14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE No. 3802: ON İKİNCİ SENE. Yalnız Ankara()rman çifliği Süt ve Mamulâtı Magazasından, Her Zaman Günlük, Nefis, Sıhhi Süt ve Mamulâtını Bulabilirsiniz > N &- vape 1939. ANKARA ORMAN ÇİFTLİĞİ, MAĞAZALARI, TELE: 3755, 3680, 1824. ilan Zonguldak Belediye Riyasetinden: Ankara, Istanbul, Zonguldak Bele- diyelerinde Mevcut Şartnameye Tev- fikan Zonguldak Şehir Imar ve Hudut |: Haritasını Yapmağa Talip Olacakların Gazeteniz ile ilan Tarihinden itibaren Üç Haftaya Kadar Mezkür Belediye- lere Müracaat Eylemeleri Lüzümü ilan Olunur. 3-7694 ilan ZOngudak Belediye Riyasetinden: Zonguldak'ta Yaptırılacak Beton Arme iskelenin Proje ve Keşiflerinin ihzarına Ait Tanzim Edilen Şartname ile iskele Mahllini ve Civarını Gösterir Plân Ankara ve Istanbul Belediye Re- isliklerine. Gönderilmiştir. Talip Olan Alâkadarların Mezkür Belediyelere Müracaatları Lüzümu ilan Olunur.7695 ğ Deni Yİ NUMARA. Ankari nedi n aldığım 14 numarada mukeyyet motosiklet umarasını zayi ettim, Yenisini a tan eskisinin hükmü yok: İtalyan tebaasından Neyri, 3—7690 ZAYİ MÜHÜR. 8 Bi T za; sini een eskisinin hük- mü yoktur. Zabıt kâtibi Necmettin Bey zevcesi Macide. —7699 PAZAR 14 ŞUBAT 1932 İSTANBUT, POLİS MÜDÜRLÜĞÜN- DEN: ta memurları için iymal edile. Zabıt 000 ila 2191 takı müneleri görmek ve şeraiti öğrenmek iy le teklif mektubünu vermek üzere yev ârda saat 14de kadar Defter- mbe gi eş An epi Evka "müdriyeinde” bulun ne £ perşe tiyesi icra kılı yi ei nü SI HER YERDE 5 KURUŞ y KN mi A. Defterdarlığından: Mahalle mevkii sokağı cinsi umum N, metruke N. muham hisög si. mi men K. miktari Lira şi e e 1 ie / 5480 268 840 İçhis 2/27 311 3000 e Ça zl 323 300. 37/1024 Hab sha Mesci e 9/2215 237 850 2/6 Yangın yeri Nilüfer cad al 40M, 140 Yangın yeri Nilüfer cad 109 M. 26 San 400 pazar günü sa; rıda yazılı hane ve arsalar 6:3:932 at 15 te Talip aleni 3 Yukarı bilmüzayede satılmak üzere bir ay temdit edilmiş tir, detardarlıkta müteşekkil İkomis yona müracaatlar 3 —7599 yam ve za n: AHKEME VE !CBA İLANLAR cadde: riE vekâlei som İdari Humümiye. ... bul n 22/2) Ankara Asliye Birinci! binde İlle eğmek üz Hukuk Mahkemesinden: İ Ya konulmuştur, Talip olanla- esinde gösterilen ee & m üracanriaei e! lu: Seta A. VALİLİĞİN Çubukabat istasyonu! 5 ton miktarında kil 25 işe 00 ren 3 23 li öde e RE 3 a Bi 8 Ge iemmi 2 a. m m Raga a B ir E| ER5: say p m 8 ye 3 AA) ERER Bamsya Ew vi f FEB 5 GEp siri? — : 5 5 Eğ > aa tah: greek anım tara a an | eye ününe kadar her pazartesi ve perşe âhi di İğ oalaı Bazar wueti yle ve Şeraiti Ele in Ka dairesinde talibine veril e şe | raiti anlamak istiyenlerin her gün En cümen kalemine müracaatları ilân 3 ur, 3—7538 Nafıa Vekâletindeh Ahşap traverslerin ali e istimal imi üzere (15) tor na kaim olmak üzere ilân olunur. BD ül. ği Ankara Asliye Ceza ma demiri kapalı zarfla münal — Mahkemesinden: aya konulmuş k ziyamdan maznun hisar | a4 > 932 ali mü- da 1 numaralı han hapisanei süt pazartesi SdeAn rada Nafra Yi e | ya plc günü a7 X 3 932 pazarte a iştirak edeceklerin kr mektuplarını “ve muvakkat 1 dee ticaret odası vesika 7698 EŞ ayni gün ve Saatte münaka leğen vermeleri lâzımi- di esi veya Ee kun: enini bi termesi ilânen ihtar olunur. mi mezki : d darlık dairesinde müteşekkil ,mübayaa Ankara Asliye Ceza| Taliplerin münakasa, şartna- komisyonuna vermeleri iylân olunur. | Mahkemesinden: mesini bir lir: mukabilinde Ânka- 3 Hilafıhakikat beyanatta bulun | rada Ri edimi e ÜDURLUĞUN. | maktan su uçlu mevcut mahallesin: e | den, | bulda Haydarpaşa liman ; 2 vw EVKAF MÜDÜRLÜĞÜN- | “ii vukuf ar oği EE işleri müdürlüğünden tedarik ede- hmet Kadir Efe bilirler, Hamamönünden amk iz günü olan 23 2 932 salı saat 14 de | 3—7618 cadde üzerindeki ei mey | asliye ceza mahkemesine gelmesi ; > U danlık üç gün - bayram için Ve r| veya m göstermesi ilân. Hali Tastiyede Bulunan MR kiraya erlcinden talip) ihtar olu 3—76: 697. Uşak Terakii Ziraat Tü- anlarım yew i ihale vi 2.932 Ankara Asliye Ceza i en: rk Anonim Şirketi Tasfi- © i - Mahkemesinden: Şirket Hissedaran umum Ae ye Heyetind eriç ruznamede yazılı mi SEYRİSEFAİN. yaş İZMİR - PİRE - A per anuna muhalefetten suçlu Ka çarazıda münd a e E POSTASI, 3 (Ankara) 16 şubat salı 11 de, Pire ceza mahkemesine gelmesi |$<nbe günü saat 14 te Uşak Şek lr a meskenini göstermesi ilanen | kasında adi surette içtimaa daveti tekar o“ TRABZON POSTASI. lar olunur. rr eylediginden Şirket esas e elen Ken) 17 şubat çar 37696 az alt şamba * Jmalik meki çev Bh has z .. .. zır bulunmaları madan evvel ali MERSİN POSTASI. Alsan de üreti» İçeşaryia Mel arkan in olun i Kez 12 şubat cuma 10 e Ruznameyi Müzakerat: Ri Ta er muamelatına mütcal!ik izaha€ 5 e e mevcudatından olan BANDIRMA POSTASI. sında Saruhan b > kü ie a i Li iğ w i 1 ON Gia ieir. 2508 abrikasiyle teferrüat ve müştemil ez erik ie z ei |pazarlık suretiyle satılması hudüsünda i ahiyet talebini mutazammın Tasfiya KARABİGA POSTASI. 932 tarih cumartesi saat 14de Hey'etinin teklifi. 37505 İ : (Bandırma) cumartesi, çar- bllkl) aleni müzayede suretiy ; samba 18 de. le satılacağı ilân olunur. g j <a UDANYA POSTASI. Hi İmtiyaz Sahibi: Falih RIFKI 9,30 da İdare ve Galata rıhtrğİ | Umumi Se ve İdare eden: LLM TEM Yİ mundan kalkar! Naşit H LATTE TİYE 7615 iri çakar e Mim a a Milliye,, Mabaasında B: 3—1658, ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: