17 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

17 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 ŞUBAT. Türk Tarihi Tetkikleri. ORHON KITABELERİNE DAİR. u yazımı bundan altı sene e- bizde! eki erecede eski türk lügatleri olma dır. Halbuki rn lenin BE ki il fi er le. Yazan: Hüseyin NAMIK dir; Ee Mimi Bu- har: erkanı dari indaki Su- giyer ei ahlaki 92) ei e onla menin manasi ün etmiş- vi r. Mahmut ii gari Umay hak- ”kadını kitabeleriyle iie ia azalma- sıdır zannederim, e yanlış tercüme rak vazıh ola- r ek mümkündür. İş- ;e bu eserin yardımiyle türk kita- belerindeki bazı kelimelerin mana laş vi tenvire çalışacağım. Bök - tü rk kitabelerinde Orhon ”Bökli Çölig en ki“) böklü, kelimesi sini ei i rından M. Gaal a iyi teşekkürü 'bir vecibe addede- da n karnından doğma- in sonra örün okka gibi ve Kadmlar bununla ii eder- er. “Umaya tapınsa denir ki bu karında' ilin dir,, tri rbetsky Altay ve Ala dağ lü gatinde & 472) Umay' hakkında zahat : vermekte- Ts olü: eşi- Umay Ba ; gibi ge Sanskritceden gelmiş olması ihti- malden bait değildir. (1) Bu hususta “bana “ yardım dokunan Sanskritce miltekassisise ile dostum Ligeti" ho- Vilayet Haberleri: | — — ge in Bahribabadaki Halkevi İzmir Halkevinde. Önümüzdeki cu: Ki İzmir 16 (A.A.) — HAKİMİYETİ MİLLİYE 17 Şubat 1932 Çarşamba. Ankara: Saat 18 — 18,30 orkestra E. Guiraud in D' orchestre . Popy Serenad Egyptia Saat 18,30 — 19 U: a Seri iyano vebökati ği çe Fran: se Verdi . ”Simon: E si 5 de e e Simi b nserleri: (Fraı sky)den na yarka. ener) a Vi. na Orini Lehar) Sci Die Li Sn ei ope reti parçaları. Toloz: 385:779 — 1,15 te Ar- jantin orkestra! 1, 19,30 da Akordeon. -19,45 pera orkestrası tarafından ez Les Maitres nel me)den | Siegfried, Chant. de Nuremberg, Taun- auser. 20,15'te Senfonik orkestra kon erleri. 20,45 te Operet orkestra kon- serleri. 21,15 te Espanyol. şarkıları. | 22 de askeri ie > çi te Balya ço operasindan 1. Bükreş: 394: 261 20,30 in Ro- manya operasmdan nal Berlin: 419:716 — 20, 15 te Da dar slesinden bir kadın konçuy o- larak verilmektedir. ü ruz ki konçuy “hüküm. arısı değil li karı. 5 da sö 1 Gül tegin annesin atun, zevcesi: inni ri diz Eba hsetmi ll m Aynı manayı diğer m teyit simekse dir. (Mi r Ulguria 11, Le March b Turı 2 tabedeki “Bizin atı turuk azul ai yok erti,, ie ndeki turuk kelimesini Thoi “stati- pn,, (1 E 39) Radloff Sİ Standp> ii (S 23) diye tercüme etmekte dir. Bu tereümenisi se e Kaşgaride bu ismi de ruk her ei e ie demek- tir ki burada inde ola- rak bu bra ic ine MR Binaenaleyh bu ibi dunün atı iyi vie yök di tmi Bi gibi yani kabiyle, aşiret mana olarak kaydetmektedir. (C L - Thomsenin sogdak ti Markuart. (Die chon. Alttürk. «ch. S 71) sogdık diye okumakta-! Bir dek kimseler kaydedilmişlerdir. gibi . bara ikmal edilmiştir. Açılma bay muazzam olacaktır. Şubelere Halkevinde. 6 (A.A) — Bugünden “iyti- E| kayıt için tehalük göstermekti Adana'da Rekzedilecek i Ae pat ns eğ 2,10 ii Seti ik ii direk Roma: 441: bee an nakl prn re Varşova: 1411:212 — 22,15 te m konser: I — (Hanı landel) nate, 2 — (Ba ch) Air,3 — (Mo azi Heykeli. lana, 16 (A.A.) — Heyisltr: Eri- pel ile vekili şehrimize ge'nrişlerdi ip: si Sürek A yi büyük bir vi avı el cak ii a Umumi Meclisi. Muği Umumi vilayet medi Hüzün açılmıştır Vilayetin bir” Japon kıtaatı sar) kli 24 te Dans havaları. esaisini E gleterir zahname İL ve ittifakla kabul e rim ti hukuk e har mileşhin ördek takiye idare edeceği zannolunmaktadır. Hareket esnasında;

Bu sayıdan diğer sayfalar: