20 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

20 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve en yakın bir zamanda edilecektir. ; Mukâvele tasdiknamelerin tatbik ve ği ai kımda herhângi ihtilâf Nuri ESSAİD Yirmi şubat 1932 ve 9 kânunusani 1932 vü rak oluna! dik yiye Müller Memi kedilmiş bulunan ikâmet si Bökdeçli atidir. Bir taraftan, Türkiye Cümhuriyeti Reisi leri insane munu ihtar Her birimizin hedefi içinde sahasında Kırali Hazretleri arasında muameleyi aynen ve tizamnameler üzerinde hetkanği bir 4 ad den) Muhterem vel cak ilk üarüyle eyi enküleye © tasa hakkı hı Yüksek âkit sürkrlr e tebeası dier târaf ülkesinde iki mem. Cd Ço m- leketin meri kanunları ahkârü dahili.) Medilüim isa mukaddes heyecan Ive iyman Tale saldığı heye- de en ik müsaadeye mazhar millet a ; Bugün bi Kulüp Sinemasında, ARSLANLIKIZ — Fransızca sözlü si e kalâde be heyecanlı aşi k mi M: . Gabriel a we, yi na i ilindölâ yirmidsidir. şubeci Size. Hı allimnlarirıdı milli mef| e Etik; Er inceğ umumü gayeyi alı. Gazi , ve ek refah ve k gaye; sağmal ne k f. refah Biz, : hepimiz, (Gazi Nesli) diye bütün evladı gayret, şahsi menfaatleri, müntehasız rın ötesine atan bir feragat, deti, mükâfatı huzuru türk milletine ve bir ruh ile wi ziyade yapacak Idüğünu çalışmak; ö rek çalışmak, daveti sısındayız. varmaları erkeklerin etmis bulunmaları m haklarının iskat valine gösterilerek halen GM tasdik retle tekemmül miler İaanind nedi resmisi iş Reisin) sikası bulunmuya m | şubeye müracaatla lardır. Yeni Sinemada. Nevvork Geceleri Norma Nafıa Vekâletinden: , > Çimento ninbayaâsi: 150 ten. yerli kesin im mübayaa edilecektir. Pazarlık 2: 3:9ğ2 e sil şamba — Edi t 15 de Ankarada nafıa vekâleti müsteşarlık akar kei ri iş kilis iki ee beş. liralık teminatı mu valkate' ve iy le birlikte ağni' gün ve saatte ko- aliş şartnameleri. İstanbi arp NR tayene memürlüğuna ve ee da de Hi vekâleti maleme ne ne mracan tla görebilirler. Büyük Tayyare Piyangösu “ları isa2dedir. Büyük İkramiye 35,000 Liradır. Ayrıca bir de 20,000 Liralrk Mükâfat. HALAL — 7320 Ulukışla- -Kayseri hattı inşaat müfettişliğinden Ekmek vekoyun eti münakasası ve 31 m verilir. Vekâletinden: inşaat münakası Antsiya vilâyetinde olu üzerinde bulunan ve (73042, iğ lira bedeli aksu evel ve teminatlarını ii Zi kadar nafra eza lira bedeli keşifli müsteşarı mek üzere nafıa sil Smm u yapılı r, Antalya ve Sinoj ei öz görülmediğinden bu. iztiklekile a gür TI ayrı talibine ihale edil! rüye ait münak: kı kapali zari ümüliyle ye” ii — de mailde np vekâleti luğundan ça e Ml edis ikekinden satın alabilirler. > z 5— 166 Münakasa 932 ye müsadif ,, Münakasa-

Bu sayıdan diğer sayfalar: