20 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

20 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 HAKİMİYETİ MİLLİYE 20 ŞUBAT. RECEP BEYİN NUTKU. ça üç ii mayt kalma (Baş tarafı 1 inci sayfada.) olmasına bilhassa ehemmiyet ve. Anl meselenin esaslıbir su ! riyoru3. İrette > ane lözam olan ğ Bu asır milletleri yalınız is! adlelirii ,bir kil Kzaközei döle biR memle- İ kettir. Ben şahseri nüfusumuzun bundan daha çok fazla olduğuna kanilm. cari mahiyette şi | in araya Arkadaşlar; m a — kymesizliin öter Şirket ik tisadi manada bi yettir, Ka- Bi ir iie sesli e e e imiz si teşkiylât, yalınız ordu pe m e “| nuni ve ameli idin şirket sil Tün, e iküsat teşkiylâtı ile kâr temini e vücude gelmiş i yani yalınız kuvvetlerle > ER m e si sayesinde pek uzun sayılmıya- e demi sl ktir. a iğ memlekette esasen mevcut kıyme ir cemiyet; şahsi hiç bünyeleşemiyor, - kemiklenemi- Semen iyetleşmek ve cemiyet cdk bir saman içinde Türkiye-|,,, şimşek ii gayeler) I a (işinde İm beraber cmiyet için ça Di bütün dünya muvacehesin- £mda birleşme dinde i ik i İaşmnak lüzumunu olmaktır. arzedeceği vcudiyet; etteki 'm e, ir Ce- — Onüs öğindir ki devletin, siyasi mese ia. niza her src yerleşmiş m m) (100) sillyel b K bir millet küş| Tiyette manevi kıymetlerin birl : bu lâübalt zihniyet netiycesinde; yet 1 tekabül| Sİ? işlemesi şekline “ tatbiyk edi- Fırkası; İn miş ve yetiştirici, çim götürücü ai esinin .yapacağı tesire | ince modern bir milletin cemiyet- lar ileri gitmeğe mahtaç olanların önü.) eder» (siddetli alkışlar ) leş ken iyaset ©s63 ve düşmek vazi, Deri yapıyoruz. dini, Seli leri hepimizi bu yolda ir emi bu iy a kevi vaziyje cephesine sürecektir. ul ğız, biribirimizi seveceğiz, biri- örtme dayanacağız, her teki- hepimiz için olacak, günlük düşüncelerde. işlerden doğan liklarda biribirimi- en .|'7e ri olacağız.. (şiddetli alkışlar.) Area alir yi ee sonu olmak üzere Hal lke" evini, Arkadaşlar; burada hakarzlık yapma Medeniyetin-en büyük eseri mın bir idare lâmbasınm ışiğr. altında üç yorum, Teiddeti keyi). Bu açışım, Sizin e huzuru- nuzda, Ankarada cereyan etmekle i berabe ire, girmiş ve gi miş vatandaşlar ii jük mütevazi masasının üzerinde e: Ek aza me Gm A onki milletin timsali added | müşterek bir ir halk terbiyesiyle| Akilli? yakiti Ser ilillim hür) vi günl il cemiyetin kendine e| müyettedir. Türk milleti; en $€-) rek ve bu iytibarla türk milletinin | istikbale hazıri için Hi | hekim değil meselâ bir tüccar, mağaza- 2 işin değildir fli bir tarihe sahip olan, bütün fer izi ii urunda, bütün İl Rilülerini Mösts oaliğor. Jimer e ikbediİ ve; Yaziyfeni- mteri emeği cemiyet iş gi sı, istidadı, tahammülü, ve feda- Türkiye'deki OHalkevlerini ayni v. | #hnsi bendi vini gidip in kârl 1 saatte bra açıyorum. (şiddetli İ bi A . ll si inelim doly ii e nmaktari dikkatle ilini eder ke-| ığı üstün olan milletimiz bit| arıcı ler | > enn am e rahatini yap, a ela zalik dir li, ei hdi vatan | tün dünyada yalınız resmi ku»- Gerçi wi bu ve Kl — | i esimi (vat vetleri ve resmi teşkiylâtı ile ta-| 1 alışma vesai İ rak eitirdesE olğun ardan mü- hesapları iii sarfettiği zamanın hiç ol) £.. in. dir) ei ii e, ia) * şkiylâ, iş ve çalışma vesâiti, çal: rekkep bir rehber unsur: le İ mazsa beşte biri kadar bazan onda biri söner di e e nınmaktan çıkmalıdır. surları hazır olâbilr diy aye | Şu urlandımcak, yetiş irlecek vü. kadar bir zaman p arş bir yele fer) a cemiyete karşı vaziyfesini| Türk milleti, yalınız nüfusu) t eyi oluy ürkiye esait hazır- | z Si için çalış andıkça memleketi iğer kısım- | y sap lr Fakat arkadaşlar g€-| nun sayısı ve memleketin geni s unsurun yokluğundan, yağ ağa hasretmek lâzımgeldiğini bilmeli- ye meni ür iy ağn ketin geniş- larin a öz EA GYİME alaz Ya. e A NN el vi siyle cemiyete yaptığı bu hiz-| © Ygs Lİ yle maf | variyfesine devam ede #çiler her zaman slug ü-| yg” #kadaşlar ; tek tek insanlar çok kıy ti e ve asil kaniyle layik olduğu GR. rücü, yetiştirici büyük kümeli me me İN ue yili geder ve a muallim im ve doktor ken | bo mm MN kendini Nik yaj unsuru nerededir? kette her biri ayrı ayrı b ıymet ifade | a Fi Aziz arkadaşları İ diye sorarlar. | ii e eeulinlerçe Kıymştli hani e vaz manın meyen bilva- En son sözüm olarak, cüm- 3 1 | Mu BİRE sıta cemiyete de hizmet etmiş olurlar. Biz; Halkevleri: ğ iin ve bütün inkılâba de- Bizim kanaatimize göre en Ge 'akat bizim bugün e el lık havasının hararetiyle isınan i ye zihniyet; Türkiye'de in- F. akat arkadaşlar | hepi ması münasebetiyle mevzuu bahsettiği çatıları altu e) te in sadakat, büyük türk milleti- ! kendi ız için yane miz hizmet hem bir kazanç olmak- | ne selâm ve hürmet ve memle- vi eni Arzu ediş, iie deği. miz çalmak, inme yah re olmaktan çıkarak sulpleşe- sızım cemiyete bilvasıta değil eireğen| gi İ doğ katılaşarak, cemiyetleşerek | dir; ! rak arzederim ki; Türkiye'de Halkevlerini ida- re edeöek, yetişmiş insan unsu- ru vardır. İ her Yala arkadaşlar, ba insan unsurları | beş birimiz bep bin v6 binimiz on bin bir vahit ifade eder. gelirse iki değil on, üç tek kıy- metli vatandaş çalışmada birle- yeti umumüye rindeki hiz. şirse yapacağı tesir üç değil yüz metini gördükten sonra, bir doktor has- eder talarını ilmin ve şefkatin iycabatiyle te İ davi öttikten sönrü cemiyete karşi yapa Arkadaşlar; Türkiye 14 milyonluk Dün Hal Fakat” memlekette Dinim cemiyet için sarfetmek isimi Halkevleri yetişmiş bir ©0-| disini mi, rf e ca rg e ten mevcut bütün anasırı bizzat! geldiğine o inanmadıkça | tandaşın kendisi gibi: yetişmeğe lr halinde sikile rsedecği görmüş“bir adam kanaatiyle ve den en eyi yetişmiş vatandaş da! fırsat bulmüyüri a bir görüş, inanış netiyeesi ola- nihayet tek valandaş olarak ka- yetişürmek için bir saman tah Arkadaşları ums bu sözlerim. lr. .O riyazi manasiyle ancak. | Müştereken çalıştığımız £ takdirde © cm bir çekle si şey ifade et | ve'ğayri mwayyen vaziy. meyiz. | Seleri görmüş olmakla Cemiyete karşı| * iyfasiyle mükellef oldukları tekmil va- Hai ar; ziyfelerini ” Her biri birer kıymetli vahit İ Eksiklik. Yanlış düşünüş bu: | olan vali bir arada top- H radadır. lâ; lanırlarsa © manzara büyür. iki Bir muallim mensup olduğu mekte- | tek kıymetli vatandaş bir araya sis etmesi talebini ortaya koyu! yor. irkadaşlar; bu cemiyetleş- lüğünü mühimsemiyen: bir Si inek fikri bütün Mam fan ea görmetinenizi rica ederi: n İpin ve e le iiyetlerinin esas u davamız gerçi büyük. a ie le Fakat İsime: el lan, eket etmişler ve ista-- Kültür, ideal, gaye ve yener” güç ve: ra işler g ile mu-; siyonda Vuli, Kolordü Kuman- ve ai iğ zemiyetleşmek sa- | r olmuştur. azl olmüş| danı, Meb tarafi i yesi çi ars m z ei edilmişlerdir. Paşa Hazretleri u 3 sdebilmek'için size bir al ala! güçlükleri hafif görmi-! bu şehrimize gelecekler- cağım arkadâşlar; İ rk fakat sorluklarından da) dir. Bil börâla bit mıyarak bugün bu vaziyfeyi e her birinizin biner lirası or TOHUM KONGRESİ. UZ. İ ir. Bunun yeki , zamanlı, programlı! Tük e tas yapar. si ei k neleri dar görmiyen sabırlı! rr bin İirahm be faik ralıi - bir küsus 0 en bir SİMYEME çalışacağız. ri Çalışırken kendimize güve:| biribirimize olan daha | e etli ilme pk görecek ve inanaca- kevi'nin açılma mera simine iştirak ederler. i kongresi bugün öğleden İ at Vekili Muhlis Beyin bir nutku ketin büyük kurucusu ve Hal kevlerinin yapıcısı büyük türk evladı, Gazi Mustafa Kemal'e hürmet ve merbutiyetimizi ifa de ederim. (şiddetli alkışlar.) BAŞVEKILIMIZ. Zira at Vekâletince Ankarada toplanması tekarrür eden ile Aaa ve müzakerelerine baş hıyacaktı

Bu sayıdan diğer sayfalar: