21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2ANE4 MARA Aaa ŞUBAT O rarımamaz AİLE ATE #ÖKSÜRÜK ve BOĞAZ. MASTALIKLARINA KAAŞI Hakimiyeti Milliye Müessesesi Gazete ve Matbaası ANKARA 3—7658 ii Caddesi No. 11 elgra: e e Matbaa: 1064 Kiralık i 5 ” Apartıman Daireleri Matbaciliğa aiten son sistem ” iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasınm İlavesile 1932 Senesine (Hakimiye ti Milliye) -Anadolu- nun Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Ankaranın ön ha de Hamamönünde Evkaf Evleri kar! şısındaki apartrmanda her konforu! tekmil üçer odalı daireler kiralık- tır. İçindekilere müracaat. 3—7704 ANKARA ASERLAR, ŞUBE- rafi kısmı gece > €nedi resimisi a ğe Mik in AZ iel tin yaldız el Bİeveystaş m rimel muracdaâtla ani adak gün- id in sipariş var olunur. Suallere re sea verilir. . 8 | iediyelere ve İm m izeiişik sı teşkilatına i iri İgne Suyu Aomiyomumlar edilmekte olan, e tam İÇİN onunla ve ger oku KASA, YE VMİYE, darınar. Kanalızasyonu bi va Selanik | 2 ; l Rotatif Maki - Otset Maki- “| si RIYASETİNDEN nesinde nesin « Şi) | 1 — Malüller senedi resm EE m ei dilli İken ii aritalarp aş cüzdanı ve devre muayenesi abı adedi çu afişler, krokiler, $ir İ gösterir raporlarmı Bera eti 4 yüksek olan her ne.P ©“ HAKIMYET Miive bam ten) ceklerdir ER dt i 8 > m ba çaça < p Gi hisse may pi ei EM i raki 3 EMME EEE Di — renkli ve resimlil al iden se 1. isti vee dçekler v ye ablalar m) etmeden deftere dahil idilmiye| EEE ii cekler. interiype Ma- Me Tipo Maki- b nedi resmiyi hamil şe-, k € s it yetimleri evel emirde nüfusa kinelerinde nelerinde müracaat ederek kadın ve kızların a eri id > Mdime “edil kocaya Lal ame 19 ya z nı ikmal e ik ai > nevi cetveller, ki: gı maları iti- — eğ e si reçme, bariyle hallağiyı 5 ettirilme- tip masrafında inkr- detterler, dığıne dair senedi resmilerine 14€ş Dis ön pmuşt ley ab işleri. Si ayi lena Bu:meşruha- haamamamal vi seni resmileri mahalli Çinkograt- Mücellit ha- ) Sevaline gösterilerek halen maâş : almakta oldukları tasdik - , hanesinde nesinde m cek ve bu-suretle tekemmul ez sistemi Gayet. nefis. ciltler Gikleri, #eneşli: iraammterı: zen Ki Seli ola yaldız kabartmalı9”, mesi balam mahsusuna Rİ rak .yapılır. Çinkoğ- -aken' ve, meşin Üzerine al-. Sıhhatiniz i zin en iyi ME Bomonti Birası Bomonti Rakısı Bomontı Gazozu Bomonti Sodası Bomonti Buz Bomontı babrkası Ankara — Yenişehir. Telefon: 1842 ve müsteşarlığından Bir Mütercim Aranıyor. İyi sm vi ve Mi bir sıhhat raporunu, evvelce istihdam mütercime ihtiyaç V: Ayda edildiği mahalleden hüsnühal 100-150 lira in is ve Ka; lecektir. | Taliplerin devlet hizmetinde is- tihdamına mani bir hali olmadığı nı gösterir polis vesikalarını ve edilmesi, . Büyük Tayyare Piyango 12. ci Tertip 2.ci Keşide 11 Mart 1932 dedir. Büyük İkramiye 32,000 Liradır. Ayrıca bir de 20,000 Liralık Mükâfat. > Clukuşla- Kayseri hattı inşaat | müfettişliğinden 7 Ekmek vekoyun eti münakasası - DEFTERİKEBİR e yam Pa Elyevm Bo ve 31 mayıs 1932 gebe Eği 'Ehven Fiyatla Satılmaktadır. .O1 malzeme le bazı alat ve'edevat o hangi bir tarafa Sittiğinde m ütebeli ekmek de bölü- ai san ahnacaktır. | gün gittiği yerde itası meşrut olan Ulukışla- Kays hattı ha malzeme ve-alâz ve edevat! poz. ei nün azami in aşağıda yazılı ekmel kapalı Zürbüsune Buğday Siieişi yeletmyimmaş man | etin may 902 ye Lallar Miyaşlar “ i bat e rihinden lar (21) gün müddetle açık ilkila Ziraat Vekâleti” Sültansuyu 'Harası Müdürlüğünden renki ay müddetle emel tur. . Münakasa ya iştirak etmek istiyenl er tahmi usulile. vazedıi Nümunesi Ankara, İst anbul, Fe. za- İ ya konulmuş Münak sarşamba ki de içme Saya ormiyan mahsı ye F*-vPell e taliplerden âra- nılan vesâik ve muvakkat hire ve ticaret borsasınd a bulunan Sultansuyu ha rasının Malatya — Akçad ağ istasiyonüna altı kilo- metre 'thesafede kâin Azi ziye rl im va ambar - tenünat| Gi l — ie banka mektupli hamilen kati ihale tarihi olan ger salı günü saat CA) ye Ulukışlada mezkür inşaat İ il liğinde toplanacak olan komisyon riyasetine müra caadlar ln olunur. larında mevcut tahminen beş yüz b buğd —. > de ızah edilen tarz ve mikdarlarda ' kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Süpiei Mei me ve nümuünesini görmek istiyenlerin'hara MÜ- | Taliple ami tm ME RE A ten büro- liracaatla mutalea ve tetkik | Esi ve arzu edenler: -matbu takımını ee tarihinden ' itibaren mukabilinde Ko- mısyondan alabilirler, 3—7466 ankaral vkarl umum müdürlü - gündem “EVkaf müdüriyeti umumylesi büyük evkaf apa nm arka irrsmima nâkle düriyeti ile mezkür borsa.komiserliklerine ve sa- edeceklerin de 16 mârt 932 çarşamba 'on beşte Azizi ye merkezindeki haramü müteşekki! komisyona ir —7644 ve sıhhat için en birinci : deva | lalt Hulasasıdır üm eczahanelerde:bulun Bilmiştir. 3-47167 Akuma Nüitli miktarı ki. 14 376 Et (koyun) oi 890 im ERER mami | i Adliye Sarayı il yeni açılan pale ve tohafiyeci DAVID il Muhterem müşterilerime ısmarlama gömlek için kumaşlar sergisini ziyafet bu yurmalarmı rica eder. yi ni” EPS Maraş yilayeti Lbalani encumeninden: Vilayet yollarının beher ada altmış lira be- delle 205 kilom we$9igünimüddet- A, Deti erdarlığından: iğım. si ve.mecrasımın ; mart 932 ! erin saat 15 te Mahallesi Mevkii Sokağı. Cinsi iu, No: Meke e, o, Müh, k, Mik | ihale edilmek iin Boyacı zi ma t. Arsa 3190 öm. el “Talip olanların şe-| rpm sean emdi dl ki b mii EEE t t edi. e e a İlaç Ülomomizyona r 3—7765 “ olunur. Ğİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: