19 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

19 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ynen velisinin ve ei nat Tuz inhisarıt müm Müdürlüğünden © m iin birer e e ei edi nde gezer, sidikli; al talığı- | «,.. çtâliplerin velil teahhi | şubat artesi günü saat onbeşte Ankarada umum müdür- e Yl | e dairesinde üç yüz bin (300,000) adet fi kalküte çovalı mübaya- | P Z (bu gibi hastalıklardan biri ile i yapılacaktır. Taliplerin (| şartnameyi (o An- mektebe girmezden evvel malül A e Müdürlük leyazımından si > e olduğu iin ie e tuz İnhisarı başmüdürlüklerinden almaları ilan olun: Mi çıkarılı kadar o talebe için » hükümetçe ik ie) lunan El Ji- k Kâpalı Zir! Usulile Büğulay BAL almam Gi 3—7585 Ziraat Vekâleti Sultansuyu Harası ig b 300, 000 çuval münakasası © sa müsela olmadıklanna dir e; 19 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE 7 İYLÂN; M M Vv H iğ te Ü ırlığını elk Miki İM | üriye etim Teri) M.M.V.Hava müsteşarlığından Hakimiyeti Milliye Müessesesi İÜ | karı » Gazete ve Matbaası m e Aİ aşa Bi Müeim Aamyr ANKARA ibi yi İngilizce bilen ve konuşan bir | sıhhat raporunu, E bwdil& Simaaği , ie üniyç mişeidedir. veya | ötercime ihtiyaç vardır. Ayda) edildiği mahallerden hüsntühal ge Çankırı, Caddesi Nor 41 Telefon: Gazete :.1062 - 1063 muadil olduğu Maarif vekâletince seri de Sör NE lıkta ve İn iz lan hadetnamesinin ve iki sene zarfmi- Telgraf adresi: Ankara: Matbaa: 1064 musaddak Türk veya Ecnebi mek- E ir askerlikle alakası ol a Hakimiyet. ğ tepler mezunu olmak ve yahut hu- | virmek vezif: a h ad- 7 i i ğ veya şahsi olarak |; A resiy) bir ista fotoğrafını istidası Matbaacılığa ait en son sistem ME ecele tahil iki “Faliplern devlet iş-| na ilişik i iym al ât ven eşriyat. birisinden baklilerya imtihskisir mü İm ei yi br ha o al a müşteşarlığına müracaat vaffakiyetle verdiğine dair şeha- > A ri 3—7733 Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası İlave: yea Ka etmek ve Türk di- 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) Ml a vE Mei Miri işi Ank Mü t Kil d nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. yaşına henüz girmemiş olmak. ara UstaRıl jandarma : i C — Vücudunun teşekkülatı ve r pi Rotatif Maki - Ofset Maki- İğ (izmere müze almak (emi Tabur Kumandanlığından: i nesinde e kumandaya sekte verecek re i . Ve ea ip küket lisaniyesi bulunanlar alm- ğa yağ, odun ve ot münakasası. t çe eği çi > mma deler ike ve) eye 5 ” üksek. olan y etler 'usursuz vazı tavır ve ah- d andarma tabur efradının iaşesi için (400) kilo E 5 e o Pp Dİ dener yelken seciye pm ibi ol ve ii a sade yağ ile Gine) vE odun ve(1200) kilo Ot alen eni mi ulnakaşa sre sure kl bio: — Ailesi hiçbir suihal ve| tile8 Mart müsadif$alı günü saat ilâyette rafi EVYE mü e ya a NE vali fena er sahibi olmamak. teşekkil komisyon taranan mübayaa sima ie alip Gil i Se tertype Ma: Tipo Maki İm e en ee isteyenlerin hergün Tabur im 25 k w MATBAASI > lie umandanlığına Si nanlar her sene mart başmda doğ-| caat etmeleri ilân ol: 3—7740 i in elerinde nelerinde adan öğeyi Klebiğe; gizkeri : 1 er puntuda eni? Dp Muhtelif kum; mandanlığına ve İstanbul hari- ve gazete tertip edi- i bi egr 0 eğ “ mecmüalar, Yemi en büvük askeri kuman- ÇIKTI — a tip mi eetnd Fal > her > a i Di yapmıştır. d ir va tü a çig kurd ee 5 geç e sihayetnde ye . ye mektebinde Una veçhi- R Çinkograf- Mücellit ha- le istida ile in ederler ve 5 eni usya hanesinde nesinde Ml pm e : TN — el) TV, 1 1 1 En yeni sistem) O HAKIMIYE! Çe-Gayet mefis çiller) A — Nüfus teskeresi, hüviyet Falih Rıfkı Bey in Yeni Eseri klişeler renkli ola- Mn yaldız BE a veya resmen musaddak yapıl kağ- MATBAAS ümenler, üreti. Gİ Ozan em çe em mer B — Müsadâak çılbat vey KOMŞU DEVLET — İLİMİZDE YAZILMIŞ ? düz. çalı e idi vi Sakal aş vela olmıyan. YK. a e İriş İSA z lara askeri ipler: medcnen “e Mi şi : b kine va kabul olunür. Suallere cevap verilir. zun bulundukları mek- ik ve halk terbiyesi metotlarını, il ve —. Belediye örme üriyet Halk Fırkası teşkilatına * tebin gelmemiz hususi Suret- ein Kızıl Fırka nın En Eyi Tahlili. ERİL vardır. te'lise tahsilini" görüpte lise ve e 5 İ kalorya imtihanını muvaffaki- : e TİCARİYE İÇİN iyetle verdiğine dair her hangi bir ON FORMA, 150 KURUŞ. N $ A, YEV MİY E; lisenin bakalorya şehâdetnâmesi- # ” : - veya bunların müsaddak suretli DEFTER İKEBİR e olunduğu ANKARA'DA ANADOLU MAARİF KÜTÜPHANESİNDE Ehven Fiyatla Satılmaktadır. : ta diri askeri kanunu nizamları TILM AKTADIR. alimatl: Şi temamen ve a; Ziraat Vekâleti Edik Merke Lâbo- ratuvarı Müdürüğünden; Laboratu' hayvanat anatından on bir baş semiz dananın Del artma 3 et ve derisi satılacak tır i, ve koyun ayak tan ir Sick açık ene ile satılacaktır. 3 — İhale 3 mart perşembe günü saat ikide ziraat vekâleti muha sebe RE yapılacaktır. vanatı ve şeraiti e mek istiyenler etlikte ME i İ müdüriyetine müracaat edebilirli Nümunesi Ankara, İstanbul; Adana; Mersin za- Satılık Piyano | hire ve ticaret borsasında bulunan SultanSüyu ha (© © Meşhur Alleman Kürmez mar elel rasınm Malatya - Akçadağ istasiyonuna alti kilö- ($ satılıktır. Görmek yener ler ima: | metre mesafede kâin Azi ziye mevkiindeki ambar. İğ X. yemem 2 See yele a rl e MM e ve | larında mevcut tahminen beş yüz bin kilo buğday : pe Gale bel Mn - e 37/1024 kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Şartna- | İş — | Yagi yi Niliğeç cad aisk 40M, 1 me ve nümunesini görmek istiyenlerin hara mü- | Türkçe, Fransizca, Almanca, Yangın veri yazl e nb sö Kiş düriyeti ile mezkür borsa kömiserliklerine ve sa- (in£iizce eyi bilen ve rem ger iş bilmüzayede satılmak üzere bir ay temdit edilmiştir. Talip olanlar. dilterdarlıkta / müteşekkil komis yona müracaatları. A. Defterdarlığından : e ozi mevkii sokağı cinsi umum N. metruke N. İşin hisse en K. miktan PLM tışa iştirak edeceklerin de 16 mart 932 çarşamba aramaktadır. İ sa ii © bağl z > & Hakkâri Milliye ilan me-' günü saat on beşte Azizi ye merkezindeki hara'mü lite düriyetinde müteşekkil komisyora #ürâcâatları İ | iylân olunur. 3 — 7644. | i Ankara Valiliğinden: yememe | İ murluğuna mi Vilâyet telefonları için lüzum görülen: bin çam direğine ta- | | lip çıkmadığından dolayı 14 mart932 tarihine i apartımanda her konforu e günleri saat üçte zu hur edecek taliplerle pazarlık yapı ilmi e önler kiralık lacaktır. Eski şartlar iş tir, Şeraiti . İçindekilere müracaat. 3—7704 encümeni daimi kaleminemi 'Nafıa Vekâletinden: : 200,000 Rabıt bulonu

Bu sayıdan diğer sayfalar: