19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nete 9 Bir Tasarruf Hesabı Aç Çlırınız ——>—e HAKİMİYETİ MİLLİYE Çocuklarınıza Bir lin inisğ —8 Bugün Bugece. Kulüp Sinemasında, ARSLANLI KIZ ge neyisti wlawozlisrlaT — önssğ « Nev M: Gabriel Gabrio ve Gina Manes. İlâveten: dünya havadisleri. Zonguldak Belediye Riyasetinden: Ankara, Istanbul, Zonguldak Bele- diyelerinde Mevcut Şartnameye Tev- Haritasını Yapmağa Talip Olacakların Gazeteniz ile ilan Tarihinden itibaren Üç Haftaya Kadar Mezkür Belediye- lere Müracaat Eylemeleri Lüzümü ilan Olunur. 3-7694 4 Maraş yilayeti Daimi ene unieninde n: Vi ilayet yollarının. beher a keles altmış lira be- delle 205 kilometresi kapalı zarfla ve in gün müddet- ile münakasay: ilmiştir. 1. nisan 932: -tarihind. saat 14 te ihalesi icra kılma, caktır. Talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün vilayet daimi encümen kalemine e alym iylân Gill 3 7748 Bugün saat Yenr hn. TEMİZ; EYİ DER : elk ter şarkılı fevkalâde lü şarkılı sevimli artist heyecanlı filim “Talmağçin eri güzel ve en çok muvaffak olduğu bir filimdir. İlâveten: dünya havadisleri. HE Nafa Velsleri fikan Zonguldak Şehir Imar ve riudut Dn tinesinden itibaren. Sinemada. ork Gasşigri ari nikap Şehi "ri e m Komisyonundan. şa edilmekte olan su A sarda barinesiin Kosunlar ve şehir i9 ŞUBAT. Müteferrik Haberler. i muştur. Bi li yedi yaralı vardır. | (Baş tarafı 3 üncü sayfada.) i j | i | 36 kişi tevkit ie tur; Bir Kilisede Bulunan Bomba. unu izhar etmiş olduğu be- tadi Roma, 16(A.A.) — Meş al Pierre kilisesinde eski viii ocent'in mezarı yanında Esasen şim mdiki Yakut M. t iliş infilak kuvv vi etini bi bü- İziyenni sonderece müşkülleştire- yük bir bomba bulunmuştu ! ceği mütaleası serdolunuyor. i yüke gelen; buhra Cemiyeti Akvam Maliye nın mesut bir netiyceye iktiran et Enbimeni: esi temennisifii izl tel z &kalliyetin'de ayni”üzlaşmazihti- Sofya, 17 (A.A.) — Bulgaris- Yetini göstereceği ümidiyle Bunu tan'ın mali vaziyetini tetkiyk et tetnine mütemayil bulümmaktadır.| ek üzere cemiyeti» akvam:tara- Ss tirak etmesi ş 1 e zaran ykatını icra eden ko- kabinesineb iraz taraftar” SÖLÜN-| misyon azâsının fikri, Bulgarista- ekt nın bütçesini tahdit ve tespit et- Bu mesele bugün Boubon sara-| mek içini faydalr olan 'bütün'ted- yında ie teşekküller arasında | birleri ittihaz e; i lazım gel- icra'edik solan zaker diği merkezindedir. müşaverelerde bahse:mevzu edile- ir moratoryom iylânı fikri cektir. reddedilmiştir. Um etle bu hususta kati smi-geçen gazete, bu şerai bir meye alinab ilmek için en âZI| altında"“Bulgaristan'ın mükel ilef. reçmesi lâzım Ke söy yetlerinden herhan; e MD tah fifine intizar etmemesi lazım gel- li Bu'gibi sale mer olan âsi le Kayiekrkdi. Bu gazete, aminül im ali encümehin, memleketinin va inler yapılmakta- ve-bir taken ziyet i ıslâh için,“ Bulgaristana isimler ileri'sürülmektedir. En sik| ecnebi'emtiası isimleri zikredilenler âyandan yam şliyededğiri yiz. Boncour, M. Barthou ve M. Albert Sarraut'dur. pi latanbul Gümrük” AiBaHlkinın İrlanda'da İntihabat. “Tamiri İçin Dublin; 17(A.A.) —İrlanda| / İstanbul gümrük tarnın intihapları sukün içinde sişi tamiri için vekâletten talep edilen rit. N er henüz deği - | sise veiise fu dir. ük ve inhisadl Amerikanm Harici ee ma Washington. Ü(A. Müt| yacak itehidei Amerikanın peri O lvl ındaki ihracatı 150 milyon we dar malü te bitmiş ve Yapı Giri ukRün. n para lâzim oldü; nün bildirilmesi tebliğ edilmiştir. bağ Geçi ayı iii 242 İetiğda: erin eşya e ve 183 milyon dolarlık Himayei Etfal Cemiyeti Umumi Merkezinden. Mısır © Maarif © Vezaretin- Jâlettin B bay- ram münasebetiyle kimsesiz yav- yi gm üzere her se- kei 118 Kanik çölüne bin yasi ne eldüğu gibi lderciiiye- er si amal ği iki timize 2 İngiliz : şilin 2 pen kıyme ee 17 vi Hiç bin ve ithalat | tinde bir çek e Ir. milyon 71 Celalettin temâdi eden ğ ol kıymetli yardım! mili ın dolayi ce- AE mm alenen şel Amerika Ayanı ve İşsizler. Washington, 17 (A. A.) — — meclisi işsizlere resmen yar. e e için font boru, dir- | d tahsisat vazeden iri Adana'da Yakalanan yan reddeylemiştir. ürükçü .) — Kad Rusya'da Kar. e m İ Moskova, 17 (A. A.) — Rusya- Işbu malzeme lâ dı ın bir çok taraflarma bilhassa lerdir. Bu iki üfürükçünün evlerin; İK ayrı altı grup halin- | Kafkasya havalisine mebzul kar| taplar, lar, tesbihler, yılan kemik e olarak16.1.932 tarihinden itiba-| işmekte, nehirler taşmaktadı iğ a jren iki ay müddetle - ve kapalı 2 emmi na e ini Jusulile münakasaya vazedilmiştir. eme Erg N İ Münakasa lan TE çarşam rn uğyana Eğ tedbirler almmış- K lirler, 3—7466 Haki Sahibi : IFKI İmumi ei a eden: an AKKI | Çankırı Caddesi Civarında “Hakimi. İ yeti Milliye, Matbaasında Basılmıştır. nü e on dörtde Işıklar caddesin: |” Vatandaş! de Içme misyonu idarei >, İ klıklı mahsusasında il lecektir, i ie li Ni 5 milyon kişi günde 5 kuruş ismek taliplerden ara- me ek il iğ emir ka| biriktirse senede 90 milyon'lira |, i > b e teminat Sn siştirakiyle nümayişler yapılmış. toplanır. Şar ERESİN mayi da | Mike in edilen tarz ve lerle parti arasmda sokak yek emme lie men kam iL çala olmuştur. . Müsademelerde üç kişi ili biler via sı im Komlay nz ze baar EM bankalarda — il bankalarımız. ına müracaatla mutalea ve tetkik iri piyade askerleri mitralyoz ve! . : e mi edebilirler ve arzu edenler matbu! tanldar ikame ol $ kani sarruf hesaplarının yekünunu takımmı 1.Şubat.932 tarihinden | ğu kapalıdır. Halk heyecan | Pir *“ne içinle 90 milyon liraya in en ea aa yi mukabilinde Ko- rin vukus| “ armaktır, içindedir. Yeni hadisele: undan, kor! kulmaktadır. Vatandas! Tasarruf et! İyiye da Hâdiseler. Milli İktisat ve Tasarruf arasında bir çok müsademeler

Bu sayıdan diğer sayfalar: