numaralı takriben 450 zira terbiinde elban sanda iz riben 60 zira bahçesi olan ma. beş kattan ibaret v A ker ANE He k o in yüzde yedi baçuğu eee pey ğe ve ikiz ein nt yes. mi ihale olan 3 mart 932 Müdüriyeti. binası müteşeki idare encümenine eri eplemelei isa olunur. iYLAN i Türkiye Cümhüriyet Bahkâsı hisse senetlerinin taksitini teşkil edön yüzde “otuz bedellerinin 1715 numaralı kanu- nizamname inin 23 ün ika Merke ikinci Mine evvel emirde 1,289 iradan iba ee Vm tevfikan “1 şul e tarihinden areri Sli alı me Ankata viyeri sola) İ932 akşamma kadar tediyesi iâ- na kiz cr banka teminat mektupları | Z0M iğinden âkadarları evelce taahhütlerini vermiş olduk e 2 iesseselere müracaatle borç gin ii acele larmı iyfa ukabilinde mak- a ei iktidar ve: buz aç ai etmeleri lüzü- — Mün ir ei isyonu | MU iylan olunur. ! mahsununa ibraz yle ilini TÜR Kiye CÜMHURİYET yeti an bakalory: ni ağla punların musat a k mağazalar 3 mart 932 perşembe| Münakasa 17 şubat 1932 Hi mü vilâ; MERKEZ BANKASI ,. | sadif perşembe günü saat 15 te vi eğ et Ci iü uma mut Talip Ji lanan tupçuluk odasında icra edilecekti lık Oda, ni Mektebe kabul olunduğu onulmuştur. Talip olanla: “Pre ve evrakı keştiye ve fenni şar Elektrik, su tesisatı; sa askeri kanunu nizamları ve anlamak iç > n hergün çün İstasi- | heraihancal e talimatları temamen ve âynen: Ky kalemine ! a eee ” babet ettiğini gık Ma Se e) olunur. 3—7667 İne müracaat edebilirler. 3—7559 © racaat. 3—1600 kendisinin birer teahhüt senedi! ye erme inte gezer, sidikli, | çırpınmak hastalığı- eyer 2 i i mübre oümalerma deri) Kulüp» Sinemasında, © Veni Sinemada. m alpler. velilerinin teahhiitname- “leri (bu hastalıklardan biri ile Kabem | hastalıklardan biri teli 27. X numaralı Casus GIZLIADA ,olduğu bilâhare anlaşılan talebe Fransızca sözlü —— fevkalâde Sözlü şarktlr , mek: çıkarilir ve na Jül Vermin şaheser romanı, dar o talebe için hükümetçe ih- |İl M. bilirse i Dietrich M: Lionel Barrimür tiyar olunan bütün ması ilâveten: çocuk dans ve oyunları. sinden tazmin ettirilir, 3—7585

Bu sayıdan diğer sayfalar: