18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kastamoru'da"Bir İstatistik. Hindenbourg'un Beyanati. Berlin. 17 yapılacak intihabatta ”— Uzun teemmül önüne vatanımızın emrine verdim. Bana gelen ai fırkadan ni yet halk tabakalarından gel Si a bir vaziyfe Bu Seneki Yumurta İhracatı, Tekrar intihap edilecek olursam Kastamonu, 17 ir vahdetini elde etmesine yardım nazaran memleketimizden yumurta alacaktır. Diyarıbekir Halkevinin Açılma 17 Di- , vahdet ve her için fedakârlıklarda bulunması.” Hi g Karadenizde Batan Bir Vapur. teşebbüsten evvel jeneral ik z yeniden namzetliğini Çığ Tafsiylâtı. ie Bu suretle mareşal yalnız Sahm n de > ar ? ve şu alci dri Çelik Miğferliler. Maçka bez civar Berlin. 17 ismindeki lis vasıtaları ile cemiyeti Berlinde akdetmiş olduğu 13 insan cesedi o ile at ve nü inek - lâşesi dana armıştır. Kyfhausebund'un merkez reisi soda sıkışıp kalan bir Vön Horn bu sabah giderek bu edecektir. M. Afyonda Halkevi İçin Hazırlıklar. azar akşamları ittihaz edilerek Adanada Pamuk Fiyatları. Müteferrik..Haberler: Bir Fransız Âliminin Vefatı. 17 (A. — eden ve olan vefat Fransada Bütçe Müzakeratı, Bir Hava Seyahati. İngiliz Kömürü ve Fransa. 17 — Uzak Şarkta: Baş tarafı 1. inci sayıfada e 17. A.A. ON komitesi slk, Japonyanm katetmesini talebetmek Cenevre 17. A. A. On ikiler komitesi karı rarlaştırdığı bugün Paris 17. 4.4. Hariciye nezareti Fransanın talimat vererek lüzumu yapacakları bildirmiştir. Tokyo 17. A. A. Çin hükümeti nezdindeki rızalariyle Tokyo 17. A. A. ” tl. 17 © Pali ber Yanlış Sapı Dördüncü ordu kumandanı: “İlin et Deiiikie ele ri bana rekli ve ra eee Spil. O,S ğildi. Dördüncü ordunun esas fikri şu idi: Zararlı ermeni külliyetlerini, zararsız ermeni cüziyetleri haline getir- mek! dağ koyu araplığa karşı bir e olmak ihtimali de vardı. Çerkesler, kürt j heyet bir defa benim odamda toplandı. Fakat çabuk gev- şedi. di Cemal Paşanın bu koruyucu siyasetine Halide Hanım li pek taraftardı. Bahaettin Şakir ve sekmüemii ise Cemal Paşayı ittiham etmekte idiler. Nerede isyan olursa, Zeytin, A > Urfa'da si lüliğa gibi, şiddetle, tenkil edilm imiş, fakat cir kervanlarıma Adana Di kafilel eden birkaç kişi iydam bile edildiler. Cema iyor: Talât Paşa Ki led in tehlikede olmadık- larını bi ör yedi yınız, ia GEŞURNR. a önünde benim bo ynuma ln — Ben ne ise, fakat bu adamı göndermeseler, diyor- du. Ve birden ge baktı: — Bazan başımı kal ir ne olursa olsun, d iyisi gi râ çerkes Ahmet Nazım çetesinin EN “Yartekesi yolda öldü olduklarını haber aldık. Cemal Paşa bunu hazmetm iğ es Ahmet, rk Mimi yayda Til 5 "e dönmüştük; bir gü ba Gele Beyi bir > iL a ki: met Beyle geldiler. Suriye'de ermenile- EB rin ko; > sile dam işitiyoruz. Anlaşılan 'aşa'nın bu işe yarar at MER Tm bize bıraksın; üstele- rinden gelelim, dediler, Tam fırsat idi, Cemal Paşa hemen ikisinin de de tevkif pm mı emretti. Fakat çerkes Ahmet'le ii ii Ee Güm Cem: n, Adana'ya, Afyon'a şiddetli emir- ler rene ii arkadaş farazi can email il dan: mir verdi: Bütü mesuliyeti ıma e tün | bana ait olmak üzere derhal bu iki adami i Si eh rı eşyalariyle | Merkeziumumi bır: akamıyordu: SN başladı. Talât İdea nihayı Bu ves ş Paşa ile sie Tini yerdi İki arkadaş Şam'a geldiler, Fakat İstanbul'dan dakaldy ve tavassutların eksik olduğu yoktu. Ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: