17 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

17 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE Halkın Dilinde Neler Var. İYLAN. Mektebi Talebi: YUŞA TEPESİ VE TAHRIFI, < Mektebine Taleh Kayit ve Kabul Edilecektir. 1 ve en büvük askeri geç mektebinde İktrsadi Haberler. Mısır Tahvilatından eş Kazanan Numara! ve vesikalar — ii teskeresi, hüviyet ya resmen musaddak Müsaddak sıhhat vesikası olmıyan tabiplerce hemâ: aşı en — Mezun bulundukları e demir. hususi: suret- Ye görüpte Tise ve' tihanını muvaffaki-. İtalya'nm Bir Aylık Ticaret Bilânçosu, kabul olunduğu n temamen natık zamana ih- veli- İngiltere'de Gümrük Kanunu, Vekâleti: Ankara Şeh Muğla'da Hava ve Zeriyat Vaziyet, pi SATILIK HANE. izamları ei 13 17 ŞUBAT. ilan - Zonguldak Belediye Riyasetinden: Ankara, Istanbul, Zonguldak Bele- diyelerinde Mevcut Şartnameye Tev- fikan Zonguldak Şehir Imar ve Hudut Haritasını Yapmağa Talip Olacakların Gazeteniz ile ilan Tarihinden itibaren Uç Haftaya Kadar Mezkür Belediye- lere Müracaat Eylemeleri Lüzümü ilan 3-7694 Olunur. ilan ZOngudak Belediye Riyasetinden: Zonguldak'ta Yaptırılacak Beton Arme iskelenin Proje ve Keşiflerinin ihzarına Ait Tanzim Edilen ni Gösteri ile iskele Mahllini ve Civarını Gösterir. Plân Ankara ve Istanbul Belediye Re isliklerine Gönderilmiştir. Talip Ola Alâkadarların Mezkür Belediyelere « Mlrayetları Lüzümu ilan Olunur. 1695 Et Nakliyatı. Pie Cemiyeti Ankara $ besi, Ankara mezbahnı ından ve en ha! ANKARA RK ŞU Şi Sİ RİYASETİNDEN mucibince; ltlrinde diğe bi İml unduğundan dolayı is& mecburiyetinde kalan fırka ei idare heyeti reisi avukat imtaz Beyle Hüse; tifaları okunmuş ve SAYEN. rek münhal pale yedek 34 tarihine X ların a ye -arlaş DA eni r iki sene müddetle ve kapalı zarf u. ii kümesi uluğuna çayin vi ile ve muayyen şeraitle müzayedeye | edilen Kali azâsı Aziz Bey e Aziz MN müstafi addi ile Beyin ve ve vi Senevi bedeli muhammen 12000 fat eden Osman Beyin yerlerine | gaziler ile şehit yetim- e ve tevziat ücreti okka lerinin 932 senesi içi ger ikra- miyesi defteri açılmıştır muamelesi 20 Te iy devam k bu tari da ve — Müddeti müzayede 301 932 li 20 2932 tarihine kadar yirmi edecel gündür. İ 4 — İhale 20 2 932 cumartesi günü vee saat on Ankara Tayyare şubesi he cüzdanı vre ayenesi i yeti idaresi huzurunda yapılacaktır. sade alir arını beraber ml $ — Talip olacaklar bir istida ile ve ceklerdir senedi resmisi olm muhammenin ye yedi buçuğu | ar yeniden senedi resmi İsim il semiz barmy gem etmeden deftere dahil edilmiye- cekler. s7 Moni 2 —.Senedi ai hamil şe- li yetimleri evel emirde nüfusa Gi me müracaat çicek kadın ve kızların ıdınd. a her kim tarafından verilmişse — Zarfların küşadında sahipleri | Şını ikmal etmiş bulunma! nin veya menü vekillerinin hazır bu lunmaları tâzımdır. 3— hs müteakip temi vakka beşe iblag dikmek yea hafta zarfında ayrıca tan- Jenameyide ee değin La edile enedi resmisi hiç bir sikası pulunmıyan şehit Seferi EK alacak 3—7639 ettirilece! A — Düt belediyenin gösterdi. 1 — a Ti e akip yirmi gün zarfında ni temine mecburdur. 11 — Gazete iylânatı ücreti noter bar | €t pul ve rüsumu salre müteahhide ait- im ANADOLU OTELİ. Banyo elektirik ve bileümle konforu havi beher yatâk 50,75.100.150. ayrı ayrr Parla malfimat atmak ve kz m 15 liradan 30 40 liraya kadarmobil aim istiyenlerin şubeye mir ve mobilyasız icar edilir. tarı, e 5—1120

Bu sayıdan diğer sayfalar: