16 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

16 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e en No. 3804: ON ÜÇÜNCÜ SENE İYLAN. di 16 ŞUBAT 1932. ————— in HER YERDE 5 KURUŞ Ankara Valiliğinden: | Harbiye Mektebine pa İzmir Kız Muallim mektebi 931 me- Kayit ve Kabul Edilecekt uri iğ olup Wilyetimiz önkine' v8 Mektebe ema oo rilen Münevver Solmaz Hanımın 1702 MV. ami olunacak! numaralı kanunun 15 i addesi muci- l dedi bince Türk Maarif Cemiyetinin Yenişe- A —Tam de m üröli lise veya hirde açtığı ilk mekti tavzifi Maarif muadil olduğu Maarif ee vkâletince tensip olunmuştu. 21-1-932 ta ah di ürk vi ebi ihinde bilâ mezuniyet ve mazeret işbi vaziyfsinden ayrılan mumaileyha Vilâ- t Maarif inzıbat meclisince 1702 nu- maralı kanunun 26 nci maddesinin 3 ün cü fıkrası mucibince istiyfa etmiş sayıl- tabi oldu- salkiyee verime dair şeha- dündar dolayı 789 numaralı kanunun hâme ibraz e Türk di- muaddel 8 inci maddesi mucibince hak- ine e akk ii vi node kanıdır Galina Göveşeli > ölirlei B—I mr: bitirmiş ve 22 isti 5 Hil (emi verecek Te ii alın- daya Bugün Bugece. Kulüp hissi filim İLAVETEN : Sinemasında, Hayatını Kazan Fransızca sözlü şarkılı fevkalâdı M: Dolly Davis Wictor Bouer DÜNYA HAVADİSLERİ ağrür iytirazı ami takdirde iylân tarihin. den iytib; emi adresi meçhul tebliğ makamına ka Imak üzere iylân olunur. ——7731 k Si lisaniyesi azlar. — Kusursuz vazı tavır ve ab- lak ve seciye sahibi olmak. E — Ailesi hiç il sui hal ve e şöhret sahibi o! — Birinci Varil sartları a İstanbul'da nanla; KATI ALAKA. Hasanpaşa caddesinde MAHKEME VE İCRA İLANLARI, — e. —— Kayseri iğ Asliye Hul iğ a Kayser e Ah met Efendi e Nu aci Bey tarafından si nahiyesinin Hasip oğlu İdir Efen- dei alacakları olan 1572 liranın tahsi air sadır olan hükmün nakzen ba- vi mahkemesinde: İkameti meçhul ü yl suretiyle verilmiş olduğun n bermucibi karar müddeialeyh İdris dei ve âğıt ve » vesikalar ifus teskeresi, — Nü hüviyet sizden veya resmen sur: musaddak idak sıhhat ve aşı vesikaia alarını vay me il ra ukları mek- GE asu suret- tahsi rüpte . li: tee irkilme iyatelk ye Spam dair her hangi bir lisenin bak ya şehadetnamesi- veya bun a Gaal suretle “SATILIK HANE. Ankaranın spin mahallesin- de çeşme önünde üç dört ve altı odalı müstakil üç ev satılıktır. ye mate saat 11 de Kayseri asliye hu- esine gelmediği ve oi Er A vti tacağı iylân olunur. Bâlâ Hukuk Mahkeme Şile Ni ınların An! -a Koriya e bye kilci ram in © veya bu ştur. Bu - hat üzerindeki hangi enli amci dirde kendisi ayrı istasyonlardan her verdiği tak- edilecek azak Gİ Sinan Kilci uş. “© D — Mektebe kabul si takdirde döker ei e alimi men ve ma bul EA pat Ma ve i sen e iş ANADOLU OTELİ. Banyo elektirik ve bilcüm havi beher yatak 50,75.100.150. *ayrı ayrı le konforu | Şani ipleri Nuri İn yesveya Atpazarında perükâr Şev z Vi mama ağlardan ölüp bu kerre bal: kari ee m 282 beet lü derviş e 2.Şubat- 902 tarihinde Ankarad ilandan bil itibar (i)ay müddet izl Kayseriye hareket eden posta tr Geli bal “sulh hukuk Hakimliği biradet kilim heybe ile ei bi ie lüzumu ilân dekter ve bir geli iinde ekmek ai Ankara Asliye Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesinden: Ankaranın hacı ayvaz mahalle numaralı hanede mukim 1—7720 rin velilerin in ii Yer (bu gibi ha: A biğ iile) mektebe girmi malül olduğu ilemi anlaşı lan SN mektepten çıkarılır ve o zam: ri o talebe için hükümetç, ği ei olunan büt tün ma: sraflar el en tazmin ettiri 3—7585 A. VALİLİĞİNDEN: r cümen kalemine müracaatları dn ii . 3— 538 İSTANBUT POLİS MÜDÜRLÜĞÜN- > 3 Ki Ez için dili İş vip emi talebiyle H,U.M. nununun İ4i ntıral Rl ile Teliyai büfesi şu! cibince dava arzuhalinin bir nüsha hkemi yanname verimi ın. | Beya anname vermeyenler ei dırılacaktır, 3—7685 Ankara Valiliğinden: Necatibey GREEREİ Maarif V İda; i Hususiye Yeni Sinemada. Esrarengiz Tahtelbahir $özlü şarkılı Amerika donanması iştiraki ile deniz muharebeleri ve aşk sahneleri George O'Brien Marrion Lassing. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden: Anadolu Anonim Türk. sigorta şirketi hissedaran key'eti li a iğ < h ij ğ asğari bir hafa evvel şirket merkez idaresine tevdi ederek duhuliye z N n (370) inci iy olunur. znamei Müzakerat : 1—Meclisi idare ve 5 e raporla rının kıraati ve zarar ei ari kü ve ekibi He tömettüaten rının ye rine digerlerinin intihabı mn we i 5—Mecli isi si idareye. ait tabsisatın tes Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cümhuri riyet Merkez e ip ede n yi 3-7723 Bankası hisse yar 'üzde 30 bedellerinin 1715 maralı kanı nizamnamei esasin 23 üncü maddesine in 1 Şubat 1932 hinden itibaren 1 ii 1932 akşamına kadar tediyesi lüzumu mel ea şbu ikinci taksit bedellerinin tahsil müddeti bu kere mezküz addei kanuniyenin son frkrasıa tevfikan 1 Haziran 1932 Di il se olduğundan keyfiyet ilan olunur, 3—7721 iylan Ankara iymar Müdürlüğünden: caddesinin le Bm em Noğay Mehmet efendi mahidi rim efendinin v. s Ahmet efendinin -h. i is timlâk edildiğinden betin olu nkazı kaimen satılacağından talip olanların 18 Şubat 1932 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte İymar Mü kini Ta atları ilan olunur, Ankara Askerlik Şubesi ; Riyvasetinden: Gb riya tabi olanlar yani kıtada ve atış mektej e Dd imyakerlerinden olup imdiye kadar ihtiyat ii me 932 tarihine kadar askerlik şubesine mil racaatları iylân olunu! Sani sı mal ivanhanesine talik e İarasında evrak zayi olmuştur. Bulup ge- e e Sy ilandan tirene makat De verilecektir. dava arzu Kınacı han (26) N. 3-722 my ve tahkika tın muallak m 13932 salı ANKARA BELEDİYESİ (| *9et onda Ankarada asliye mahke SÜTUNU. * mesi birinci h isba — e — tı vücut etmeniz veya bir vekili ka Şehirde işleyen bütün otomobil | Nüni göndermediğiniz aksi taktir e ötöbüslerin sahipleri çalışdır e usulün 398 inci maddesi mutci dıkları şöförler için Belediye teb alanına EN Ye bıtası usulü dairesinde birer be- re Sie ii a e Korkuteli Hukuk Hâ- kimliğin en? kor aşağı pazar mahallesin. sür iade kapı gıran Ahmet oğlu Halk iş idarehanesi ssisi: Keri Müe alkpelini Polis ila karşısında RA | Pe | elk İİİ | bsicar | az | Betikcüz | — | İreretme | Yazı İs saki | İş | İşçi | z Yangın bonosu alım ve satımına tavassut olunur. Telefon: 2037 Zabıta zek 2000 İla takım elbi: kapalı zarf u: yaş mürkaya li 1 İcra kılınmakta olan bulu unduğu dükkân 22 2/932 tari- mıştır. Tefrik olunacak fiy: mai Li “| binde mi edilmek 2/55 müza- | metkâhı meçhul bulunduğundan ilân yık görüldüğü takdiri 8? 32 ta Dal deye konulma tur. Tali olanla. Pe icra kılınmış ve yevmi mezkü; me mülsadif perşembe günü ihale ke'|y.. si anlamak hek Eğik de gelmediğinden gıyaben muhakeme tiyesi icra kılmacağından taliplerin nü ği için e yasına karar verilmiş ve muhakeme 15 leri görmek ve ( şeraiti öğrenme! e üzere idare kalemine ve temi iyfiştirak için de 32 liralık teminatı miş olduğundan yevmi mezkürde ken le teklif mektubunu vermek bir vekil gön- mi mezkürda saat 14 de ka h y dermediğiniz. takdirde seneleri ge darlık dairesinde müteşe ül | daha r komisyonuna vermeleri iylân olunur, 3—7561 melimeni Mölayeği geren. ilân ol olunur. 3—7619 ye kabul olunmıyacağınız Mei Sa 718 Resmi Ruhsatı H: , HALK DAKTİLO KURSU. nine yardım olunur. İstiyenlere Daktilo verilir. ga ve seri yazı yâzr-| hır. İmtiyaz Sahibi: Falih RIFKI ZAYİ MÜHÜR. - Tatbi KE ulm ayi öyle Umumi vo İdare eden: Â b m, Bu kerre yenisini çıkaraca- ime sakinin hükmü yoktur. İzmir oteli sahibi Akif kırı Caddesi Civarında "Hakimli yeti Yl Matbaasında Basılmıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: