16 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

16 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 ŞUBAT, mop ane CENEVRE HABERLERİ ey e ii Yi Cihanın AKVAM CEMİYETİNDE.| (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) Kuvvetin memleket dahilindeki soğ İs icraatı milli birliği m ir, Lin - » Wang, Te — > Su Wehang - Chek'in ve Soong gibi kii m mensup zevatr zail gden milli birlik hükümeti mukavem. tinde bütün milletin müzaharetine isti- mat eylemektedir. müdafa cem ekte olan 19 uncu ordu, hüki mek riyle vaziyfesini iyfa eylemek- tedi: Londra. 15. A. A, Changhai'dan Reuter ajansa bildi- rliyor: "Şimdi artık Changhai HAKİMİYETİ MİLLİYE fından de — aa 1 zaman taarruz. €del tarla, dafaa eden tarafın vesaitine karşr bi ikpet temin etmekte olduğunu göster i ear harp gemilerini, tank- yyarelerini ağır opçu karelerini iş başmda gördük, Cemiye (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) a vam'ın, a, Çinin! bu ği hiçbir ie nan Tahdidi teslihat pepe ie bahati olmadığını kabul ve teslim edece nada” muralihasından ğini ümit ediyoruz. Cemiyeti mn, ve Hakiykaten sullu istiyorsak, ci- | İk © Bişar salat ekime dikim! sure Ümitlerimizi bina ettirmekte olduğu- tahdit mek: iycabeder. Hüküme-| muz kararı Japonya nazarı dikkate almı ti ni Hesabına tenkise iştirak ede- | yatak olursa, hürriyet ve istiklâlimiz cektir; Çin Heyeti, Sir John Simon tara | için sonuna kadar mücadele edeceğiz. ndan: de Gö olar: prensip, Se ün “ön Nankin hükümeti ile. bera 1 büyük bir muharebe vukuunun içtinabı be nakabil olduğu zall e olan ölüm yade ekli ve şidli iyle hararetli in eki r 0 ki “Gele veya esir etmiş alak iddia Cemiyeti eşi sada gitmeğe ne derece medar olduğunu biliyoruz: i — akvamm vaziyfesini Berlin, 15 (A.A.) — Başvekil M. Brü bae vadi telini k a etmesi se Harp aletleri, bu ikm ama nziı uni bir muahede ile ortadan kaldırılmalıdır. idi tesliliatın temine yarıyacağı müsavi olmalarını, ve milletler e hakiyki bir emniyet teessüsü dolayısiyle Almanyanın şimdiki silah- ik haline nihayet verilmesini İste Brüning'in byanatı Müttehidei Ame rikanın her tarafında telsizle neşredil- miştir leniz Çin murahhası, müteakiben Çin - Ja pon ihilâfnm kısa bir e tariçein yap- miştir. Mu E ; n 1p” HB. z ; Ydiyorlar, bazi 09 m askeri beynelmilel mın | kada Mn Gn olan rıhtım- da karaya çı ai eelişr. Orada milli imami ba andanlığını deruhte etmek tasa ; BUE e leri Japonların Chang- Bal - Nankin hattı boyunca yapmaları, Buhtemel olan ileri harekâtına mukave İnet edebilece! 7 ne Teng, Tien - Tsin faza edecek olan , b mi ekli un trolü vaziyfesini üzerine al Cenevre. 15. 4. A. Iki akşam Çin heyeti pilmder e hai evlerle beraber n hükümtinden bir bi u bi şu suretle bitam bul Me dan sonra istilâya palik sldağa bütün maddi vesaiti gri Söylenildiğine göre bu beyannamenin. Çemiyeti Akvam Meclisi iri aci- İen içtimaa yi edilmesi talebi ile bir, Mâkası yoktu: Tokyo: 15. A. A. İp binen kuracağız. O zam: 2Akirl 5 vaziyet ve mevkiimizi kri olarak ii Alman kommünleriria mali ahvali İngiliz, Fransız, “Amerikan leceğir. yı son ayl atlasmıstır. şöfirleri M. Johs Simon tarajşın-| o Hatip, bu münasebetle gecen tesrini- 931 senesi nihayetinde k Hariciye Nezareti: 'davet| Sari ayında hükümeti tarafmdan | münlerin Dpi en azı 280 ee ilmi, i i tesliliat mütarekesi' teklifi hakknda Ce | mark olac: akira e- » M. Johs Simon'un RA < si velilmişlerelir. J iye Katibi umumiliğine veril rasyonu Gri hükümeti kom- > mis 0) öle — seti muavenette- Sulun- vereceği zannolunmaktadır. Sabık İşe i seen Bali ir beşiği reisleri Reisim hur Hindenbourg'a karşı duyduk-! ları sadakat ve itimat lara bir daha a ve i işlerdir. Daha simdiden mumaileyh için İki Been milyon rey toplanmıştır. AA 2 — Konf 'rans sabık mu- ? İseti temi an lenin ir. | murahhasının mütaleasınca tah- didi ise ayni zamanda muahedele- ale n ve bilhassa bunlardan yi olmadığını be ALMANYA'DA, Mareşal Hindenbourg ve Sabık Muharipler. Berlin, 14 (A. A..) — Hükümet mahalden ra ıntiba, Ma- şal Hindenborg'un 13 martta mil ti birlike ile minen müdafaa- © arap ım namzedi olacağı indedir. htilâfları muslihane vasıtalarla hall İli. yi zel mensup mesi iycal Ni. erin mukad-| sabık mukari bi des a bağlıdır. tup ve telgraflar almış olduğu ve Hatip demiştir ki: çi *8- | bunlarınmeselâ Celi iöterliler ilep kle Diğer milletlerin silâhla| oibi umumi şekküllerin muhale- : yardım etme lerini de istemiyor, Yalnız | fetine rağmen asi'on sol ce- i ve imzalarını nahın namzedi hissini hasıl etinek- "ilerden Ee or ri izin namzetliğini re h e getirme! i maatini tevlit eti ki lamina < EB ğut dil cole —Kel leg misakının etrafında toplanma. nız için size müracaat ediyoruz zira| #lman Reisicimliurunun İnti- tahdidi teslihatı Hakivk* ve devamlı bir hahı Mücadelesi da ildr. -apmak ancak Şu Sul ümkün. ÇSRE Gin iki bin seneden fazla 2: Berlin, 14(A.A.)— Dahiliye binidiiz irçok fırtmalar elsi reisicümhur inti ül si irdik. Elepsini atlattık ve yaşadık. |cadelesini resmen açmıştır. Mu: Ni Bulma de maileyh, bütün Alman hükümet- at mıza Hakiki Hakkına mi öyle zannetmekle hata etmiyo- “Pala bu buhrandan istikbalde itti- tedi irleri: almalarını sesine > imi: taşr cağımız zihniyetlere ait yeni bir pisi- eli ile ve bayntzn Gesi hakiykatleri. ni bi atı! lir kati surette muvaffakiye | mu te iysal veya akamete mahküm edecek İs ak kntef mahivetlerinin va terkedilmesidir. e in murahkserm natlen siddetle a1. kr Beline eakiben © celse tatil olunmuş Tahdidi Kaşe İnn git- mekte olan v Yuang' m idaresi ia Ayi km 5 Çin murah hasr, Marsilya'dan geçmişlerdir. | © Bu murahhaslar, gazetecilere şu be- yanatta bulunmuşlardır: —Çin, sulh istiyor. Biz harp iylân et medik. Yine bize harp iylân etmemiş o- Jan bir miller, menfur bir sur Marsilya, 15. A, A, Alman ğe e Mali 14 a yi — İttihaz rlere rağmel e bu en işsizliğin artması 1 yüzün- den döğan e daha vasi miky; istiraki (o şeklinde yapmağa e ye özi istir. Hindenkboure'un Rakinleri, Berlin, 15 (A. A.) — Reisicüm- Kur intihabatımda Maresal Hinden bourg”un karşısına ama rakip anmzetler ilk pek b Thaelman ile H alar ie 8 ler bu hafta iinde Alihan biye a girecek tir. Bu saa ra kendisi imparator. Tok mi inde ea ç tini tı ir. Siyasi'n ette mem iketimizi istiylâ ediyor. Fakat bizim feller EE Hindenboves'ün eek yetinden emin bulunmuktadır.. ZEYTİNDAĞI. 12 Falih RIFKI İYSA'NIN MEZARI. Hicaz hurması gibi, Filistin dimi de ancak dn ile satın alınabilir. Şakağa yapışmış sını bü- re can Kr Kudüs e Yağı > Kaka çü- rümü. w didi Mediyne hacılarmdan daha bahtiyar değildirler. İşsa'n nın açları da Muhammedin aç- Yalnız mi te Şen çerçevesi muhteşemdir: Mediyne, diy iş bir Asya pazarı idi; Ku düş diyni oyunlaştıran bir garp tiyatro- e ike te oteller yarı kilisedirler; uşakları yarı Mi bi ve beyaz başlığı, ismokinleri, önlükleri ile bir dolapta durur. Kamâme papa: ma - sakal zannederdim: Bunlar biraz eğildikleri cübbelerinin arkasında tabanca kabzelerinin im görülür. be ln ayağı basar, Birini Bebi ötekinin taşıma ; olur ve İysa'nın mezarına ka — bastnlar Been Bis Amirin putlar vardır. mizlemi Beytüllahim kilisesi da böyle iği:” Kuvet Büza Mili cam kırık bırakıldığını sorduğu zaman,mas- sd etmek sevabını milletlerin ve ebbüs geldiğini söyl ei Başkumandan kiliseyi bir jandarma iyi 3 le takrlabildi. Ş Kamâme kilisesinin en büyük “.. ateş; günüdür: İysa'nın ruhunun göğe çıktığı gün 3 Karargâh gençleri, hepimiz, bu Büyük günü görme- ğe karar vermiştik. B didi. Altın, gümüş ve elmas, hakiyki | bir banka e ... Ve papaslar zi izedinr dai a is iler. Locaların numaraları e vardı; devlet ve si memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. aatler boğaz boğaza elem tıkıldılar. Tandar- nu seri a elinde meva gemiye in rum Bi arkada bütün leri, hepsi sırm: esvaplı ve'a ın tai sıralandılar. Bir iki kişi Rum patriğinin üstünü başmı : aradı. Asıl mumun mezardan çıkan alevden herkesi inandırmak için içeriye girecek olanm çebinde kibrit olmaması lâzımdı. Patrik mezar kapısından girdi; bütün kilise ölüm gi- bi susuyor. e ri gör açık bir tüccar bir zembile e irden bütün çanlar | Kudüs havasını peker 2 TE ayak ve irden esi lâzımdır. Fakat son derece şeceği yer evelden belli i olduğu için, , birpapas ri bir ii tacını düşürüp cavlakbaş kaldı. “Şimdi ya- biribirin- den Ni Tüccarın zembili inmiş, istif istif alevleni- Binlerce mumun ağır “> ei bir dumanla gı örttükten so alt kalabali ra, İocalara doğru Kalkıyor. şiddetli bir gönül eze ile dışarı can attık f iwilendil ii ea el bozulduğunu görerek, ime gibi yl oturüp kalkmağa ve yağsmağı a -ar veren birkaç kişiyi, bunlar diyni bozuyorla dı. İ gün, içinden cl giremez yere inerek, bu kli seydi, kim bilir patriklerini hangi oduna çakardı?.

Bu sayıdan diğer sayfalar: