18 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

18 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 ŞUBAT. Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKAR ge Caddesi No. 11 Telgraf adresi : Ankara: Hakimiyet, ei sz ağ 1003 Matbaacılığa aiten son sistem iymalât ve neşriyat. ski Türk şii Heyeti Ye Me Tü gö " YY » Interiype Ma- kinelerinde vd Her kn m re Maki- nelerinde Çe rare aya EĞ b Muhtelif T her nevi cetveller tap her nevi ye mecmualar.f defterler, iy ve mobilyasız icar edilir. > HAKİMİYETİ MİLLİYE ANKARA ASKERLİK ŞUBE. si e — Malüller sened resimi aş İN ve Kel mayenesi gösterir raporl e T getii ceklerdir sehe: edi | Teğmisi İlar yeniden senedi resmi istihsal| mütercime Hrimlez aç Vi Ayda üsnühal s yda ' edildiği er meden deftere dahil edilmiye: |100-150 lira ücret verilecek ve Kay! İml a sim a e ler . tere mana Şek ti pa da sekeri a ika? olinadiğni <4 > demi a 'ürkçe muharrer iğerin: İş ço hazl virmek Süeilelerimie ilber ve muvazzah a: z | lecektir. gerer bir ii fotoğrafını istidası 5 ilisik ol mia kâ AN NADOL U U OTELİ, lektirik ve bilcümle konforu 0, Taşradan şipariş kabul olunur, Suallere cevap verilir. Belediyelere ve Çümhuriyet Halk Fırkası Ke ait defterler ati MÜESSESATI TİCARİYE İÇİN ş , YEVMİYE, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. EE ER DE ER Tuz inhisarıl mam Müdüriüğünden 300, 000 çuval münakasası 7 şubat tesi günü saat onbeşte Ankarada umum müdür- ia esine öç yüz bin Sa 000)adet (o kalküte arlık Yani Eri Taliplerin ameyi levazımından İstanbul ve İzmirde tuz İnhisari RM almaları ilan olunur. 3—7673 Kapah Zarf Usutile Buğday Satışı Ziraat Vekâleti Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: Nümunesi Ankara; İst anbul, Adana, Mersin za- hire ve ticaret borsa$ında bulunan Sultansuyu ha rasının Malatya — Akçad ağ istasiyonuna altı kilo- metre mesafede kâin Azi ziye mevkiindeki ambar- larında mevcut tahmine n beş yüz bin kilo ali kapalı zarf usuliyle satışa" çıkarılmıştır. Şarin: me ve nümunesini görm ek istiyenlerin hara mü- düriyeti ile mezkür borsa komiserliklerine ve sa- tışa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba günü saat on beşte Azizi ye merkezindeki hara mü düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları iylân olunur. 3- 7644 Ankara Valiliğinden: Vilâyet efonları ii lüzum görülen bin adet e ta- > çamdan dolayı mart932 tarihine kadar azartesi be günleri saat üçte zu hur edecek taliplerle meri yapı alam © Eski vi e br Şeraiti ekiz er gün vilâyet encümeni daimi kalemine müracaatları ilân ol ub a oeliiğ Mz vi ile e m ak zayi olmuştur. Bulup ge- Ke verisi ) No: — 3—77 arasında evr: tirene mükâfatı i «Kınağı han a5 | i e AL, an Yapmıştır b tab işleri. | 1120 ! . >. . N Çinkograt- Mücellit ha- () 5 SatılıkPiyano , hanesinde nesinde İĞ © Meşhur Alleman Kürmez mar A Diri el İğ Kaküz kulanılıış bii piyano acele Ça, e $ NİLLİYE İİ e sin e İ satılıktır. Görmek istiyenler Hima- lez ren! ola- a yaldız abartmalı : e rak yap Çinin) TİMAİSMASİİ Çümen mare İŞ yel efal apartmanı rafi kısmı gece ve mesin üzerine ak | müracaat. düz çalışır. tın yaldızlı banklar $ MORİ z hi ME AE | #Kiralık e gala mim de ere Ear ni ed şısındaki apartımanı forul tekmil üçer odalı Bilreler 'kiralık-! tır. İşindekilere mirâcaat. 37704 3—7658 İsi Valiliğinden atibi ainsindi” Maarif Vekâleti pin İdarei m ye ait ve berber Oskarın müsteci bulunduğu mi m tari- hinde ihale edilmi üza- kaman. Talip Side anlamak için her gün N İng Gebukabie istasyonunda mevcut 15 g. ihdam: 1 nı gösterir polis , Ankara iymar Müdür - on beşte İyi e li nendiği ve bazı kimselerin de çim. çiğnem - dım eylemeleri lâzımdır. Bundan böyle refi . cezalandırrlacaklardır. J M.M.V.Hava müs beŞAKİIĞINMN Bir Mütercim Aranıyor. İyi İngilizce bilen ve konuşan bir * jsıhi hat raporunu, vape istihdam ıma mani bir hali Jeti erdin yem müracaat edilmi 3—7733 olmadığı vesikalarını ve ği vi ürlüğünden yeli ye m. Noğay Mehmet efendi. Ss Aİ t efendinin haneleri ez im sin enkazı kâimen satılacağı talip olanların 18 Şubat 1932 tarihine müsadif perşembe günü mar Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. Mukaddem 3—77. A , tahrik Şubemi İ ğirnmmertıriağem : A Kısa hizmetlilerden (D) Fıkrasına tabi olanlar yani kıtada ve p li ğ > ERişgi bitirenlerden şimdiye kadar ihtiyat zabit mektebine gitmiyenlerin si K z 3 ği i Ankara Belediye Reisliğind Refüjlerdeki Çimleri çiğne itiyat edenlerin nazarı dıki ati yat ettikleri ve bu vaziyet temadi ederse gi sene çimlerden eser. kal mıyacağı teessürle mektedir. i sarfiyle yetiştirilmeğe çalışılan ve şehrin olan çimleri çiğnememeleri ve çiğnemeği edenlere : ihtaratta bulunularak Belediyeye . ki çimleri çiğnedikleri görülenler para ce 3-7 Ziraat Vekâleti Flik Merkez Lâ ratuvarı Müdürüğünden: 1 — Laboratuvar a a ni ime arttırma — vi ve derisi çi satılacak tır ye : tan canlı Gülal ri rk ile satılacaktır. — İhale 3 mart nü saat ikide ziraat vekâleti sebe m yaj ayvanatı ve şeraiti gör- mek istiyenler « etlikte İ İk hliriyenne nizde edebilirler: A. Defterdarlığından: e mevkii sokağı cinsi umum N. metruke N. muham men K. ncümen adl lemine ve müzayedeye eni e Cage hane 15/5480 o 268 iyirak için de 32 liralık teminat çhisa; “ kilise 22/27 311 eki Çaki le 323 H y Hacıeshap (o Mescit pe 9/ 237 Derbi ile ihale günü| Yargın yeri Nilüfer cad 40M, 140 Prima ime müracaatları | Yangın yeri Nilüfer cad arsa ,109M. an San 4 ilâmölün! 37619 ukarıda yazılı hane Se Daş -6:3:032 pazar günü bilmüzayede satılmak y temdit maclar. — A. VALİLİĞİNDEN: defterdarlıkta m eses yöne » Nafıa Veksleüinden: Pi ka KE talibine verileceğinden şe raiti anlamak istiyenlerin her gün En- üüaide elle müracaatları ilân olu- nur. 3—7538 200,000 Rabıt bulonu Müna yüz bi det rabba ka m pere T ırsattan İstifade Ediniz. in a iri konforu kırk, . ve yetmiş liraya öğre tur, Mitnüküne 104932 rm vi sadif pazar günü saat 1. AAnka- Me Pİ meni dile ilmen | m aym lid ve muvak| liman işleri debilirler

Bu sayıdan diğer sayfalar: