21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cümh uriyet Halk “Fırkası, bü- tün Türkocağı binalarını tür gençliğine mületimiştir. Halk- her şehir ve ka- » üzel inkılapçı fırkanın bütün yar dırmlarını bulacaklardır. İnkılap ve devletin başlıca fır- liyeti ba| vasıta! ları Cümhuriyet Halk Fırkasmın bü- e Reisi öyle bir rejimin temelle- kurmuştur, ki bu temeller üze- laki er yaşıyâmazlar. Halk Fırkasmin Hükümeti resmi kadro ile, idare, sıhhiye, siye, maarif ve diğer kadrolarla leketi-i erken, lek e disi bütün teşkiylatı ile halkı e tiştirecektir. kanın bu hus hükümet t kadar mek lm ö ki vasıtası iki Hiç bir yeni GE gençliği vi rakamaz. Bilakis her yeni rejimi; ümit verici kuvveti, organize ei miş gençlikti: Halkevi e edebiyat güzel sanatlar, bütün , tarih, kültür, ha re Pirin a yatla kaynaştığı o- caklardır. e rejimlerden birini kuran ize o şudı 'nfi tedbir tehlikeyi durdurur; fâkat hiç o irki ilerle Dr dair Sırrı Bey (Ko-,£i mayda: nlıkta İS başla teniez.' Menfi setler cere-| caeli)nin sı Deva hasıl olmustur. Hatiplerin çok'can | biribi: tağ t apon yi o rdik iz zaman fayda-| bı vermiştir: Tamazsmız. Bu Bu topla izi e z “üz A EN sa ipigi areamaeinetai si imin ei ike hıtammı ! sai iştirakini esaslara, üsüllere bağ aa va Eze olerii anl dü” deli yi ni | Mütes 2 sokakların bini edeni: | uyacaksınız. | surette mbardıman e an leri e e z zi e MN yeceği bu mvazzam heybetli (Devâmı 2 inci sayfada.) (o| O (Devamr3 üncü sayfada.) temel dirdği ” bunlardır. Dağmık|yetli bir ösasma bu “ük tak —— yiz e e < i i gençlik ve İz mi yi men ii e pm ei lann ala muzika eli halde Halkevi bina zZz EYTİN D im iptidat maddeleri zrasmdaki sebat Ye Şubelere kaydolunmuş — Bütün gençlik Halkevlerini bEİ üzerinde üzerinde: hiikümetin 'nöktai pe mimsiyecektir,. Gençlik - en büyük |olduğudur. Hiç tereddüt etmeksizi © Denizli 20. SALİM RIFKI ei m Kadrosu için berlen bağl alevi abrikala ( Deriizli Hallezidün büvük mek yapacaktır. N memi ip maddeleri kullan. tep salonunda itandâşm | sal ““Falik RIFKI (Devamı 6 cr sayfada.) (Devamı Baş türk kül-| vi dün s mi a Yeni kara desi ya şöyledir: İktsat Vekili Figasi İie > memleketimizde ai m cevizini iğ mi k. ithal istiymal -eden| şvekil A Paşa Hazreti | adi İsmet Paşa Hazretleri ün istasyonda killer, Cümhuriyet Halk an Umumi Kâtibi Kütahya intihabatı ö fa yi merasimine ait şunlardır Dün Ankara yn mek İğ ma giyer ar at edilen nu rimize ami alarımızda ediy. yesi ll bü» i. Bu, i yes bu iş a li amı t rü o Gi e duhuliye serbest ktır. Perşembe akşamı vere tem- sil ayni zamanda radiyo — bütün memlekete berilecsizi “Ankara brtaremer? şube! müzdeki cuma gü Vilayetlerdeki telgraflar inü yele Diyarı Şehrimiz Halkevinin ii me | | rasimi dün büyük tezahüratla ya gep Mebuslar ve vekâlet Muhlis Bey Ankara Yüksel Ziraat Mektebi konferans el nunda tohum ıslâhı kongresini | şu nutukla açmıştır. Tohum ıslahı kongresini açıyo | Bu to toplanışı sizlere bir ay eve- önderdiğimiz rüznâmedeki! lir görüşmek için rica et- miştim. Her sene yine bu ayda ve iz Ziraat Vekili Muhlis Bey tohum kongresini açarken | yahut, heyetinizin daha sierş ' gördüğü diğer zamanda defa daha kendi ai ağzınızdan » isi kereleri ç ABONE ŞUBAT ş ç Senelik (o 17 Lira PAZAR . N > Gaşlık 9 |, Molde ee ia 8 ay Saylık 5» No. 3809: ON ÜÇÜNCÜ SENE oç 7 z KN İz. ? dimi HER YERDE 5 KURUŞ Gündelik. | Dahili Haberler. i Ankara ve Vilayetlerde. | TOHUM KONGRESİ. Harici Mühim Haberler. HALKEVI. BAŞVEKİLİMİZ. HALKEVLERİ. | m e A vel FRANSIZ KABINESİ. Paris, 19 A. A, Laval kabinesi azasından Tardicu ve Reynatud yeni kabineye girmiyecek- İlerini Rilke Paris, 19 A. A. 1 Boncour yeni kabinede Harici- ye oi kabule hazır olduğunu bil dirmiştir. Paris, 20 A4. A. bine bilkuvve teşekkül etmiştir. Krem ve e Dahiliye Penlöve, Adliye se tayin olunmamıştır. Paris, 20 A.-A. ainleve kabineyi * teşkil et- mekten sarfınazar etmiştir. Paris, 20) A, A. Painleve'nin kabineyi teşkilden | geçmesinin bi Tardicu, Tarat $4 ve / Reynandın Kabineye girmekten imti- Bu imtina netiycesi ola'ak Palnleve için an sol cenah lariyle ep Be ler erkin tarafından lardır. Vekiller er Heyetinde. Dün Vekiller Heyeti, İsmet aşa Hazretlerinin riyasetinde Pa a evel içtima etmiş ve bu içtimada üçüncü kontenjan lis: tesi ve merbutu karai rarnamenin birinci mad , ehir le a çalmıştır. Hakkı Tarik Bey şe | daha bii dil kişekir, 20 'Eskişi Halkevi Sn merasim bir çök hatipler nutuk öle, ler. Merasim dört saat devam et t. İzmir, 20 merasimle Büyük Millet Meclisinde dün)? | e mania önünde) arı üyük netiyceler almacağından ne daha verm daa muvaffakı- yetli çâlışabilmenin i çâ mühimdir; zamanımız kısadır, o Onun için $ — fazla işgal e- aşi "değilim. Yalrirz bazı mek var, onları safi edeci "Sizlerden benim “bu to) topik gti enevel istediğim müşterek sr ça- ışma pi Vi fogram üzeriride < 1 vir) ire yürümlenizdir. Prog ana hatları'bellidir. — Memleket tohumlarımızm veri vasıflarının: tesbiti e — Yerli tohumlarımızın ısla- 11986 numaralı birinci müzey- İzmir Halkevi dün yel kararnamenin sekizinci ai açil. Binlerce halkın. istira- rk ce m” desine şu İrkra ilâve * olünmuştün Pek | larının tecrül mcak; bu nakiller biz a hararetli ve samimi i olmuştur. Tef 4 meni kii uhtelif. n devresi zarfında yapılabilir. i i üzler lü içi Pi İ Dere nihayetine İlk bakiyeler! ce vatandaş kaydedilmistir. Büyük hanların ayrılma ve iii ve müteakip pense listesi devre-| Gazi hürmetle tebcil ei r. mb en verimli -İ sine naklolun ş Karama ime , 20 Arlı Elie aki tarz ve, vin ikinci mai ddesind € eri & a Halkevinini açılma e İlç va tesbiti. ii tl ri eği vak Sai din llsaseheyle dün şi iL Birkaç satırla ifade edilebilen i alir ahtr Üçüncü listeler | * iğ üyük tezahürlere sahne | © ği ii ei ün İsta. nisandan iytibaren eyi ie Çor Mev Bi era-| ie ye dökctir Lidtületi e d9Mİ İsime iştirak edecekleri istiap ede- 7 > aker dl miv. tahmin ediler: erasi | gram dahilinde yekdiğerinin > il saisini ti ü B.M. MECLISİNDE, nin belediye binası salonunda ya) çaaması sayesinde Eta bir pe Iması tekarrür etmişti. Daha sa | < Sax sayesinde kısa bir Za; 2 den itibaren sinema binası “> e Tohum rslâhr istasiyonlarının a üncü sayıfada) e,20 A Hususi muhabirimiz miz biliniyor Türkiye ile e arasında tanzim | edilen adli uzlaşma e hakem İmüye Vekil Tevfik 1 Dsek Beyle sw > siste tarafından amala ıştır. Bu mriaabitle iki e wi ara- sında Türkiye - İsveç dı e mü nasebetleri teyit edecek sözler te- ati hemen İmza iminde İsv er erer. Ser Cenapları da iade İrlanda'da az Netiycesi. Bublin, 20 A, A. nda intihabatının kati r:

Bu sayıdan diğer sayfalar: