18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— eme w SS ŞUBAT PERŞEMBE 1932 No. 3806: ON ÜÇÜNCÜ SENE. 9 5 3 aylık HER YERDE 5 KURUŞ Gündelik. BIR TEK YOL. Cene evre'de türk tezini iyzah Vekilimiz olduğu vE i deği, e tün sulh istiyen sik letleri eden bir muvaf- fakiyet rin Bu muvaf- fak kiye tin iki esaslı ee yz üştü ti) in | Harici en,| ron Orsini ile Alman: k| Ji yan Harici; ron Örmeli tebrik telgrafları ni arza devam ediyorlar. Cenevre, 17. A.A. Alansınn hususi ın Anadolu gezene bildiriyor. teslihat Konyüümndi| iyrat eni nutu, k e i iciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey İtalya'nın Berlin, Sefiri Ba- ya Başveki- nden ve o esnada Roma pi bu- lunan İtalya Hariciye Nazirın- iymi ve pişir tebrik Hi -| dan sami yen iel ve Sovyet Ha- riciyi ri M. Lütvinof ta u raf ni zalimi tebrik edilmiş almış olmasıdır. tuk her Dea eyi bir ma- “Milleti O ye pi kal iss ei şiir, ma- ii nevra hitabeti e rey Ki ve temiz Terki teslihat öittecizisiidi; bir sulh havası beklemektedir- a hariciye nazırı memle- ler. Tevfik Rüştü Bey münferit k avele projesini vİp veya herhangi bir zümre menfa- ettiğini ve çeke gayri a atini değil, doğru 1 doğruya sul- ğini söylemiş” ni 1 menfaatini düşü; k sö ns ARR Ghika Ee e söylemiş ve bugünkü şartları na- i dikkate i ile 4 çen sonbahar: dan beri ima: rar teessüs etmediğini ia hararet ak eylediğini bildirmiştir. e mai Devletler konferansa tezleri- ve milletlerin omuahedenameler| anması 3 bağ imi ar dahil az mukarenetle- - ad ye e çalışılması lüzumunu kayd ve muhafaza edilen kısmına bazı ile ederek Kilp heyetinin gülleler dişmdelni yöponya emiri; No eşin ve Cemiyeti akv: 2 nezdinde protesto eylemiştir. prensiplerini iadeye tuf ol: Pransiz teklifle rine tle | Cenevre Haberleri. Uzak Şark'ta. TAHDIDI TESLİHATTA. BÜYÜK TAAF TAARRUZ. K, fi Kk #fak Ak kundan sonra Hariciye Vekili-| mitesi; devletlerin müd ku miz e Başvekilinden, İtal- yi rimel dola Nazırından ve Ba- . doğruya Japonyayı mesul ede- ceklerini bildirmeleri ve imii- yazlı yuman top ie alun- da kalması i İngi- lizden birinin seat ye hâ- lâ fili sahada de; medi. Washington 17. A. 4. Amerika Hariciye nazırı M. Stimson Şanghaj heel e lie mıntakaya Japon kuvvetlerinin çıkarılmasma | karşı , Hususi İstihbaratımız. fr e rika bu ii Fransa ve emi taarruzu esnasın, ri veya ei telef olursa Ameri! kümeti bundan Japon hükümetini eli dökük ir. Washington 17. A. A. Aksayı şark sularındaki Amerikan kumandanı Şanghay 17. A. 5 » İmtiyazlı mıntakaya dün akşam 4 a shin olacaktır. İ ve 14 kişi yaralanmıştır. Japon harekâ- tının bir hafta için tatil edilmesi pek muhtemeldir. ika iletle-| Di ve mikrop ha in açık şehir rin birleşerek ideal ya devle-İlerin bom anin esinin tini kı Tui e kadar, SEN ve sivil halkın him esi hak- ulhu ikünun tek yolu, bi aki İngiliz ve Amerikan , İtal çerçeve içi ki emniyetin i edilmesidir. Yalınız bir kısım yumuşatılmış olmi bir şey değildir. Tevfik Rüştü Bey fransız tek- lifini de en can alıcr mokta-g sından tutmuştur: Bu teklifin sulh için yı e kıymeti, kuvvetlerin |e! beynelmilelleştirilmesi, yani mili ordularm ki arak tefsii şartlar içinde ve en kısa bir devir-|ti tecrübe © etmişizdir. Tevfik Rüştü Bey sulh imkâ , suk hi kiykaten mümkün ğ anlamış olarak iğ lar arasında Tev- yor ki hakiykaten su yı ler, Türk Hariciye —— ancak iltihak edebilirler. Falih RIFKI. eştii asından başka|a memnuniyetle despit ve e harp imi i- | vafukunu müşahede İN aile iğ rek müessir bir trol lüzumu hakkındaki talebe ri eylemiş ve bununla be- memleketinin, ki te normal Şanghay 17. 4. 4. şişi tarafından atılan bomba yü- iki İngiliz MEL et ir biri mel 17.4. A4. Şanghaydan im BE gire ön eye Ti — e olan ye kadar ordusunu ii ve ma tmediğini tmekten sarfınazar bilmiştir. Mümaileğki demiştir. b r umumi Vi hi lel elan ye amâde -|bulunmaktadır. Ghika, ii Si projeleri tas- i e sulh Ri TA: Havas siryri Teki rsi Arjanı ikabili tahakkuk bir lam beynelmilel kuvvet fikrindeki men — Bu pro; tahdidi, du | VE müessir BE zail muave- — İni tabidir. > bii GE ahı amda olan liflerin mi den pek fazladır. gömen tecavüze ek olurlarsa harbi umumiden beri | ça büyük ve müthiş baya vuku bulacaktır. Pubov 17. A.A. in har koy e mağa haz; yeşerir Gini 7 taa nun ç gün kii intizar ali ili Şanghay 17. A. A. lar tarafından yapı | Harici Mühim Haberler. DENİZ INHISARI. FRANSIZ BUHRAN. Paris 17. 4,4. ri e e Ee min Bi re ri » dukdine > idare bine teşkili için | istişarelerine | başlamıştır. M. Laval gazetecile- ik er. M2 sabahı Paris'te ii dirmiştir. Çi İktısat ileti türk elim eğ i ei 4 için büyük bir taarruza hazırlar) rı arasın i im i siz ar beki vii uni isar olar: rak de EE telinde işlet) YT Ee da lik Devletlerin imtiyazlı munta-| mek fikrinde değildi İ seyi hayrete diplrmemitiz bada mukabil adil Süülkir i âlet; hâlen mevcut ve hu-; öy e ALM, iş İ görecek tebaaları için doğrudan ? Bk ee emi ikül e yazmakta. ve müşkülâta €sis fem ii imanları arasın ja kaputaj hakkını inhisar ET şirkete vermek kararındadır. is ct Kirma ettikten “ali , hariçten il i 3 E R : E gemiler almakta ve türk gemi Zinin inzıbatlı ve ni bir sekilde le için imi Zem ka-' tatbik etmi tamamen cek kabul edilirse, mec- isin tasvibine arzedilecektir. Başvekilimiz. Haziranda pala. 1 2g ler iştirake Müttehidel Azae- Başvekil vi i şa Hazretle ri ibn geldiler. saiyonda Re- ur Hazretlet ıma ya-, Pariciye veli Şükrü Be li ve mehus-| “8 1 cumartesi müşterek neşre wn smet Paşa Hazretleri trenden — devlete ait olduğunu söylemiş- indikten sonra doğruca Sp seye geçmişler e Gas Hazretleri mülaki olmuş! Yeni Altmlar Geldi. Fransız Askeri Bütçesi. Paris 17. A. 4 İstanbul, 17 hususi “ Cümhuriyet merkez bankasına| #anga ve i zn ait iki dl evrakı nakdiye kıy- 35.361.299 İranka baliğ metinde altın külçe ve çıbıkları| iki bütçedeki yüzde üç fazlalık askeri Varna'dan vapurla geldi. Bunlar| teşkiylat kanunlarınm tatbiyi ie M 'da muhtelif bankalardan|ri ktedir. Muallemasker mevcudu mai yeli ştır. Altınlar ayarları-| 163.000 kişidir. Bahri kuvvetler 621.000 esi için darphaneye git| tondur akal üçüncü parti alaklar Hiçmi da gelecektir. M. lp My De e Sofya 17. A.A. HAKEVI AÇILIYOR . Başvekil M, Muşanof bu | akşam ofyaya e etmiştir. Gazeteci- velki gün de yazdığımız veçİler beyanatmda bir çi Hakeylı bu arada An >. çok geli meyanında Cemiyeti kevi 19 şubat a günü saat| Akv: i itesi Saz üçte e dövi: an mii .vvelâ istiklâl izi e ee cip olan zirai p ol emri yali n söylenecek, ve bunu, cümhuri i yemini takip edi le e ir ğını beyan Mei söylemiştir. a attın eN © ü e Ye ik bir faaliyet hüküm sürmek. ağ ölerek ba Halkevine men Keen Kir Krş. r. Japonlar on büyük ve altı ufak! Sup sana pek zi otomobil “karaya ir derim kıymetli bir eseri olmaktadır. şi i- | Çinliler sonuna kadar mukavemet dan © sonr: 'ümhuriyet 3 r vermişlerdir. ia alan vi ali Kü vrupadan gelmekte olan ga- ya Mebusu Recep Bey, Hal- i nakliyat , ârızası Nankin 17. 4. A.“ | keyi i ei ir Yapon ve a) İL. mu iye gayele: çi şe pi sebebiyle vaktinde g 1d li sy itmda mahzenler kazmakta-| li şairimiz Behçet Kemal Bey deld i İtizar imdi her evin altında kale sahipleri: (Devamı 2 inci sayıfada) (Devamı 3. üncü sayıfada) le kaydetmiştir. Mötüni Amı ka âmilinin ehemmi Ti a uzadiya iyzah ederek Fransız, İtal yan teklifleriyle bir çok < diğer tek. üsbet kıymetlerini ke: işaret eylemiştir. i ZEYTİ NDAĞI. FALİMRIFKI >> 3 üncü sayıfada devam ediyor. . ME İYEi i

Bu sayıdan diğer sayfalar: