19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE - on Ha ZEYTİNDAĞI. 5 -15- Muhtıra Vm Müteferrik Haberler; İngiltere” 'de. M esi (Baş tarafı 1 inci sayıfada Şan, ay 18 2 A. Çin ve Japon a akkki, bu sabah Fransız mıntakasında, kâin husuusi bi: ewde içtima aktetmişlerdir. “Ecnebi Se- Japon ou Heniz Çin'i ne tebliğ işti. : Tokyo 18 A-4 ukden'de müstakil ri ümeti edilmiştir.” AP Bunda Şangha: re mütehaş- şit. bulunan Çin kuvvetlerini il t 24 saat zatimda geri amal talep oluna: murahhası Jeneral, Fan Japon mütalebatımı tiyen kabul ede- miyeceğini bildirmiştir. Japon şartları meyan Vössung ve Paoşan isti ayr kabil kabul vk ay 15 A.A. kaç günden beri verileceği aöy- ir, | rafından konulan Alman Reisicümhurluğuna Bir Namzet Daha. İngiliz Ticari SE Moymmendeki Açik. Londra, — ez )-— Boartrad e- gazı renin 1931 muvazenei Berlin, 18 (Â.A.) — Havas Ajan sı bildiriyor: dme siyasiyede | ** en Şâyiâta gö ik paratorun oğlu Prens O: Ri i hur'intil Ticareti, Almân ya- icareti mu- iy vi dida Almanya'nın Harici Berlin, 18 (A.A) 932 senesi harici enesi muhtelif gümrük beye fazla ea geri Misr'da Yrm Maddeler a ri ami 18 <A. A)— Kânunusa ler ticâ a 186 Si anya'da. Barselon, 18 (A.A) — — Maure dönböurg'a karşi hamzet göstetile “| öektir. i ticariyesinin a milyon eği. irası ği olun 28 milyon ve 1 5 si İlin fazla bir fark gös- İngiliz ve İsveç Bankalarınm “e “İskontolar” 5” Londra, 18 (A.A)—İTngiltere elsi bankası nto fiyatmı yüzde beşe indirmiş- Avam Kamarasında. cinayet ve ei bari ? tak, Pi? her şey vardı. Km seri tdi. Yer Yer etinde ünit ka alm kadir ye tır ybolâca! ! iğ “barikatlar aşi Japon - gün Çi verilmiştir. Ültimatomda muhasemata verilmesi ve “Şanghay civarında bulunan 19 uncu Çin ordusunun 20 ji Japonya, İstediği gibi tedbirleri almakta serbest 'ashington 18 A.A. Gelmiştir Barselonda iki öleli vi münakale tihazı meçhul eşhas e fırkasınm hükümet, RR gi siri ine | hit 'daHa bözülmuştur” ' Mn MİR firar”&den” körü dari"bâşkâ yüksek vereyaniı A “Bü tahri- ü- yapıldığı zannö | İsv > iler yüzde berk olarak pie” etini iştir. NR“ ere rakibe 180 milyon ve hala mübadele komis; ttda vol isinde ih- LE çü i racât Killa 249, ithalatı ise 183; ilyon idi li 7 İ | j i “ TAHDIDI TESLİHATTA Bir çok ii ricali Şanghayda cereyan eden muhaberele: sında | Mİİ imtiyazlı mini i ii Bl öğr hak) Buz Üzerinde Kayan 6 Kişi dirdi' zühüru melhuz ihtilatat üzerine Boğuldu. Japon Sefirinin nâzari irem Gelbet| O Amsterdam, 17 (A. Bi renk ye Sİ üzerimde kayan 6 vi li kırıl- 5 ması ize sr düşmüş ve bo- Şanghay 18 A Bine İmtiyazlı mintakanın merkezi kis- iç cl manda, bir'iydal valii bilmeştur. İni) grnan'nın İhalat ve İhmacalı. filak 2 maruf bir Japon” ticareti yük * hasara öğratmıştır. ” Bir Paris, 17 (A.A. 32 sene- Gü b ve dört Çinli > si kânunusanisindeki ithalât 1931 İştiale sebep Ol caret- | senesi kânunusanisi zarfındaki it- hanenin eşiğine konulduğu senil halâta nisbetle 1,445 milyonl e psa ir noksanlıkla 2,340 milyona ve Tokyo 18 4.4. | ihracatt: senesinin ayni teler, o Japonyanım ve vela rfındaki racata nisbetle : ma Cemiyeti Alıvamâa tömainen 765 milğierlik biz noksanla 1,8 fazla İtimat edilmesi lüzumunu ileri), 5» ni soyak BE sürmekte ve Cemiyeti Akvamın muh. | 71Yona ki tırasını müttehid: takbih eylemekte- dirler. Gazeteler o Çinli Ze adeta teşvik ededek surette hareket ettiğini iin ediyorlar. Washington 18 A.A. Amerika beğ e si. ları tarafından mı hafaza edilen eee imi alim mantakala- yade sonra Top âtılmıyaca- r. Japo: fından Kolislerde Serdedilen Mütalealar. e 17 e A.) — Ayan mec- li al bir takım mü- Ri serdedi iştir. Ekseriyet mebuslarının la ayan meclisi kararının F sanın Cenevre'deki vaziyetini 'de- 2 bin 700 zabit, etmiyeceği ; ve Ziştirmesini istilzam merkezindedir. Daha zi iyade mebüsân ielilsikiğ muhtelif ci vamı 6. ıcı sayfada) eli Hava: tabi a mebusan yn be ayan ere > ları vk mukarenet husulünü görmek (Devam , Bir milyar 290 bin Ruble. : Kontenjan Hakkında Bir tetkik. larimiş- ır. Büyük » Bir ekseriyetle * ein zoddokunstaği uanbukkelte. İaanbul em inen veli gelini Bugün İstanbul, 18 elefon) — Yarın Halk zahüratla açılacaktır. Terkos EB li ir Dava. İstanbul, 18 (Telefon) — Terkos, min evkafa âit araziyi et inden doleyr evkaf idaresince te, su sirke aleyi > elli bin liralık tazmi t davası açılmı İstanbul, : yem — Ticaret oda sr yaptığı tı ra ithalat eşyasının — 15 nis- betinde yükseldiği e ine varmış- r. 1932 senesi ilk a; ithal: mikdar iytibariyle 20947622 kilodır. kıymeti 5,321577 liradır. ihracatımız sine kilodur. kıymeti iytibariyle 9890272 liradır. (Baş tarafı 1 inci sayrfada.) len rakamları lemiştir. Bu rakamlara göre ge- ânunusaninin birinde rus kuvvet- : 562 bin nefer ve bir dönanma: gemi. 1931 zarfmda askeri “Eğer ruslar Urfa” ya gelmeden ayaklanmazsak, mi i küt bekle akkımız olmaz, diyorlardı;-“ * i senesi temmuzunun on azdık. ei Si ermeniler yalı iie ki Büyükh: 'nın neresi ipten bir le bir erimöni karla ri ma yi ve davfanmişları adolu” ii ai bulunuyorlarsa en e üye ü lar onlardı: hiç bir işleri sektelenmiş de, Zildi; fazla imtiyazlı idiler. Daha garibi, ne kadar irene ne de içeemdi vahde "dan Mersin'e kadar — işi ve canı esi hayal bime üren etmiştir. Ermenilerin ve Şark'ta a erir kıtâl nı Yeki eli harici mümkün olsa, cinayet elleri kimler olduğunu renebilirdik. Müsteml emlekecilerin ve istiklalcilerin oyunlarını laştırmak i için oni nlara vasıta olanlar, »kudular, ş e ğa devam eden Balkan v ve a cemaa ere 5 ri pr iy Devam tese sne

Bu sayıdan diğer sayfalar: