19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 19 ŞUBAT. istan cemiyeti akvamda- a azadır. Onun için Macar murah hası miysakm er maddesine istinad ederek bun hükmü çinden :. geveledikt. azasının teslihat a ki yelin e hard daha mezi istiyerek, ğin ve artık bundan zil edilecek bir kuuvveti mini € “koltuk eğenkleri. m yan Ğİ Marian bütün arzularını a ans huzurunda anlatmış ol- utuk hararetle alkışlandı. | sönme ağzı ile ilk m yi yine silahsız, fakat , İlik tecrübesi için kayde milli “birlikten mahrum tam 450 akıyet . şu oldu , milyonluk bir nlı ve afyön-! enli > avan aa ia etti. e rl SAM M. a dili, temiz ve dev: bir sağ- imleketinin gibi yıkadı ve DE Aker nm mühim ğe istiylâya dapta “bir & grıyan bu rahhas E- dinlettiği sabit oldu. Mızrabın şid fendi, İngi “ nutkunda öt Çin hadisesinin tarihçesini yaptı. deti o kadar âni tecelli etti ki, dört sene: ede ei ya n Akvai kutu bu yüzlerce ii oğultular ükmeli Avrüpa orta mili mira nu, Avrupadan kalkup side üz çarmıha geril. cek sekiz on fırkalık > e kurtaracak ve onlara isı Aponyi, Akvam çalgı iz hürriyetlerini v Me Ba itibar onnance,, kabiliyetinden - la, M. Yen'in nutku hiç entresan ol , big v mızrabının siddeti TE madı. Zaten diğer ları Briand dir ki, yerinden titriyerek kal yi m kelloğ ile EE 1 ede ii ve milin haklarını açıkça ve ye dayanarak Çini ,dervasızca Si eden akar li e bir çok yalin ibaretti. 450 pe rkmıştır m sopa ile müstevlileri kova: öyle haricin muahı miyetini yeti ei istedik. Tüy 4 konuşaca! pm e dahilinde ek kri rel di kiye cümhuriyeti hariciye mi skip Dr. Tevfik Rüştli Bey pazar esi günü saat en ilk sözü alacak ni, her EN ile ve ısrarla ykırmuışlardır Ankara'nın sesi- a diye a kuv- oTürkte miymi bir refi er Hokpisiiila iş lihat fikrinin ifadesi ve çok mu itibariyle in düny, li ir in kabili - tes oldu ye bildil Gi : ançilliyd diplom: ei hoyratça bir ke- ile beklenmi iten Hariciye Vekilimizi, âsil kı ei ans u için, »beyendik. Hn ii E ii i ektedir. Vekil Beyin uzurundaki beyanatı aağleiyn a Rip e arasında de ai kara ir amel li bir Si iLE birakmamış bir mil- mim olsanız, s; ak kı emniyeti tam temin etmiş bir , devletin sözü olmak itibariyle de çalgılar ve şarkılar duyarsı-| ayrıca bir hususiyeti vardır. Paket önlaralnn hakiki ez ni — rmeleri değil, — vre gibi Ölmek iie Plat- n üstünden beynelmilel ih- zlar kopartabilmiş ölan aşit" Hakkı ike” Vekilinin Tet Dün a kütlenin mümessili Be; iz teklifine bara oldu. Ak LE ini -V€ ©- ren değilse bile bütün konferans gü ordi nr na asi- diden ti muhitinde alâka ball Site e mağlâp olursa, türk rmın bugünden daha pari cağını gösteren emarelerle ini ileriye, hep man ün ileriye doğru çekiyol m. Orta Asya'dan akip gelen mi kollarının macerasını KGoban) m içinde yaşadığı türk e Orta Asyadan Des ii lu? mi ve boy! vü ii vs iner ei Siz ete- ilmiş bir Seriyi sahibidir. eti getiren, ora itesi tamamiyi le halkçı bir ida gelirleri Kurultay m direktif verirler. zi ği Altı aydan! ki adetçe fazlalığı önünde r oluyor. Beyden dönü kovalıyor. | türk sitesinin büyük | sek ü r zamanda alışını i| rinde, iki azmi dekorlarında, bütün Yarı Siyasi. | Cenevre Mektubu. Halkevinde Yeni Bir Piyes: ın bile harbe girdi ermek ü-| İstanbul Mektupları. e yuan ae yi zere Bey kızı zırh ve ii ii hm ANKARAKONUŞUYORİ O KONFERANS'TA. 7 ÇOBAN amme spam |NIÇIN OKUMIYORLAR Teslihatın terki için Cenevre'- Baş tarafı 1. inci milf Şair Kemal, hocası F: GE e Bye di Niçin mi okumıyor! pp deki Ma memle-! ruk Nafiz'in Sai üzerinde liye ei meydanı hazırlan Okuyamadıkları için kumı- beri bir dönüm noktası ka; Gi eri rek, gençliğin -bütün -ateşleriyle veye DR İyorlar. O eren imkân ve ihti- siyor, - Koluk üeğneklerine kesin deki siyer 9 et dolu yeni bir eser meydana koydu. | Yç” Düğnanın aubaribi de de. Gİbİ malini bulamadıkları içi E rının asayişini temine kâfi bi -a Halkevi, daha resmen. açıl-| ©” P yorlar. Kitap bulamıyorlar. Bulur- i | tara indirmiştir. ilmemtali va evel, Faruz Nafiz'in (Akım) — bu, ya bir kötü kitaptır, 4lcar kuvvetleri tayin olunurken yesini inde temsil e! ikinci pe, ze- veya ateş pahası madır. ei illi müdaf: âfi bi he yarınki faaliyetinin termaşa ne | nin netiycesini bekliyen Bey kızımın çeyisi de kötüsü de hiç bir dağıtma il ri “ER Sg ei *, evelden 'lak bir misal v. aile halecanlı röle başlı t teşkiyla mazhar değildir. al ir halı RUİZ, dk isalin kazandığı büyük zafere açılma! yor. Bu tereddütler ızın ç0-'nunla beraber piyango bileti gil ; — Bu hale nazaran cemiyeti gününde yeni bir ilave yapıyor: Genç tün pir du gti ei bae bir Ge talih eseri © ele geçen Sir iş vam: miysakınım. 8 inci maddesiy- ve kıymetli şair Behçet Kemal'in kale- | yülün izlerini seziyı bütün eyi kitap, elden ele okunuyor. Bu . eğ Mp le Trianon muahedesi me aldığı yeni bir manzum piyesi sah-| eserde, aşk ikinci Eriaemğis ve memle-' tiyaçı o kadar çoktur er çi ibi görünüyor, F: e koyuyı ket davasının önlnde türk gençliğinin kötü ital sürüliyorsa bebiğbi mir © o kabaz masası MER ile bir nevi Al ti Ni ig ibi gü oktur, N e yeni pi adı (Çoban) nl kadın olsun, e olsun, aşk duygula- # ur, Koyunu #1 ip iatde e öüklü ” irakmaşı <t gerek Bi n gerek piyesin ler ra e KEN A saire. Çelebinin sa- kalma sarı diğer milletlerin de Klakiisridi bi şahın, Gü vE şahsiyeti perdesi li vi vi Eğer Ee hakli bir e veya İ rakması bir mi İdemesiydi. bir timsal saklar ve bunları feerik bir? İkinci pe, sonu, yeni sese eyi, ucuz ve bol : has'n cayip lehçesi © Macaristan böyle olduğu için, Tri- şahsiyet, Tarih. birer birer o, ammanın başlangıcı oluyor: Muzaffer kitap verebilirse o! ipi ol > © belki iin belki hiddet, belki de anon muahedesini kabul etti. Yok amala e) olan, ei 1 Bey, iğ e ie Dy ö' kendi kızı Jâni ti Acaba t 1. e ükümler ece şaşkınlıkla (dinlemiştir. sa-böyle bir muahedenameye ma- öneli a dr ei ği ii birini O i 3 gelekkndemi giri ii inülesiakeli nfb ri m asal bu ğe ör ve olarak dahi imza koyması agi : Yi ri, olgun şairliği, derin dugul lak izdivaca mi le ve bu hi oktümi- arak m. eti ili h il ü i Li u mesele ve > Ri LE ii seri ii CS un şereti ve mi aysiyeti ile taya Sak üstatlara ait olan rehberlik, w kadar derin bir heyecin yor sikiçei <Haviği eteelibeye ş hiyl ecil i gösterdi, eN Bi “ibik telif olamazdı, dedi. | vaziyfesini yapmıştı. Behçet de 1, çobana bağlanan Bey kızı ne olacak? İstirlat ediliyor. Mevcut tabiliği- cepli. . bü Macari ğe gmail: ve ateşle | sonunda zırh iddi: ları ve miğferlerin altı ından çi $©- ise, hş ının yüzü hallediyor ve | ban kızının kahra- okumiyor Süne Tin #ürk genci, * iki muhtelif pire ili mn 5 yi timsalin birliğini anlıyarak sevip takdir etmemek yafilt iftira mesut olu; e ik okumıyor. iftirasmı bir Çoban piyesine, mevzuundan daha an için haydi kabul edelim. emmi; büyük ük bir ehi ur. âbiâli kitapçılığı devam ettikçe buna muvaffak ol- ipi ppi €- manm ini oktur. & kitapçığı La ki rp ba: yeni gekiilere eşekkülü! ebedi bir masında tarihin Se kulakları ve! dikili ELE ik R a Di gişişle- | altm lira s çekilmeğe mecbur baş-| merasimin tesbitinde ne. sanatı ün irezekeiiz müellif en vee ni eli silâh tutar ne kadar türk ikm vâkıf bir dimağın düşünüşleri AN fo mı e zarzor ve varsa hepsi harbe girmiş, kimi ölmüş,| ve buluşları kendii gi tedir.: yalvarsa yakarsa beş ie ya sa- kimi yaralanmıştır. Bunları İsmet Paşa kız Enstitüsü Mü- ii söy satmıyacaktır erkeze yakl elçi se usa Hayri arkadaşımıza | son tekliflerini siteye bildiriyor.| borçi Bey, ihtiyarlar, halkın ileri gelenleri hem bu elçiyi dinlemek, hem de kendi aralarında meseleyi “müzakere etmek | O Çoban. böyle sineye ve te için toplânacaklar. Topluluk yeri de! V“ olmakla MER Kutlu Kaya'dır. Burasr bir elen ki) , Genç ve ateşli gair Behçet Kemal e üslübu da ona ayrıca büyük bir mi çıkmış, etrafı gi ie e esir edir ehçet uz Na- misiniz? on böş liraya! fakat m tir, | 7m hakiyki bir halefi olduğunu göste a üyük olan çoban, şeh | Ten sübuletli v ei ün lisaniyle. bu Ol Piy. rin ali okumı ir üslüp. ve yüreklere e) ka dağlık m sürüle-| <9€1€ Pürüzsüz eş a Mİ bir VE. Altı , aydanberi | *ÖYliyen bir gülr emi Rom şehit 'n ve etten © uzal dığı) | Bastan başa manzum olan (Cohen) dahilinde sattığım Yakup K Cadri'y ri'ye ila ip Um eariie seer milli olmak üzere - dört dile yalm Alti evel. br tiihtlirdâ 8 Sr mubtı vezin vardır: e zn lanan ve e vatanımda w bu kıza rasgeli- banın ruhuna hiç yabancı kalmı- di ız vi — sır var gibidir. Fakat bu liyemez. İhtiyarların >. bir iü. söy! gear Mem geri ban ihtiyarlar. çekilir... Ços| çi. macerayı öğrenince LR kan birdenbire vurmağa| 'ürt ve böy bu kadar ağır bir dehlike Fia bulunsun da onun haberi Gen, ha? Bey, halk, düşman elçisi peçe Elçi bie e getiriyor: Tıpkı Ri lar 7-7, lirik yerler edilecek . kadar okunan be; lira ve gençlik emi 2 ili 7 he fiyati Bu toprağın kızları) eseri- ce ile, tiratlar beşyüz cil dir ir baştan bir başa kadar canlı bire şiir ME sü çılı; rüp götürüyor. “ue (Akın) bir mer (Çoban) o ——— cm devamın, eN ilk eser- nm meşhur Horaçrus ve, Kuryaçrus v ; isi de muhitte yeni Sie kâyesi gibi, iki ordu yerine iki taraftan | canlı tarih a akkaya kirik illet seçilecek birer kahri dövüşsü: i Mİ aman vüşetim. ve|pik ün ya eclisinin vi li i içtimaiyesin- râfin dediği olsun. Kazandığı zaferler Hişman, kendi. ti olursa vergi vermeyi kabul ve tetkiyk olunacak cephe açan bu büıyele devam e- derin rm, daha, mensur, man © Dahiliye vekâletince ediyor. oradan hazırlanmış olan Polisin sanar İz ve kiii ği orman çiftliğinde staj gören i le ancak e iddialı ko- talebelerini teftiş ederek bir saat , uşanları dinler. tal i gür v ve tale) Burhan ASAF bazı derslerinde bulunmuştur. Bu teklifin kile hararetli sahnelerinden Gizidiri. 20, ii kızı, üç ihtiyar, çoban, hali ie bu müzakereye iştirak ederler. Kadın. manlarda: hazır! vaziyfe ve salahiyeti . hi lâyiha üzerinde Dahiliye ve'Adli- ye vekâletleri son tetkiyklerini ik- vgi| mal etmişlerdir. a bu; ugünler- ii İcra mi Tiyatromuzun ve süreli bu Dai inkişaflarını büyük bir ve sevinçle alkışlarız. izabe, NECMİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: