15 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞUBAT PAZARTESİ 1932 No. 3803: ON ÜÇÜNCÜ SENE. Gündelik. İŞ VE İHTISAS. sm İktısat Gİ 1 Çok Geçenli tütün köngieaiii tohum işlerine ait iki kongre daha toplara cak. Kongrelerin ü progra ları yüksek ihtısas işlerine dir Adliyede mehakimi teşkiylâtı ya le e tohum ıslâh işleri nasıl yapılmalıdır? Salâl Gi icra makammın bu sualin vabını bizzat vo meği tercih © eti i, Türki; yolunda kazanılan me: nin bü- yüklüğünü gösteri: Demokratik Holi et halka yalnız di Bi bu tür ii hak ve- ren hükümet değil; da halk nsan halk bilgisini) * hlak Omenfaat için istismara imkân ve mt veren hükümet- tir Kongre kararları şüphe y. kai mahiyetinde hükümler me a) t ai hangi bir ih- vekil Iv ii netiyceler 2 iyet içi için birinci met için m maddeleri hazırlamış o- bir hafta ka- aisinin metiy- cesinde bize e vekilin si ke bahsettiği böyle “bir eser a gn dar 20 vam Va eki Toplanacak > m za i kongreni in ve ıslâh kon. da muvaffak olacak- lardır. :1 Bu ıki kongre de birinci e rl e bie kette müs- iş ve müspet iş ii senesinin ilk 31 son ve senesinin 1932 | yenler larında YE Teşrit Hayat. MECLIS AÇILIYOR. tatilini bitiren Büyük ae “Meclisi isi bugün saat 14 te açılacak ve ekseriyet mevcut ol- du irde müzakereye baş- lr a bugünkü ruzname- X li hakkın- li Mebusu Sırrı Beyin si po: netlerin tasdiykine dair ER lâyihası vardır. Meclisin tatili esnasında hü- kümet tarafından meclise tak- > dim edilen ilime a başlıcala- ri şu me dır Tür ye Cmhuriyei ile ei maş meti eriği Jenamesi ve İndek mücrimin ee e e Cümhuriyeti ile Lehistan sükmei Sresi ve ai ada imzala et mukavel ürkiye Cümbüriyeti le İngiltere hükümeti arasında imza edilmiş olan âdli muzaharet mukavele! i, iye 'ümhuriyeti ile ni ve tashihi hakkındaki kanun lâyihasi, (A) listesinin 45 inci bendi B. ve C1,2 numaralarında münderiç yüz kilosu ye rine mikâbı kelimesi ve B listesi nin 277 inci bendindeki colophane ke- limesinin yanındaki: B harfi yerine H harfi konulacaktır.) htıyat zabit ve askeri ei maddesine bir fıkra ilâvesi EE ilk Ein e (Sihhiye, nal. bant, mızıka, tüfekçi ve emsali meslek lerin gedikli zi zabitleri ise yedin- i sımıf askeri emurluğa nasj ve si GEZ lah altına alındıkları za- man kendi meslekleri dahilindeki hiz- metlerde kullanılır.) Gene anui yedinci maddesinin ilk fıkrasmın tadi- line dair diğer bir kanun Jâyihası (üçüncü maddede yazılı hizmetler sında talim ve tahsil devrelerinden her üçte birinden. faz- müddet — dev emi- terhis. — edilet müteakip sende dean size devrenin ta atina ler ark la bir P | yacehesinde ki ele alemi “ hangi birine kanuni bir mazerete müs-| de ai alm anla-| tenit . olarak Akvam Cemiyetinde, ÇIN - JAPON IHTILAFI. mu serpe en emi si istem, nevre'de hi mucip “oldu. Simdirle en me n faydasız olacağı hakkında 2 var. Alâkad hafil ardan i Ces etmek için memleketlerine dönen .ngi- Hiz ve İtalyan om Nazırlarının av- detini bekliyecekt Cenevre. 14. A.A, Journal de Geneve'e nazaran cuma günü hususi bir öğle ye- meği esnasında İngiliz Hariciye nazırına atfolunaün beyanat İn- Lemi canlı Mk sureti Le cemiyeti akvam Be şi tari- hi m ilüne oldu- ve çin mi illerini büsek x ellik pell temsil edemiyen heyeti murahhasasının yn Ml içlimaa mekle hareket ni söy! Yalar. Cemiyet davet, ! diği Yen'in Cemiy. aka nin yle şark irili Hem. gul olması hususun y lisi bizzat rey v 5 gs iy bittabi meclis EMEL gök hes! yecanlı bir alâka w; ! üzeri ein arafın ha- zır ri Er hüsüst di s0 e miş ve uzun bir müzakereden sonra ha li hazır ahval v © Şeraiti içinde bu ge! ir teşebbüsün ay etini Çin mu ahize bırakmağı vermi imdi M, Yen'in Cem tibi umumiliğine vermiş olduğu mi bun kendisini teahbhüt altına, lü görmeğe ve münakaşa etmeğe başla Eğ yerde hükümetler halka ii ll fazla dönmeğe başla- dılar. Biz esasen ayrılmadığ edilmiyen mezkür müddet devrelerin e tesadüf ve fasılasız sa sene devr. Saz a kia aliriz ea olu inelei day ei halk içine daha ona yakın, daha ondan olarak girmek temayülün deyi Timi e iktisadi sahada yre inbgliriz ei bizim kişi pi mana eşi ur; atik inkılabm halka Söğrü leri İiirekgi idir. akimiyeti Miliye. Adana'da adı Gali Teti Adana: 14. A. A, İktısadi ve coğrafi ici bulun- mak üzere bayramda şehrimize gelen Darülfi vw Ticaret Mektebi eleeleri mss fabrikaları mü- ie şehrin görülecek yerlerini ge- #erek tetkiykatta İn lunmuşlardır.. Tale- e, "e kadar tem- feti talebeleri Ep trenle İstanbul'a reket edecekler, kani Ms bedeli: ei emi up 6 lecek tazmin una kabil senevi eşit SARIN 750 bin lirayı tecavüz etmemek üze- a il SR hhüdatta bulun- £ Vekili mezundur.) el tarafmdan pansi- yon mis zeyl olarak ' hazırlanan ip etmiyeceği merak ile sorulmakta. Binnetiyce, vene Akvam fevkalâ de bir celse aktedeckti: Bileşiği resmi karar ancak mecli- | i mumi celsesinde adar, tale- in Çin heyeti nezdin. da) bini geri amm iç D 12 inci sayıfada TARISISI TESLIHATTA onferans bugün tekrar mü ei başlıyor. M. Tardi- eu ve Matbuatı Fransız teklifini) ” methediyorlar. AA. Terki teslihat knlşm yarın müza kerelere devam edec Lon VİA A. Gazetelerin ekserisi len ım Ce- kanun lâyihası. Lâyihaya nazaran 1838 numaralı mektep pansiyonları kani nun altıncı maddesine şu fıkra ilave e- dilmektedir. (Mebenii milliyeden bulu- nan pansiyon binalarında yapılacak ta- miyrat ve sair masraf) ayni suretle e sair bu fasıldan tesviye edilir. Seferde bulundukları esnada bah: | ye a imal Yerikneei Mike, iha aki kan! tığı da tefsire başlamışlardır. Binaena ngiliz gazeteler göstrdiği endişeler zail olmuşt Cenevre. 14. A. A, M. Tardicu sesli sine tığ beyanatta terki teslihat eyi gittiğini Fransız fak ol ğ yaptığı alen projesinin muvaf Bele diye ii 83 üncü mi Ti sürülen projelerin hep noksan bulun adde- sine bir fıkra ilavesi hakkındaki akn (Devamı 4 üncü Sayıfada.), duğunu söylemiştir, imiyefi Jiilliye 57- > RECEP BEY GELIYOR. Garbi Anadoluda büyük bir “Mkiğkesyalsı apse Gülleri. yet Halk Fırkası uni Kâtibi Kütahya Mebusu Recep Bey dün Cümhuriyet Halk e Umumi dibi Kâtibi Recep Böy bi sabahki şeiciyize gelecektir. TOHUM KONGRESİ. tirenle Ziraat vekâleti, memleket zür-| ramı Ri ziyade alâkadar eden to- ie islahi faaliyeti hakkında An- ve bir kon; olan ongre aat vekâleti alâkadar- bir tamim yapmış ve bu ta- minde. kon; si mevzuu bhhedi 'zular dahilinde bildirmiştir Ve- hafta sonra Ankara'da top anacak olan bu m ha- li le lecek hazi nlanmaları fr ler bir rn isti amiyöe Adana muk ıslahı istasiyonu müdür e si lırndan ba: şka da Ankar: enstitüsü ve bu işle alâ': A beler iniehamlzl da İştirak ele “ jceklerdir. HAVA VAZI 1 VAZİYETİ. Memleketin Suhun, Suhunet Vaziy, eti - Şayani Dikkattir. kaç gündenberi kdela, arın inip Li devamı şehrimiz ve e Ga ka eritmişti. Fakat ile e fırtına iz Son let. teo; enstitüsünden | dün akşam ğımiz malâmatta memleket ihata şu suretle tes- pit Ri dir i gece saat ikiye ei şiddetini artırarak devam eden nubu garbi Ri sükün bile uş unun üzerine hemen hava karla- mıştır. Umumi vaziyete göre kar ya- Zışının. merkezi" sikleti vi reiki mıntakasiyle Marmi ır. Zira karın vasati ela Trak. yada 10 — 25 santimeti (Devamı $ inci sayı vfada 3 aylık S HER YERDE 5 KURUŞ Harici Mühim haberler. FRANSA - A - INGİLTERE ERDİN aris. 14, A. 5 Cenevre" den ,Lonân raya M hareket ld tekrar Cenevre'y. » | fikrindedir. va Hafta içinde avdet etme, te değil iki malini azı evvel mütavassıt bir süreti hal bulunacağı k? er. naatindedirl. Almanya'da mz Günü. ai A. Dahiliye dini sal R inci devir ârâ için de 10 nisanı Sm rmiştir. Alman — Fransız İktisadi Teşriki Mesaisi. SAA, e ve e Mai Rebii Mün teşarı M. Gign Alman ri irini er ederek Fı ae t riki mesaisi lale görüşmüştü Bri iLe Mebusan yakında malt ıs! tir. Bu kanun z liralık > zararı deruhte eti mektedir. —.> İspanya'da Mesuliyetler. Madrid. 14. A, Mesuliyetler tali İsme Prima ie bel. hükümeti ie orunu Epe Bu rap: Hiyk sd ak ere hulâsaten ri ra ck ve me iş yakında e de River:

Bu sayıdan diğer sayfalar: