15 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

15 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 15 ŞUBAT. Evelki Akşam ve Dünkü Be ANKARA ASKERLİK ŞUBE- Y I ugün Bug: | Sİ RİYASETİNDE a e K lü Gi k m “Y Si I Mali gaziler 2 eN yetim- ik s il ı I lerinin 932 senesi için tütün ikra- Akköprüde Bir Yangın utup ınemasında, eni nema a. Mem ve a Başlangıer. el E raren muamelesi 20 marta ei devam i Akköprü civarın İk -Ş$rare ıZ edecek bu tarihten sonra müraca- da Kii hiikme mini Alâ- Haya tmı Kazan ii h hi atler kabul mr i zi 1 — Malüller senedi resmi ma» git olup m > ba a din i Fransızca sözlü şarkılı fevkalâde a te ır aş cüzdanı ve devre muayenesi iMlustafa Remzi Beyin ikamet et- | ir Sözlü şarkılı Ames te baciye Le gösterir raporlarını beraber getire Hü hanenin soba borusundan İİ hissi film | ve iştirakiyle müthiş ve senedi. resmisi olmıyan» : p 2 İZ faciaları, p p ateş çıktığı görülerek itfaiyeye | Doli i i Brien BE lar yeniden senedi resmi istihsal ee İermya. ve derhal yeti i Davıs ve Victor. Boucher. Ye im e meden deftere dahil edilmiye- i İŞLE. a İLAVETEN : ZENGİN DÜNYA HAVADİSLERİ ike tfaiye il. De vr Dükânemdak m ii > Senedi resmiyi Hamil şe- eri hit sem evel emirde Br caat. ek kadıri rik üddei vu 'Hü- ait e apartımanın unda MAHKEME VE "UKRA i v i dükânından yanğın. ikin dene İTANLARI, eti memnuann tayinine müşteriye aittir. i R faiye heman: yetişip yangını söir. — ai irinli mesaişine nazaran —— 3 — Hakim Tap siciliylersabit ol.| ei rene dü a malilemece takdir olunan 10 Bre vekilet. mayan gets. alk Pari riyle haklarının le ei Yangına sebep dükânde ya! a # dei isilak > diğine dair $ tutuş Ankara İcrave İflâs Heye ailiyetime ali tenin bun Halilamıme we hususatı faiz ve masrafa TUbat verdirilecektir. Bu meşrutar masıdır. Yanan m Sr özer: gıyabem Karar. verilmiş! e si dair olam ietilarme tasi iylâtdam iye trhavi senedi. resmileri mahalli yangın. j emva alime gösterilerek halen ni Hanıma. to m e. e iin ez e oi cü e ma Ek elenen: me maa biklirmeleri aksi: Kalde: Bak meyal oldukları tasdik maktan kurtulmuştur. ettirile. sisilbiyeler sabit: olmıyan: alacaklı— ve Bu suretle teki ük inde Kâin 13B12'lira. kıymeti" emmül ettir” Bay ği deme Ankara Ticaret Mahkeme. ie sa ğe me dikleri senedi resmileri üzerine riç kalacalilarıder. Ükammeneli ve haymana” re z maruf otel tarihi ilandan» m otuz sinden: Kirttrrmm. şartnamesi bere defteri mahsusuna kayıt Elektrik Şizketi Mazmmosime.. ia milletle gerisi atiye. dairesinde o Müdürü Hacı Hüseyin Efendi yl am ar erk Ak edilecektir. ” sinde Yangın Baslarıgser. | yak artırma ile satılığa erir vekili: avukat Mustafa Remzi Bey vilündüruler. ||| : > rl bi vir b Ky am side ole) Evsaf ve müştemilatı: tarafmdan. slm 3 zara Veli: Gk a men- il gbi ve mesinde oks) Bodrum kara dür ol ve salan veda zade, Malymut ve müğlaleyi EE e a üze we birinci Zurumda Tüccamdan, Zirminli. zade. ini "şart talakkuk etmezse şubeye müracaatla izahı pi talaşlar ateş almış ve Bari psi ükg nezdinde Hacr İdris ağa. aleyhine a e iie ılır ve lardır. eş ir kal dükü : ikieci i Ta ğ- nin çatısı kısmen hasa- - ic kat eve bir ham an aca İki ğun gaye Ria çeprimentu mulemmen | lali Tastiyede ki € 1. üçüncü katta N anın. Biti ir z i E ii ii 4 i İN Ş e ii ET vi © ,g 2 i e ye il nrara ile karara ranta' US: X anın üstün. | ve meziktir karar 25:12.081 tarihli © e | ri E. A. Şirketi mi Me Halimiyeti Milive gazetesi ile İĞ ala e mütea — mur — Ama işin lim, ie muham- wüddaeleyhi Haer İdris ağaya teb- Ee Zi verimi kıymeti olan: İaşe kaim olmak ü ” üzeri! i Ziraat Mektepleri Mezumları |,satı mevcut ve betin bila Cemiyetinde İdare Heyeti ei ii Anadblu otomobil. ve otobüsleri TEA Dün zira: eri mezun siir el al. gizemin 4 şubat 1932 ta: Pe inileme i dali, ti © larr cemiyeti merkez heyeti içtima| 2. Tapu ve verğir har ek heleki ei ME eği imei ii rok; limiti di <8 fi: saire: hükme: ha- | z ederek cemiyetin : idare heyetini. ye'risumır İ pa Be i a alacağı olan eshabı matlubun azami! bit seçmiştir. be lü Mili deri ademi kanaate bar arzakal termi- ş memaiyeimize ale ji sene iv mezlür şirketin re Umumi reisliğe Aksaray meh; | lüm bedeli zamanmda verilmezse gayri 701 İsime talem etmelile maki Ea iğ “5 Z > e yenişehirde Gözi M. Kemal cadesin usu Yaşar, umumi (kâtipliğe yük. | menkul ikinci' bir arterme ile. satılarak sustaki'i fterii malisusun 205 Sa Kom 8 z — Pergembe: günlü saat- 74 ten 17 ye ka. sek ziraat mektebi toprak labora- bedel fark ve me mi KE kyani. ikametgâlı meçhul 5 gm a ime beş Faiz hükme Kacet müddaaleyh. Hacer İdris a > 3 Erek iş z g Mn çime emiş a öcal tv eya Kani usulü muhakemeleri di ekâleti neşriyat. mü- Banımım 14 e | — Gönen günde EE iş ANKARA EVKAF MÜDÜRLÜĞÜ. dürü « Govar Rüştü, mühasipiğe|” — Hakları tapo sicili ile iü ol. ce ilânen tebliğine ve wi > v e ali hasını Bür ir suretin nin di mafikeme 49 ver Kimentr merter almış ad ve t Tabakanede 448 numarale- dürü ni a heyeti izale Hadarlarşn e ai ve — elk kei olumacalklardın vali malümat ei a ay, e ii mami ni Ba iğ. Ma ileyh limak ii 2 ra ile if- bağ üç sene müddetle kiraya m di — 5 re a dair olan iddialarını tarihi ilandan Hacr İdris ağaya tebliğ makamına — Vuğlna. müracaatları iylân olu üzere eğ e tarinde iytibaren 29 müdür iseyfiyet ilan o-| — 3—7712. | günmüdi üzayedeye konulmuştur. çi 15 e ri ihde Pazartesi günü saat 1S te ihale elileeğinder talip olanların a imei ilk içtimar- caklarlar satış. bedelinin paylaşmasından Ankara ii ve İflâs Memur- Ankar: re kaf, iü Mr âliteden heyet çarşarıba günü ha: si e Artırma şartnamesi luğumdan e yü; üz dört lira yirmi dokuz dürlüğüne gnüiracaatları. 3—7503 ayan oan -arlaş-| ilan tarihinden itibaren herkese açık'bu oo Ankarada Diyai ve heyeti mü. kuruşluk-ve.12:8:931 tarihli. mak ŞN z ii kv armış miyete ; ait daha; barı İkakaril kariyi Bims Kİ ie zayi ettim hükmü yoktur. ip Beye (840) lira- yir 7 ln Sesa altına b De li e MD esi Si ipotek olup gayriez s2 Gn Mütekaiz miralay: İsmai Sonra çarşai mbat günü teki | n dol: | 1 d t rer'olan Ankaranını Cebeci eni - Müdürlüğü ——— kılacaktır. Artırma gayri menkul mu- rında Demirlibahçe mahallesinde el-! A. Tapu rlügün - Hali Tasfiyede Bulman |” sl Krymeti kermese de yevm Maarif vekili ük me ağaya. den: k ğin al apartımanı. 2 7 yü i -akılamaz: şart tahak! iseikin a mesini Bi Ef. uhdei tasarrı mi Uşak Terakii Ziraat Tü- |« bi arma e Mağ lim ek ein Ke ve pe ri en imi EE NAZ ; > Zİ ahhi tularak teminatta 20 in el tirdi üd- rk Anonim Tasfi- | kalkar: vi © Le ri İn Mesut Efendiler ağları ceni- | Ankara Evkaf Müdürlüğünden: bae il a ba p Hane ve müştemila- “ye Heyetinden: — Satış-17 3 932 m müsadif tr ii ii dairesinde tarihi iylân- ş5 a elyevm evkal Saat EE si Şirket He emmum Hey'etinin. 707. ik AMY daş iylDine (S0) Şüs mitiderle Graz iye yone Ana kadın. ve müdüriyetinin bei bim ye Dir İcra resi laz Misel ilkcaçık arttırma ile satılığa çıkarılmış aç i # ZN tır: müzakere ve bir karara raptetmek — Gösterilen artırımya işti EVSAF VE pa em pe ? zere > iile 932 tarihine müsadif Si ii iile ole ir u- nenin ia cephesi pasın Uşak Şeker Fab iti irildi : e den akde Kosrada adi içtiman daveti tekar bar olunacaktır. fazla malümat almak is bada bir sofa üzerinde solda iki oda kamuya iletin i mz o saat 15: ri i n bir kw anl” yledigind yn 2 2 utba) methalim gi de nie melir | ilan peni ari acma. at mekteple yüzle Spa i mahsusuna mü lan al a Kayt ettirmeleri ilân olunur. 3—7656 rü Hamdi Abidi > ii .- ileri ik ; aitila idin Tevi iE Beyler r se-jleri ile birlikte bildirmeleri aksi ei ee 7709 ZAYİ MAKBUZ. Ni o aya cil içim müi erinden e Ni 20 eri üre 937 nlmnlneei ii maalen müzayedeye nu Süme şerik gın keşif ve tahkikatı Geli asar Baga gi veüdür amci miieibince emar tıyüz hisseye | Juğuna müracaatları ilan olunur. 3 ve izi biR a 3—75ö3 “malike hissdaxlarrın. mezkür akil a- 37703 | den 1 kadem ah ş gr bulunmasarı ve içtimadem evvel bu- çıkılınca çatı arası olmak üzere ve ri A. Tapu men Kiralık m ve esi ilân olunur. Ankara Asliye. Birimci ” ne «akin aşağıdaki sofa hacminde bi K sofa ve çatı aralarma geçilir. Kapılar z Apartıman ze emeli Şi selktına ii baha Hukuk Mahkemesinden ; | mevcut ve zemin katta müstakil iki vi Ailğettin mahallesinde verginin Ni EM in Şirket e olan Şeker) Ankaranın eblebiei mahallesinde bir mutfak ve odümlük ve ni ve 318 kaydında Mehmet oğlu Halil e SEN ni e kapısr önünde (280) iz ni i daki? apartımam enini ene ve iii Sakburağ ln inen Le iie Api Gögmezei r ayı am: e etrafı şarnel 2 il Efendi; kal le ve-mektep çıkmazı ais si pm m iğ Salahiyet talebini mutazammın in kağında nede mukim fen va mu ke yeri vardır. h ane arsasını: Yiey'etinin teklifi. e | mektebi sidik Hasan oğlu AR- -) MUDULLARI VE KIYMETİ (o |mumeileyhin 323 senesinde ve! o. il le oğulları Ahmet ve Halil abrikasiy tarafım- İçiirdekilere müracant 377045) Zayi İkamet Tezkeresi. Bon Bvasiden” ceryan da miuhale: | Şark Pembe sene-- emi Ankara Polis Müdürlüğünden aldı. mesi neticesinde: ei m ani Necmiye. Hanım gar- vi male istiyorlar tapu sicilinde Apk ara Polis pm V71S115-318'numaralı ikamet tez-, o Müddeialeyhin kısmen tari w ve kısmen müftez olinmyan bu arsanm mülkiye e YE b seremi sayi ettim yenisini alacağımdan | olduğundan ilânen iz in sü Ömer Lü arsasiyle: malidüt dile Bakar alâkadar olanler varsa Wipe örtü ğünden: gibi mahkemeyi ce lira me muhammenesinde- 222-932 pazartesi günü saat onda: Ankarada: e Bey mahallesi se, de mm ei ibında küküm ve- mezkür -mı 19 - k- 932 tarihinde: Samanpazarı.ci me sokak Na: ilmiş . müddeiye ile omüddeialeyhin SATIŞ; ŞARTLARI. İk ahkik memuruna evrakr müsbite-. varında düşürülmüş, bir mıkdar para Bulgar eid Pereç a Avram : a da aa itibaren boşanmalâ- 1 — Arttırmayaz istirak için muham- e ibraz etmeleri ilan olmür, — bulunmustur. Sahibinin, Polis. müdüriye 37707 Gm olveçhile kaya ve tesciline ve, men kıymeti olan (2600) lira üzerinde 3—7701 tine müracaatı. a7 p

Bu sayıdan diğer sayfalar: