18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tahdidi Teslihatta. M. LITVINOF'UN NUTKU. ariciye Komi ii en ik vi Kl 1 tara m anlar a li kei leri diğer rının ehem eki ükrine ie oluğunu is- e . Hü e e harbi örtadan kaldır o e kilayet eme n HAKİMİYETİ MİLLİYE muharebe ilaketnin “— sel ndeni in en em it ,M ili Terbiye Hareketleri. HALKEVINDİ ri prensip- hlani laştıkları a ilanda pek yakın — lunan a £ İttihadı için hususi endiş ye andırınaktadır. "Bütün Mr rağmen ey şura a mi (ai bütün güçleştirerek mille ileri iç- ünabı imkânsiz bir suretle yeni e silahlı çarpışmuya doğru gö- mel ie bulun ke ei ala ir çarpışma ise, yeni ve mü tekâmil albi vasıtaları yide insa niyeti işidilmedik felaketler sali .p bir mal davet kv tehdit ii Sak ) ancak tam, umumi ve en ei vir ai icra edilmiş bir terki talhutn başka bir elde edile- d ”Tam geek Bir terki teslihat plâ nı, diğeri bütün şema'ları basitliği “kolay işi ve kolay murakabe edile- bilmesi ile temayüz eder. “Bu teklifimizin akibeti hakkında hiç Haşir vin le kapılmıyoruz. © Sovyet eti, teslihatın tahdidi hak inin ço sürülec, > e < ii kiyk ve mi serra didin mümkün o ere riye gö- Kağan yy konferans mesaisi- tirak sekeri etle işti Thzari ko ii on tarafını aranmış olan mukavele projesinin katiyen Eş yetsiz olduğumu takdir eden sovyet ii bir > projesi takdim sleek mevcut ae zi ma ir lnebe tehlikesine e A İcra Vekilleri ee ini a İc Baş ti al 1. inci sayıfada bi r şiirini m li bele erir larındaki temennisini teş Kv ii er edecektir. in bu ve bunu alarım e ik a ibi 'miyece' yer Meke Yalınız halkımızın Gi alakayı tatmin i: Hi kıymetli edip ve e mil Diye: 3 mi - | rihtendir. ve kökünden ortadan racak Eğ m Me ii sosyalist prensiplerinin ia zaferi | 1 a MERSE İri, Beligek ki olan mem Ge Tehine ine kolaylıklar duğunu bilir, Fakat önler be) 1 ve Münir Hayri Beylerin muvaffak ve istisnalar & ilmek tabiidir. Heye| müz dünyanın Map ği bi im İnal gi) Ankara Halkevinin il timiz kendi asıl tekliflerine en çok yak-| ,açfer olduğuna göre harbe karşı Ge günü olan, 19 a cuma günü Hal yem de hararetle MU-| yek tesis edebilecek yalnız bir vasıta, Kevinde temsil : edecektir. ii ENNE EE alır ki oda: “tan ve bati terki teş | > (Coban) ir piyes olmak iytibariy e evel ların terki ile temini ER le teknikti ii m e kabil sonraya ve salahiye bırakıyorum. has heyeti, konferansa iştirak üm Hususi İstihbaratımız. Bin büdütunda i in hepsi için hukukça müsavat milliyetperveri sıfatiyle anladıklarımı yazmağa çalışacağım (Çoban) tarihi bir piyestir ve mevzuu şudur; beni hicretinden sonra ve Yâpmak işin biR tek rehbetin dele. İleti ki gelmiştir. s; tarihin bu safhasmı iyzah iyes rtip edilmiştir Bir ei a şülprel lamıyorum ! der Çocuğun şikâyeti milli ta bir millete E a Ea, tarih terbiyesi vermek milli tarih hey: caniyle Ni için tarihi lik leştirmek lâzu Bazı çocuğa ye tarih söyler, İşte yi e 18 ŞUBAT. DE ÇOBAN: e tek m olmazdı! y dün i bil; Onların im yazısını, Kaza ve ka e değil, Tür Bu Hiğakla ilk tohumu saçan biz; İl eğ pi İZ; yi ık kapısını; Her Bilgi yapısını Kur ran bileklerimiz.. hibiyiz bu yerin, ii yaratanı burdaki Coban (kavgayı seren) a gök çöktü Türkelini kim vol der? Bey, b Eğer kör örü ii ve — m sınırdan. Benim elim tutuyor ii (Halktan sesler) — Bizim de.. Bizim de! Sebep (Devami a) 9 ki bir kavuşsam Hemen bu akşam urdumda 2 ekme “Ta, Li, bunu ab la yaz: “Türk yurduna göz dikmek ol- Sözleriyle tamamlar! Cocuk (yerinden tarihe) latır. “| Piyes bir halk çocuğu olan çobanın © e) 5 — Dede! e e sie var: Düşman, ne demin- e bak! Tarih — Tarih, bunu e defa “yaz ç dei fa e kadaşları meleri rica "olu: SEYRİSEFER İŞLERİ, e) alma e Vekâleti ta e inlirmu Sa yeti tarafını NE almazlar Bu tali meye na; 1.— Yi iz listeye Ümeni olan- mi Türk tabiyetinden ıs| 'dilmiş ve hanedana mensup olduğundan do- a li ul malna- haki nişletmeğe, diğer devletlerin eye ve binaenaleyh ne bir mü ya, ne bir donanmaya, ne de harp yarelerine ve diğer silahlı çarpışma va- dağ ei lardan manda Türk pasaportu. almak ilde” ii in dairesinde meml re glebi- larm arasında bilhassa şunlar Pi dal “1. — Tanklar ve büyük kudrette ve uzak mesafeleri dövmeğe kudretli top- u bütün dünyaya karşr en açık see ay etmiş olduğı a aninda dir. nunla beraber Biret hükümetine “| dafaa eden ye; igâne kahraman olmasını Eş ederken, ne tezada ne'de gayri t biiliğe düşmemiştir, (Çoban) Türk“ milletinin muhtelif sınıf ve tabakalarmda ve tarihin her iye tesadüf eden halk kahramanla ından biridir. n piyeste ei ri oldu gibi ya ettirmek güç olmamış- in hususiye eti Şi dür. ban bu tezi 7 e Çoban (devamla ön | — Ey düşman! hunu başka millet z leri m ağa intake ki Neşet HALİL Harici Mi him Haberler. tebaası © ikinci şa — Hiç eri almadan cnebi 5 Osmanlı pasaj a alarak © ecnebi memleketlerine gi ei mi bir pta b memlektte le Türk konso- — 10.000 tondan fazla harp gemi) çen, leri; “3. — 305 milimetreden fazla deniz yi — Tayyare taşıyan harp gemile- “5, — Harp kabili sevk balonları; “6. — Ağır bombardıman tayyarele- e bombaları ve ii str bibilen diğer her türlü tahri seti — Kimyevi, bakteriyolojik taar-| 1 ederek kayıtları nı tescil li tabiiyet vesikası veya i Türk teb etin kendi dabilt işlerine karşıya. ğr ve e sulhperveran tekâmülünün hari. riçten Himme mr beyle lir kli diğer devletlerin e silahlı mi leri leri & beri ve oturmakta oldukları yerin Türk konsoloshanelerine ve orada konsolosha k bed den vaz den “başka bi le temin edilmiş İ “Bunun ilerisi, bu konferans- temsil edilen cihanın altıda iteşini yesil ii denle olduğu bırakan erim olabileceğini aninda mıştır la iyzaheder. Bilhassa Monoton dir. değil istinsah ediyorum. (Tarihle mi arasında) — Benim sözüme “hayır Dy karşımda kim? Beh, ki zamanın zi biricik) idiyim; e ire Jo lninmihnsasi Kil nameyi dolduracaktır. 3 rden birisi Dahiliye Vekâlet gönderilecektir. e Türkiye Büyük. Mile t Mes EL ve lerin bu i ii ir lahza, inan; Dünyaya gök kubbenin : eğilip memle INI. ee müştail maddeli m Baştan başa bir ağız kesilse de bu murahaheyeti, berkan) ba bağlıdır. yemi ser m diyar, muayyen Sürüm 2 Türki oda hit, ile “O,,nun ne ses duyacak, ne göre a nkümmil katiyen | darcılık sistemini temelinden Kİ leleksimik Dae Hee tel cek hali var!| —— ve külliyen menini teklif etmişti. Keza-| ta olan ü cihan iktısat buhranı pie stanbul Her yalvarış bir rüya ve her isyan lik kimyevi taarru önünde gerek işsizlikten, gerek, yevmi gayri mübadil Ort bir kâbus! harpte istimalini değil, sulh zamanmda| yelerin umum! surette düşmesinden do| 714 İstanbul'da bulunan aile reislerine| Bu gök kubbe tersine dönmüş bü- ihzarını da meneylemek teklifinde bu-| layı şimdiye kadar emsali ülmedi! yük bir fan US: ş bir iztırap çekmekte. ve kendi |lar ve evlenmemiş kızlar ve reşit. oğuk| Boşajtmıştir döndüğü nesi “Bütün b £e-| üzerine tahakküm ed i lar, etabli tanımı a Kep; Trans mesai sahasında da tabii bül Türkiye i i i Nesi kalmış verecek, Henaklipa kıymeti didi önünde bulunmakta | da Ankara'da i dilmiş .mukaveley ne sebep? Sovyet murahhas heyeti, silahi B b halkı i Bey (düşmandan bahsederken) didi bahsinde en ii ve ru | güne daha ziyade ykileşmekte ve Tabiyetinden süphe edilenler hak- olan ve müterakki bir li iktisadi buhranın ilerlemesiyle beraber | kında yapılacak Bir bunların tabi- Görmeselerdi bizden takibini le tavsiye ağ dehşetini arttırmakta olan korkunç bir| iyetlerinin tayininden sonra yapılır. yuva kurmayı bilen Piyes tezini muvaffakiyetli bir lisan-| 1€d Aşağıdaki perili Bp nl Haykırsın bir kenarda hâtitin sesi, her ân geçir ny, let ĞINI, Bile bile bir damla rahmet bıraktı iü Baş tarafı 1. inci sayıfada ki temami; yie Ki ediyor- ştirilmesini e iii eylediğini iğ eti li İçtimalar ır Davetler. Büyük eşe; İyi Milli Mü dafaa Encüm. 18-2-1932 a ge ipe külleri sonra a se faa Encümeni top) ağn yı ki ram teşrifleri rica olünu; Büyük Millet Meclisi İktısat Encümenindn: “ İktisat Encümeni 18-2-932 perşembe üi heyeti umumiye içtimaıdan son- toplanacaktır. ra X

Bu sayıdan diğer sayfalar: