15 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

15 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mii 15 ŞUBAT. İki Konferans. TURK HER TEKAMUL. Çeviren adl i) 1641 senesinde, hükümet tara-, haiz olduğu ehem A ei r gay- işi pek a. SER 8 ni Ba ŞE E.E Li » 3 83 5 Şe muğlak » ve'merasi ime di. U ei ele menkul acili yi Ela uğunu görürü: takriben 28.000 miktarında idi. ip Ti son umumi tal n 873 senesinde vaki olmuştur ki ii sizl esasın; iç bir plâna müstet siciller. bugi bile ilemi öper ilen sesk Ai |). ki kayıtleri bir hamlede altüst et- ti tan özü, Kanunu Medeni tat ile Şimdi -si biykatı netivcesi olan yeni kadas- sisat projesini ze iyzah etmek istiy. uhterem eslekda; Profesör Hegg e bırakıyor! la beri Türklere mülkiyet hakkını iade etti. Türk İnkılabı, Daki dürak; eyi e E et- kle alda! muazzam ir iş Mk ve mi olunabilir. TÜRKİYE'DE GAYRİ KULLER HAKKINDA YENİ HÜKÜMLERE MÜSTENİT PREN' Vaud Kantonu Kadast tro Mü- dürü.Dr. Hegg tarafın Hanımete; adile, Beyefendiler, Türki ye'de eski rejimde gayri menkul mülki ER şartları ve vaziveti hakknda mufassal iyza- hatı diz vi edin Şimi ha. ve güziyde meslkdasım. Türk Kadastro U- fen heyetlerinin ihtimamlariyle tanzim edilen cüz'i kadastro esa- sına ye en eni hu- # hüküm lerden lere al setmekliğimi Türki Cülaburiyde Büyi Millet Meclisi 17 şubat 1926-se: sinde, ulvi bir araz am Jes İsvicre asnn ivle. tamamen Karnnı Medenisine istinat * eden ve Ti eni: ata müteallik rik üzere 1851 mad- devi ihtiva eden Mecelleye malik Yeni kanunun esbabı mucibe layihası o muharriri olan Adliye Vekili. diyor ki; “Türk Kanunu kurtulmuş, eski medeniyetin kapı- larını kapıyarak Ohayat ve feyiz naen, senle edat v ve kati usul nel eN AR dilen aklar, ve amlar lerden iba- Türkiye Cam ret olduğu Ga ri i ki <7. Jeti Mütercimi Şakir Zıya. m İsvi ri , bahşeden muasır ee de İĞİSİ ba iki madde döasları ii esi fından e sıla, aklar rr, v ne sali unacaktır. itibari izd a cil mumi Hüküml ür 1 miyete bi nun hük se istihla etmesi-| çarihli arazi siciline aj ni mucip ol Eğer, her el kanunu ve al z 2d husus gayri izi iline yukarıda arzettiğimiz tezin si edersi | tini mevdana kovmu: ait olanı mukayes ibi n şi inin e metinlerin takril ldu: 'k gayri menkul "elinin “vi toz inin ap edeceğini istidla Il e iğer taraf ul: mek içi iri yem mi e kasmın diğer) n edenisii abulü #i esas is erleri yalnız kümlerle- miinaseb: vcede plânı ortaya çıkaran arazi Mimle zere, bu kabil bir teşekkül ve eml: ha ile ei 2 sl) e olarak beklenilen içtimai, ei e de, arazi sicill kar 21 santimetre olarak. ölümüz) « sadi, ve mali bilci tir. Yalnız Sıvas bütü memlekete verebilecei rai adastro müessesesi tesisini an den tirir silmesi çin Türk kadastro heye- Şu halde, u iki > azası gi sizler hiç değil- vini ne e ik bir si e b ti Zal uu müesseseye Sâ- mi EM edi ; ün emil Türkiye in Fen alim ede cüz” ia üdürü ea Hizşi ir mi Türk Kanunu Medenisinin 632 inci ei K.M.6 mad- des) inde gayri mi ie mülkiy, et a ray sabit olduğu- enkullerin de: gayı e a Tapu İNE ime ve maddesiyle tezat teşkil eder gil gö daimi olmak üzere ayrıca kayde- Aktif K. a sinin 15.2. 1932 yi Saat 18 - e zerg ita sı ve emlak cetv elindeki kayıt il teniden mini e birincisi, üeimee, (hul kul ki olan) i Kasa: Külçe safi kilogram. (ilâveten tedavüle çıkârılân banknotlar Altm karşılığı 4621 917) Külçe safi kilogram. Meskük türk altını safi kiloğram 2216 335) Banknot Ufaklık Dahildeki Muhabirl er Hariçteki Muhabirler: Altın mevcudu İlaveten tedavülel külçe * safi çıkarılan “bank: z ekg, 751440 notlar karşılığı © Atma © © İlaveten tedavülel tahvili | Döviz mevcudu çıkarılan bank). abil ; notlar karşılığı Serbest dövizler Hazine Tahvilleri: Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı Kanunun 6 ve 8 inci ci maddelerine tevfikani vaki tediyat Cüzdan Altın üzerine avans ere sam Nazım iz : mad-| 500.000 Türk il dü BM tev-| Esham ve Tahvi di edilen kıymetler | Çitibari iii Muhtelif Depo Hesapları Saat 20 - 20, 30. Der: Hava Vaziyeti 5 (Baş Tarafı 1 inci sayıfada) ra e yi bulmi sr. da bu kar fırtı| « 3 mınti nasımdan hiznesini almıştır. Balı- ke: SN olduğ hafaza oetmi irt irtifar 35 santi inlete balye il Kes el kl ğer mıntaka- rtifar 2 — 6santi- mere kadardır. amli yeis ahki irtifa ein, anal alda r ki aradeniz sahil mntakasın: di da 10 santimran eyi Bu nası çi gark Pir iştir; Erzin da da sini gös m > Samime ira tutu UŞ iyii Ki re kadar eritmiş ve bugün Karakö Saat 19,30 - 20 Edip Sait Bey i i onset ra a 20 santimetre- se'de kar pala Suhunet Vaziyı k bir metre irtifada ası ee ziyeti Bugün takası Trak; takalarıdır denilebilir. - Zira sarki me da üşü Bi sinde rm fevi Dün 1 vam eden ge, yanan fırtması be sek gi huriyet Merkez Bankası İl Şubat 1932 vaziyeti et e ba 'da bir derece daha aşağı oli Te Sa; aat 18, 30 - z Bip Sait Bey gi Koriva, a en 3 düsük pm Urfa sıfırdır. Antslya- edilirse — diğer mmtakala- nazaran det sıcak sani ka- bil olacaktı t va: bilhassa siyasi, “ken Türkiye'nin en soğuk mın TT mtakasımda Bursada sıfır- ğı - tür, nadolunu! un en ili e kavdedil mist. vece mer bie 2 ine gecmi yarısına kadar de- hemen 2 tarafında iddetli olarak tesirini gön. Gü a » m Sermaye Tedavüldeki Bankhotlar: Deruhti edil 58.748563. Kanunun 6 vaki tediyat Karşılığı tamamen olarak tedavüle li len Vadesiz Teydiatş 7 Hazine hesâbı cârisi Diğer mevduat Döviz Mevduatı. i J Muhtelif “Nazım İesğler ve 8 inci maddelerine tevfikanl Deruhte edilen evrakı naktiye bakıyesi Kii tamamen altın olarak tedavülel na tahvili kabil döviz| 58.748.563, —1300000—İ skonto haddi Yo NM ee a Mh 6814 157.448.563, —| 5485 904,40'170493.068,80 3611304; 800.674,75 2.633.048,60 18543.130,92 Yekün 4 7558001,40 1.005,

Bu sayıdan diğer sayfalar: