21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 > “HAKİMİYETİ MİLLİYE B. M. MECLİSİNDE. (Baş tarafı 1 i 21. ŞUBAT, şekildedir. Araşit fıstığı zeytin yağı ge verirken Kupra pi . 828 ii- ikin İN kiri Araşit yağı mı bilhassa unculukta cal Li du ni m ihtiyaçın 20 de bi rine te etmektedir. $ - 6 milyon i Şe e Tol yüzde on - on ikiye tekabül etmektedi Bu yağ Mimi iy müm- küğ olduğu kadar EA Başka bir ga istihsal sa- in hası ley- Siri ami içi r Mâzımdır. süs n kalar m çok aşağı d e bu sene zarfinda memlekete 450 bin ; i kiloluk miktarı Si E. i bir para çıkmış, üst tarafr manken gö. iymal edilmişti k mele si ie timi- temin edi- bislerin mükâfatı v: rı ından istifade ederek at metiyceyi e ahmiyağ emleke ii için e i r Bunların kabili ekil”ol Kulöp * Sitiemisıfida, Me Esiresi Yeni Sinemüda: evY ork Geceleri eğ Nöndüü Tüliç dökârmilin dönel Öğileri ve 7 me- A BA, nm e #ölkeriiğe aşk ve İtirakii dohü ir pe filimdir. Bü filim şinemacıl, si karikasıdı ç ; ğa RL < eğin > li yi İ İlâveten: dünya havadisleri. —E Pnkara ii şubeşi el riyaşetinden: le & Gib in olupta aske- uhabere, e tüâmeyi haiz olan Mi miryolu smıflarına ii Zi BL 323, 324 doğumlu piyade vele ie hazırirk TAA zım. e geldiğinden 26 gabat - 21 328! 325 döğlüniü Ve bün- 282 mihenk diker delilik i larla muameleye tabi /li süvari, kei ee kısa hizmi besine mürâcaatlatı ilah olunur. istihkâm, İ 3—777 lerinin vi tenakus etmekte devam Bugün Zeytin yağlarımızı hariçte Si pe yağlarını dahilde kullana- ndaki « farkta ai ifade ettirmek beyi de mevcut il e için im de yeniden oluna: vi m mat se ra r köymiyasağız (güzel e) han Bu bi asa in cek zeytii a a ile ili “eki! hale konularak istimal edilebiliyor. aile en tedarik * için Yollardan istifadeleri için” KE İkna du: 7 mi edi! © 932 senesinden sonra kupra yağları- Teci may yi sr eri dem. vr Teşviki" unuu muafiyet zunda listesinden list u magfiyet çıkaracağız. Şu izahatımla esi ir sene Pi mer 932 se. yi a en ei İİ is ey ie bu pe zümrük Umum Kumandanlığı. Gümrük muhafaza umum bi rhandanlığ af aj snelliğiğkda kaman tahsis edilen dire- - ye naki Ke iğ b İ bütün teşkiylatı aktadır. eni li | bulunmu sin İnhisarlar Komisyonu. | İstanbul, 20 lr tetkiykatma devam ediyor. mesaisini bu b sonunda Va e Rapor hazırlanıyor. İnhisarlar | 1 — Laboratuvaı arttırma e et ve derisi ös TE RMO3 ak zere ade eli TENİ i yese saat sonra könulini İOkuyınız -Dehiz Aşırı. alih Rıfkı Beyin Cenup; Fiğ seyahatidir. Ces iğnup Amerikası hakkında ya- de yim türkçe eser, Vi- yana'da » yaptırılmış klişeler. En eyi benli türk kite 2 - Faşist Roma Kemalist Tiran ve Köâybölmiş Make- © donya. Falih Rıfkı Beyin Fağisi İtalya'yı, Yeni Avnavutluğu 58 Müakedonya'yı anlatan Kitabi vsulara di dair yazılmış 3- Yeni Ri Rüsya, : Falih Rıfkı Beyin komşu RMOJEİ y dil fi si bütün dünyad. Ka Ağ Mi e mute atı sayesimle ÇARE BU PİERONUN Resmi salim bulun! Ziraat Vekâleti Filik Merkez Lâbo- eye ratuvarı Müdürüğünden: e yle ie on bir baş semiz dananın açık satılacal a laboratuvar i tan çan olrak beğ dtttırma ile satılacaktır. 3 ii Be saat ikide ziraat vekâleti muha i, ve koyun ayak e 3:miârt perşemil , sebe lievelede ei 4— anatı ve, şeraiti gör mek istiyenler etlikte laboratuvar müdüriyetine İmüracast edebi liz irler , 3—7678 Nafıa Vekâletinden: Çinicüto tüubayaası: 150 ton yerli çimento pazarlıkla dn edilecektir. Pazarlık 3:932 tarihinde çarşamba gi 5 de Ankarada nafra ae müsteşarlık makamında yapılac cak ta, mil ü beş liralık teminatı 'mu vâkkate ve Ki ei vesikasiy'le birlikte ayni gün ve Saatte ko- İmisydnda bulunı arı İâz Talipler şartnamı emeli i İstanBul da Hİ laydarpaşa inşaat lim ve | muayene e ime ei ve Ankarada m vekâleti malzeme dâiresi ne müracaatla 1 görebili 3—7764 D.D.Y, İMİSE dairesinden lirayı” teca mekte idi. Zeytiği yağının fiyatın düş. SIHHATİNİZ VE me 930 senesinde 300 bi is Tİ FADENİZ Könya-Yenice hattının 305-900ve 311 inci kilometrelerindeki taş Meke ii sz ii ali Gi tiyatma | ça biir rından çıkarılacak düre ee mik'abı bala: astın. ihraciye lar göz önünde olduğu takdirde dahi eşrubar t, mezih servis veren lo- İaikamiz a imi aktır. rekabet leri dahili kantacılıkta b © e gösteren) Tafsilat Ankara, .Haydarpaşave Konya veznelerinde di tutmuş olmaları meseleleri | BASE Lokantasında ye-|mükabilinde satılan. şartnamelerdeyazılıdır. 3—7741 çok cüzi bir sahada cereyan e — mekle ei ile için de Bind iğsi emi iki sanayi mu | abone şersiti çok muvafk ve müz) Y'ay7, isbaisatrıl matin Müdürlüğünden | vd “e dei fıstığını vi saittir. 37774 eğiz Ma e Ri e| ANADOLU OTELİ, |. 300,000 çuval münakasası cut diğe e kullanılması er yy konforu 27 ŞUBA eur onbeşte Ankarada müdür- tesin edilecektir. ayrı aytı | tük diliresindie ie yüz bin (3 öd) adet alküte ği ep zi çin. cer cevizine Sip lp vela için em yapılacaktır. Taliplerin ei itmeli mükiyeti Araşit Umum gülünü layaz ve Araşit Frstığma e rp Siri gayi başmüdürlüklerinden almaları ilan m me ihtilal memleketinin bizi alâ- kadar Lea kitabı. İn- gâne türkçe eser. İstanbul'da ia Kötüpüresinde iu İİ Su işleri ikinci daire müdürlü- “o. günden: İzmir vilâyeti dahilinde Kayaş İK şdttname, pto- e elal ö kk suretlerini gör- mek ve tetkiyk etmek üzere her müdüriyetine müracaatları ve arazi ve a ai almak yener de 22 ayi 932 pazartesi sat 9,5.de Ka- yas ; emi bulunma- iları lüzumu ilan olunur; 37680

Bu sayıdan diğer sayfalar: