16 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

16 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE yas 17 Lira S 6 ayi 9. » 3 e 5 Gündelik. TEZLER. Cenevre konferansında doktor: ekil ve Ha Cenevre Haberleri. TAHDIDI TESLIHATTA enem lehliler bir z lifte undular ve milletler eni sl aleyi meyli ni türlü telkin ve neşriyatın vesaitin sulh ehil meli rinin temini için beynelmilel bir mukavele tanziymini istediler. Brüning Amerikan demir sa ri mümessillerine müsavi hak lardan bahsetti. Fakat konfe- ransla bilhassa Çin murahhası- nın söylediği nutuk çok şayani ne olduğunu in başladığını| dikkattir. ir tari duğu zaman M. Yen nutkunda Çin'in bu- Ren İnel Bye e mü- — tahdidinden baha iahesin muz p arasın bi r vii daha or- onferans heyeti bi bunu iylân pe i yazmıştı. Sole konferansının da; her Şey: evel hususi bir komisyon ey aklen ulh Gini eyi bir tarif bulmağa çalışması şüp- a ydu, Hesiz daha doğru olurdu. O kadar bini lr ine Kon İarciâlem zannettiğimiz ve her-| feransa b Kesin manasını eyi pi a rupa'ya gelen Çin sele Marsi He etmediğimiz bu basit kelime! ya'da kam beyanatında inin akvam cemiyetine iyti- madını ve sonuna kadar müca- le lara söyledi. in Üzerinde muhtelif ii oldukları karı; Eşi: EİN m n ki rn ei Be bale si- | Akvam Cemiyetinde. w) ateş sahasındaki mesuliyetini ÇIN - JAPON IHTILAFI. Konsoloslar heyetinin ikinci | raporu geldi. Rapor 3 şubatta beri fiylen mevcut olan hari o riyazderinde. HER YERDE 5 KURUŞ Dahili Haberler. MECLIS AÇILDI. e Millet Kâzım Paşa Harici Mühim Haberler. TAMIRAT T MESELESİ, dün 15. > A. Salahiyettar mehafil, ansa tere'nin tamiyrat mese Meclisi e ei e ya- netiycesin in de eli #ından | mül bulmuş olmalarından dol dl tiye bul ii > e » ae Hile beraber. Jüdon pers mba "zünü topladılnak üzere | nuniyet izhar etmektedir. run hinde değildir. dağılmıştı u iytilâf, noktaya mü: Japo lar konsoloslar heye: almıyacağı ehi iyetle kaydedilmek- >») verm İş olduklari vaitlere tedir. Fransız - İngiliz a ir olan müzakerelerin men imtiyazlı mıntakanın lerine ait kisımi den a nakledi. bir mü olmazsa büyı bir harp gayri kabili içtinaptır. Japon iciye Nazırı İngiliz, Fransız, sejirleri; . ti. 1 e iyzah eden ikredil mekte ve ateş hatlarında Cenevre. 15-2-932 Hususi bi, Avrupa'- sı ha: sebi iyle mesuliyeti hangi tara- er istasiyond silahlı ve alk milletler bu- Konferansta Tevfik Rüştü z rl Peve Gümhüriyet Halk Fehsik Ünü r üyük tezat,| Bey tezimizi iyzah etti. Teklifle. bir vakit vücut mi Kâtibi Kütahya Mebusu Re- illetlerin emniyet da rimiz alâka ile dinlendi. Derin ğı beyan ölüm /<ep, Bey sl sab: bahiki tirenle şeh- © emniyet davası hal-| bir intiba bırakan başmurahha- bahriye timize gelmi Mi iye ei değişmı Imanya, daima ta- lunmadıkça bir tüfek eksiltmek) sınız İri la lir teni ıntakasınd. şe ad Fırka Erkânı taratından iş çisem tatili mü fliyetinde değildir. Eğer dünya- £ mehafili türk tezi. | yolları kapatarak ve polisin silah lanmıştır... o“ leasındadır. m en kuvvetli ordusunun sahibi larını alarak kendileri için tam hir i a nin objektifin en esaslı nüktele- j iğ ANE HALKEVI. a plan millet emniyet şüphesi için-| rimi ihtiva ettiği kanaatindedir Ağri yan e gn ; Halkevi 19 şubat cu- Alman Reisicümhurluğu He bulunursa, silahsız Alman; e ekte ve sivil Çinliler tara-. yea te merasimle açı Berlin. 15. A.A, fe ya ? Bu takdirde sulh Cenevre, 15. A. A. Ml an fp ea e çini de istiklâl mar 'ndei —— #nuhafazası, alnız birkaç devleti Ni 8 lâ 1 1931 ti ili mi orand sr Ke a e a k, belli bir tablo ile Me a Verilmi bir e P Öreii di a arı memorandomu- İ mezkârda > buh ivil “elbiseli ki ini aralabak sine birçok taraflardan vaki rilmiş bir vaziyfe telakki edil- | < ülmhi Mek | 1 Bu devletle-| £ tahakkuk ai mutlak bir za; inline efratlarını ii Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi lif eliz b urluğa rn geleci MEME me iz Lİ in bulundurduklarını o kaydeylemek- debi Recep Hey bir tuk iyrat| rar na: ini koymağı kabul yin sulhun muhafazası için dül.. Bilim aşağı ii tekli ez ici tedir. Ayni rapor gönüllü ve ihti ik Rt Galip 5 70 Fri iel sini iz ği ifleri aci | immitiklu b Wi 3 4 ” yn ve anlaşmış oldukları her) yen çet BİL Sisi taviiye ve sak ballar bir cok pri evlerinin eli :edbirin silahsızlar veya - zayıflar| eder. e : eek e p | ında bir” “hasbihalde Dakanicak M. John Simon'un İyzahatı. tarafından kabul nl ke Eri kanunlar, beynelmilel ha MN Tapa bir etmiz dak | tE- İmkânsız Mi Yarı yatın inkişaf devresine intibak | Jarını bildirmektedi iğ İ ez sonra 2 ii raya DİN ei ettirmek ve alenen > e teşvik, dev genç sanatkârımız; di rin, see esli sulh da-| Jeti hukuku düveli ihlâle sürükle, şa nghay. 15. A. A.| ve Behçet Kemal Beyler tarafın- için propağanda yapmak, devletler ara | (Japonlar iy elenen vermiş | dan lanan manzüm (Çoban vası gil rmiyeceklerine ar iyesi) Ankara Halkevi ilk ama- Si sındaki münasebetleri yim k | oldukları vâde n hücüm | PV > nasıl aş oan Gal em k : tör temsil grupu tarafından oyna- e nu isimi elma için kasten yanlış haberler ve vesikalar | tankları, ağır önlere miele) barakb İardi ie b e ir rey'#mek gibi bi arasındaki | pe süvari ile takvi: iye edilmiş kül (Coban) türklerin Anadolu'ya İçi e e vi AYAZA MUVVEĞİ iyi münasebetlere mugayir an Sul| Hyetli kuvvetler ihraç eylemiş-| gelişlerini gösteren; muvaffak bir çin büyük masraflara ihtiyaç, hu için tehlikeli olan bütün efali bir sil- İde ve bal asv Bayisi 'mi-| piyestir. Piyes hal kesin düşün-| meler Ak ez vermiştir. Vardır, Dünyada sulhun devamı| sile halindi if etmek. tetkiykin lel de > meniz buna İİ celerimizi perşembe günkü Sebe Londra. 15. A. A. le alâkadar olan Almanya'nın ve | netiyceleri, devletleri kanunlarına zikri | /(€l | İmtiya: a mızda karilerimize arzedeceğiz. “| © Cenevre'den avdet üm ölan iğer mağlüplarm sulh masrafı-| g*sen cürümlerin DE it de- | ponlara mahsus Pp ye ae Cuma günkü merasim Halke-| John Simon dün bul Br ödemekten çekinmemeleri la-| 197 ithal svkedecek ilk bir bey-| mişlerdir. Vossung cephesinin| vine kaydedilen âzâlar içindir. Fa| muştür. i Bun gelir, Bahusus bü tediye imi e mukavelename aktine müsaade | öbür tarafında Japon ik kat bu merasimi baştan sonuna nm yakındaki içtimama dair olan iyti- lacaktı 5 dar radiyo vasıtasiyle memleketin| lâftan dola; i kalanmış bir borç karşılığı da) *** yoktur ve çinliler hâkimdir. a y y olayı iye Mae manevi tah- ü her siri da takip etmek de ka-| miş ve iktihamı lâzımgel Lie al didi em eni akkuk ettirme! z ankin. 15. A. A. | rilerimiz içiri mümkün olacaktır. müşkülâta rağ ie Fransa ve ei devletler Si-| için almacak ola: li eri tetkiyk et Hariciye pik Japonlar tara Şirndiy e kadar Ankara Halke| veya 15 gün zarfında iş Yahsızlı ir Alm. ve ri k kali İn ğa ve tabiler ce. | fından imtiyazlı mıntakann ie vine ki kayden azâ miktarı yedi Bir a beyinli #Mağlüplarla müsav; Safi kal et-| miyetlerinin salâhiyet sahibi mümessil. | Karşı Tesülhareke. a 1 sn-| yüzden fazladı Mediklerinden, şimdi ilke lerinde: r konferansı aci- dolayı İngiltere ve em hükü- K Pe tanen ve diğer EE e ey ie metleri nezdinde protestoda bulunmuş” Vilayet Umumi Meclisi. | #ündistentdan Çıkan ulunmama- Bey Erzincan Mebusü Sa e Beyle berabet bir istikamet alacağı ümit, Mai dır. İtilafın Almanya'da Tesiri. erlin. 15. A. A. 6 devletin (Belçika, Fransa İtalya Ja ya Bü ritanya ve Almanya) Cc. H. Fırkası Umumi Kâtibi Recep Ankara vilayeti umumi mec, İrkta müsavat e eğ orlar. Ya het 3. — Mektep Meme umumi su- Kes silahlı, erkes silahsız! iş- sete ei kei e de Şanghay. 15 A. A. na ali tahsillerde Cemiyeti akkın-| — Japonlar sabahleyin Cha bom- te üçüncü büyük teak iycabeden bilgilerin ithal edilmesi yi ar ml ği : bardımana devam sleek ağlar İ ani sunun zamanı ş olduğu husü| tarafından atılan mermilerden bazıları- antık ve adalet düsturlariyle| suna nazarı dikkatinin celbedilmesi. en ımtaka h ndaki si- Çıkmak mümkün deği Bu te- imetlerin re memleketler benin yakinine düşmesi üzerine İngi- #atların içinden ugalata ik tamim mai sero liz görür muvakkaten siperleri tah İle çıkılabilir. Cenevre tezlerinin| m meleri i dir. ukarenet a yim io işte bu hastalıkla illetlidir- 4; — Teli er, manevi tahdidi tesli encümene gönder rı Falih RIFKI. Leh hükümeti, at meselesini umumi e teklif eder. Bu encümen, lâ an mukaveleyi veya Melek ede- Hariciye Vekili Teni e me memur tali bir encümen tayin v İş | bilecektir. Bankası Umumi Müdürü ve İzmir ebusu Celal Bey ekiz tariki le İstanbul'a dönmüştür. Celâl Dayi Geldi. Cen M. game meşe baş Devamı 3. üncü sayıfada) liye etmişlerdi 5 ral vaj lisi, dün öğleden sonra saat 15, ade alamı baml o olduğu halde Lob- te 1932 senesi ilk içtimamı be- saya hareket e tmiştir. salonunla vali ve belediye! Pele Nevast - Beyin. riyasetinde Leh Bütçesinin m akietti. Ne Beys ekseriyet Varşova, 15. A: A, olduğ ve celsenin açlığı t, üçün, inmasımı mü ie nr v bildirdik sonra ali n bir md içsin ha eti İ evamı 6 ıncı say! (De 2 inci sayıfada) Bombay. A vaputu, 11.981.000 rupi kry- Cen SAA. Çin heyeti; atideki tebliği o tir: — Milli hükü roları Nankin'den Lo; ya ng'a makletmiş- tir. Bu tedbir, mu : a i - 4. | kümet organizminin normal faaliyetini İ hiçbir vechile ihlâl Ye ei di (Devamı 3.üncü sayıfa ZEYTINDAĞI. FALİH RIFKI 3 üncü sayıfada devam ediyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: