16 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

16 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 ŞUBAT. fiakimiyeti Milliye Müessesesi zete ve Matbaası ARA vee yi ie “ Telefon: Gazete: 1052 - 1053 Tel, Matbaa: 1064 e aacii. aiten son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasının İlavesile 1932 Senesine (Hakimive ti Milliye) Anadolu- nun Mu m Matbaası Olarak Girmiştir. , Ofset Maki- nesinde AMA e “aritalarp Kayi krokiler, şi ip ere mahsus ren senetleri, » ce ve resimli düze yas gablalar. > ri Rotatif Maki- şe ti bi Tipo Maki- nelerinde a Muhtelif her nevi cetveller, tap ve eril r nevi defterler hi p bütün tab işleri, mi Mücellit ha- nesin ei ii ap yapi” SER en de Eg ER, Çinkograt- hanesinde TE / vi > düz çalışır. İd En ki ii nefis kiş kal tin yaldızir baskılar. LE Taşradan şipariş kabul olurnnr. Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Cümhuriyet Halk Fırkası teşkilatına ait defterler vardır. MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN Ss İ DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Yalnız Ankara()rman çcitliği lâtı Magazasından, Her Zaman ünlük, Nefis, Sıhhi Süt ve Mamulâtını Süt ve Mamu 6 Bu labi ANKARA ORM a ÇİFTLİĞİ, Su işleri ikinci daire müdürlü- günden: tan Hasan ,zarf usuliyle ve 2mart932 çi .günü Saat 15 te İzmirde Tuz inhisarıl mum Müdürlüğünden 300, 000 apn münakasası 27 şi ımarte: rünü saat onbeşte Ankarada umum müdür- lük delen e yüz bin on 000)adet oka ke çovalı e İ ya- sı için aktır, ipleri: Ai yapılacı Mü Tal şartname, ki idürlük levanımmdan İstanbul vi e İzmire tuz İnhisarı başmiidür Kapalı Zar! Usulile Buğday Satışı siz Nümunesi Ankara, İstanbul, Adana, Mersin za- hire ve ticaret borsasında bulunan Sultansuyu ha rasının Malatya — Akçadağ istasiyonuna altı kilo- metre mesafede kâin Azi ziye mevkiindeki ambar- larında mevcut tahminen beş yüz bin kilo buğday kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Şartma- me ve nümunesini görm ek istiyenlerin hara mü- düriyeti ile mezkür borsa komiserliklerine ve sa- tışa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba günü saat on beşte Azizi ye merkezindeki hara mü düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları iylân olunur. Ankara Valiliğinden: Vilâyet telefonları için lüzum göri Ziraat Vekâleti Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: ülen bin adet çam direğine ta- lip çıkmadığından dolayı 14 mart 932 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe günleri saat üçte zw hur edecek taliplerle pazarlık yapı Jacaktır. Eski şartlar değişme: aiti anlamak içi: miş tir. Şerai vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatları ilân olunur, 3—771 ——— sakla ve (30000 M”) kuruda haf- yetile (500 M') deset yapmak im ibarettir. S- mayıs - TELE: 3755. 3680, İzmir vilâyeti dölmlide Kayaş vi s ÜMÜŞ. tetermatı ve ans muslukları gi-* ar; amba | su işleri | YEK zim ie debli lirsiniz Gi > y MAĞAZALARI, 1824. Nafıa Beyti ri İçme Suy misyonunda Hisârda ti inşa dilen olan su azinesinin Kosumlar ve şehir boru |larma Tâpt a üzere yapılacak ont boru, dir. v malze satın almacaktır. iş | eme bei alât ve edevet diğerinden ayrı altı grup halin- i emrine al icra 1 apn a saya vazolun-! yeylite sim ame a nede. Ayn SL İN e ur, Münakasa | & — Ameliyat (35000 M') ba- nü saaton dörde, Işıklar iadesi. şısmı ber laki apartımanda de İçme Suyu Komi ei üçer odalı daireler Kiralık. nrahsusasımda icra edilecektir. e Teklifnameler maliplerden e ılan vesark ve muva! e idar Sindel müracaat, 3 — Talipler bala daki dire nazaran teklif &decekleri atlara göre bedeli baliğinin yüzde yedi buçuk mıktarında ki teminatı meka- fi klif 4 — Taliplerin, şartname, pro- je teklif mektubu süretlerini gör- mek ve tetkiyk etmek Üzer e her ün İzmir su işl ürü, si günü saat 9.5 de Ka- yas KE baz bulunma- ları lüzumu ilan oluni Ankara Valiliğinden; ika eleii alabilirler, 1 - Ttipler 661 numaralı ka- teni sdaki münakas m: ve münakasa şart: de izah edilen tarzve ünsi Ankara i namesi veçhile ve dosyasında mev! verilecektir. cut numunesine tevfikan tanzirı Talipler şartname ve teferrüa-| iv aliliğinden: edecekleri teklifnamelerini yuka Komisyon fen büro- peer caddesinde rıda yazılı saata kadar mezkür talea ve tetkik 3,2573 işleri müdü: e sevdi etmeli- ği ve arzu edenler matbu dirler, mr 1. ubat.932 tarihinden en beş Lira mukabilinde Ko e y 3—7466 Fırsattan İstifade Ediniz. Yenişehirde < vardar e konforu haiz daireler mev: kırk, altmış ve yetmiş rl bk Tı ilan olutur, SEYRİSEFAİN. İZMİR - PİRE - , İstanbul Evkaf Müdür- aa 5 günden: n Kiymeti Muhammenesi (Karadeniz) 1 Kimi ama 18de. N | Beyoğlunda Banada Harbiye cad N POSTASI, OB saya g şubat cuma li desinde cedit 61-63 nı takriben 450 zira trbünde aym miz tak- riben 60 ka beş e e ve beher katında bir koridı imiz be semi havi bir vi amam aj tamamı öö Ribirem dört Haf Bedeli keşfi 271 bg liradan Ye konmuştur. Talip se imi mecrasmın tamiri 3| yenler balâda muharrer kıymeti muham art 932 perşembe günü saat 15 te | 'menenin yüz ğ müddetle e ve kapalı zarf usuliy! imi ihale olan 3 mart 932 perşem be gü- vi m ie müteşekkil m eğe yili Hari i ilan

Bu sayıdan diğer sayfalar: